Bản thu hoạch: Học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII

ĐẢNG BỘ CQ ……………..
CHI BỘ …………….
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Phòng, ngày  05  tháng  01  năm 2017

BẢN THU HOẠCH

Học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII

 

Họ và tên:

Ngày tháng năm sinh:

Chức vụ, đơn vị công tác:

Sinh hoạt tại chi

Sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận của hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII do Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức ngày 03/01/2017, bản thân tôi đã nhận thức được những nội dung cốt lõi của các Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng tập trung vào các vấn đề trọng tâm sau:

I/ Những nội dung cơ bản của các nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng:

1. Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

a. Những căn cứ để ban hành Nghị quyết:

– Xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để củng cố, phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, nhất là trong tình hình hiện nay, đất nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế.

– Tình trạng tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, với biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; một số ít cán bộ, đảng viên bị phần tử xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động, mua chuộc đã có tư tưởng, việc làm chống đối Đảng, Nhà nước.

– Củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Hiện nay nhân dân rất bất bình, bức xúc và mất niềm tin đối với một bộ phận cán bộ, đảng viên có chức có quyền suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, thu vén lợi ích cá nhân cho gia đình và người thân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.

b) Mục tiêu, yêu cầu và quan điểm của Nghị quyết:

– Nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để cương quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, góp phần khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ, xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực của người có chức có quyền và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

– Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong việc thực hiện Nghị quyết. Kết hợp giữa xây và chống, nhưng lấy chống là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách.

– Không chủ quan, nóng vội, không hình thức phô trương mà phải kiên quyết, kiên trì, nghiêm túc thực hiện với phương châm “mọi lúc, mọi nơi, mọi người cùng thực hiện Nghị quyết”

c) Những nội dung cơ bản của Nghị quyết:

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, nhận thức sâu sắc về nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện của suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và khẳng định việc tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư (khóa XII) đã ra Nghị quyết về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Nghị quyết đã nêu ra 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết đã xác định 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp là (1) về công tác chính trị tư tưởng; tự phê bình và phê bình; (2) về cơ chế, chính sách; (3) Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; (4) về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội. Trên cơ sở 4 nhóm trên, Nghị quyết đề ra 29 nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có một số giải pháp mới, mạnh mẽ, quyết liệt, đó là: (1) Bắt buộc hằng năm phải học tập, nâng cao nhận thức, vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh kết hợp với cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên; (2) Hằng năm, người đứng đầu và từng cán bộ, đảng viên có cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; (3) Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, đề cao Pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; (4) Sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; (5) Tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xứ lý cán bộ thuộc quyền; (6) Tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; (7) Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, chủ động định hướng, cung cấp thông tin, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực v.v…

2. Những nội dung cơ bản của các nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 và nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII:

– Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược (Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội đồng bộ, hiện đại). Cơ cấu lại tổng thể các ngành, lĩnh vực kinh tế trên phạm vi cả nước và từng địa phương, doanh nghiệp, thực hiện liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong phát triển kinh tế vùng; gắn kết chặt chẽ giữa cơ cấu lại tổng thể nền kinh tế với cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực trọng tâm; Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chú trọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giải quyết tốt vấn đề cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, cơ cấu lại ngân sách nhà nước, xử lý nợ xấu và bảo đảm nợ công.

– Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Mở rộng các quan hệ đối ngoại, tận dụng thời cơ thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế trong điều kiện mới, nâng cao vị thế và uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

– Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải quyết những vấn đề thiết yếu của người dân lao động; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Tập trung xây dựng con người về đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ và năng lực làm việc; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

– Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

3. Trách nhiệm của bản thân đối với việc thực hiện các nghị quyết:

* Về tư tưởng chính trị:

Luôn giữ vững quan điểm, lập trường tư tưởng vững vàng, kiên định với lí tưởng cộng sản, tham gia học tập đầy đủ các nghị quyết, quan điểm đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng trong công cuộc đổi mới, trên tinh thần quán triệt nội dung chính sách pháp luật nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên cũng như của chi bộ đề ra. Luôn có ý thức tự rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng; tôn trọng và thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ của cơ quan, phát huy quyền làm chủ tập thể cán bộ viên chức, thường xuyên phê bình và tự phê bình một cách trung thực, thẳng thắn trên tinh thần đấu tranh, giúp nhau cùng tiến bộ. Gương mẫu trong công tác, không né tránh trách nhiệm, tận tâm tận tụy trong công việc. Tích cực học tập tốt về mọi mặt để nâng cao trình độ chính trị và chuyên môn nghiệp vụ từ đó nâng cao nhận thức về quan điểm chính trị củng như hiểu biết chuyên môn cho bản thân nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức cao nhất.

* Về phẩm chất đạo đức lối sống:

Có lối sống trung thực, giản dị, lành mạnh, hoà đồng cùng tập thể, không quan liêu mệnh lệnh, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân. Luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ công chức trong cơ quan để có những đề xuất, giải pháp kịp thời. Tích cực thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt qui chế chi tiêu nội bộ của cơ quan đã được xây dựng, kiên quyết chống tham nhũng, chống lãng phí, tiêu cực, sách nhiểu và mưu lợi cá nhân. Có mối quan hệ gắn bó với nhân dân và động viên gia đình, người thân thực hiện tốt các quy định của địa phương nơi cư trú.

* Về những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Là cán bộ lãnh đạo, đảng ủy viên, tôi luôn kiên định với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng trong công cuộc đổi mới. Nói, viết và làm theo đúng quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn có ý thức về đoàn kết nội bộ, thống nhất về tư tưởng, quan điểm, hành động trong giải quyết công việc. Cùng với tập thể lãnh đạo, Đảng ủy thường xuyên quan tâm tới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong cơ quan, quản lý cán bộ, đảng viên tránh bị tác động của mặt trái cơ chế thị trường v.v.. Thực hiện tốt các nội quy, quy chế của Đảng bộ, của cơ quan, không vi phạm những điều đảng viên không được làm.

4. Đề xuất, giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trong thời gian tới ở cơ quan

– Trước hết, tập trung làm tốt công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên mức độ nguy hại của suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cần làm cho mọi người nhận thức được những biểu hiện của nó đã được Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) chỉ ra; thấy được việc phòng, chống sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra ngay trong nội bộ, giữa ta với ta. Trên cơ sở nhận thức đúng, đề cao quyết tâm, ý thức trách nhiệm, dám nói, dám làm, dám đấu tranh với những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao khả năng “miễn dịch” của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng trước sự tác động chuyển hóa, cùng những tiêu cực trong đời sống xã hội. Việc giáo dục nâng cao nhận thức phải đi đôi với khắc phục những biểu hiện mơ hồ, mất cảnh giác, không thể hiện rõ lập trường, quan điểm trước những hành vi tiêu cực, hoặc thờ ơ, không dám đấu tranh với sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Bản thân mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm cá nhân, gương mẫu thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, tự phê bình và phê bình, nói đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức, lối sống. Lãnh đạo phải là người nhận nhiệm vụ khó khăn, không né tránh trách nhiệm, không đẩy việc khó, đẩy trách nhiệm cho cấp dưới. Từng cá nhân phải luôn tự học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, trình độ năng lực quản lý sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Nâng cao chất lượng số liệu thống kê, nhất là thu thập thông tin đầu vào thông qua các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê, bảo đảm tốt thông tin kinh tế-xã hội phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Đảng và chính quyền các cấp

– Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện dân chủ, nghiêm túc với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, chỉ rõ những biểu hiện của sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; qua đó cán bộ, đảng viên nhận rõ ưu, khuyết điểm của mình để phấn đấu và rèn luyện; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sẽ được nhận diện và khắc phục. Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm. Cùng với đó, cần đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nói đi đôi với làm, tạo môi trường thuận lợi phòng, chống có hiệu quả biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đổi mới phong cách làm việc, sâu sát cơ sở. Thực hiện nghiêm túc quy định về những điều Đảng viên không được làm; thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định; việc đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải tiến hành thẩm định, xác minh, đánh giá tính trung thực của việc kê khai tài sản, thu nhập và công khai theo quy định. Làm tốt việc kiểm điểm hàng năm sao cho công bằng, dân chủ, không trù dập để có căn cứ xem xét, sàng lọc đội ngũ cán bộ, đảng viên trong chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

– Gắn việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định về những điều đảng viên không được làm, tạo sức mạnh tổng hợp để ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Phát huy vai trò của các tổ chức đảng và đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết khắc phục những yếu kém trong công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức, trách nhiệm, năng lực tốt và động cơ phấn đấu đúng đắn, thực sự tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân. Với truyền thống của thành phố Hải Phòng – Trung dũng-Quyết thắng, với quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, được cán bộ, công chức, người lao động đồng tình ủng hộ, nhất định chúng ta sẽ thực hiện thắng lợi các nghị quyết hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng, làm cho Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đưa thành phố Hải Phòng bước vào thời kỳ phát triển mới, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển toàn diện với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Người viết thu hoạch

 

Save

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,997FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

error: Content is protected !!