Độc lập dân tộc và CNXH là nội dung cơ bản của tư tưởng HỒ CHÍ MINH

Th.s Lê Việt Dũng (*)

Giảng viên Chính Khoa Kinh tế Chính trị

Chủ tịch Hồ Chí Minh người lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới. Tuy đã đi xa, nhưng để lại cho chúng ta một di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả, trong đó đặc biệt là tư tưởng đạo đức cách mạng. Cuộc đời và sự nghiệp của người là tấm gương sáng ngời cho toàn Đảng, toàn dân ta nguyện suốt đời học tập và noi theo. Theo Lênin “một người chỉ xứng đáng với danh hiệu nhà tư tưởng khi nào họ biết giải quyết trước những người khác tất cả các vấn đề tổ chức mà (những yếu tố vật chất) của phong trào húc phải một cách tự phát” [Lênin toàn tập tập 5, trang 445-446]. Hồ Chí Minh là một trong những con người vĩ đại như thế.

Mao Trạch Đông, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa cũng đã ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc; qua câu đối gửi tặng Hồ Chí Minh khi người qua đời năm 1969. Câu đối viết:

Trí khí tráng sơn hà cứu quốc anh hùng duy hữu nhất

Minh tinh quay vũ trụ Á âu hào kiệt thị vô song.

Trong văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VII có đoạn viết về tư tưởng Hồ Chí Minh như sau: “Tư tưởng Hồ Chí Minh chính là kết quả sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cụ thể của nước ta và trong thực tế tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành một tài sản tinh thần quý báu của Đảng và của cả dân tộc. Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước của nhân dân Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người hiện thân đầy đủ nhất của sự kết hợp đó, là tiêu biểu sáng ngời cho sự kết hợp giai cấp và dân tộc và quốc tế, độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội”. (Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, trang 127- 128).

Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị cũng có đoạn viết: “Trong khi giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin trên nhiều vấn đề quan trọng, đặc biệt là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên CNXH ở các nước thuộc địa và phụ thuộc”.

Thật vậy, trong suốt quá trình cách mạng 77 năm qua Đảng ta và nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã vận dụng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh giành được những thắng lợi to lớn như ngày hôm nay. Quá trình và thắng lợi đó chính là tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn mà mọi người Việt Nam yêu nước đều cảm nhận một cách sâu sắc. Vậy tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Xuất phát từ những dẫn chứng quan trọng nêu trên, có thể hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh  như sau.

Tư tưởng Hồ Chí Minh sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam, là kết quả sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin để giải quyết những vấn đề của cách mạng Việt Nam. Đó là lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc và tiến lên chủ nghĩa xã hội ở các nước thuộc địa và phụ thuộc, là tư tưởng giải phóng dân tộc giải phóng xã hội, giải phóng con người mà hạt nhân trung tâm là độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội.

1.      Vấn đề hàng đầu trong tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề giải phóng dân tộc, là độc lập cho dân tộc. Sự nghiệp hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như lịch sử cách mạng hiện đại Việt Nam đã chứng minh nhận định trên. Năm 1911, Nguyễn Tất Thành, Văn Ba ra đi tìm đường cứu nước. Năm 1920, Nguyễn Aùi Quốc đến với Lê nin đến với Cách mạng tháng 10, Người cũng đã tìm thấy ở Sơ thảo luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và thuộc địa là “cái cần cho chúng ta là con đường giải phóng chúng ta”. Hồ Chí Minh đã phân tích, phê phán, lên án một cách sâu sắc toàn diện cụ thể chủ nghĩa đế quốc thực dân, cũng như chế độ áp bức bóc lột của nó đối với các nước thuộc địa. Nhưng không phải giống như Mác và Lênin vì hai ông đứng ở giác độ của người cộng sản ở chính quốc để tìm và lý giải vấn đề thuộc địa. Còn Hồ Chí Minh lý giải vấn đề thuộc địa bằng góc nhìn từ phía dân tộc bị áp bức. Thông qua hình ảnh (con đỉa hai vòi) Hồ Chí Minh đã phát triển lý luận Mác – Lênin làm sáng tỏ hơn bản chất của chủ nghĩa thực dân đế quốc. Quan trọng hơn là những kết luận mà Hồ Chí Minh rút ra có ý nghĩa to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc và cả đối với cách mạng vô sản thế giới.

Năm 1941, Người về nước chỉ đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Người vạch rõ “trong lúc này quyền lợi giải phóng dân tộc cao hơn tất thẩy”… “nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu mà quyền lợi bộ phận của giai cấp vạn năm cũng không đòi lại được. Cách mạng tháng 8/1945 thành công Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độ lập và tuyên bố với thế giới một cách rõ ràng “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập và thật sự đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập và tự do ấy”. Chỉ sau một năm tuyên bố Độc lập cho tổ quốc thì thực dân Pháp định cướp nước ta một lần nữa. Hồ Chí Minh đã kêu gọi toàn quốc kháng chiến và đanh thép tuyên bố: “chúng ta đã nhân nhượng càng nhân nhượng thực dân pháp càng lấn tới vì chúng muốn chiếm nước ta một lần nữa. Không chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”.

Trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh thì nguyên lý nguyên tắc đầu tiên và trên hết đó là: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Cơ sở lý luận và thực tiễn của nguyên lý là từ sự phân tích đầy đủ những mâu thuẫn cơ bản chủ yếu của xã hội Việt Nam giai đoạn thuộc địa nửa phong kiến; trong đó mâu thuẫn cơ bản nhất là mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược. Tư tưởng đó cũng nói lên ý chí tự lực tự cường, tinh thần độc lập tự chủ, sáng tạo trong đường lối cũng như thực tế đấu tranh cách mạng, không ỷ lại trông chờ bên ngoài cũng không rập khuôn sao chép của người khác. Nhưng khi bắt gặp chủ nghĩa Lênin thì Hồ Chí Minh khẳng định: “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác ngoài con đường cách mạng vô sản”. Như vậy theo Hồ Chí Minh chỉ có CNXH, CNCS mới giải phóng được các dân tộc bị áp bức và những người lao động trên toàn thế giới khỏi ách nô lệ. Rõ ràng trong tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc  phải gắn liền với CNXH, lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc được đặt quỹ đạo tiến lên CNXH, cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Điều khác biệt của tư tưởng Hồ Chí Minh là đã giải quyết đúng đắn những vấn đề then chốt của mục tiêu cách mạng không chỉ là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – lênin về mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa với cách mạng ở chính quốc, giữa giai cấp và dân tộc, giữa quốc gia và quốc tế.

Đúng là trong tư tưởng Hồ Chí Minh yếu tố dân tộc lòng yêu nước thương dân là tiêu biểu là khát vọng. Người ra đi tìm đường cứu nước hành trang lớn nhất mà Nguyễn Tất Thành mang theo chính là chủ nghĩa yêu nước. Năm 1920 khi trở thành người cộng sản Nguyễn Ái Quốc đã thể hiện trong tinh thần yêu nước một khuynh hướng dân chủ mới. Từ chủ nghĩa yêu nước đến với chủ nghĩa Lênin gắn giải phóng dân tộc với cách mạng vô sản, gắn độc lập dân tộc với CNXH. Đến đây chủ nghĩa yêu nước ở Hồ Chí Minh có nội dung mới về chất, tinh thần dân tộc được đặt trên cơ sở mới, trên lập trường của giai cấp vô sản. Bước ngoặc căn bản đó ở Hồ Chí Minh chẳng những không làm giảm đi mà trái lại tăng cường hơn nữa về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần dân tộc và đó là cơ sở đảm bảo quyết định thành công cho sự nghiệp cứu nước theo con đường Hồ Chí Minh. Tư tưởng đó càng rõ ràng hơn khi đem so sánh Hồ Chí Minh với Phan Bội Châu. Cả hai ông đều đầy nhiệt huyết như nhau về lòng yêu nước thương dân, đó là truyền thống của dân tộc. Nhưng kết cục sự nghiệp của hai ông lại khác hẳn nhau. Trong khi Phan Bội Châu đã lần lượt chuyển từ chủ nghĩa yêu nước theo lập trường quân chủ lập hiến sang lập trường dân chủ tư sản. Kết quả là “một trăm thất bại không một thành công”. Còn Chủ tịch Hồ Chí Minh thì chuyển từ chủ nghĩa yêu nước sang lập trường của giai cấp vô sản, độc lập dân tộc thực sự phải gắn liền với CNXH. Chính từ tư tưởng ấy mà chủ nghĩa yêu nước Việt Nam đa giành được thắng lợi. Tư tưởng Hồ Chí Minh cho ta thấy giai cấp và dân tộc không đối lập nhau, vấn đề không phải hy sinh  ái này để có cái kia, mà là sự thống nhất hữu cơ bên trong không thể tách rời. Đó là sự tác động biện chứng giữa giai cấp và dân tộc, cũng như độc lập dân tộc với CNXH.

2.      Chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gì?

– Chủ nghĩa xã hội là: “một xã hội không có chế độ người bóc lột người, một xã hội bình đẳng nghĩa là ai cũng phải lao động và có quyền lao động ai làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít không làm không hưởng” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, trang 24).

– Chủ nghĩa xã hội là: “làm cho dân giàu nước mạnh… ai làm nhiều thì ăn nhiều, ai làm ít thì ăn ít, ai không làm thì không ăn tất nhiên trừ người già cả đau yếu và trẻ con. Thế ta đã đến đây chưa? Chưa đến. Chủ nghĩa xã hội không thể làm mau được mà phải làm dần dần” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, trang 498)

– Chủ nghĩa xã hội là: “làm sao cho nhân dân đủ ăn đủ mặc ngày càng sung sướng ai nấy được đi học, ốm đau có thuốc, người không lao động được thì nghỉ, những phong tục tập quán không tốt dần dần được xoá bỏ (ví dụ, lấy vợ lấy chồng quá sớm, cúng bái, liên hoan lu bù, lười biếng…). Tóm lại xã hội ngày càng tiến triển, vật chất ngày càng tăng, tinh thần ngày càng tốt đó là chủ nghĩa xã hội” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, trang 388)

– Chủ nghĩa xã hội là: “mọi người được ăn no mặc ấm sung sướng tự do. Nhưng nếu tách riêng một mình mà ăn no mặc ấm, người khác mặc kệ thế là không tốt. Mình muốn ăn no mặc ấm cũng phải làm cho người khác ăn no mặc ấm như thế mới đáng. Muốn như vậy phải ra sức công tác ra sức lao động sản xuất”. (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, trang 682)

Đảng ta đấu tranh để làm gì? Là muốn cho mọi người được ăn no mặc ấm được tự do. Mỗi đảng viên đấu tranh để làm gì? Cũng để mọi người được ăn no mặc ấm được tự do. (Hồ Chí Minh toàn tập trang 692)

Như vậy CNXH là một vấn đề cực kỳ to lớn, nhưng được Hồ Chỉ tịch diễn đạt một cách đơn giản mộc mạc, dể hiểu, dễ hình dung, dễ nhớ dễ được quần chúng tiếp nhận để thực hiện. Phù hợp với trình độ dân trí chưa cao của nước ta. Tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh là nói để làm. Điều đó không hề làm giảm đi tính lý luận về CNXH, trái lại làm cho những vấn đề lý luận gần gũi với cuộc sống dễ thâm nhập vào quần chúng để biến thành sức mạnh vật chất của công cuộc chế độ CNXH.

Từ những vấn đề trên có thể định nghĩa một cách vắn tắt nhất về tư tưởng Hồ Chí Minh là: tư tưởng giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người mà hạt nhân là độc lập dân tộc và CNXH.

Song như vậy không có nghĩa là không cần dày công nghiên cứu để đi đến nhận thức đầy đủ hơm những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của Đảng không ngừng phát triển sáng tạo đường lối của đảng phục vụ sự nghiệp cách mạng của nhân dân. Hiện nay đất nước ta đã đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới, tích cực chủ động hội nhập kinh tế quốc tế thì việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì tư tưởng Hồ Chí Minh là bộ phận quan trọng của nền tảng tinh thần xã hội, là động lực, nguồn sức mạnh để nhân dân phát huy nội lực, vượt qua thử thách khó khăn để đưa cách mạng Việt Nam ngày càng phát triển. Đặc biệt học tập là làm theo tư tưởng đạo đức của người là một biện pháp hữu hiệu để mọi cán bộ đảng viên và tổ chức đảng sửa chữa, khắc phục tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức lối sống, giữ vững niềm tin của nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Trường cán bộ TP Hồ Chí Minh

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,992FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles