Mẫu báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XI của Đảng

ĐẢNG BỘ ………………………………………….                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………………………….

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Ý KIẾN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO

VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

Căn cứ Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 55-KH/TU của Thành ủy và công văn số 818 –CV/ĐUK của Đảng ủy Khối, Chi bộ ………………………………………………………….. đã tổ chức cuộc họp thảo luận đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng với …………./…………. Đảng viên tham dự.

A/. Đánh giá tình hình thảo luận:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

B/. Nộp dung đóng góp ý kiến:

TT Nội dung Số ý kiến đóng góp Đồng ý với dự thảo Không đồng ý với dự thảo Ý kiến khác
Về dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
I Quá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm:
1 Những thắng lợi vĩ đại, những yếu kém, khuyết điểm, khó khăn, thách thức
2 Những bài học lớn
II Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta:
1 Bối cảnh quốc tế
2 Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
III Những định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại
1 Về phát triển kinh tế
2 Về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, chính sách xã hội
3 Quốc phòng, an ninh
4 Về đối ngoại
IV Hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng
1 Xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
2 Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
3 Về mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân
4 Về Đảng Cộng sản Việt Nam
Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020:
I Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế
II Quan điểm phát triển
III Mục tiêu chiến lược và khâu đột phá
1 Mục tiêu tổng quát
2 Mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường
3 Các đột phá chiến lược
IV Định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1 Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
2 Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tạo nền tảng cho một nước công nghiệp
3 Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững
4 Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh
5 Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông
6 Phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới
7 Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế
8 Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
9 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục – đào tạo
10 Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững
11 Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu
12 Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng  quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
V Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bào đảm thực hiện thắng lợi chiến lược
1 Tực hiện tốt chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường
2 Hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính
3 Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
4 Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng
I Kiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X; nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010, 20 năm thực hiện cương lĩnh 1991
II Về tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa; phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011-2015)
1 Dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới
2 Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa
3 Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011 – 2015)
III Đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế
1 Đổi mới mô hình tăng cường và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế
2 Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế
3 Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn
4 Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao
5 Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
6 Phát triển kinh tế – xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn
IV Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1 Giữ vững định hướng cã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường
2 Phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
3 Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
4 Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
V Đổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tri thức; bảo vệ môi trường
1 Đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo
2 Phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ; phát triển kinh tế tri thức
3 Coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
VI Chăm lo phát triển văn hóa
1 Củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng
2 Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống cách mạng
3 Phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa
VII Thực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển
1 Tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập
2 Bảo đảm an sinh xã hội
3 Nâng cao chất lượng  chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
4 Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông
VIII Tăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
IX Triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
X Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn tộc
XI Đẩy mạnh xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
XII Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

……………., ngày …… tháng …… năm 2010

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

1 COMMENT

  1. Cảm ơn rất nhiều về mẫu báo cáo này. May quá, nếu không mình phải mất rất nhiều thời gian để đánh lại.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,596FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles