Home Ứng dụng Văn bản Mẫu văn bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018

Mẫu văn bản đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018

VĂN BẢN HÓA CÔNG TÁC ĐIỀU HÀNH
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở

Nhiệm kỳ 2015-2018

 Co Dang

_____

Tải Mẫu HD đại hội Đảng 2015

 1. Chào cờ: Ban Tổ chức đại hội

– Đã đến giờ làm việc, xin trân trọng kính mời các đồng chí đứng lên làm Lễ chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

– Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí.

2. Thông qua Chương trình Đại hội: Ban Tổ chức đại hội

Kính thưa Đại hội!

Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ khối các cơ quan thành phố, Đảng uỷ cơ quan ………. về quy trình tổ chức đại hội chi bộ, Ban Tổ chức Đại hội dự kiến Chương trình Đại hội Chi bộ ……………nhiệm kỳ 2015-2018 như sau:

 

 

Số TT

 

Nội dung công việc

 

1

 

Chào cờ (hát Quốc ca, Quốc tế ca)

 

2

 

Thông qua chương trình Đại hội; thủ tục bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội; mời Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội và đồng chí thư ký Đại hội lên làm việc

 

 

3

 

Trình bày Lời khai mạc Đại hội và báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018

 

4

 

Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội

5Thảo luận báo cáo Đại hội6Thảo luận và thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến của đảng viên và của đại hội vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng và

Báo cáo Chính trị Đại hội cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020

7Phát biểu của đại diện lãnh đạo Đảng uỷ cơ quan 

8

 

Bầu cử Ban chi uỷ và Bí thư,

Phó Bí thư chi bộ

9Trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội 

10

 

Thông qua Nghị quyết Đại hội

 

11

 

Bế mạc (có chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca)

 

Xin ý kiến Đại hội:

– Đại biểu nào nhất trí với dự kiến Chương trình Đại hội Chi bộ…   nhiệm kỳ 2015-2018 bao gồm các nội dung công việc nêu trên, xin cho biểu quyết.

– Đại biểu nào không nhất trí. Không có

– Đại biểu nào có ý kiến khác.

Không có đại biểu nào có ý kiến khác. Như vậy, 100% đại biểu Đại hội nhất trí thông qua Chương trình Đại hội Chi bộ………. nhiệm kỳ 2015-2018 bao gồm các nội dung công việc nêu trên.

Xin cảm ơn các đồng chí.

3. Thủ tục cử Đoàn chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội: Ban Tổ chức Đại hội.

Kính thưa Đại hội !

Để điều hành các công việc của Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội dự kiến số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí.

Xin ý kiến Đại hội:

– Đại biểu nào nhất trí với dự kiến về số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí xin cho biểu quyết.

– Đại biểu nào không nhất trí. Không có

– Đại biểu nào có ý kiến khác.

Không có đại biểu nào có ý kiến khác. Như vậy, 100% đại biểu Đại hội nhất trí về số lượng thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí.

Về nhân sự Đoàn Chủ tịch: Ban Tổ chức xin giới thiệu các đồng chí:

– Đồng chí………………………………………………………..

– Đồng chí …………………………………………………………

– Đồng chí …………………………………………………………

Xin ý kiến Đại hội:

– Đại biểu nào nhất trí với nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí có tên trên xin cho biểu quyết.

– Đại biểu nào không nhất trí. Không có

– Đại biểu nào có ý kiến khác.

Không có đại biểu nào có ý kiến khác. Như vậy, 100% đại biểu Đại hội nhất trí về nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 3 đồng chí có tên trên.

Xin cảm ơn các đồng chí !

Kính thưa Đại hội !

Để ghi biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội, Ban Tổ chức Đại hội dự kiến cử thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí, cụ thể là đồng chí………….. ………..

Xin ý kiến Đại hội:

– Đại biểu nào nhất trí cử thư ký đại hội gồm 01 đồng chí, cụ thể là đồng chí………………………………xin cho biểu quyết.

– Đại biểu nào không nhất trí. Không có

– Đại biểu nào có ý kiến khác.

Không có đại biểu nào có ý kiến khác. Như vậy, 100% đại biểu Đại hội nhất trí cử thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí là đồng chí………………………..

Xin cảm ơn các đồng chí !

Sau đây, xin trân trọng kính mời Đoàn Chủ tịch và thư ký Đại hội lên làm việc. Xin trân trọng kính mời các đồng chí !

4. Trình bày Lời khai mạc Đại hội và báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2010-2013; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2013-2015: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kính thưa Đại hội !

Thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, thực hiện Chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố và Đảng uỷ cơ quan, hôm nay chi bộ………….. tổ chức Đại hội toàn thể đảng viên nhiệm kỳ 2015-2018.

Dự Đại hội hôm nay, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu có các đồng chí:

– Đồng chí…………………………thay mặt Đảng uỷ cơ quan dự và chỉ đạo đại hội. Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng.

– Dự Đại hội hôm nay có toàn thể các đồng chí đảng viên chi bộ.

Đề nghị Đại hội nhiệt liệt chào mừng sự có mặt đông đủ của các đồng chí đại biểu.

Kính thưa các đồng chí !

Đại hội của chúng ta hôm nay có nhiệm vụ: kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015; quyết định phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018; thảo luận, tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XII của Đảng, Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020; bầu cử Ban Chi uỷ, Bí thư chi bộ, Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ đó, tôi đề nghị các đại biểu hãy phát huy cao tinh thần trách nhiệm và trí tuệ, tích cực tham gia vào các công việc của Đại hội.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội Chi bộ…………. nhiệm kỳ 2015-2018

Tiếp theo chương trình, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2018.

5. Báo cáo tình hình đảng viên dự Đại hội: Đoàn Chủ tịch

Kính thưa Đại hội !

Thi hành Điều lệ Đảng khóa XI, Chỉ đạo của Đảng uỷ Khối các cơ quan thành phố và Đảng uỷ cơ quan, Đại hội chi bộ……………. nhiệm kỳ 2013-2015 là đại hội toàn thể đảng viên bao gồm ……….đồng chí đảng viên chính thức và………….đảng viên dự bị (nếu có) đang sinh hoạt tại chi bộ.

+ Trong tổng số ……. đồng chí, có …… đồng chí là nam, ……. đồng chí là nữ.

+ Về tuổi đời: đồng chí cao tuổi nhất sinh năm …….; đồng chí tuổi trẻ nhất sinh năm …….

+ Về tuổi đảng: đồng chí có tuổi đảng cao nhất là ….. tuổi (vào đảng năm ………), ít tuổi nhất là ……. tuổi đảng (vào đảng năm ………).

+ Về trình độ lý luận chính trị: ……. đồng chí có trình độ cao cấp, cử nhân chính trị, bằng …….%; ……. đồng chí có trình độ trung cấp chính trị……bằng……%;…….đồng chí có trình độ sơ cấp chính trị, bằng …….%.

+ Về trình độ chuyên môn: …… đồng chí có trình độ trên đại học; …….. đồng chí trình độ đại học; ……..đồng chí có trình độ trung cấp……

+ Trong nhiệm kỳ 2013-2015, 100% các đồng chí đảng viên của chi bộ đều được Đảng uỷ cơ quan công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó, có ………. lượt đồng chí được công nhận là đảng viên đủ tư cách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

+ Đảng viên bị thi hành kỷ luật Đảng: không (nếu có thì ghi rõ thời hiệu kỷ luật đã hết hay còn)

+ Đảng viên có đơn thư tố cáo: không (nếu có thì ghi rõ và báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý)

Như vậy, ………% đảng viên của chi bộ đều đủ tư cách là Đại biểu dự Đại hội chi bộ ……………., nhiệm kỳ 2015-2018 hôm nay.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, xin báo cáo trước Đại hội.

6. Thảo luận báo cáo trình đại hội: Đoàn chủ tịch Đại hội

Điều hành các ý kiến phát biểu thảo luận:

7. Trình bày và thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến đảng viên tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng, Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến.

Điều hành các ý kiến phát biểu.

Đồng chí Thư ký Đại hội tổng hợp và trình bày các ý kiến phát biểu tại Đại hội.

8. Mời đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng uỷ cơ quan phát biểu ý kiến với Đại hội:

Kính thưa các đồng chí !

Tiếp theo chương trình, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí………………….thay mặt Đảng uỷ cơ quan lên phát biểu ý kiến với Đại hội

(Đồng chí đại diện Đảng uỷ cơ quan phát biểu ý kiến)

9. Bầu cử ban chi uỷ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ: Đoàn Chủ tịch Đại hội

Kính thưa các đồng chí !

Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội chúng ta hôm nay có nhiệm vụ trực tiếp bầu ban chi uỷ, sau đó bầu bí thư, phó bí thư chi bộ trong số các đồng chí chi uỷ viên vừa mới được bầu.

Sau đây, Đại hội tiến hành các bước trong quy trình bầu cử:

9.1- Về bầu cử Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018

– Về số lượng và cơ cấu ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018:

Tại thời điểm Đại hội, chi bộ……….. có ……..đảng viên. Theo quy định, hướng dẫn của Đảng uỷ cơ quan, Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2013-2015 dự kiến về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 như sau:

+ Về số lượng: có ……….. đồng chí

+ Về tiêu chuẩn và cơ cấu:

Về tiêu chuẩn: các đồng chí tham gia Ban Chi uỷ phải đảm bảo các tiêu chuẩn cấp uỷ viên, đồng thời là những đồng chí đảng viên tiêu biểu trong chi bộ, nắm vững nghiệp vụ công tác đảng, có khả năng lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt nghị quyết Đại hội chi bộ đã đề ra.

Về cơ cấu: thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ cơ quan, ……đồng chí là ……………, trong đó …….. đồng chí là nữ.

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với dự kiến về số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 như trên xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có.

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy, 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí về số lượng Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 gồm …….đồng chí. Về cơ cấu: 03 đồng chí là ……….., trong đó……… đồng chí là nữ.

Xin cảm ơn các đồng chí.

– Về ứng cử, đề cử và chốt danh sách bầu cử Ban Chi uỷ:

+ Trước hết, về ứng cử: có đồng chí đại biểu nào xin ứng cử vào Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018?

Không có (nếu có thì đoàn chủ tịch tổng hợp)

+ Sau đây Đại hội chuyển sang phần đề cử:

Căn cứ số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 đã được Đại hội nhất trí, đề nghị các đồng chí đại biểu đề cử nhân sự tham gia Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018. Trước khi các đồng chí đề cử, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội, tôi xin báo cáo danh sách đề cử nhân sự ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 do ban chi uỷ nhiệm kỳ 2013-2015 chuẩn bị (lưu ý danh sách có số dư không quá 15%).

Đề nghị các đồng chí đề cử:

Các ý kiến đề cử…..

…….

……

……

– Chốt danh sách bầu cử:

Kính thưa các đồng chí !

Qua phần ứng cử và đề cử, các đại biểu đã giới thiệu ….. đồng chí vào danh sách bầu cử ban chi uỷ.

Căn cứ vào số lượng và cơ cấu ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 đã được Đại hội nhất trí thông qua, yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của chi uỷ trong thời gian tới và để việc bầu cử được tập trung, thuận lợi, Đoàn Chủ tịch Đại hội qua hội ý đã nhất trí đề nghị Đại hội để ……. đồng chí có tên dưới đây vừa được các đại biểu đại hội ứng cử và đề cử vào danh sách bầu cử để Đại hội lựa chọn, bầu vào ban chi uỷ gồm:

+ Đồng chí

+ Đồng chí

+ Đồng chí

+ Đồng chí ………

(lưu ý danh sách bầu cử có số dư không quá 30%).

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với dự kiến danh sách bầu cử nêu trên, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí với danh sách bầu cử ban chi uỷ nhiệm kỳ 2013-2015 gồm …. đồng chí có tên sau đây:

+ Đồng chí

+ Đồng chí

+ Đồng chí

+ Đồng chí ………

– Giới thiệu, thông qua Ban kiểm phiếu:

Kính thưa các đồng chí !

Để giúp Đại hội tiến hành bầu cử ban chi uỷ, căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đoàn Chủ tịch dự kiến Ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí có tên sau đây:

– Đồng chí …………………Trưởng ban kiểm phiếu.

– Đồng chí ………………… ủy viên.

– Đồng chí ………….. ủy viên.

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với dự kiến danh sách Ban kiểm phiếu nêu trên, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy, 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 đồng chí là:

– Đồng chí……………….. Trưởng ban kiểm phiếu.

– Đồng chí ……………….. ủy viên.

– Đồng chí………………………. ủy viên.

Xin cảm ơn các đồng chí.

– Về nguyên tắc, cách thức bầu cử:

Kính thưa các đồng chí !

Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín để bầu ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018.

Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Đảng uỷ cơ quan ở góc trái phía trên phiếu bầu.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra; phiếu bầu nhiều hơn số lượng ban chi uỷ đã được đại hội thông qua; phiếu tự ghi tên người ngoài danh sách bầu cử, phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên hoặc viết thêm.

Đề nghị các đại biểu nắm vững nguyên tắc và cách thức bỏ phiếu trên để việc bầu cử ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 thành công tốt đẹp.

Sau đây, tôi xin trân trọng giới thiệu Ban kiểm phiếu lên làm việc.

(Trong thời gian Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu, mời Đại hội nghỉ giải lao 15 phút).

– Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí ……………. Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu cử Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018.

9.2- Bầu bí thư chi bộ

Kính thưa các đồng chí !

Đại hội chúng ta vừa bầu Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2013-2015 gồm ….. đồng chí là:

+ Đồng chí

+ Đồng chí

+ Đồng chí

+ Đồng chí…..

(lưu ý số lượng ban chi uỷ theo kết quả bầu cử)

Theo quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng, Đại hội chuyển sang phần bầu Bí thư chi bộ trong số …….. đồng chí chi uỷ viên vừa mới được bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.

– Trước hết, về phần ứng cử: đề nghị …… đồng chí chi uỷ viên vừa mới được Đại hội bầu có đồng chí nào ứng cử giữ chức vụ bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2013-2015. Xin kính mời các đồng chí.

Không có đồng chí nào ứng cử (nếu có ứng cử thì tổng hợp)

Về đề cử, trước khi các đại biểu tiến hành đề cử, tôi xin báo cáo danh sách nhân sự bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 do ban chi uỷ nhiệm kỳ 2013-2015 chuẩn bị và đề cử.

– Đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội đề cử thêm nhân sự để Đại hội bầu giữ chức bí thư chi bộ trong số ….. đồng chí chi uỷ viên vừa mới được bầu. Xin kính mời các đồng chí.

Chốt danh sách bầu cử bí thư chi bộ: qua phần ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã hội ý và nhất trí đề nghị danh sách bầu cử bí thư chi bộ là 02 đồng chí với nhân sự do các đồng chí đại biểu ứng cử, đề cử là các đồng chí……………………………………………..

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với dự kiến danh sách bầu cử bí thư chi bộ nêu trên, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ?

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ?

Như vậy, 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu bí thư chi bộ là 02 đồng chí:

+ Đồng chí:

+ Đồng chí:

Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Đảng uỷ cơ quan ở góc trái phía trên phiếu bầu. Các đại biểu khi bầu cử không bầu đồng chí nào thì gạch đè một nét lên cả họ và tên đồng chí đó.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử; phiếu tự ghi tên người ngoài danh sách bầu cử, phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên hoặc viết thêm.

– Do các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 không có ai trùng với danh sách bầu cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Đại hội nhất trí tiếp tục cử Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 tiếp tục làm việc.

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với nguyên tắc và cách thức bầu cử Bí thư chi bộ nêu trên, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không có

Như vậy, Đại hội đã nhất trí với nguyên tắc và cách thức bầu cử Bí thư chi bộ nêu trên.

Sau đây, tôi xin kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

(Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ)

– Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bí thư chi bộ.

9.3. Bầu cử phó bí thư chi bộ

– Trước hết, về phần ứng cử: đề nghị … đồng chí chi uỷ viên vừa mới được Đại hội bầu còn lại, có đồng chí nào ứng cử giữ chức vụ phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018. Xin kính mời các đồng chí.

Không có đồng chí nào ứng cử (nếu có ứng cử thì tổng hợp)

Về đề cử: trước khi các đại biểu tiến hành đề cử, tôi xin báo cáo danh sách nhân sự phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2018 do ban chi uỷ nhiệm kỳ 2013-2015 chuẩn bị và đề cử.

– Đề nghị các đồng chí đại biểu Đại hội đề cử thêm nhân sự để Đại hội bầu giữ chức phó bí thư chi bộ trong số ….. đồng chí chi uỷ viên vừa mới được bầu còn lại. Xin kính mời các đồng chí.-

Chốt danh sách bầu cử phó bí thư chi bộ: qua phần ứng cử, đề cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội đã hội ý và nhất trí đề nghị danh sách bầu cử bí thư chi bộ 02 đồng chí với nhân sự do các đồng chí đại biểu ứng cử, đề cử là………………………………………….

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với dự kiến danh sách bầu cử phó bí thư chi bộ nêu trên, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không có.

Như vậy, 100% đại biểu Đại hội đã nhất trí thông qua danh sách bầu cử phó bí thư chi bộ là 02 đồng chí……………………………………………..

Phiếu bầu cử do Ban kiểm phiếu phát ra, có đóng dấu của Đảng uỷ cơ quan ở góc trái phía trên phiếu bầu. Các đại biểu khi bầu cử không bầu đồng chí nào thì gạch đè một nét lên cả họ và tên đồng chí đó.

Phiếu không hợp lệ là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra; phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử; phiếu tự ghi tên người ngoài danh sách bầu cử, phiếu có đánh dấu hoặc dùng nhiều loại mực, phiếu ký tên hoặc viết thêm.

– Do các thành viên Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 không có ai trùng với danh sách bầu cử, Đoàn Chủ tịch Đại hội đề nghị Đại hội nhất trí tiếp tục cử Ban kiểm phiếu Ban kiểm phiếu bầu cử Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 tiếp tục làm việc.

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với nguyên tắc và cách thức bầu cử phó bí thư chi bộ nêu trên, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không có

Như vậy, Đại hội đã nhất trí với nguyên tắc và cách thức bầu cử phó bí thư chi bộ nêu trên.

Sau đây, tôi xin kính mời Ban kiểm phiếu lên làm việc.

(Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ).

– Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử phó bí thư chi bộ.

  1. Mời Ban Chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 ra mắt Đại hội; đồng chí Bí thư chi bộ phát biểu ý kiến trước Đại hội.
  2. Thông qua Nghị quyết Đại hội: Đoàn Chủ tịch

Tiếp theo chương trình, sau đây Đại hội chuyển sang phần thông qua Nghị quyết của Đại hội.

Tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí………….. thư ký Đại hội lên trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Xin ý kiến Đại hội:

+ Đại biểu nào nhất trí với dự thảo Nghị quyết Đại hội do đồng chí………… thư ký Đại hội trình bày, xin cho biểu quyết ?

+ Đại biểu nào không nhất trí ? Không có

+ Đại biểu nào có ý kiến khác ? Không có

Như vậy, Đại hội đã nhất trí cao thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Xin cảm ơn các đồng chí.

  1. Lời bế mạc Đại hội: Đoàn Chủ tịch

Kính thưa các đồng chí !

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội chi bộ……… nhiệm kỳ 2015-2018 đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần trách nhiệm cao, các đảng viên của chi bộ đã tích cực thảo luận, đóng góp trí tuệ vào xây dựng Nghị quyết của Đại hội; tích cực tham gia vào các công việc của Đại hội, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2015-2018 mà Đại hội đã quyết định; bầu bí thư chi bộ, phó bí thư chi bộ đúng với Quy chế bầu cử trong Đảng.

Đại hội đã được nghe đồng chí……………..đại diện Đảng uỷ cơ quan phát biểu ý kiến chỉ đạo và trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí vào Nghị quyết Đại hội.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội chi bộ ……… nhiệm kỳ 2015-2018.

Xin kính mời toàn thể các đồng chí đứng dậy, làm lễ chào cờ !

(Hát Quốc ca, Quốc tế ca)

____________

Ghi chú: Trường hợp Đảng bộ cơ sở tiến hành đại hội đại biểu thì đại hội chi bộ có thêm nội dung bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở.

Tải Mẫu HD đại hội Đảng 2015

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read