Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức

  Tải mẫu về tại đây :  Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức  Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download                                                                                   

Mẫu 10 – KNĐ

   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Của đảng viên dự bị

 

Kính gửi: Chi uỷ …………………………………………………

Đảng uỷ…………………………………………………

 

Tôi tên là:………………….……………………Sinh ngày ……. tháng ……… năm ………

Quê quán:………………………………………………………………………….……………

Nơi ở hiện nay:……………………………………………………………………….…………

Được kết nạp vào Đảng ngày …… tháng …… năm ……, tại chi bộ…………………….…….

………………………Hiện công tác và sinh hoạt tại Chi bộ…………………………………..…

Căn cứ tiêu chuẩn đảng viên và quá trình tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu thực hiện nhiệm vụ đảng viên, tôi tự kiểm điểm như sau:

Ưu điểm:…… ………………………………………………………………..…………………..

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………….………………………

 

Khuyết điểm:

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

Biện pháp khắc phục khuyết điểm: ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………….……………………

……………………………………………………………………………….……………………

…………………………………………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi nhận thấy có đủ điều kiện trở thành đảng viên chính thức. Đề nghị Chi bộ xét, báo cáo cấp uỷ cấp trên quyết định công nhận tôi là đảng viên chính thức.

Tôi xin hứa luôn phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ đảng viên, xứng đáng là người đảng viên tốt của Đảng.

Hải Phòng, ngày … tháng ….. năm 200…….

Người tự kiểm điểm

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu 11 – KNĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

BẢN NHẬN XÉT

Đảng viên dự bị

                        Kính gửi: Chi uỷ ………………………………………………………………..

 

Tôi tên là: ……………………………… Sinh ngày …….. tháng …… năm …….

Vào đảng ngày …. tháng ……năm ………

Chính thức ngày ….. tháng …… năm ………

Chức vụ hiện nay : ……………………………….…..

Đang sinh hoạt tại chi bộ:……………………………..

Ngày ….. tháng …. năm …..được Chi bộ phân công  giúp đỡ đảng viên dự bị …………………………. phấn đấu trở thành đảng viên chính thức; nay xin báo cáo Chi bộ những vấn đề chủ yếu của đảng viên dự bị như sau:

 

Ưu điểm:.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

Khuyết điểm và những vấn đề cần lưu ý:………………………………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

………………………………………………………………………………………….……………

Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên và kết quả phấn đấu rèn luyện của đảng viên dự bị, tôi đề nghị Chi bộ xét, đề nghị công nhận đồng chí……………..…… trở thành đảng viên chính thức.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về lời nhận xét của mình.

 

                                                                               Hải Phòng, ngày …. tháng … năm…..

                          Đảng viên được phân công giúp đỡ

                                                                                              (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

`              Mẫu số 12 – KNĐ

ĐẢNG BỘ: …………                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ……………..                                   ………….., Ngày …….. tháng …… năm 200…. 

TỔNG HỢP Ý KIẾN NHẬN XÉT

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc

Và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

            Căn cứ ý kiến nhận xét của các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị……………………………………

Tên tổ chức đoàn thể nơi làm việc……………………………………………………..

……………………………………………………………………. tổng số ………. đồng chí.

Tên chi uỷ nơi cư trú: …………………………………… , có …………… đồng chí.

Chi uỷ Chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Nhưng ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống ; năng lực công tác; quan hệ quần chúng; thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

Ưu điểm……..………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nhược điểm: .…………….………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và trong chi ủy nơi cư trú tán thành đề nghị Chi bộ xét công nhận đảng viên dự bị………………………, trở thành đảng viên chính thức là …… đồng chí, trong tổng số ………đồng chí được hỏi ý kiến (đạt ……. %)

Số không tán thành …… đồng chí (…..%), với lý do ……………………………………          …………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….……………………………………………

                                                                                               T/M CHI UỶ

                                                                                                             Bí thư

 

Mẫu số 12 – KNĐ

ĐẢNG BỘ: …………                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ: ……………..                        ……………, Ngày …….. tháng …….. năm…….

              *

Số……-NQ/CB

                                                                      NGHỊ QUYẾT

                                               Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

 

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng ……. năm ….., chi bộ ………………………. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số đảng viên của chi bộ:………. đảng viên, trong đó chính thức ………. đồng chí, dự bị …… đồng chí.

Có mặt ….. đảng viên, trong đó chính thức ….đồng chí, dự bị ….. đồng chí.

Vắng mặt …. đảng viên, trong đó chính thức …..đồng chí, dự bị …đồng chí.

Lý do văng mặt ………………………………………………………

Chủ trì hội nghị: đồng chí…………………….. , chức vụ…………………………….

Thư ký hội nghị: đồng chí………………………………………………………………..

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, chi bộ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị…………………………………như sau:

Những ưu khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

Ưu điểm:………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Khuyết điểm:………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành công nhận đảng viên dự bị ……………………………….  thành đảng viên chính thức là …….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành…………….. đồng chí (………%) với lý do :

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Chi bộ báo cáo Đảng uỷ ………………………………….  xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị…………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nơi nhận:                                                                                              T/M CHI BỘ

– Đảng uỷ ………… (để b/c)                                                                     BÍ THƯ

– Lưu chi bộ.                                                                                       (ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     Mẫu 14 – KNĐ

 ĐẢNG BỘ: …………                                    ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ: …………….. 

Số : …… -BC/ĐU                        …………….., Ngày …….. tháng …….. năm 200….

 

                                                                                  BÁO CÁO

                                                        Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

 

Căn cứ Điều 5, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày …… tháng ……. năm ….., Ban Chấp hành Đảng đảng bộ bộ phận…… ………………………. đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số uỷ viên BCH: ……….. đ/c,  có mặt: ………… đ/c, vắng mặt …… đ/c

Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị : Đồng chí ………………. chức vụ………………………………

Thư ký hội nghị : Đồng chí………………………………………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị     như sau:

Những ưu khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, chúng tôi nhận thấy đảng viên dự bị…………………………………. xứng đáng (hoặc không xứng đáng) được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của …… đồng chí (đạt …..%) so với tổng số uỷ viên. Số không tán thành …….. đồng chí (………%) với lý do

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đảng uỷ bộ phận ………………………………………………….. báo cáo Đảng uỷ cơ sở ………………………………………….. xét đề nghị công nhận (hoặc không công nhận) đảng viên dự bị ……………………………………trở thành đảng viên chính thức.

 

Nơi nhận:                                                                                              T/M ĐẢNG ỦY

– Đảng ủy ……………. (để b/c)                                                                (ký và ghi rõ họ tên)

– Lưu.

 

Mẫu 15 – KNĐ

ĐẢNG BỘ: ……………………….                ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG UỶ …….. ………………..

Số: …… NQ/ĐU                               …………, Ngày …….. tháng …….. năm 200….

 

NGHỊ QUYẾT

Đề nghị công nhận đảng viên chính thức

                        Kính gửi : Ban Thường vụ …………………………………………………….

Ngày …… tháng ……. năm ….., Ban Chấp hành đảng bộ cơ sở ………………… đã họp để xét, đề nghị công nhận đảng viên dự bị ……………………………………. trở thành đảng viên chính thức.

Tổng số uỷ viên BCH: ……….đ/c,  có mặt: ………… đ/c, vắng mặt …… đ/c

Lý do vắng mặt ………………………………………………………………………….

Chủ trì hội nghị : đồng chí ……………………….. , chức vụ………………………..

Thư ký hội nghị : đồng chí ………………………………………………………………

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về đảng viên dự bị……………………………………………. như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Đối chiếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn đảng viên, Đảng ủy nhận thấy đảng viên dự bị………………………….. xứng đáng được xét công nhận đảng viên chính thức với sự tán thành của …….. đồng chí (đạt …..%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành …………đồng chí (………%) với lý do……………………………………………………………………………….

Đảng uỷ……………………………………………………………… đề nghị Ban Thường vụ ………………………………………….. xét, quyết định công nhận đảng viên dự bị …………………………………………… trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Nơi nhận:                                                                                            T/M ĐẢNG ỦY

– Ban Thường vụ  …….(để b/c)                                                        (ký, ghi rõ họ và tên)

– Lưu.

 

ĐẢNG BỘ…………………………                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ …………………………

Số:………-CV/CB                                                ….……..,ngày…….tháng……năm 200…

“V/v nhận xét đảng viên dự bị sinh hoạt đảng

  Và thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”

Kính gửi: ……………………………………………………………………………..

Thực hiện Qui định số 23-QĐ/TW ngày 31/10/2006 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW ngày 29/12/2006 của Ban Tổ chức Trung ương “Một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng”.

Thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị “Về việc đảng viên thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.

Cấp ủy nơi đảng viên dự bị đang công tác trân trọng đề nghị Chi ủy, Đảng ủy Phường (xã, thị trấn)……………………………..cho ý kiến nhận xét về việc tham gia sinh hoạt đảng theo Quy định số 76-QĐ/TW nêu trên của đồng chí………………………………năm sinh………, ngày kết nạp …………….tại Chi bộ…………………………thuộc Đảng bộ………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Mong được sự quan tâm phối hợp của cấp ủy địa phương.

 

T/M CẤP ỦY

BÍ THƯ

 

 

 

 

 

 

Nhận xét của Chi ủy nơi cư trú

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

 

Hải Phòng, ngày …….tháng…..năm …..

T/M ĐẢNG ỦY                                                                  T/M CHI BỘ

 

 

BCH CÔNG ĐOÀN ………                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔ CÔNG ĐOÀN….                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                        Hải Phòng, ngày …… tháng … năm ……

BIÊN BẢN

Họp Tổ Công đoàn ………….

Hôm  nay, ngày …..tháng…..năm …., Tổ Công đoàn…………………………tổ chức họp lấy ý kiến nhận xét đối với đảng viên dự bị………………………….., đề nghị trở thành đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

Chủ trì Hội nghị : ……………………………, chức vụ : …………………………………..

Thư ký Hội nghị : …………………………………

Thành phần : …………………………………….

Thời gian:……………, địa điểm:…………………………………………………………….

Sau khi đ/c Tổ trưởng Công đoàn trình bầy nội dung cuộc họp, các đồng chí đoàn viên Coogn đoàn góp ý tham gia, phân tích những ưu khuyết điểm chính, Hội nghị nhất trí với một số nhận xét về đảng viên dự bị………………………………..như sau:

Ưu điểm :………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm:……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

THƯ KÝ                                                                                    CHỦ TRÌ HỘI NGHỊ

Tổ trưởng Công đoàn

  Tải mẫu về tại đây : Mẫu hồ sơ chuyển đảng chính thức Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

 

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,986FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles