Home Giáo dục Tài liệu Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động...

Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẢNG ỦY KHỐI CQ DÂN CHÍNH ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ………..

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày  20  tháng 9 năm 2010

BÀI VIẾT THU HOẠCH

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Họ và tên: Nguyễn Viết Cường

Chức vụ:……………………………………

Đơn vị công tác: Thanh tra Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Qua 4 năm học tập và thực hành làm theo tấm gương của Bác, bản thân tôi xin trình bày những  nhận thức, những kết quả thực hiện của bản thân như sau:

1/ Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Chủ tịch Hồ chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc với lòng yêu nước nồng nàn đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp Cách mạng cho dân tộc Việt Nam, người đã để lại cho chúng ta khối tài sản giá trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt về tư tưởng, tấm gương đạo đức trong sáng của người để cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo;

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc là làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế thị trường phát triển như vũ bão hiện nay bên cạnh những lợi ích to lớn về kinh tế mà nó mang lại thì song song với nó là sự xuống dốc, tha hoá, biến chất, suy thoái về đạo đức của hàng loạt cán bộ, công chức đang được nhà nước tin tưởng giao giữ những vị trí quan trọng chủ chốt trong bộ máy của nhà nước đã làm băng hoại lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước nếu không kìm hãm được sẽ là nguy cơ của sự sụp đổ chế độ, bộ máy của đất nước mà Bác và cả dân tộc Việt nam đã huy sinh biết bao mồ hôi, xương máu đấu tranh, gìn giữ, xây dựng nên. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức ,viên chức dù ở bất cứ cương vị nào cũng cần phải thường xuyên học tập, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đây là biện pháp hiệu quả để khắc phục sự suy thoái đạo đức, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong thời đại mới.

Bản thân là một công chức nhà nước ý thức về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức sau khi học tập các chuyên đề mà phải biến nó thành bản năng, là kim chỉ nam cho hành động của mình có như vậy mới xứng đáng là một bộ phận trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam như mong muốn của Bác.

2/ Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động:

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân tộc ta ngày càng nhận thức sâu sắc nhiều hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Kết quả, qua 4 năm thực hiện đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc”

* Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Ðảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết  quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần  đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.

– Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

* Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nứớc, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:
Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng  vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.
Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
* Tư tưởng, tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc

cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc

cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

+ Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.
Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:
* Về ý thức trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi   cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, đó là:
+ Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại.

khó  khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng  quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.
+ Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên…phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện đúng đường lối quần chúng.
+ Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việc được giao.
* Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

+ Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:

+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc,

quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống.

+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”:

*Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

+ Cách mạng cần có Đảng. ” Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”

+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức là văn minh”

+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

+  Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập chuyên đề xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh”. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:

+ Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 .

+ Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình.

+ Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

+ Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

3/ Những kết quả cụ thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Bản thân là công chức thanh tra tôi luôn trung thực nhìn nhận vào những ưu, khuyết điểm của bản thân để có hướng phấn đấu phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, hạn chế thấp nhất những khuyết điểm về đạo đức cuộc sống, đạo đức nghề nghiệp, vì: học tập, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là cơ sở để hoàn thiện mỗi cá nhân, vì đạo đức của mỗi người không phải tự nhiên  xuất hiện, mà là cả một quá trình tôi luyện của cá nhân mỗi người tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn, sự tiếp thu, giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp, đòi hỏi phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện chính bản thân mình, Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình là con đường dẫn đến sự tự đánh mất chính bản thân mình. Chính vì vậy tôi luôn xác định cho mình về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức là một việc làm thường xuyên, luôn nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh với những hành vi tiêu cực,  lãng phí và sống chân thành với đồng chí, đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là công chức thanh tra phụ trách Đội thanh tra hành chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ  giao phó. Giữ mối đoàn kết trong cơ quan, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm của bản thân;

-Về tiết kiệm thời gian làm việc: Tôi luôn thực hiện đúng quy định của nhà nước, của ngành và Nội quy quy chế của cơ quan về giờ giấc tuần làm việc 40 giờ, ngoài ra còn thực hiện tốt giờ công ngoài giờ thứ bảy hoặc chủ nhật theo nội quy của cơ quan.

– Về sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc tôi luôn làm hết công việc cần làm trong ngày không vì một lý do gì mà để việc đang làm qua ngày hôm sau, tôi luôn thực hiện theo phương châm ‘việc của hôm nay chớ để ngày mai”; về chấp hành thời gian đúng thời gian làm việc sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ có đôi khi tôi còn chưa thực hiện tốt còn đi trễ hơn so với quy định; trong khi làm việc tôi luôn tập trung cố gắng để công việc được hoàn thành sớm và đạt hiệu quả theo yêu cầu, trong thời gian làm việc không sử dụng máy vi tính để giải trí riêng như “game”, “chát”, hay xem phim v.v.

– Về tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, sử dụng diện thoại cơ quan tôi luôn xem cơ quan nơi làm việc như nhà của mình, do vậy tôi luôn có nhận thức rõ việc phải tiết kiệm là một việc cần làm và phải tập thành thói quen tránh lãng phí như việc sử dụng điện thoại phải vào đúng mục đích công việc không gọi điện thoại tán gẫu hay việc riêng; điện nước dùng trong sinh hoạt, làm việc cũng được sử dụng đúng mục đích nhu cầu cần thiết và công việc. Tuy nhiên, có đôi lúc khi ra về còn quên không tắt điện nguồn, không tắt quạt v.v. gây lãng phí điện và tiêu hao đối với thiết bị sử dụng điện, việc này lãnh đạo cơ quan cũng đã phê bình trước cơ quan.

– Về tiết kiệm vật tư, văn phòng phẩm: tôi luôn sử dụng và bảo quản tốt vật tư văn phòng phẩm được trang bị, không lãng phí cũng như không đề xuất mua sắm những vật dụng không cần thiết cho công việc.

– Về tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản trong việc bảo quản sử dụng tiết kiệm có hiệu quả máy móc, trang thiết bị, tài sản của cơ quan: tôi luôn có ý thức gìn giữ tài sản của cơ quan khi được giao giữ (như máy tính, máy in,…), giao sử dụng đi công tác (như xe ôtô, môtô…) sử dụng đúng mục đích công việc không sử dụng cho việc riêng, việc nhận, bảo quản, sử dụng và bàn giao được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

– Về ý thức thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, gia đình: là công chức nhà nước do vậy việc tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân là hết sức cần thiết, vì nếu không cân đối được trong tiêu dùng, sinh hoạt hàng ngày trong môi trường vật giá biến động liên tục như hiện nay thì tất yếu sẽ bị  thiếu hụt về tài chính dẫn đến một hệ quả là tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ là rất dễ xảy ra (nhất là công việc nhạy cảm như lĩnh vực thanh tra, kiểm tra) nó sẽ làm ảnh xấu hưởng đến cơ quan, tổ chức và chính cá nhân của người đó. Vì vậy tôi luôn thực hiện việc tiết kiệm cho bản thân và gia đình đảm bảo nếp sống văn minh về tiết kiệm.

– Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực: bản thân là thanh tra viên làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực của ngành do vậy tôi nhận thức rất rõ tầm quan trọng của nó và bản thân chấp hành nghiêm túc “Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Luật Phòng chống tham nhũng” và đặc biệt là phải luôn học tập, tu dưỡng đạo đức thường xuyên để hoàn thiện chính bản thân mình; trong thực thi nhiệm vụ tôi luôn tự răn mình không vì một chút lợi ích cá nhân mà làm mất danh dự của bản thân mình và hơn nữa là làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

– Về Nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và thái độ phục vụ nhân dân, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền

+ Là một thanh tra viên tôi luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với kết quả cao, không ngại khó khăn và luôn xác định cho mình dù làm bất cứ công việc gì cũng phải có tâm huyết, yêu công việc thì sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.

+Trong khi thực hiện nhiệm vụ phong cách luôn đứng đắn, nghiêm túc  và không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, giải thích kỹ những gì nhân dân không hiểu với thái độ hoà nhã không cáu gắt hay khó chịu, hướng cho người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước để nhân dân biết và chấp hành tốt.

– Về thực hiện nếp sống văn minh công sở tôi chấp hành tốt trong khi mặc trang phục phải sạch sẽ, chỉnh tề; việc bảo quản, sử dụng trang phục trong khi làm nhiệm vụ đúng mục đích công việc, không mang trang phục về nhà hay sử dụng trang phục vào mục đích tư lợi riêng (trừ những khi phải làm việc ngoài giờ khi có sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo); trong công tác cũng như trong sinh hoạt tôi luôn có ý thức tôn trọng tập thể, đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần thương yêu, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau, không có ý nghĩ hay tham gia chia bè, chia phái làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị.

– Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình :

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

4/ Những việc chưa làm được, nguyên nhân và phương hướng phấn đấu:

Bên cạnh những ưu điểm,  tôi nhận thấy mình cũng còn những hạn chế như cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa về việc tự phê bình và phê bình đối với bản thân cũng như với đồng nghiệp; còn tình trạng cả nể, chưa được kiên quyết, dứt khoát đấu tranh đối với những hành vi sai trái; Việc đấu tranh, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa kiên quyết, chưa hệ thống và chưa cao, thái độ làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc;

Nguyên nhân chủ yếu của việc đấu tranh với những hiện tượng sai trái đi ngược với lợi ích của XH của nhân dân  mà cụ thể là tại cơ quan nơi công tác còn  yếu kém (đây cũng là hiện tượng XH còn tồn tại, phổ biến) trong nhiều cơ quan, tổ chức còn tồn tại, phổ biến nhiều hiện tượng bè phái tranh giành quyền lợi, quyền lực, gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ đồng nghiệp .v.v; vì vậy mỗi cá nhân trong chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn lại mình xem xem đã thực sự thấu hiểu đạo đức của Bác hay chưa để từ đó mới có thể loại bỏ được những hạn chế, yếu kém của bản thân, kích thích sự phấn đấu vươn lên; đồng thời dám đấu tranh chống lại những hiện tượng ngược với lợi ích của xã hội của nhân dân vì sự tồn tại, phát triển của bản thân, của cơ quan, đơn vị, của đất nước như mong muốn của Bác.

Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh: Phấn đấu giữ vững và phát huy những kết quả đã làm được, luôn là người xứng đáng với lòng tin của cấp trên đối với nhiệm vụ được giao; tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, giữ vững lập trường và đặc biệt phải luôn nêu gương về mặt đạo đức; phải rèn luyện kỹ năng đấu tranh phê và tự phê bình cho bản thân và cho đồng nghiệp, mạnh dạn góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để cùng nhau tiến bộ.

Bản thân tôi trong suy nghĩ cũng như trong mọi hành động luôn quán triệt trong việc tự đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Bác. Không ngừng học tập nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện ngày càng cao của xã hội.

5/ Những đề xuất, kiến nghị đối với chi bộ, B Cuộc vận động các cấp:

Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức CM, nghĩa là nắm vững nội dung thực chất của đạo đức CM, không phải vì danh vọng cá nhân mà phải ra sức làm việc cho đảng, giữ vững kỷ luật của đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của đảng;

Để xây dựng Đảng vững mạnh, mỗi đảng viên cần có đầy đủ đức tài, trong đó đức phải là “gốc”; đồng thời nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ công chức phải “trọng lợi ích của đảng trên hết”, cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải luôn giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, để xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Mỗi đảng viên cần phải mạnh dạn phê bình, đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

Qua 4 năm triển khai, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, thẩm thấu và lan rộng vào trong mọi mặt của đời sống nhân dân cả nước. Cùng với tình yêu của cả dân tộc dành cho Bác Hồ kính yêu, hơn lúc nào hết chúng ta phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình hàng để ngày càng đạt được hiệu quả cao như mong muốn của Bác./.

* Xác nhận của thủ trưởng cơ quan:                    Người viết thu hoạch

Nguyễn Viết Cường

Theo Violet

*

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read