Mẫu văn bản các loại đại hội đoàn thành niên

Mẫu chương trình điều hành Đại hội Đoàn thanh niên :

Mẫu chương trình điều hành Đại hôi Đoàn

Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh

BCH Đoàn ……………………………………………

***********

(đóng dấu treo BCH)

Biên bản kiểm phiếu

Bầu ban chấp hành Đoàn ……………………………………………………..

Nhiệm kỳ………………………….

Hôm nay, vào hồi ……. giờ ……. ngày….. tháng …. năm ………

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: ………..  đ/c

1.Ч/c……………………………………………..Trưởng ban

 1. Đ/c ……………………………………………… Uỷ viên
 2. Đ/c ………………………………………………… – nt –
 3. Đ/c ………………………………………………… – nt –
 4. Đ/c ………………………………………………… – nt –

Căn cứ vào danh sách ứng, đề cử đã được Đại hội thống nhất biểu quyết là ……. đ/c để bầu ……đ/c vào Ban chấp hành Đoàn …………………………………………. khoá ….., nhiệm kỳ ……………………..

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

– Tổng số đại biểu được triệu tập là: ………. đ/c

– Tổng số đại biểu có mặt khi bầu cử là: ………đ/c

– Tổng số phiếu phát ra: ………. phiếu

– Số phiếu thu về: ………. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ………. phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: ………… phiếu

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể cho từng người (xếp theo thứ tự bảng chữ cái A,B,C…) như sau:

STT

Họ và tên

Số phiếu được bầu

Đạt tỷ lệ (%)

(So với tổng số phiếu bầu)

10.

11.

– Căn cứ mục 2 điều 9 chương II Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn.

– Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng uỷ viên BCH khoá ….nhiệm kỳ ………………….. đã được Đại hội biểu quyết thống nhất, các đồng chí sau đây đã trúng cử vào danh sách BCH Đoàn …………………………………………………….., nhiệm kỳ …………………………………………

(Xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp):

stt

Họ và tênH

Số phiếu được bầu

Tỷ lệ %

(So với tổng số phiếu bầu)

Biên bản này được lập thành 02 bảnB, thông qua Đại hội vào hồi……giờ…..      ngày…..tháng …. năm……….., đã đọc lại cho các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng nghe, công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác.

T/m Đoàn chủ tịch                                                              T/m Ban kiểm phiếu

Chương trình điều hành đại hội

STT

Thời gian

Nội dung chương trình

người giới thiệu

người thực hiện

Văn nghệ chào mừng

Chào cờ (hát Quốc cah, bài ca chính thức của Đoàn) tuyên bố lý do, khai mạc ĐH và giới thiệu đại biểu
Bầu Đoàn chủ tịch, bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu (Nếu cóN), mời đoàn chủ tịch lên làm việc.
Đoàn chủ tịch giới thiệu đoàn thư ký, mời thư ký lên làm việc.

Đoàn chủ tịch công bố chương trình, thời gian làm việc của Đại hội.

Trình bày báo cáo tổng kết, có kiểm điểm của BCH;  chương trình công tác nhiệm kỳ tới

Trình bày tóm tắt dự thảo báo cáo chính trị của ĐH Đoàn cấp trên.

Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu (nếu có).

Thảo luận các báo cáo

Đoàn chủ tịch trình bày dự thảo đề án nhân sự BCH khoá mới, ĐH thảo luận, biểu quyết thông qua đề án; ĐH ứng đề cử; biểu quyết, chốt danh sách bầu cử. Bầu ban kiểm phiếu, mời kiểm phiếu làm việc (đi in phiếu).
Tiếp tục tham luận

10. ĐH bầu cử (Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn, tiến hành phát, thu phiếu, đi kiểm phiếu).

11. Hướng dẫn ĐH bầu đoàn đại biểu đi dự ĐH Đoàn cấp trên (nếu có)
12. – Phát biểu của cấp uỷ, Đoàn cấp trên.
13. Công bố kết quả bầu cử
14. Đoàn chủ tịch mời BCH mới ra mắt
15. Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết Đại hội
16. Đoàn chủ tịch hướng dẫn ĐH biểu quyết thông qua một số chỉ tiêu lớn của Nghị quyết.
17. Tổng kết, bế mạc đại hội (chào cờ, không hát)

Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh

BCH Đoàn……………………………………………

***********

Đại hội ……

Hướng dẫn thể lệ bầu cử

Bầu BCH Đoàn (Chi đoàn)……………………………………… KHOÁ …….

nhiệm kỳ……………………………….

Kính thưa Đoàn chủ tịch

Thưa đại hội!

Để giúp Đại hội tiến hành bầu cử BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ………………………………………………. khoá …., nhiệm kỳ ………………………. đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt. Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn của Ban thường vụ Trung ương Đoàn quy định. Thay mặt Ban kiểm phiếu tôi xin hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ  bầu cử như sau:

+ Đại hội đã thống nhất biểu quyết số lượng BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……………………………………………………  khoá ….., nhiệm kỳ …………………… là  ….. đ/c.

+ Đại hội đã thống nhất lựa chọn giới thiệu ……. đ/c trong danh sách ứng, đề cử để chọn bầu ….. đ/c tham gia Ban chấp hành.

1) Về nguyên tắc bầu cử.

– Đại hội tiến hành bầu BCH Đoàn bằng phương pháp bỏ phiếu kín.

– Khi bầu cử, đại biểu không bầu ai thì gạch tên người đó.

– Đại biểu phải tự mình gạch và bỏ phiếu, không được nhờ gạch và bỏ phiếu hộ.

– Khi gạch phiếu chú ý gạch đúng và rõ ràng, gạch đậm nét cả họ và tên, nếu gạch sai hoặc hỏng đề nghị gặp ban kiểm phiếu để đổi lấy phiếu khác.

– Đại biểu bầu xong bỏ phiếu vào hòm phiếu đúng quy định.

2) Quy định về phiếu bầu.

* Phiếu bầu hợp lệ:

– Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, được in sẵn danh sách ….. đ/c đã được đại hội thống nhất giới thiệu đề cử; được xếp theo vần chữ cái A, B, C … và có đóng dấu treo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ………………………………………………………

– Phiếu bầu thiếu so với số lượng đã được Đại hội quyết định vẫn là phiếu hợp lệ (tức là bầu dưới ….. đ/c).

* Phiếu không hợp lệ: là phiếu có một trong những đặc điểm saul:

– Là phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra, phiếu không có dấu của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ………………………………………………………………… .

– Phiếu bầu thừa số lượng đã được Đại hội biểu quyết (tức là từ …. đt/c trở lên).

– Phiếu để trắng không bầu ai (tức là không gạch ait).

– Phiếu xoá toàn bộ tên người trong danh sách bầu.

– Phiếu gạch giữa dòng không rõ bầu ai, gạch ai.

– Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử đã được Đại hội thống nhất thông qua.

– Phiếu có ký hiệu riêng hoặc ký tên người bầu.

3) Về cách thức và thứ tự bỏ phiếu.

– Để đảm bảo trật tự khi bỏ phiếu, Ban kiểm phiếu đề nghị Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội sẽ tiến hành bỏ phiếu trước, sau đó thứ tự đến các đại biêủ của Đại hội.

– Đại biểu khi bỏ phiếu đề nghị trật tự, bỏ phiếu xong trở về đúng vị trí ngồi.

Trên đây là hướng dẫn công tác bầu cử, nếu đại biểu nào chưa rõ đề nghị cho ý kiến??????????????. Nếu đại biểu không có ý kiến gì, sau đây xin mời 2 đồng chí trong Ban kiểm phiếu lên kiểm tra và niêm phong hòm phiếu.

* Kính thưa Đại hội, để công tác bầu cử đạt hiệu quả cao, chúng tôi đề nghị các đ/c đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử mà Ban kiểm phiếu hướng dẫn.

Xin mời các đồng chí trong Ban kiểm phiếu tiến hành phát phiếu.

——————————————————————————————

Những chú ý trong khi điều hành:

– Khi phát phiếu xong, phải hỏi lại xem ” Có còn đại biểu nào chưa có phiếu “.

– Khi đại biểu bỏ phiếu xong, phải hỏi lại ” Có còn đại biểu nào chưa bỏ phiếu ” nếu không có ý kiến gì lúc đó mới tiến hành mang hòm phiếu đi kiểm phiếu. Sau đó xin mời Đoàn Chủ tịch tiếp tục điều hành chương trình Đại hội.


Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh

BCH Đoàn……………………………………………

***********

Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu

Dự Đại hội Đoàn……………………………………. lần thứ……..

– Trên cơ sở hồ sơ do Ban tổ chức đại hội Đại biểu Đoàn ……………………….. lần thứ …….. cung cấp.

– Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu như sau:

1) Tổng số đại biểu được triệu tập: …….. đ/c

Trong đó:

– Đại biểu đương nhiên là: …… đ/c = …….%

– Đại biểu bầu từ cơ sở: …….. đ/c = ……%

– Đại biểu chỉ định là: …… đ/c = ……%

– Đại biểu nữ là: …… đ/c = …..%

2) Về độ tuổi:

– Tuổi trung bình là ……..

– Tuổi thấp nhất là: …… tuổi

– Tuổi cao nhất là: …….tuổi

3) Về trình độ :

*Trình độ văn hoá:

– Tốt nghiệp PTTH:….. đ/c= …..%          – Đang học PTTH: …… đ/c = …..%

* Trình độ chuyên môn:

– Thạc sỹ: ….. đ/c = …..%               – Đại học: ……… đ/c = …..%

– Cao đẳng: ….. đ/c= …..%               – Trung cấp: …….. đ/c= …..%

– Sơ cấp: ….. đ/c = …..%

* Trình độ lý luận chính trị:

– Đại học: …. đ/c= …..% ; Trung cấp: ……đ/c = …..%; Sơ cấp: …..đ/c = …..%

4) Tổng số đại biểu là đảng viên: ……. đ/c= ……%

– Đại biểu là uỷ viên BCH Đoàn các cấp: …….đ/c= …….%

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí MinhC, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và kết quả thẩm tra. Ban thẩm tra tư cách đại biểu xin báo cáo:

Tính đến …..giờ…. ngày …tháng…..năm………. có ……….đồng chí trên tổng số………. đại biểu được triệu tập (=……%)đại biểu đủ tư cách dự Đại hội. ®

Đại biểu vắng mặt là:………… đ/c; có lý do: …….., không có lý do……….

Trong quá trình diễn ra Đại hội, Ban thẩm tra tư cách đại biểu vẫn tiếp tục làm việc. Đại biểu nào có ý kiến hoặc có phát hiện gì mới về tư cách đại biểu xin trực tiếp gặp hoặc trao đổi bằng văn bản gửi cho Đoàn chủ tịch hoặc Ban thẩm tra tư cách đại biểu để xác minh làm rõ.

T/m Ban thẩm tra tư cách đại biểu

Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh                    (Mẫu xây dựng đề án nhân sự Ban chấp hành)

bch Đoàn……………………………………………

***********

(đóng dấu treo BCH)

Đề án

Xây dựng BCH Đoàn……………………………….. khoá……

nhiệm kỳ……………………………


Ban chấp hành Đoàn………………………………………… khoá …. là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn ………………………………. trong nhiệm kỳ ……………. . Để đáp ứng yêu cầu của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, việc xây dựng BCH Đoàn khoá …… phải bảo đảm tính khoa học, dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng và thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

I. Những căn cứ  để xây dựng BCH Đoàn:

1. Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của Ban thường vụ  Trung ương Đoàn.

2. (Căn cứ nghị quyết của cấp uỷ Đảng; nhiệm vụ chính trị của đơn vị).

3. Căn cứ kế hoạch và hướng dẫn của Đoàn cấp trên về việc tổ chức đại hội Đoàn.

4. Căn cứ yêu cầu của công cuộc đổi mới;  xuất phát từ tình hình thực tế lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn ……………….. ……………………..trong nhiệm kỳ …………… và nhiệm vụ trong thời gian tới.

II. Yêu cầu lựa chọn nhân sự Ban chấp hành:

1. Xây dựng một tập thể BCH Đoàn đảm bảo phẩm chất chính trị, vững vàng đủ năng lực và uy tín, đoàn kết thống nhất ý chí và hành động lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào TTN của đơn vị.

2. BCH Đoàn cần có cơ cấu hợp lý, thiết thực bao gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn và điều kiện tham gia để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, tránh cơ cấu hình thức, cần có tỷ lệ cán bộ nữ hợp lý.

3. Bảo đảm tính  kế thừa và phát triển, độ tuổi bình quân ….. tuổi.

III. Tiêu chuẩn uỷ viên BCH Đoàn:

Uỷ viên BCH Đoàn cần đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

1. Có phẩm chất và bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với chủ nghĩa Mác -Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực tham gia vào công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.

2. Có đạo đức cách mạng, lối sống trung thực, lành mạnh, gương mẫu; có ý thức tổ chức kỷ luật, có phong cách và phương pháp công tác tốt.

3. Có sức khoẻ, tâm huyết và lòng nhiệt tình cao; có khả năng vận động thanh thiếu niên; được cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong địa phương, đơn vị tín nhiệm.

4. Có trình độ học vấn, năng lực, kiến thức công tác xã hội, có khả năng tham gia xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, kế hoạch công tác của Đoàn; tiếp thu và cụ thể hoá các nghị quyết của Đảng, của Đoàn cấp trên vào lĩnh vực công tác mình phụ trách.

(Căn cứ vào tiêu chuẩn chungnêu trên, cơ sở cần cụ thể hoá phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế của đơn vị mình).

IV. Dự kiến về thành phần cơ cấu, số lượng BCH Đoàn:

1. Về số lượng dự kiến …..đ/c.

(Theo Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và yêu cầu thực tế của đơn vị, đảm bảo tính thiết thực và hiệu quả).

2. Về cơ cấu:

(Trên cơ sở số lượng uỷ viên Ban chấp hành theo dự kiến, cần đảm bảo cân đối khu vực, độ tuổi, nam nữ… một cách hợp lý, phải chuẩn bị phương án gợi ý và giải trình trước Đại hội)

Đoàn TNCS  Hồ Chí Minh

Đoàn……………………………………………

***********

biên bản

Đại hội Đoàn ………… khoá…..

Nhiệm kỳ ……….N

Hôm nay, vào hồi ….. ngày ……, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ……….. tiến hành đại hội lần thứ ….., nhiệm kỳ…….., tại địa điểm…….

* Đại hội vinh dự được tiếp đón:

– Đ/c ………….. – Đại diện Đoàn cấp trên.

– Đ/c ………….. – Đại diện cấp uỷ

– Đ/c ……………

– Đại hội có mặt …… đoàn viên (đại diện cho) tổng số …. đoàn viên.

* Tiến trình Đại hội:

– Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đồng chí:

1. Đ/c…………….

2. Đ/c…………….

3. Đ/c…………….

4. Đ/c…………….

5. Đ/c…………….

– Đoàn Chủ tịch giới thiệu Đoàn thư ký gồm các đồng chí:

1. Đ/c…………….

2. Đ/c…………….

* Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN của Đoàn …….. nhiệm kỳ …….. và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ………. do đồng chí …….. – (chức vụ).

* Đại hội cũng đã nghe các ý kiến tham luận góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới của các đoàn viên dự đại hội.

* Đại hội nghe đồng chí …….. thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày dự thảo đề án nhân sự BCH Đoàn…… khóa ….., nhiệm kỳ …… do BCH Đoàn nhiệm kỳ ……. xây dựng.

– Đại hội nhất trí 100 % thống nhất với dự thảo đề án về yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng uỷ viên BCH khoá I.

* Đại hội tiến hành ứng, đề cử và biểu quyết 100% thống nhất danh sách bầu BCH khoá ……..gồm các đồng chí:

1.Ч/c…………….

2.Ч/c…………….

3.Ч/c…………….

4.Ч/c…………….

5.Ч/c…………….

6.Ч/c…………….

7.Ч/c…………….

……..

* Đại hội biểu quyết 100% thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

 1. Đ/c…………….
 2. Đ/c…………….
 3. Đ/c…………….

* Đại hội tiếp tục thảo luận

* Đại hội tiến hành bầu cử.

* Đại hội nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ……. ……………………………….. đại diện cấp uỷ

* Đại hội nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ……. ………………………………… đại diện Đoàn cấp trên

* Đ/c …….. thay mặt Ban kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử:

– Kết quả kiểm phiếu như sau:

stt Họ và tên Số phiếu bầu / tổng số phiếu Đạt tỷ lệ

(%)

– Các đồng chí trúng cử vào Ban chấp hành Đoàn ……. khoá ….., nhiệm kỳ ………, gồm các đồng chí có tên sau:

 1. Đ/c…………….
 2. Đ/c…………….
 3. Đ/c…………….
 4. Đ/c…………….
 5. Đ/c…………….

* Đại hộitiến hành bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Gồm có:

1. Đ/c…………….

2. Đ/c…………….

3. Đ/c…………….

……….

– Đồng chí …………., thay mặt BCH khoá ……. lên cảm ơn, tuyên hứa và nhận nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đề ra.

* Đồng chí ………… thay mặt Đoàn thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

* Đồng chí ……….. thay mặt Đoàn Chủ tịch lên hướng dẫn Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

* Đại hội biểu quyết 100% thống nhất với các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra.

* Đại hội bế mạc vào hồi …….. ngày……..

T /m đoàn chủ tịch                                                             T /m thư ký đoàn

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh                      Hải Phòng, ngày …. tháng …. năm ……

bch Đoàn……………………………..

***********

(đóng dấu treo BCH)

Nghị quyết

Đại hội Đoàn…………………………………………………… lần thứ……..

Nhiệm kỳ N……………………………..


Hôm nay, ngày  ………………. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn ……………………………… tiến hành đại hội lần thứ ……. nhiệm kỳ………………..

Đại hội vinh dự được tiếp đón:

đồng chí………………………. (đại diện cấp uỷ)

đồng chí……………………….. (đại diện đoàn cấp trên)

………………………………………………………………

và ……… đoàn viên đại diện cho ……. đoàn viên của Đoàn ………………………………………

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn ……………………………….. nhiệm kỳ …………………… và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ ……………………….; Đại hội cũng đã nghe các báo cáo tham luận của các đại biểu đại hội góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới; Đại hội trân trọng tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Đảng uỷ và Đoàn cấp trên.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đoàn …………………………… khoá …, nhiệm kỳ …………………… thống nhất:

Quyết nghị

1. Tán thành báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ …………… và phương hướng công tác nhiệm kỳ …………………..

2. Tiếp thu, lĩnh hội những ý kiến chỉ đạo của:

– Đ/c ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………

– Đ/c …………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

– Đại hội trân trọng tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn viên để bổ sung vào phương hướng, nhiệm vụ công tác và tổ chức chỉ đạo thực hiện.

3. Đại hội thống nhất biểu quyết các chỉ tiêu cụ thể như sau:

+………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Đại hội bầu ra …….. đồng chí đủ tiêu chuẩn vào Ban chấp hành Đoàn ……………………. khoá ….., nhiệm kỳ …………………..

5. Đại hội giao cho Ban chấp hành khoá …., nhiệm kỳ …………………. căn cứ Nghị quyết đại hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội.

T /m đoàn chủ tịch                                                             T /m thư ký đoàn

http://Thuviengiadinh.com


admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

2 COMMENTS

 1. cảm ơn bài viết của admin
  cho e hỏi cách viết BIÊN BẢN PHÂN CÔNG CHỨC VỤ thế nào ạ ( tức là sau khi đã bầu được người vào BCH rùi ấy ạ )

  • Sau khi đã bầu xong BCH, người tái cử là bí thư hoặc phó bí thư sẽ đứng ra để triệu tập phiên họp thứ nhất của BCH, thường thì ngày sau khi đại hội, với sự có mặt của địa biểu của ĐTN cấp trên sẽ giám sát việc bầu ngay các chức danh bí thư, phó bí thư BCH mới. Sau đó tại phiên họp BCH tiếp theo do bí thư được bầu mới chủ trì để họp và phân công nhiệm vụ cho ủy viên BCH. Biên bản bạn có thể viết bình thường giống như một biên bản thường, trong đó thể hiện nội dung của cuộc họp và ghi lại đúng nội dung phân công các ủy viên.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,634FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles