Mẫu đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng (dành cho chi bộ tổng hợp)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………., ngày…… tháng…… năm 2010

(Mẫu tổng hợp dành cho chi bộ)

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Tại đại hội đảng bộ các cấp

Về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng

(Nội dung theo Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng)

1. Đề nghị các đồng chí nghiên cứu kỹ các phương án, nếu đồng ý phương án nào thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng (mỗi vấn đề chỉ chọn một phương án).

2. Nếu có ý kiến khác, đề nghị đồng chí ghi ngắn gọn bằng văn bản và gửi kèm theo phiếu.

Nội dung Số ý kiến đồng ý /

tổng số ý kiến

Số ý kiến khác
1. Về tiêu đề trong phần mở đầu

– Phương án 1: Tiêu đề là: “Đảng Cộng sản Việt Nam”.

– Phương án 2: Tiêu đề là: “Đảng Cộng sản Việt Nam và những vấn đề cơ bản về xây dựng Đảng”.

– Phương án 3: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

2. Về nội dung của phần mở đầu

– Phương án 1: Bổ sung một số nội dung về tư tưởng Hồ Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin vào khổ thứ tư để nêu bật giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong xây dựng Đảng.

– Phương án 2: Không bổ sung như phương án 1 mà giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

3. Về tiêu chuẩn đảng viên (khoản 1 Điều 1)
– Phương án 1: Bổ sung khoản 1 Điều 1 về tiêu chuẩn đảng viên cho nhất quán với cách diễn đạt về bản chất của Đảng ở phần mở đầu.

– Phương án 2: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

4. Về giới thiệu người vào Đảng (khoản 1 Điều 4)
– Phương án 1: Thực hiện như Điều lệ Đảng Đại hội IX

– Phương án 2: Sửa khổ cuối khoản 1 Điều 4: “Ở các cơ quan, doanh nghiệp nơi không có tổ chức Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh mà có tổ chức Công đoàn, người vào Đảng trong độ tuổi thanh niên là đoàn viên công đoàn, được ban chấp hành công đoàn cơ sở và một đảng viên chính thức giới thiệu”.

– Phương 3: Sửa theo ý kiến của Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5. Quy định về những điều đảng viên không được làm
– Phương án 1: Bổ sung vào khoản 2 Điều 2 nội dung: “đảng viên phải chấp hành quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm”.

– Phương án 2: Quy định rõ những điều đảng viên không được làm trong Điều lệ Đảng.

6. Về tính tuổi đảng của đảng viên (khoản 4 Điều 5)
– Phương án 1: Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày ban hành quyết định kết nạp.

– Phương án 2: Đảng viên đã được công nhận chính thức thì tuổi đảng của đảng viên được tính từ ngày chi bộ tổ chức lễ kết nạp vào Đảng.

– Phương án 3: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

7. Về thành lập tổ chức cơ sở Đảng (Điều 21)
– Phương án 1: Sửa khoản 2 Điều 21: “Ở xã, phường, thị trấn có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức cơ sở đảng (trực thuộc cấp ủy cấp huyện). Ở cơ quan, doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp, đơn vị trong quân đội, công an và các đơn vị khác có từ ba đảng viên chính thức trở lên, lập tổ chức đảng (tổ chức cơ sở đảng hoặc chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở); cấp ủy cấp trên trực tiếp xem xét, quyết định việc tổ chức đảng đó trực thuộc cấp ủy cấp trên nào cho phù hợp”.

– Phương án 2: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

8. Về nhiệm kỳ đại hội đảng ở những nơi mới thành lập, chia tách, hợp nhất, sáp nhập giữa nhiệm kỳ (Điều 13)
– Phương án 1: Sửa khoản 5 Điều 13: “Từ tổ chức cơ sở đảng trở lên, nếu được thành lập mới, chi tách, hợp nhất, sáp nhập giữa nhiệm kỳ, thì cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ định cấp ủy chính thức; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung phương hướng, nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ của các cấp ủy này không nhất thiết là năm năm”.

– Phương án 2: Giữ như điều lệ Đảng hiện hành.

9. Về vấn đề đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy
– Phương án 1: Bổ sung vào Điều 11: “…đại hội đảng bộ các cấp bầu bí thư cấp ủy theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương”.

– Phương án 2: Giữ như điều lệ Đảng hiện hành.

10. Thẩm quyền của đại biểu sau đại hội
– Phương án 1: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành, không quy định thẩm quyền của đại biểu sau đại hội.

– Phương án 2: Quy định một số thẩm quyền, nhiệm vụ của đại biểu sau đại hội.

11. Quy định về thí điểm một số chủ trương mới
– Phương án 1: Bổ sung nội dung vào Điều 17: “Căn cứ tình hình thực tế, Ban Chấp hành trung ương quyết định thực hiện thí điểm một số chủ trương mới chưa có hoặc khác với quy định của Điều lệ Đảng”.

– Phương án 2: Giữ như điều lệ Đảng hiện hành.

12. Về nhiệm vụ kiểm tra của đảng đoàn, ban cán sự đảng (khoản 3 Điều 42 và khoản 3 Điều 43)
– Phương án 1: Sửa quy định đảng đoàn, ban cán sự đảng có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng thành đảng đoàn, ban cán sự đảng có nhiệm vụ lãnh đạo công tác kiểm tra việc chấp hành đường lối, chính sách của Đảng.

– Phương án 2: Không quy định đảng đoàn, ban cán sự đảng có nhiệm vụ kiểm tra cũng như lãnh đạo công tác này.

13. Về thẩm quyền kỷ luật đảng viên (Điều 36)
– Phương án 1: Bổ sung các khoản 2, 3 Điều 36 về việc giao cấp ủy từ cấp huyện và tương đương trở lên thẩm quyền quyết định kỷ luật khiển trách, cảnh cáo đảng viên (kể cả cấp ủy viên các cấp, đảng viên thuộc diện cấp ủy cấp trên quản lý) vi phạm phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, sinh hoạt đảng, thực hiện nhiệm vụ đảng viên (trừ nhiệm vụ do cấp trên giao) cho phù hợp với khoản 1 Điều 36.

– Phương án 2: Giữ thẩm quyền kỷ luật của chi bộ như nội dung Điều lệ Đảng Đại hội IX “Chi bộ quyết định khiển trách, cảnh cáo đảng viên trong chi bộ”.

– Phương án 3: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

14. Thẩm quyền kỷ luật cán bộ (khoản 4 Điều 36)
– Phương án 1: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

– Phương án 2: Sửa khoản 4 Điều 36 về thẩm quyền thi hành kỷ luật đảng viên là cán bộ (có chức vụ). Theo đó, cấp nào quản lý, đề bạt, bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý của cán bộ thì mới có thẩm quyền quyết định các hình thức kỷ luật đối với cán bộ đó.

15. Về các hình thức kỷ luật đối với đảng viên (khoản 2 Điều 35)
– Phương án 1: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

– Phương án 2: Bổ sung hình thức kỷ luật lưu đảng đối với đảng viên vi phạm kỷ luật quy định tại khoản 2 Điều 35.

16. Về giải quyết khiếu nại kỷ luật trong Đảng (Điều 39)
– Phương án 1: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

– Phương án 2: Quy định cấp trên cách một cấp của cấp quyết định thi hành kỷ luật là cấp giái quyết khiếu nại cuối cùng.

17. Về Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân và Công an nhân dân
– Phương án 1: Bổ sung 2 nội dung vào khoản 1 Điều 25: “(1) Sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban bí thư; Đảng quyết định những vần đề cơ bản về  xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân; (2) Nhà nước thống nhất quản lý Quân đội, Công an và sự nghiệp quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật”.

– Phương án 2: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

18. Cụ thể hóa một số chức danh của Đảng đối với Quân đội (Điều 26, Điều 27)
– Phương án 1: Đề nghị sửa 1 số khoản của Điều 26, 27 về việc nêu rõ các chức danh, như: đồng chí Tổng Bí thư là Bí thư Quân ủy Trung ương; đồng chí bí thư cấp ủy địa phương trực tiếp làm bí thư đảng ủy quân sự cùng cấp…

– Phương án 2: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

19. Về việc thay cụm từ “cán bộ chính trị” (khoản 3 Điều 26)
– Phương án 1: Thay cụm từ “cán bộ chính trị” bằng cụm từ “chính ủy, chính trị viên” ở khoản 3 Điều 26.

– Phương án 2: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

20. Về tên gọi Đảng ủy Quân sự Trung ương
– Phương án 1: Thay cụm từ: “Đảng ủy Quân sự Trung ương (gọi tắt là Quân ủy Trung ương)” bằng cụm từ “Quân ủy Trung ương”.

– Phương án 2: Giữ như khoản 1 Điều 26 Điều lệ Đảng hiện hành.

21. Về thẩm quyền, nhiệm vụ của Đảng ủy Quân sự Trung ương (khoản 2 Điều 26)
– Phương án 1: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành.

– Phương án 2: Bổ sung, sửa đổi khoản 2 Điều 26, như sau: “Quân ủy Trung ương nghiên cứu, đề xuất để Ban Chấp hành Trung ương quyết định những vấn đề về đường lối, nhiệm vụ quân sự và quốc phòng; chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị và công tác cán bộ trong Quân đội; lãnh đạo toàn quân về mọi mặt”.

22. Về thành viên Đảng ủy Quân sự Trung ương (khoản 1 Điều 26)
– Phương án 1: Giữ như Điều lệ Đảng hiện hành

– Phương án 2: Thay cụm từ “một số” Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Quân đội thành “các” Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương công tác trong Quân đội.

23. Về Đảng huy, Đảng kỳ, Đảng ca
– Phương án 1: Bổ sung vào Điều lệ Đảng quy định về Đảng huy, Đảng kỳ, Đảng ca để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng.

– Phương án 2: Không bổ sung.

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,996FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

error: Content is protected !!