Home Giáo dục Tài liệu Tham luận tại Đại hội: Vai trò của Chi bộ trong lãnh...

Tham luận tại Đại hội: Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo nâng cao đạo đức công vụ

Vai trò của Chi bộ trong lãnh đạo nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đạo đức công vụ thực chất là đạo đức của cán bộ, công chức hoạt động trong lĩnh vực công, phản ánh những giá trị đạo đức và chuẩn mực pháp lý, được thể hiện ở lương tâm và trách nhiệm vì lợi ích chung, ý thức rõ về việc cần phải làm và mong muốn được làm vì những lợi ích đó.

Nói cách khác, đạo đức công vụ là phải thực hiện cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư trong hoạt động công vụ. Không được trốn tránh trách nhiệm, thoái thác nhiệm vụ được giao; gây bè phái, mất đoàn kết; tự ý bỏ việc hoặc tham gia đình công; sử dụng tài sản của Nhà nước và của nhân dân trái pháp luật; lợi dụng, lạm dụng nhiệm vụ, quyền hạn; sử dụng thông tin liên quan đến công vụ để vụ lợi; phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức.

* Thực trạng đạo đức công vụ của cán bộ, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ:

– Đội ngũ cán bộ công chức của Sở hiện nay hầu hết đã “đáp ứng” được điều kiện cần là các loại bằng cấp chuyên môn theo tiêu chuẩn quy định. Mỗi cán bộ, công chức trong Sở đều có một vị trí cụ thể và đảm nhiệm những công việc cụ thể;

– Quá trình tuyển dụng công chức đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch, khi tuyển dụng công chức và bổ nhiệm cán bộ, điều kiện về “năng lực” đã được cụ thể hóa bằng quy định phải có các chứng chỉ, các bằng cấp tương ứng;

– Công tác đào tạo, bồi dưỡng gắn với vị trí công việc cụ thể của từng đối tượng cán bộ, công chức; Chế độ khen, thưởng, đãi ngộ thích đáng.

– Hầu hết đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần khắc phục khó khăn, cần cù, chịu khó, tích cực học hỏi, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao và thực sự đóng vai trò quan trọng trong hoạt động tham mưu, quản lý chuyên môn nghiệp vụ của các phòng, đơn vị trong Sở.

Nhìn nhận và đánh giá một cách tổng quan có thể thấy, đại bộ phận đội ngũ cán bộ, công chức của Sở Khoa học và Công nghệ trong những năm vừa qua đã cố gắng để vượt qua khó khăn, thử thách trong thực hiện và phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững đạo đức, phẩm chất cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm, chấp hành sự phân công của tổ chức, có lối sống lành mạnh, giản dị, gắn bó với nhân dân và góp phần vào thành tựu to lớn của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thành phố.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm cơ bản, một số ít cán bộ công chức còn bộc lộ những thiếu sót cần khắc phục về mặt phẩm chất đạo đức như: sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, tỏ thái độ quan liêu, hách dịch khi giải quyết công việc, trách nhiệm xử lý công việc chưa cao, còn hiện tượng đùn đẩy, né trách nhiệm. Một số ít cán bộ, công chức chưa thường xuyên học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực hạn chế, làm việc cầm chừng, qua ngày, không có chất lượng và hiệu quả rõ rệt, coi công việc nhà nước như là chỗ trú chân an toàn, còn lại dành trí tuệ, sức lực của mình cho các hoạt động bên ngoài cơ quan để kiếm sống hay còn gọi là “chân ngoài dài hơn chân trong”.

Nguyên nhân của thực trạng trên là do chưa có sự quan tâm đầy đủ đến việc giáo dục tinh thần trách nhiệm cũng như xử lý chưa nghiêm các vi phạm đạo đức; thiếu những quy định cụ thể về chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức; cơ chế quản lý, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa thường xuyên, chưa nghiêm túc và thiếu đồng bộ. Nhiều cán bộ, công chức còn xem thường những chuẩn mực đạo đức, nhân cách nên thiếu nghiêm khắc với bản thân, không thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng tinh thần trách nhiệm; mắc bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, tự tư, tự lợi, tư tưởng cục bộ, địa phương.

* Thông qua thực hiện các giải pháp nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt nội dung học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ đã đạt được một số kết quả như sau:

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức ngày càng được nâng cao. Chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức; cơ chế quản lý, kiểm tra giám sát đối với hoạt động của cán bộ, công chức được xây dựng thành văn bản cụ thể nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công chức của Sở Khoa học và Công nghệ “Vừa hồng vừa chuyên”

– Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức, đảng viên được đảm bảo. Trong toàn Đảng bộ không có các khuyết điểm, vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về đoàn kết nội bộ, về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Nhận thức về Đảng và công tác xây dựng Đảng trong cán bộ, đảng viên được nâng lên; Những hạn chế, khuyết điểm các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên được tích cực, kịp thời khắc phục, là kinh nghiệm quan trọng để đưa việc tự phê bình và phê bình trở thành thường xuyên, nền nếp trong toàn Đảng bộ.

– Đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ công chức được nâng cao rõ rệt: Không có biểu hiện bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết trong Đảng, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Không có biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy bằng cấp… không có đơn thư khiếu nại tố cáo. Đã khắc phục  và  giải quyết các nhược điểm của các cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, quan liêu, hách dịch khi giải quyết công việc., trách nhiệm xử lý công việc cao hơn, không còn hiện tượng đùn đẩy, né trách nhiệm.

Tóm lại, nâng cao đạo đức công vụ, thực hiện tốt nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM của cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ là một đòi hỏi tất yếu và để thực hiện được cần có một hệ thống giải pháp đồng bộ vừa đề cao giá trị đạo đức, sự hướng thiện của con người, vừa có cơ chế tạo điều kiện cho các giá trị đạo đức phát triển và vừa ngăn ngừa, hạn chế sự sa sút, suy thoái đạo đức. Bồi dưỡng và nâng cao đạo đức công vụ trước hết là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cán bộ, công chức, đảng viên; đồng thời, là kết quả từ nỗ lực chung của các cơ quan và các tổ chức đoàn thể .

* Xuất phát từ thực trạng trên, nhằm góp phần nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên khi thi hành nhiệm vụ, Đảng ủy cơ quan Sở cần tập trung  chỉ đạo các Chi bộ thực hiện một số giải pháp như sau:

– Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên: Để nâng cao đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên khi thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ cơ quan Sở Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị 03 – CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện cuộc vận động  Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn kết chặt chẽ với nâng cao đạo đức công vụ, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Sở.

– Xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực nhằm cụ thể hóa nguyên tắc đạo đức công vụ. Bổ sung, hoàn thiện quy chế, quy định của Đảng, hệ thống luật pháp của Nhà nước phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

– Hoàn thiện cơ chế quản lý cán bộ, công chức, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ trong việc đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo xây dựng lập trường chính trị cho cán bộ, đảng viên; Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên thực hiện những điều đảng viên không được làm…đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của tổ chức đảng, đảng viên.

– Coi việc nâng cao đạo đức công vụ của công chức, đảng viên trong đơn vị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ hằng ngày, thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức; gắn chặt với việc tổ chức triển khai nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý các hoạt động, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí, đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng; có cơ sở để quy rõ trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức, xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nói chung và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp nói riêng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Xây dựng chế độ, chính sách đãi ngộ phù hợp với cán bộ, công chức dựa trên nguyên tắc về sự công bằng giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa quyền lợi và trách nhiệm; xây dựng các chế độ, chính sách tôn vinh, khuyến khích sự tận tâm thực hiện công vụ, khen thưởng thích đáng về vật chất và tinh thần đối với cán bộ, đảng viên làm việc tốt, tận tụy và trong sạch; kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời và công bằng những sai phạm của cán bộ, đảng viên có hành vi vi phạm đạo đức công vụ.

Tham khảo tham luận của Sở KHCN HP

 

 

 

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read