Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ LẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/BC-BGHPL                                                           Phú Lạc, ngày 26 tháng 10 năm 2009

BÁO CÁO

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

( 2007 – 2009 )

—————

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 11/GD ngày 14/9/2009 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Tuy Phong về  thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2009-2010; Hướng dẫn số 04-HĐ/ĐU.PL ngày 12/9/2009 của Đảng uỷ Phú Lạc về Đề cương báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường THCS Phú Lạc báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức triển khai:

– Đơn vị quán triệt tổ chức trong Chi bộ cũng như trong HĐSP về các Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm 2007 đã thành lập BCĐ Cuộc vận động; đã sinh hoạt phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên. Năm 2008, 2009 tiếp tục tiến hành củng cố BCĐ.

– BGH đã tạo điều kiện cho 100% CBGV-CNV tham gia 01 lớp học tập, quán triệt, thống nhất Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động và 01 lớp 02 chuyên đề cho 33 CB,GV-CNV/ tổng số 06 Đảng viên. Sau khi tham gia học tập các chuyên đề có 30/33 CB,GV-CNV/ tổng số 06 Đảng viên đã được viết thu hoạch.

– Hàng năm, đơn vị có xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và có sơ kết đánh giá. Sau đó phát động thành phong trào thi đua rồi gắn kết các cuộc vận động “ Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; từ đó làm thay đổi đáng kể các hoạt động của nhà trường, từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại.

– Thực hiện theo Hướng dẫn 09-HD/BCĐ Huyện đánh giá, chấm điểm Cuộc vận động và nhiều văn bản khác có liên quan; một số văn bản của Đảng uỷ, các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban đã thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc CB, GV-CNV trong hội đồng, các đồng chí Đảng viên thông qua cuộc họp Chi bộ thực hiện tốt Cuộc vận động và 02 chuyên đề lồng ghép với phong trào TDĐKXDĐSVH và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kể mẩu chuyện Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ.

Tuy nhiên, BCĐ chưa duy trì sinh hoạt thường xuyên để raø soaùt, ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän, xác định nhöõng nhiệm vụ trọng tâm caàn taäp trung chæ ñạo; chöa xây dựng Quy chế làm việc; vai trò trách nhiệm của từng thành viên từng lúc chưa được phát huy; việc tổ chức triển khai thực hiện có lúc còn bị động, lúng túng.

2. Kết quả thực hiện:

– Từng năm đều có xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động; riêng năm 2008 đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đến năm 2010.

– Tại đơn vị nhân ngày 20/11/2008, một đồng chí tham gia thi kể chuyện do xã tổ chức đạt giải nhì.

– Hàng tuần tổ chức chào cờ sáng thứ hai. Tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh tham gia tương đối đầy đủ và có hát Quốc ca. Trong buổi chào cờ đều có đánh giá kế hoạch hoạt động tuần trước và đưa ra kế hoạch hoạt động trong tuần tiếp theo nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh theo chủ điển hàng tuần.

– Sau mỗi lần học tập, Đảng viên, CB, GV-CNV đều viết thu hoạch cá nhân, đăng ký thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống ( năm 2008 có 30 đ/c đăng ký thực hiện, xây – chống và có 30 bài thu hoạch ); tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cá nhân và báo cáo của Đảng uỷ, của Chi bộ về tình hình đạo đức, lối sống của Đảng viên, CBCC trong đơn vị bằng ghi vào phiếu, góp ý trực tiếp tại cuộc họp, gửi thư hoặc phản ánh qua chi bộ; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Chi bộ, từng cá nhân bổ sung, tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ ( có nội dung “Xây”, “Chống” ).

– Số lượng cây đã trồng: 152 cây và 26 chậu cây cảnh.

– Trong năm 2008 đã kết nạp được 02 Đảng viên.

– Nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12) Ban HĐNG đã mời cựu chiến binh tổ chức cuộc giao lưu, qua cuộc giao lưu đ/c Cựu chiến binh cũng đã kể lại quá trình hoạt động của người chiến sĩ cách mạng; 26/3 tổ chức thi  kể chuyện trong học sinh với chủ đề nói về “Anh Bộ đội cụ Hồ”.

– Tổ chức tham quan, học tập tại Khu Di tích Dục Thanh 19/5/2009 – Tổng kết năm học.

Trên cơ sở Chương trình hành động Chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đạo đức, lối sống của cá nhân trong đơn vị từ đó đề ra tiêu chuẩn cụ thể và chương trình hành động để thực hiện; đưa vào nội dung sinh hoạt kiểm điểm, xếp loại Đảng viên; đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm học.

– Đối với Đoàn viên qua sinh hoạt đã hướng dẫn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động.

– Chi bộ có 06 đ/c Đảng viên thực hiện xây dựng Nghị quyết Xây và Chống.

– Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động CB, GV-CNV tham gia Cuộc vận động; phát thanh những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung 02 chuyên đề; tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trên loa đài; Chi bộ trong sinh hoạt định kỳ lồng ghép sinh hoạt nội dung cơ bản Cuộc vận động, kể những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; vận động cán bộ, Đảng viên treo ảnh Bác tại nơi làm việc, những nơi trang trọng trong gia đình.

– Tại đơn vị Tröôøng ñaõ tiến hành laøm baûng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”, “Hoïc taäp, laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh”, “Daïy toát – Hoïc toát”, “Moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui”. Trong sân tröôøng troàng nhiều loại caây xanh gây bóng mát, thöôøng xuyeân nhắc nhôû trong caùc kyø hoïp “Moãi thaày giaùo, coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”; trích thö Baùc Hoà gôûi hoïc sinh ñeå höôûng öùng Cuoäc vaän ñoäng “Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” vaø Cuoäc vaän ñoäng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”.

– Taïi caùc phoøng laøm vieäc cuûa ñôn vò tröôøng ñeàu coù treo aûnh Baùc.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa quan tâm nhân rộng trong tập thể; mỗi cá nhân thực hiện chưa tốt cuộc vận động để mọi người học tập và làm theo; chưa thường xuyên phát thanh và kể mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cuộc họp của HĐSP nhà trường.

3. Đánh giá, nhận xét chung:

a. Ưu điểm:

– Chi bộ nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai Cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong HĐSP tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.

– Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CBCC có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và 02 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.

b. Tồn tại, nguyên nhân:

– Nhận thức của một số ít Đảng viên, CBCC về ý nghĩa Cuộc vận động chưa đúng mức; thiếu nghiêm túc trong học tập.

– Việc tổ chức học tập chất lượng chưa cao.

– Một số CBCC, Đảng viên với tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao; chưa mạnh dạn góp ý; còn nể nang, ngại va chạm, mích lòng.

– Công tác thông tin, báo cáo chậm, không đảm bảo thời gian quy định.

– Sự phối hợp và trách nhiệm của một số thành viên BCĐ chưa đồng bộ nên ảnh hưởng việc tổ chức thực hiện.

– Việc xây dựng nội dung Xây và Chống của một số thành viên trong đơn vị còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch còn sao chép, chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.

– Chưa gắn được việc đăng ký thực hiện xây, chống với kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ cuối năm.

– Việc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của Chi bộ, CBCC để nhận xét mức độ chuyển biến những ưu khuyết điểm để vạch ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong sinh hoạt định kỳ chưa được quan tâm đúng mức.

– Chưa có sự hướng dẫn cụ thể của cấp trên về mở sổ tu dưỡng đối với cán bộ, đảng viên.

– Chưa có kế hoạch tìm nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức tham quan học tập.

d. Kinh nghiệm:

– Trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động phải có các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo cuộc vận động  các cấp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở gắn với chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình.

– Cần tạo sự nhận thức đầy đủ hơn trong CBCC, Đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động.

– Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị trường học.

– Cần phải đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp để tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt.

– Mỗi học kì và cuối năm có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong cơ quan, đơn vị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 – 2010:

1. Tiếp tục thành lập BCĐ; phân công thành viên trong BCĐ giúp việc và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền CBCC, Đảng viên tham gia thực hiện Cuộc vận động; xây dựng mô hình, nêu gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức. Thường xuyên tuyên truyền nội dung cuộc vận động, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống loa, trong sinh hoạt định kỳ; tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan panô, ap phích, khẩu hiệu…; chiếu phim tư liệu về Bác.

3. Tiết kiệm về thời gian, của công, xung kích tham gia cải cách hành chính.

4. Chống vi phạm tệ nạ xa hội; tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử; sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học và nhận thức xã hội.

5. Sửa đổi lề lối làm việc, ý thức kỷ luật; chấn chỉnh phong cách lối sống, nếp sống văn hóa; trách nhiệm, kỹ năng công tác của đội ngũ CB, GV-CNV.

6. Đơn vị trường học vận động CB, GV-CNV treo ảnh Bác tại gia đình.

7. Tăng cường kết nạp 03 Đảng viên trong năm.

8. Tổ chức văn nghệ theo chủ đề “Lời ca dâng Bác” dịp 26/3/2009.

9. Tiếp tục tổ chức tham quan, học tập tại Khu Di tích của Bác chào mừng ngày sinh của Bác vào trong dịp hè.

10. Đẩy mạnh phong trào thanh, thiếu niên tình nguyện giúp đỡ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. BCĐ đã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhận thức đúng đắn yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập, tu dưỡng rèn luyện thường xuyên về đạo đức Cách mạng trong tình hình mới.

2. Tổ chức phong trào “ Tết trồng cây ” tạo bóng mát trong trường và phát động phong trào nộp chậu cây cảnh tạo vẻ đẹp cảnh quan trường học.

3. Nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn  (15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5). Ban HĐNG cũng phải tiếp tục tổ chức thi kể chuyện trong học sinh cũng như trong HĐSP trường với chủ đề:  “ Anh Bộ đội cụ Hồ ”.

4. Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” nhằm nâng cao tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp.

5. Căn cứ nội dung cần tập trung tuyên truyền giáo dục trong năm học 2009-2010, các cơ sở đoàn xây dựng nội dung “làm theo” và lấy làm tiêu chí rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó mỗi cá nhân tự giác phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ về nội dung “Xây”, “Chống”, “Sửa”, “Giúp”.

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, của người đứng đầu đơn vị trường học, những đoàn thể đều phải thực hiện nghiêm túc về Cuộc vận động; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các thành viên BCĐ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện Cuộc vận động.

7. Giao trách nhiệm Ban TTND có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động và các kế hoạch của BCĐ.

8. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt và xử lí các vi phạm; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CB, GV-CNV trẻ.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

– Phòng giáo dục ( báo cáo)

– Thành viên BCĐ;

– Lưu VT;

Nguồn : BASOL09 – Violet

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,633FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles