Liệu anh Nguyễn Minh Châu có tìm được con gái Nguyễn Trường An – Nguyen Minh Chau can find no daughter Nguyen Truong An

Lời Phật dạy cho người nóng tính

Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”, là “Một ý niệm giận hờn nổi lên thì...

Nghi thức lễ gia tiên trong phong tục cưới hỏi ở Việt Nam

Lễ gia tiên là một nghi thức quan trọng và không thể thiếu trong lễ hỏi của người Việt Nam. Đây là nghi thức...

Đề xuất miễn thuế linh kiện ô tô để thử nghiệm của VinFast

Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ về việc ban hành quyết định miễn thuế nhập khẩu linh kiện để...

Để hiểu thấu một người, chỉ cần xem cách họ xử lí cơn tức giận của bản thân

Cơ sở để đánh giá chính xác một người không phải đến từ của cải, địa vị hay học vấn mà phải được căn...

Tình hình kinh tế – xã hội TP Hải Phòng tháng 11, 11 tháng năm 2020

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 1. Sản xuất công nghiệp Chỉ số phát triển sản xuất (PTSX) công nghiệp (IIP) tháng 11/2020 ước giảm 1,03% so...

Có bao nhiêu trẻ bị bỏ rơi bởi những người mẹ trẻ chưa từng chăm sóc, đang tâm bỏ đi chính giọt máu của mình dù có lý do nào chăng nữa. Trong khi đó, một câu chuyện cách đây 15 năm, những ngày gần đây đang gây sự chú ý không những trên cộng đồng mạng và trong dư luận. Hẳn ai cũng biết việc gia đình anh Nguyễn Minh Châu và chị Phê đã và đang đi tìm hai con gái thân yêu 15 năm nay. Anh Châu nói: “Sẽ tìm con cho đến khi nào không thể đi được nữa mới thôi”. Thế mới biết lòng cha mẹ bao la đến nhường nào.

Gia đình đang hạnh phúc …..

Bé An và gia đình trước khi mất tích

Bé Phan Nguyễn Diễm Mi cùng mẹ là chị Phan Thị Phê.

Liệu anh Nguyễn Minh Châu và gia đình có thể tìm được hai cháu không?

Trong những ngày này, nếu ai đã biết đến thông tin trên đều mong rằng có phép lạ đến với gia đình anh Châu và chị Phê, sẽ tìm được em An và My. Dù rằng thời gian trôi qua đã lâu, mọi chứng cứ đều mong manh, nhưng niềm tin trong con người thật to lớn nuôi hy vọng lớn nhất trong cuộc đời mình là sẽ tìm được con gái của anh Châu và chị Phê.

Một chi tiết sau khi phát hiện ra An và My bị mất tích không tìm thấy, hàng trăm người đã kéo lưới ở sông nhưng không thấy, những ngày sau cũng không có tin tức nào cho thấy là An và My bị rơi xuống sông. Như vậy, khả năng này tạm thời được loại bỏ nhiều hy vọng hai bé hiện vẫn đang còn sống.

Liệu các bé có bị đem bán sang Trung Quốc hay Campuchia……!?  Trong những năm 1995 cũng có khả năng đó nhưng không nhiều như hiện nay. Rất có xu hướng là gia đình nào đó hiếm muộn không có con nhưng muốn có được con nuôi, họ trực tiếp hoặc nhờ người hay thuê người để tìm kiếm được trẻ như mong muốn, nếu như vậy thì hai bé An và My đang được nuôi trong một gia đình hiếm muộn nào đó tại Việt Nam.

Với những phán đoán như trên thì khả năng tìm được lại con gái của gia đình là rất lớn, nếu như có thêm những chứng cứ dù là nhỏ nhất về hai em.

Hình bé An với 1 người anh họ lúc nhỏ

Phải có những cơ sở và căn cứ để tìm em An và My

Qua thông tin mạng rất hiện đại và lan truyền nhanh hiện nay thì cộng đồng người không những ở trong nước cũng như nước ngoài rất quan tâm và muốn giúp đỡ gia đình anh Châu và chị Phê với mục đích tìm được con gái. Theo thông tin mới nhất, thì chị Phan Thị Bích Hằng – Nhà ngoại cảm đã nhận lời sau tết âm lịch sẽ giúp đỡ gia đình tìm hai bé, rồi một số doanh nhân nhận in tờ rơi có thông tin hai bé để vào trong sản phẩm, và đặc biệt là chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” trên kênh VTV1 do chị Thu Uyên phụ trách đã đưa hồ sơ của gia đình vào hạng ưu tiên hàng đầu.

Dù cả cộng đồng tìm giúp, hay chị Phan Thị Bích Hằng, chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”….giúp đỡ thì đòi hỏi phải có những cơ sở, chứng cứ xung quanh việc hai bé bị mất tích. Chính vì vậy, việc gia đình chọn lọc và thu thập đầy đủ các cơ sở, bằng chứng của việc hai bé bị mất tích hết sức quan trọng cho việc các tổ chức đứng ra giúp đỡ đi tìm.

Song để có được kết quả tốt nhất trong thời gian tới, về phía gia đình trong thời gian này hết sức bình tĩnh khi nhận được những thông tin phản hồi, chắt lọc thông tin, cập nhật, ghi lại chi tiết những chi tiết vào thời gian hai bé bị mất tích. Những thông tin thu được ở năm 1995. Bổ sung chi tiết hơn nữa về diện mạo lúc nhỏ của hai bé, những món ăn ưa thích, về những đặc điểm riêng lên trên web Nguyenminhchau.com.

Đối với các tổ chức, đặc biệt là cơ quan công an khu vực đã tham gia điều tra, tìm kiếm năm 1995 và sau này tiếp tục giúp đỡ gia đình trong việc tìm kiếm và tạo điều kiện cho chị Phan Thị Bích Hằng, đội ngũ tìm kiếm của chương trinh “Như chưa hề có cuộc chia ly”….

Và cũng rất cần sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của cảnh sát cửa khẩu, đại sứ quán, lãnh sứ quán ở nước ngoài và cộng đồng cư dân mạng khắp nơi trên cả nước cũng như ngoài nước. Tất cả sự quan tâm giúp đỡ này không những dành cho gia đình anh Châu và chị Phê mà còn cần thiết đối với nhiều gia đình khác có hoàn cảnh tương tự.

Mọi thông tin về bé Trường An và bé My xin được liên hệ với gia đình theo địa chỉ:

– Sáu Châu, xã Tân Hoà Thành, huyện Tân Phước (Châu Thành cũ), tỉnh Tiền Giang, Việt Nam.

– Cha       : 0903 843 801

– Gia đình  : 073 3849035 – 073 3849129

– Anh Vỹ   : 0902 994 689


Gia Phong

http://Thuviengiadinh.com

How many children are abandoned by the young mother never cared for, are mind omitted their drops of blood though the reason is more reasonable. Meanwhile, a story 15 years ago, the days are recent attention not only on community networks and in public opinion. Necessarily everyone knows the family and Ms. Nguyen Minh Chau Coffee has been to find two daughters loved 15 years. He Chau said: “I’ll be looking for children to go when not only is new again. The new parents know how pleased I was to favor.

Nguyen Minh Chau and family can not find two grandchildren?

These days, if anyone knew the information on the hope that there are miracles to her family and Coffee Asia, will find An and My children. Although time has long passed, all evidence is fragile, but real faith in the human large breeding biggest hope in life is to find his daughter and his sister Chau Coffee.

A more after discovery of An and My missing not found, hundreds of people were pulling nets in the river but no, those days will not have any information that is An and My crashed into a river. Thus, this capability was temporarily removed much hope the baby is still alive.

Will your baby be sold to China or Cambodia … …!? In 1995 also has the ability but not much as today. Tend to be very certain infertile families have no children but want to get adopted, they directly or through people or hire people to find the children as you want, if so, then the An and My baby is raising a family in certain infertility in Vietnam.

With such judgments on the Left was able to find the daughter of the family is very large, if further evidence is even the smallest of the two children.

Must have the facilities and grounds for children An and My

Through modern information network and spread the community at present not only in foreign countries as well as very interested and wanted to help his family and Costs Asia with the aim to find her daughter. According to latest information, the sisters Phan Thi Bich Hang – The psychic accepts the Lunar New Year will help families find the baby, then get some entrepreneurs in the information leaflet on the baby to produce products, and especially the program “As the separation is not yet” on the sister channel VTV1 Thu Uyen has taken charge of the family to file class priority.

Although the community to find help, or Ms. Phan Thi Bich Hang, program “As the separation has never had” …. Help is required to have the facilities, the evidence surrounding the baby was missing. Therefore, the family selection and collect the full basis, evidence of the missing baby is very important for organizations to help find the stands.

To get the best results in the near future, about the family during this very calm after receiving the feedback, chat filtering information, updates, recorded more details on time the baby was missing. The information obtained in 1995. Additional information further appearance at the small boy, the favorite food, the specific characteristics over the web Nguyenminhchau.com.

For organizations, especially regional police agencies joined the investigation, the search in 1995 and later continued to assist families in finding and creating the conditions for Ms. Phan Thi Bich Hang, team contingent search program “As the separation is not yet” ….

And also need the help and facilitate police borders, embassies, consulates abroad and the city’s network around the country and abroad. All the attention not only help for her family and Coffee Asia, but also necessary for many other families with similar circumstances.

All information on baby My baby and Chang’an please contact the family at:

– Six Chau, Tan Hoa Thanh, Tan Phuoc (Chau Thanh old), Tien Giang Province, Vietnam.
– Father: 0903 843 801
– Family: 073 3849035 – 073 3849129
– Mr. Vy: 0902 994 689

Gia Phong

http://Thuviengiadinh.com

——————————————————————————————————————————–

有多少孩子是由年轻的母亲从来没有放弃照顾,是考虑到他们的血液省略虽然下降的原因是更合理。与此同时,15年前的故事,最近的日子不仅关注社区网络和公众舆论。不一定每个人都知道,家庭和阮女士洲咖啡已找到两个女儿的爱15年。他洲说:“我会为孩子去寻找时,不仅是新的了。新的父母知道我是多么高兴的青睐。

辽阮洲和家庭无法找到两个孙子?

这些天来,如果有人知道的信息,希望有她的家人和咖啡亚洲奇迹,会发现一个和我的孩子们。虽然时间已经过去,所有的证据是脆弱的,但真正在人类大型养殖信念人生最大的希望是找到他的女儿和他的妹妹洲咖啡。

更发现后,一个和我没有发现失踪,数百人在河中拉网,但没有,那些日子里不会有任何信息是和我的成河坠毁。因此,这个功能是暂时删除很希望孩子还活着。

请问你的宝宝可以卖给中国或柬埔寨… …!? 1995年,也有能力,但象今天不多。往往是很肯定不育家庭没有子女,但想获得通过的,他们直接或通过人或雇用的人找到你想要孩子,如果这样,那么,一个和我的宝宝提高在越南的某些不育家庭。

随着上留下了这样的判断是能够找到的家庭的子女是非常大的,如果进一步的证据即使是最小的两个孩子。

必须有设施和儿童的理由和我的

通过现代化的信息网络和蔓延,不仅在国外,也很感兴趣,希望能帮助,目的是他的家人和成本亚洲寻找她的女儿现在的社会。据最新资料显示,两姐妹潘文凯阮氏碧坑 – 心理接受的农历新年将有助于家庭找到婴儿,然后得到了关于婴儿的资料单张,一些企业家生产产品,特别是计划作为分家“尚未对姐妹通道VTV1周四宛”已经家庭收费文件的优先级。

虽然社会找到作为分离的帮助,或潘女士阮氏碧坑,程序“从来没有”….帮助有需要的设施,周围的证据婴儿失踪。因此,家庭选择和收集充分的基础上,失踪孩子的证据是非常重要的组织,帮助寻找立场。

宋所以可以在不久的将来,最好的结果,对家庭,在这个非常平静后,收到的反馈,聊天过滤信息,更新,更详细的记录时间婴儿失踪。在1995年获得的信息。更多信息,还出现了小男孩,最喜欢的食物,在网上Nguyenminhchau.com的具体特点。

对于组织,尤其是区域警察机构联合调查,在1995年搜索,后来继续协助寻找家庭和创造潘女士阮氏碧坑,团队的条件队伍搜索程序,由于分离“还没有”….

还需要帮助和方便边境警察,使馆,领馆和城市的网络在全国各地和国外。所有的目光,不仅帮助她的家人和咖啡亚洲,而且也有类似情况下,许多其他家庭必要的。

上的所有信息,我的小宝宝,长安,请联系家庭,:

– 六洲,谭和青,新福(州清岁),前江省,越南。
– 父亲:0903 843 801
– 家庭:073 3849035 – 073 3849129
– 映Vy速度:0902 994 689

Gia Phong

http://Thuviengiadinh.com

——————————————————————————————–


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Hot Topics

Lời Phật dạy cho người nóng tính

Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”, là “Một ý niệm giận hờn nổi lên thì...

Nghi thức lễ gia tiên trong phong tục cưới hỏi ở Việt Nam

Lễ gia tiên là một nghi thức quan trọng và không thể thiếu trong lễ hỏi của người Việt Nam. Đây là nghi thức...

Đề xuất miễn thuế linh kiện ô tô để thử nghiệm của VinFast

Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ về việc ban hành quyết định miễn thuế nhập khẩu linh kiện để...

Bài viết liên quan

Lời Phật dạy cho người nóng tính

Kinh Hoa Nghiêm có nói: “Nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai”, là “Một ý niệm giận hờn nổi lên thì...

Nghi thức lễ gia tiên trong phong tục cưới hỏi ở Việt Nam

Lễ gia tiên là một nghi thức quan trọng và không thể thiếu trong lễ hỏi của người Việt Nam. Đây là nghi thức...

Đề xuất miễn thuế linh kiện ô tô để thử nghiệm của VinFast

Bộ Tài chính vừa có văn bản kiến nghị Chính phủ về việc ban hành quyết định miễn thuế nhập khẩu linh kiện để...