Chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường phổ thông

NCS Nguyễn Anh Thuấn – Sở GD&ĐT Hải Phòng

     Một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của người hiệu trưởng là quản lý dạy – học trong nhà trường nhằm đạt được chất lượng giáo dục.

     Dạy là một quá trình tích cực, trong đó người dạy chia sẻ thông tin với người học nhằm cung cấp và giúp người học xử lý thông tin để đạt tới mục tiêu thay đổi hành vi. Dạy được tiến hành với ý nghĩa gợi ý, hỗ trợ và tư vấn cho người học. Học là quá trình biến thông tin thành tri thức của nhằm thay đổi hành vi một cách tổng hợp. Quy trình dạy – học là một quá trình tương tác có chủ định giữa các yếu tố nhằm tạo ra sự thay đổi hành vi của người học, hướng tới những mục tiêu dạy – học cao hơn. Dạy – học là quá trình kiến tạo tích cực, được tiến hành trong các chủ thể phức hợp và theo tình huống. Hoạt động dạy – học được xem là hoạt động đặc trưng nhất, là con đường giáo dục tiêu biểu nhất. “Chất lượng dạy – học được hiểu là sự phù hợp hay vượt trội với mục tiêuđáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội”.  Hiệu trưởng là người giữ vai trò quản lý cao nhất trong nhà trường, và đóng góp nhiều vai trò khác nhau trong đó có quản lý dạy – học. Bài viết này, chúng tôi muốn nhấn mạnh: quản lý dạy – học được hiểu là quản lý được thực hiện trong trường học đối với hoạt động dạy – học.

Ảnh minh họa (Nguồn: Trường THPH Triệu Sơn 5 Thanh Hóa)

1. Vai trò của người hiệu trưởng trường phổ thông đối với quản lý dạy – học

Hiệu trưởng là nhà quản lý trường học với tư cách tổ chức hành chính, sự nghiệp và nhân sự, tác nghiệp hoặc chuyên môn; là người lãnh đạo thực hiện chương trình giáo dục qua con người và tổ chức người thuộc nhà trường. Vai trò của hiệu trưởng bao gồm: tư vấn và hướng dẫn chuyên môn cho các giáo viên, cho các nhà giáo dục ngoài nhà trường; nhà tư vấn cho phụ huynh và học sinh nhà trường; vai trò là người học tích cực, thường xuyên, đi đầu và có hiệu quả trong phát triển nghề nghiệp và phát triển cá nhân; vai trò là nhà nghiên cứu, ứng dụng triển khai các hoạt động khoa học phục vụ dạy – học; là người đi đầu trong mọi hoạt động đổi mới nội dung dạy học, phương pháp dạy học (PPDH); kiên trì tổ chức thực hiện đổi mới PPDH; chăm lo các điều kiện, phương tiện phục vụ đổi mới PPDH; định kỳ tổ chức hợp lý việc lấy ý kiến của giáo viên, học sinh về chất lượng giảng dạy của từng giáo viên trong trường; đánh giá sát đúng trình độ, năng lực và sự phù hợp của từng giáo viên; kịp thời động viên, khen thưởng, tạo động lực cho những giáo viên thực hiện đổi mới PPDH.  

2. Mục tiêu quản lý dạy – học của người hiệu trưởng 

Hiệu trưởng quản lý dạy – học nhằm: đảm bảo việc học của học sinh; đảm bảo và không ngừng nâng cao chất lượng dạy – học trong nhà trường, bao gồm: đảm bảo kế hoạch dạy – học, tuyển sinh đúng số lượng, chất lượng theo quy định. Đảm bảo chất lượng quá trình dạy – học bằng việc: tiến hành các hoạt động dạy – học theo đúng chương trình, đảm bảo yêu cầu nội dung các môn học; xây dựng đội ngũ đồng bộ chất lượng ngày càng cao; hoàn thiện, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, kỹ thuật phục vụ tốt hoạt động dạy – học; xây dựng và hoàn thiện môi trường giáo dục lành mạnh, thống nhất; thường xuyên cải tiến công tác quản lý dạy – học theo tinh thần dân chủ hóa, phân cấp trong nhà trường, đảm bảo tiến trình đồng bộ có trọng điểm, chất lượng hoạt động dạy – học.

3. Nội dung quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường phổ thông

3.1. Quản lý các chủ thể dạy – học

Quản lý các chủ thể bên ngoài nhằm định hướng và tạo điều kiện cho hoạt động dạy – học có chất lượng; quản lý các chủ thể bên trong nhà trường nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối, chính sách giáo dục thành các kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra để đưa hoạt động dạy – học đạt mục tiêu đề ra.

– Quản lý dạy đối với giáo viên: Thảo luận, bàn bạc với giáo viên về dạy – học. Người hiệu trưởng cần xây dựng lòng tin trong giáo viên; phát triển những nhóm chuyên môn trong nhà trường; thúc đẩy sự hợp tác giữa các đồng nghiệp; hỗ trợ huấn luyện giáo viên về dạy – học; thường xuyên quan sát, dự giờ; thực hiện việc trao quyền cho giáo viên; duy trì tính rõ ràng, minh bạch trong nhà trường. Thúc đẩy phát triển chuyên môn của giáo viên bằng việc tổ chức nghiên cứu quá trình dạy – học; sẵn sàng hỗ trợ để thực hiện những kỹ năng mới, chấp nhận rủi ro để đổi mới và sáng tạo; cung cấp những chương trình phát triển đội ngũ giáo viên hiệu quả; áp dụng nguyên tắc phát triển và tiến bộ; tuyên dương, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hoạt động của giáo viên bằng cách cung cấp nguồn lực và thời gian chấp nhận phản hồi và đề xuất. Thúc đẩy sự phản ánh của giáo viên: Phát triển kỹ năng phản ánh của giáo viên nhằm xây dựng kiến thức chuyên môn và phát triển sự hiểu biết chính trị – xã hội; làm gương và phát triển những kỹ năng nghiên cứu nhận xét của giáo viên; mang tính định hướng yêu cầu; sử dụng dữ liệu để đo lường, đánh giá, và phê bình việc dạy – học; mở rộng quyền tự chủ cho giáo viên. Để trở thành nhà quản lý dạy – học thành công, hiệu trưởng cần: 1/ Bàn luận một cách cởi mở và thường xuyên với giáo viên về vấn đề dạy – học; 2/ Cung cấp các nguồn lực, thời gian và sự liên kết đồng nghiệp cho giáo viên; 3/ Trao quyền hợp pháp cho giáo viên; 4/ Hiểu và nắm bắt được những thách thức thay đổi; 5/ Lãnh đạo dẫn dắt và thực hiện các hoạt động quản lý cụ thể.

– Quản lý hoạt động học đối với học sinh: Quản lý hoạt động học của học sinh thông qua giáo viên: quản lý việc xây dựng ý thức, động cơ học tập, việc bồi dưỡng các phương pháp học tập tích cực cho học sinh; xây dựng và thực hiện những quy định về nền nếp học tập cho học sinh; theo dõi, đánh giá – khen thưởng việc thực hiện nền nếp. Các công việc cụ thể: quản lý hồ sơ học sinh; chuyển giao hồ sơ học sinh cuối cấp; cấp giấy xác nhận; tuyển sinh đầu cấp; học sinh chuyển đến, chuyển đi; học sinh không được lên lớp; học sinh bỏ học, thôi học; giải quyết học sinh học lại; chuyển lớp; kỷ luật học sinh; đăng ký môn, chủ đề tự chọn; xếp lớp; theo dõi chuyên cần; đánh giá, xếp loại học sinh; quản lý học nghề; phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức kiểm tra định kỳ; xét kết quả học tập, xếp loại hạnh kiểm học sinh cuối năm; theo dõi thi đua, khen thưởng học sinh; tổ chức rèn luyện trong hè; kiểm tra lại môn học; quản lý học sinh năng khiếu; quản lý hoạt động ngoài giờ lên lớp; giáo dục học sinh cá biệt; quản lý học sinh diện chính sách; tổ chức thi nghề phổ thông; xét công nhận tốt nghiệp/hoàn thành chương trình (đối với cấp THCS); tổ chức thi tốt nghiệp (đối với cấp THPT).

3.2. Quản lý quá trình dạy – học

Quản lý quá trình dạy – học là quản lý: việc thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, đổi mới phương pháp, sử dụng các phương tiện dạy – học; tổ chức dạy – học; quản lý chất lượng dạy – học. Đó là những tác động đến: đổi mới nhận thức của giáo viên về dạy – học và đổi mới hoạt động dạy – học trong nhà trường.

– Quản lý việc thực hiện chương trình dạy – học: Chương trình dạy – học do bộ giáo dục ban hành là công cụ chủ yếu để hiệu trưởng quản lý, lãnh đạo và giám sát công tác dạy – học trong nhà trường thông qua các tổ chuyên môn. Chương trình cũng là căn cứ để giáo viên dựa vào đó mà tiến hành tổ chức công tác dạy – học, lập kế hoạch dạy và tiến hành tổ chức công tác dạy học của mình. Hiệu trưởng cần yêu cầu giáo viên nghiên cứu, nắm vững, thực hiện chương trình môn học mà mình phụ trách, đồng thời cũng cần hiểu, nghiên cứu chương trình các môn có liên quan để thiết lập được mối quan hệ liên môn trong quá trình dạy – học. Qua đó giúp học sinh dễ dàng có bức tranh chung về thế giới và tạo cho học sinh có quan điểm phức hợp hệ thống cũng như có tư duy linh hoạt, mề dẻo khi học các môn học. Hiệu trưởng cần thực hiện những biện pháp quản lý việc thực hiện chương trình dạy – học của giáo viên một cách nghiêm túc đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học.   

– Quản lý nội dung dạy – học: Theo Nguyễn Ngọc Bảo và Trần Kiểm thì: Nội dung dạy – học là một hệ thống những tri thức, những cách thức hoạt động, những kinh nghiệm hoạt động sáng tạo và thái độ cảm xúc – đánh giá đối với thế giới phù hợp về mặt sư phạm và được định hướng về mặt chính trị. Hiệu trưởng phải có trách nhiệm quản lý nội dung dạy – học. Ở bậc học phổ thông, học sinh cần được trang bị những kiến thức, kỹ năng, thái độ ở mức độ phổ thông, cần thiết cho người lao động bình thường. Nhiệm vụ cung cấp nội dung học vấn phổ thông về căn bản được hoàn thành ở cấp học này. Cùng với việc xác định ở mức độ phù hợp nội dung giáo dục phổ thông cho học sinh, cần coi trọng, dành thời gian và điều kiện thích đáng cho việc phát triển ở họ các kỹ năng, kỹ xảo, hình thành năng lực tư duy và hành động, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, niềm tin, thái độ.

Quản lý phương pháp dạy – học: Hiệu trưởng quản lý phương pháp dạy – học bằng việc thực hiện những công việc: Thứ nhất, xây dựng kế hoạch hoạt động đổi mới PPDH một cách khoa học và thực tế. Thứ hai, tổ chức hoạt động đổi mới PPDH một cách chặt chẽ. Thứ ba, tăng cường chỉ đạo hoạt động đổi mới PPDH. Thứ tư, thường xuyên kiểm tra đánh giá hoạt động đổi mới PPDH. Thứ năm, kịp thời động viên, tạo động lực cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hoạt động đổi mới PPDH.

– Quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện – kỹ thuật phục vụ dạy – học: Để quản lý tốt các điều kiện vật chất cho việc dạy – học, người hiệu trưởng cần: xây dựng nội quy và kế hoạch nguồn kinh phí trang bị sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện – kỹ thuật phục vụ dạy – học; quản lý việc bồi dưỡng kỹ năng sử dụng các phương tiện – kỹ thuật; quản lý tổ chức cuộc thi sáng kiến cải tiến kỹ, sản xuất các phương tiện phục vụ dạy – học; khen thưởng, động viên giáo viên sử dụng kỹ thuật hiện đại trong dạy học và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện – kỹ thuật; quản lý các trang thiết bị phục vụ dạy – học, hoạt động các phòng bộ môn, phòng chức năng, thư viện; quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện – kỹ thuật phục vụ dạy – học và đánh giá hiệu quả sử dụng.  

4. Chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường phổ thông

4.1. Chất lượng

Crosby (1984): “Chất lượng là sự phù hợp với yêu cầu”. Peter Newby (1999) quan niệm “Chất lượng là sự đạt được các mục tiêu”, và “Chất lượng giáo dục có được chính từ trong quá trình giáo dục”. Chất lượng là cả một quá trình. Chất lượng giáo dục là sự thỏa mãn mục tiêu là chưa đủ, mục tiêu phải được xây dựng thỏa mãn yêu cầu của xã hội. Mục tiêu gồm: các chỉ tiêu mục tiêu (kết quả, thành tích, hiệu quả, thành quả,…), các chỉ tiêu quá trình (trạng thái, hoạt động,…); và các chỉ tiêu điều kiện.

4.2 Tiếp cận quá trình đối với chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng

– Chất lượng quản lý dạy – học được đánh giá bằng “đầu vào”

            Chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng đánh giá ở năng lực (kiến thức, kỹ năng và thái độ), đặc biệt là năng lực quản lý dạy – học của người hiệu trưởng. Đó là quan điểm nguồn lực, coi nguồn lực năng lực chính là chất lượng. Quan niệm này bỏ qua sự tác động của quá trình quản lý dạy – học, chỉ dựa vào sự đánh giá “đầu vào” và phỏng đoán chất lượng “đầu ra”.

– Chất lượng quản lý dạy – học được đánh giá ở “việc thực hiện hoạt động” quản lý dạy – học

            Chất lượng được đánh giá ở quá trình (những hoạt động, trạng thái) quản lý dạy – học của hiệu trưởng thể hiện ở: công tác kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo, kiểm tra đối với dạy – học.

            Chất lượng thực hiện các hoạt động quản lý của hiệu trưởng đối với: giáo viên, học sinh, đổi mới phương pháp, nội dung giáo dục và cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy – học,…

Chất lượng quản lý dạy – học được đánh giá bằng “đầu ra” của quá trình quản lý dạy – học

Chất lượng được thể hiện ở “Đầu ra” ở đây là kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng, đó là: kết quả học tập, rèn luyện của học sinh; sự thay đổi của giáo viên, cơ sở vật chất, môi trường dạy – học; khả năng, năng lực cung cấp các hoạt động quản lý của người hiệu trưởng. Theo quan niệm này:  Mối liên hệ giữa “đầu vào” và “đầu ra” không được xem xét đúng mức, cách đánh giá “đầu ra” có thể khác nhau.

4.3. Quan niệm chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường phổ thông

          Quan niệm về chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng dựa trên nền tảng của quan niệm về chất lượng nói chung. Đó là chất lượng hoạt động của người hiệu trưởng trong việc quản lý dạy – học đáp ứng yêu cầu quản lý dạy – học, sao cho hoạt động dạy – học trong nhà trường đáp ứng mục tiêu dạy – học và luôn hướng tới mục tiêu cao hơn. Hiệu trưởng là người thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm và dẫn dắt nhà trường trở thành nhà trường chất lượng. Chất lượng quản lý được đo bằng chất lượng công việc và tín nhiệm của người đó. Chất lượng quản lý dạy – học thể hiện ở: năng lực quản lý dạy – học, hoạt động quản lý dạy – học, và kết quả quản lý dạy – học. Chất lượng quản lý dạy – học là một quá trình do lao động quản lý dạy – học của người hiệu trưởng mang lại, nó có tác dụng trong toàn bộ quá trình quản lý dạy – học. Theo chúng tôi, “Chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng là sự phù hợp hay vượt trội mục tiêu quản lý đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quản lý dạy – học trong nhà trường”.

4.4. Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của chất lượng quản lý dạy – học

            Chất lượng phải đáp ứng mục tiêu quản lý dạy – học (các chỉ tiêu điều kiện, các chỉ tiêu quá trình, các chỉ tiêu mục tiêu), chất lượng bao hàm chất lượng lao động quản lý, chất lượng tác động đến quá trình quản lý dạy – học, đối tượng quản lý dạy – học, hướng tới “khách hàng” và thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của “khách hàng”. (khách hàng ở đây là những đối tượng được thụ hưởng chất lượng).

4.5. Thành tố của chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng

– Thành tố thứ nhất, Năng lực quản lý dạy – học của người hiệu trưởng

            Theo Nguyễn Lộc (2005): “Năng lực là tổ hợp hữu cơ các thành tố kiến thức, kỹ năng và thái độ”. Hệ thống năng lực của hiệu trưởng, bao gồm: năng lực chuyên môn, năng lực quan hệ con người và năng lực tầm nhìn.    

Năng lực chuyên môn gồm: năng lực chuyên môn theo ngành, năng lực chuyên môn hỗ trợ và năng lực chuyên môn về quản lý.

Năng lực quan hệ con người: Về bản chất, người quản lý thực hiện công việc thông qua những người khác, do vậy năng lực hiểu biết, tác động đến người khác, ở hình thức cá nhân hoặc tập thể đóng vai trò hết sức quan trọng (thể hiện bằng giao tiếp). Người Do Thái đã tổng kết “năng lực chuyên  môn chỉ giúp phát huy được năng lực của một người, tận dụng được một cơ hội. Còn năng lực giao tiếp xã hội thì phát huy được sức mạnh của vô số người, tận dụng được vô số cơ hội”.

Năng lực tầm nhìn: càng ở bậc quản lý cấp cao, người quản lý càng cần có năng lực tầm nhìn cao hơn, vì nó giúp họ đưa ra các phân tích, dự báo và phán đoán trong bối cảnh phức tạp, điều hành đảm bảo giáo dục ổn định và phát triển bền vững. Năng lực tầm nhìn bao gồm: Năng lực tầm nhìn dài hạn và Năng lực tầm nhìn cập nhật.

Nếu chia người hiệu trưởng theo ba cấp độ là cấp thấp, cấp trung và cấp cao thì tỉ trọng giữa ba năng lực này thay đổi theo từng cấp bậc, cụ thể ta có thể biểu diễn sự so sách ba năng lực này theo bảng như sau:

Cấp độ quản lý

Năng lực chuyên môn

Năng lực quan hệ con người

Năng lực tầm nhìn

Cấp thấp

3/10=30%

4/10=40%

3/10=30%

Cấp trung

2/10=20%

4/10=40%

4/10=40%

Cấp cao

1/10=10%

4/10=40%

5/10=50%

 Phẩm chất, năng lực của người hiệu trưởng đáp ứng xu thế đổi mới giáo dục trong thế kỷ XXI

            Theo Trần Kiểm: mối quan tâm hàng đầu của người hiệu trưởng là giá trị sự tương tác giữa con người với nhau, phải xây dựng mạng lưới các quan hệ, có giao tiếp tốt, phản hồi nhanh; người hiệu trưởng phải có kỹ năng xử lý thông tin, biết thuyết phục hơn là ra lệnh; quyết đoán trên cơ sở thu hút nhiều người động não, trung thực và liêm khiết; Cuối cùng, người hiệu trưởng phải biết tư suy sáng tạo và hành động hiệu quả.

– Kỹ năng quản lý hiện đại của hiệu trưởng

            Để đáp ứng yêu cầu hiện nay, người hiệu trưởng cần có các kỹ năng quản lý: lập kế hoạch chiến lược, xây dựng nhóm, quản lý thay đổi, khích lệ giáo viên, khảo sát, phân tích, thống kê,…

– Năng lực lãnh đạo, quản lý dạy – học

            Người hiệu trưởng cần có năng lực: phát triển đội ngũ, khơi dậy sự sáng tạo, tận tụy của cán bộ giáo viên; khuyến khích các thành viên trong nhà trường làm lãnh đạo; xây dựng, thực hiện các chế độ chính sách đối với dạy – học; hiểu biết mục tiêu, yêu cầu, nội dung, chương trình, phương pháp dạy – học, hiểu biết quy trình dạy – học với sự kết hợp tốt các phương pháp dạy – học; thu hút được nguồn nhân lực có chất lượng cao, gắn kết mối quan hệ giáo viên với học sinh.

Năng lực quản lý các nguồn lực phục vụ dạy – học

            Đó là: năng lực quản lý nhân lực, tài chính, cơ sở vật chất và trang thiết bị; quản lý, ứng dụng công nghệ và năng lực thực hiện nhiệm vụ.

– Thành tố thứ hai, hoạt động quản lý dạy – học của người hiệu trưởng

Để quản lý dạy – học, người hiệu trưởng thực hiện các chức năng: kế hoạch dạy – học, tổ chức dạy – học, chỉ đạo dạy – học, kiểm tra dạy – học. Thực hiện các nội dung quản lý dạy – học đối với: giáo viên, học sinh, phương pháp dạy – học, nội dung dạy – học và cơ sở vật chất phục vụ dạy – học. Điều hành: các hoạt động dạy – học, các quan hệ dạy – học, các nguồn lực phục vụ dạy – học, các tác động khách quan đến dạy – học, công tác quản lý của bản thân và chủ thể quản lý và thực hiện các biện pháp tạo động cơ dạy – học để hướng đến “khách hàng “.

– Thành tố thứ ba, kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng

Kết quả quản lý dạy – học của người hiệu trưởng thể hiện ở: chất lượng giáo dục, kết quả học tập của học sinh; chất lượng giáo viên, cơ sở vật chất, môi trường giáo dục, việc tổ chức khoa học lao động quản lý,vv…Sự hài lòng của “khách hàng”.

 Chất lượng quản lý dạy – học của người hiệu trưởng trường phổ thông vừa là mục tiêu vừa là điều kiện quan trọng để tạo ra những bước đột phá nâng cao chất lượng dạy – học trong nhà trường. Vấn đề này cần được xem xét, nghiên cứu và quan tâm một cách đúng mức.  

 Tài liệu tham khảo

 1. Nguyễn Hữu Châu (2005), “Những vấn đề cơ bản về chương trình và quá trình dạy học”, NXB Giáo dục, Hà Nội.

2. Nguyễn Lộc (2010), Lý luận về quản lý, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.

3. Trần Kiểm (2011), Những vấn đề cơ bản của khoa học quản lý giáo dục, NXB Đại học sư phạm, Hà Nội.

4. Dự án Hỗ trợ đổi mới quản lý giáo dục (SREM) (2007)

 SUMMARY

            Concerning the management of teaching – learning quality by school principals: role of principal in teaching management; objectives, contents, quality of teaching learning management by principal

 

NCS Nguyễn Anh Thuấn – Sở GD&ĐT Hải Phòng

ĐT: 0912.282.494

 

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,634FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles