Home Giáo dục Tài liệu Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học...

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên: Nông Văn Thành. Sinh ngày 18/3/1980

Ngày vào Đảng: 14/10/2002.

Ngày chính thức: 14/10/2003.

Sinh hoạt tại Chi bộ Văn Phòng

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập, nghiên cứu các chuyên đề vê tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một cán bộ đảng viên với sự thấm nhuần tư tưởng của Người, bản tôi luôn chấp hành nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đáng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau đây tôi xin trình bày những nhận thức qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấmgương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được theo nội dung đăng ký cam kết. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới:

1. Về nhận thức

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của

Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ửng yêu câu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đống thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên chu nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiên mới, Đảng phái tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tố chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:

Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối

đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là

nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thê dẫn đến một ổn định chính trị – xã hội là một nguy cơ lơn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt sử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tu tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh vê xây dụng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đứng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp cua dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức mác xít. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng san, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá đã đi xa nhưng đề lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại Trong di sàn Người để lại cho toàn đảng, toàn dân nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết cả cuộc đời và sự nghiệp của người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo.

2. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề

a. Kết quả đạt được

Là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta sao cho thật sự trong sạch, vững mạnh. Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một Đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân

– Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với

làm, nói nhiều làm ít.

– Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật. Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. đảm bảo cho tập thể đơn vị luôn giữ vững nề nếp kỷ cương.

– Luôn có nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình. Thắng thắn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

b. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân

phải rút kinh nghiệm như. Cần khéo léo, nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí,

đồng nghiệp.

3. Đề xuất, kiến nghị

– Các cấp úy Đảng tăng cường tồ chức cho một cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức của Người, nhằm góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. . .

4. Phương hướng phấn đấu của bản thân.

– Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đáng và pháp luật của nhà nước.

– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật trong Đảng và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và Chi, Đảng bộ nơi cư trú.

– Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một Đảng viên. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đàng không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng. Dấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Tích cực lao động. học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; kết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân, Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

– Thẳng thắn. trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bào vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che giấu khuyết điểm …Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương về phẩm  chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam .

Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã trang bí thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức và tấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc nhất.

Xác nhận của Chi ủy

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 8 năm 2010

Người viết thu hoạch

Nông Văn Thành

Nguồn Violet

admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

14 COMMENTS

 1. Toi thay bai viet cua dong chi ranh mach va lo gic, day la mot bai tham khao tot, cam on dong chi.Mong rang Đảng ta ngay cang vung manh, doi ngu dang vien trong sach va nang dong.

 2. Cảm ơn bạn,

  Bài viết của bạn đã cho mình rất nhiều gợi ý để viết bài thu hoạch, mình tin rằng đảng ta ngày càng có nhiều cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tấm gương Bác để đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh.

 3. Mình sẽ tham khảo bài viết của bạn, đồng thời liên hệ bản thân để có bài viết cho riêng mình. Mỗi người chúng ta phải rút ra được những kết quả cụ thể mà ta đã đạt được sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác thì mới có hướng hoàn thiện bản thân, phải không bạn. Dù sao cũng cám ơn bạn rất nhiều.

 4. Minh cam on rat nhieu ve bai viet nay, day la co so de minh ngien cuu viet bai thu cua ca nhan minh. Cam on ban rat nhieu.

 5. Ban con rat tre ma da la dang vien. Chuc cho Dang ta co them nhieu dang vien tre nhu ban. Bai thu hoach cua ban rat sau sac. Minh xin tham khao bai cua ban nhe. Cam on ban rat nhieu.

 6. thank rat nhieu bai nay that su huu ich cho chung toi tham khao va hoc tap boi tinh logic va thuc tien cua no

 7. cảm ơn đồng chí nhé. Chúng ta hãy là những người Cộng sản chân chính nhé

 8. Một bài viết tương đối hoàn hảo. Cảm ơn bạn đã giúp mình tháo gỡ những lo âu và băn khoăn trong việc viết và chỉ đạo đơn vị viết thu hoạch. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn!

 9. Cam on ban vi bai viet rat hay.
  Nho co bai viet nay ma minh co the tham khao va lam bai thu hoach.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Must Read