Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng”

Câu hỏi 1: Hãy nêu những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trường thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay?

Đề cương trả lời:

Ngày 3 – 2 – 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của cách mạng Việt Nam, mở đầu truyền thống vẻ vang của Đảng, đồng thời cũng mở đầu cho sự hình thành và phát triển của công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Ngày 14 tháng 10 đến cuối tháng 10 năm 1930, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lâm thời của Đảng đã được tiến hành ở Hương Cảng, Trung Quốc. Hội nghị thông qua Luận cương chính trị của Đảng do đồng chí Trần Phú khởi thảo; các án nghị quyết về tình hình và nhiệm vụ cần kíp của Đảng, về vận động các giới quần chúng; đổi tên Đảng Cộng sản Việt Nam thành Đảng Cộng sản Đông Dương; bầu đồng chí Trần Phú làm Tổng Bí thư đầu tiên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Nguyễn Ái Quốc và những chiến sỹ cộng sản lúc đó vừa là những nhà lãnh đạo cách mạng, vừa là những cán bộ tổ chức đầu tiên của Đảng, đặt nền móng cho công tác xây dựng Đảng, để các thế hệ chiến sỹ cách mạng nối tiếp tiến hành phát triển và từng bước hoàn thiện đường lối cách mạng Việt Nam, hoàn thiện đường lối và phương pháp công tác tổ chức của Đảng, xây dựng Đảng ta không ngừng lớn mạnh.

1- Công tác tồ chức xây dựng đảng trong thời kỳ Đảng lãnh đạo nhân dân xây dựng lực lượng cách mạng và đấu tranh giành chính quyền 1930-1945.

a- Giai đoạn 1930-1935: Sau khi thành lập, Đảng đã phát động cao trào cách mạng 1930-1931. Địch khủng bố trắng, Đảng lãnh đạo khôi phục phong trào. Công tác tổ chức xây dựng đảng trong năm 1930 và năm 1931 là thông qua công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia các phong trào đấu tranh với các hình thức và khẩu hiệu khác nhau để lựa chọn những người ưu tú kết nạp đảng viên; xây dựng, củng cố các tổ chức của Đảng.  Khi mới thành lập, Đảng mới có 50 chi bộ với hơn 200 đảng viên, đến tháng 4 năm 1931 đã có 250 chi bộ với hơn 2.400 đảng viên. Các tổ chức quần chúng cách mạng (Công hội, Nông hội, Phụ nữ liên hiệp hội, Hội cứu tế Đỏ…) do Đảng lãnh đạo cũng lần lượt ra đời. Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương được thành lập ngày 26-3-1931.

* Đại hội đại biểu lần thứ 1 của Đảng họp tại Ma Cao (Trung Quốc) từ ngày 27 đến ngày 31-3-1935 đã đề ra nhiệm vụ chính trị của Đảng lúc này là: thu phục quảng đại quần chúng lao động, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô và cách mạng Trung Quốc; khôi phục lại hệ thống tổ chức của Đảng từ Trung ương đến cơ sở; thống nhất lãnh đạo, chuẩn bị cho cánh mạng Đông Dương chuyền sang giai đoạn mới.

b. Giai đoạn 1936-1939: Đảng lãnh đạo cuộc vận động dân chủ, chống bọn phản động thuộc địa và tay sai, chống đế quốc chiến tranh, đòi tự do cơm áo, hòa bình.

Các hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 3 và tháng 9-1937 tập trung rút kinh nghiệm về công tác tổ chức của Đảng. Ngày 26-3-1937, Ban Chấp hành Trung ương công bố cuốn sách về “Chủ trương tổ chức mới của Đảng” với tư tưởng chủ đạo là: “Hoàn cảnh mới, nhiệm vụ mới bắt buộc Đảng ta phải có con đường chính trị mới, con đường chính trị mới lại bắt buộc phải có một đường lối tổ chức mới”.

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (tháng 11-1939), do đồng chí Nguyễn Văn Cừ chủ trì, đã nhấn mạnh mục tiêu chuyển hướng chiến lược “Đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến thối nát, giải phóng các dân tộc Đông Dương” và quyết định thành lập Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương.

Qua cao trào dân chủ 1936-1939, uy tín của Đảng được tăng cường, công tác tổ chức của Đảng trưởng thành thêm một bước.

c. Giai đoạn 1940-1945: Đảng trực tiếp lãnh đạo chuẩn bị khởi nghĩa và tổng khởi nghĩa giành chính quyền.


Từ tháng 9 năm 1940, Nhật chiếm Đông Dương; Nhật Pháp cấu kết với nhau đàn áp cách mạng nước ta. Trước tình hình đó, Trung ương chủ trương chuyển các tổ chức đảng vào hoạt động bí mật một cách nhanh chóng, triệt để.

Tháng 2-1941 , đồng chí Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam, triệu tập Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa I tại Pắc Pó, Cao Bằng vào tháng 5-1941.

Ngày 1-12-1941, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị về công tác tổ chức của Đảng, nêu phương châm công tác tổ chức lúc bấy giờ là: “rộng rãi, thực tế, khoa học” và phải tập trung hoàn thành tốt những nhiệm vụ chủ yếu.

Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay ra đời ngày 22 tháng 12 năm 1944.

Ngày 13-8-1945, Hội nghị toàn quốc của Đảng họp ở Tân Trào, Tuyên Quang, nhận định cơ hội cho nhân dân ta giành chính quyền đã tới, nêu chủ trương kịp thời lãnh đạo toàn dân khởi nghĩa, quyết định lập ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.

Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đồng Nam Á là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; của đường lối độc lập tự chủ đầy sáng tạo của Đảng về cách mạng Việt Nam; đồng thời, cũng là thành tựu rất to lớn về công tác tổ chức của Đảng và về tổ chức phong trào cách mạng của quần chúng đấu tranh giải phóng dân tộc.

Trong mười lăm năm (1930-1945), Đảng ra đời và từng bước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Công tác tổ chức của Đảng đã có bước phát triển lớn, tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý báu về xây dựng đảng và tổ chức, vận động quần chúng tham gia các phong trào cách mạng, với nhiều hình thức đấu tranh sinh động.

2- Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954).


Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến cuộc kháng chiến toàn quốc mở đầu vào cuối năm 1946.

Ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần một triệu người, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời.

Ngày 6-1-1946 diễn ra cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mới ra đời đã phải đứng trước những thử thách: “ngàn cân treo sợi tóc”.

Công tác tổ chức của Đảng trong giai đoạn này là tập trung sức tổ chức thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ mới của cách mạng trên các mặt: củng cố, xây dựng và bảo vệ chính quyền dân chủ nhân dân; tiến hành tổng tuyển cử, đồng thời tổ chức phát động phong trào cứu đói, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm và xây dựng đời sống mới; phát triển Mặt trận và các đoàn thể cứu quốc; xây dựng, phát triển lực lượng vũ trang; bảo vệ và phát triển Đảng gấp rút đào tạo đội ngũ cán bộ của Đảng, chính quyền, đoàn thể và lực lượng vũ trang.

Trong những năm 1947-1954: Kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ.

Ngày 19-12-1946, cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược bùng nổ. Công tác tổ chức của Đảng trong giai đoạn này đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện đường lối của Đảng là tập trung toàn bộ công sức tiến hành hai nhiệm vụ vừa kháng chiến vừa kiến quốc với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, vì độc lập tự do. Các cơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ rời Hà Nội, lên chiến khu Việt Bắc.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI họp từ ngày 11 đến ngày 19-2- 1951 tại xã Vinh Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đại hội đề ra nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là lãnh đạo nhân dân tiến hành cuộc kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn, đánh đuổi đế quốc xâm lược đất nước hoàn toàn độc lập và thống nhất, xóa bỏ hình thúc bóc lột phong kiến, thực hiện khẩu hiệu “người cày có ruộng”. Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo về tổ chức và Điều lệ Đảng; quyết định đưa Đảng ra hoạt động công khai và lấy tên là Đảng Lao động Việt Nam.


Nhìn chung công tác tổ chức xây dựng đảng ở giai đoạn này cùng với việc tiến hành các mặt công tác khác của Đảng và Nhà nước đã đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh cuộc kháng chiến, động viên sức mạnh của toàn dân quyết một lòng hy sinh chiến đấu vì độc lập tự do, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của nhân dân thế giới, góp phần quan trọng vào chiến thắng trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chống thực dân Pháp xâm lược. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là thắng lợi của đường lối đúng đắn và sáng tạo của Đảng ta về kháng chiến trường kỳ, toàn dân, toàn diện, tự lực cánh sinh. Đồng thời cũng là thắng lợi của công tác tổ chức xây dựng đảng, xây dựng quân đội, xây dựng chính quyền nhân dân và xây dựng các đoàn thể quần chúng trong thời kỳ vừa kháng chiến vừa kiến quốc.

3- Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ cả nước thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1955-1975).

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, thi hành Hiệp định Giơnevơ, nước ta tạm thời bị chia làm 2 miền: miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, bước vào thời kỳ cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội; miền Nam còn bị sự thống trị của chế độ thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. Cách mạng nước ta đứng trước thời kỳ lịch sử mới đầy khó khăn và thử thách.

Tại Hội nghị lần thứ 10, họp vào tháng 9 năm 1956, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa II) đã nghiêm khắc kiểm điểm và vạch rõ: “… trong cuộc vận động này chúng ta đã phạm những sai lầm nghiêm trọng trên một số vấn đề có tính chất nguyên tắc”. Đó là vi phạm đường lối giai cấp của Đảng, vận dụng máy móc kinh nghiệm của nước ngoài một cách “tả khuynh” trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất và chỉnh đốn tổ chức; vi phạm nặng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; rơi vào “chủ nghĩa thành phần” trong công tác phát triển đảng viên, v.v… Những sai lầm, thiếu sót đó đã làm cho lực lượng của Đảng bị suy yếu, tổn thất, uy tín của Đảng bị giảm sút.


Ba năm tiếp theo (1958-1960), công tác tổ chức tập trung phục vụ việc hoàn thành kế hoạch cải tạo nông nghiệp, thủ công nghiệp, công thương nghiệp tư bản tư doanh, đưa đại bộ phận nông dân, nhũng  người lao động thủ công vào các hợp tác xã, v.v…

Ở miền Nam, ngay sau khi Hiệp định Giơnevơ được ký kết, vào tháng 10 năm 1954, Xứ ủy Nam Bộ và Khu ủy khu V được thành lập theo nghị quyết của Bộ Chính trị (tháng 9-1954). Tháng 8 năm 1956, đồng chí Lê Duẩn soạn thảo đề cương “Đường lối cách mạng miền Nam”.

Trong không khí sôi sục căm thù và khí thế vùng dậy của quần chúng, trong tháng 1 và tháng 5-1959, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có cuộc họp quan trọng tại Hà Nội (Hội nghị Trung ương 15 khóa II), ra Nghị quyết có ý nghĩa lịch sử xác định cách mạng Việt Nam lúc này có hai nhiệm vụ chiến lược song song tiến hành, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng tiến hành tại Hà Nội từ ngày 5 đến 10-9-1960, Đại hội đã vạch ra đường lối cách mạng của thời kỳ mới là: tăng cường đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh giữ vững hòa bình, đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đồng thời đẩy mạnh cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện thống nhất nước nhà . . . “. Đại hội cũng đã tổng kết 30 năm công tác xây dựng đảng, nhấn mạnh phải tăng cường tính chất giai cấp công nhân và tính tiên phong của Đảng, lấy chủ nghĩa Mác-lênin là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động của Đảng.

Ở miền Bắc, trong những năm từ 1961 đến 1965, công tác tổ chức tập trung phục vụ việc triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm lần thứ nhất, tiến hành các cuộc vận động lớn, chi viện sức người, sức của cho cách mạng miền Nam và làm nhiệm vụ quốc tế, góp phần tạo ra nhiều phong trào thi đua yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, v.v… Từ 5-8-1964 bắt đầu diễn ra của quân và dân miền Bắc chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, công tác tổ chức của Đảng đặc chuyển hướng phục vụ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa sản xuất vừa chiến đấu và chi viện cho miền Nam. Ban Tổ chức Trung ương và cơ quan tổ chức các ngành, các cấp đã kết hợp chặt chẽ với ban thống nhất Trung ương và Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ: đào tạo, điều động, tăng cường cán bộ, chiến sỹ vào tham gia chiến đấu và công tác ở miền Nam, phát triển giao thông vận tải, tổ chức tiếp đón nhiều cán bộ, chiến sỹ miền Nam ra Bắc chữa bệnh, học tập, v.v. . .


Sau cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 của quân và dân miền Nam, đế quốc Mỹ buộc phải chấp nhận đàm phán tại Hội nghị Paris. Ngày 2-9-1969, một sự kiện đau thương vô hạn đối với toàn Đảng, toàn dân ta: Chủ tịch Hồ Chí Minh – Bác Hồ kính yêu qua đời. Những năm tiếp theo cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam (1969-1975), công tác tổ chức tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương về “hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 22 Ban Chấp hành Trung ương về “nhiệm vụ, phương hướng khôi phục và phát triển kinh tế miền Bắc trong hai năm 1974-1975”; Nghị quyết Hội  nghị lần thứ 23 Ban Chấp hành Trung ương về “tăng cường sự lãnh đạo và nâng cao sức chiến đấu của Đảng”…

Sau phong trào đồng khởi năm 1960, cách mạng miền Nam chuyển sang giai đoạn mới. Trung ương cục miền Nam được thành lập lạị theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng ngày 23-1-1961 để trực tiếp lãnh đạo cách mạng ở miền Nam, từng bước đánh bại chiến lược “chiến tranh đặc biệt” đến chiến lược “chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (từ năm 1955 đến năm 1975) là thắng lợi của đường lối chính trị, quân sự, ngoại giao đúng đắn và cũng là thắng lợi trong công tác tổ chức tài tình của Đảng ta. Trong 20 năm đó, các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đểu tỏ rõ lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ.


4- Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (từ năm 1975 đến nay).

a. Giai đoạn 1975-1986: cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội.

Ngay sau ngày miền Nam được giải phóng, thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, công tác tổ chức của Đảng đã nhanh chóng giải quyết hàng loạt những vấn đề cấp bách trước mắt, như xây đựng và củng cố hệ thống chính trị thống nhất của cả nước, trong đó bao gồm việc xây dựng và củng cố tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể ở các cấp trong các vùng mới được giải phóng thực hiện sự thống nhất đất nước về mặt Nhà nước, bầu Quốc hội của cả nước (25-4-1976).

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng tiến hành từ ngày 14 đến ngày 20-12-1976 tại Hà Nội, Đại hội tổng kết 16 năm thực hiện đường lối chính trị của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 111, đề ra đường lối chung và đường lối phát triển kinh tế trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng tiến hành từ ngày 27 đến ngày 31-3-1982 tại Hà Nội, Đại hội khẳng định tiếp tục thực hiện đường lối chung và đường lối kinh tế do Đại hội IV vạch ra, đồng thời phê phán những sai lầm, khuyết điềm trong chỉ đạo thực hiện đường lối Đại hội IV của Đảng; chỉ ra những mục tiêu, nội dung của chặng đường trước mắt, khẳng định những mặt tích cực và kết quả đã đạt được, vạch rõ những mặt còn yếu kém trong công tác tổ chức của Đảng những năm qua. Sau Đại hội, công tác tổ chức xây dựng đảng tập trung vào việc củng cố hệ thống tổ chức của Đảng, tiến hành xây dựng các quy chế làm việc của cấp ủy và tổ chức đảng, đề cao trách nhiệm của tập thể và cá nhân, khắc phục những yếu kém, nhất là tính thụ động, ỷ lại cấp tiêm kết hợp sự tăng cường lãnh đạo của Đảng với việc kiện toàn các cơ quan chính quyền, cải tiến tổ chức và cơ chế quản lý, nâng cao tính chiến đấu của đội ngũ đảng viên.


b. Giai đoạn từ năm 1986 đến nay. Tiến hành sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tiến hành từ ngày 15 đến ngày 18-12-1986 tại Hà Nội, Đại hội đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình cách mạng ở nước ta. Đại hội vừa khẳng định những kết quả to lớn đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng thời gian qua, vừa phân tích phê phán những sai lầm, khuyết điểm mà “sai lầm nghiêm trọng và kéo dài về chủ trương, chính sách lớn, sai lầm về chỉ đạo chiến lược và tổ chức thực hiện”, trong đó “những khuyết điểm trong hoạt động tư tưởng, tổ chức và công tác cán bộ của Đảng. Đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân”. Đại hội vạch rõ phương hướng, nhiệm vụ của công tác xây dựng đảng là: “Xây dựng Đảng thật sự ngang tầm một đảng cầm quyền có trọng trách lãnh đạo toàn dân thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược. Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức là nhân tố quyết định sự phát triển của cách mạng nước ta”. Đảng phải “đổi mới tư duy, trước hết là tư duy kinh tế; đổi mới tổ chức; đổi mới đội ngũ cán bộ; đổi mới phong cách lãnh đạo và công tác”.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng tiến hành từ ngày 24 đến ngày 27-6-1991 tại Hà Nội, Đại hội khẳng định và nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh, cùng với chủ nghĩa Mác-lênin làm nền tảng tư tưởng của Đảng thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm (1991-2000) và Điều lệ Đảng (sửa đổi) Về công tác xây dựng Đảng, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương đã chỉ rõ: “Để lãnh đạo thắng lợi công cuộc đối mới cũng như toàn bộ sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, Đảng ta phải tự đổi mới và chỉnh đốn để có kiến thức, năng lực và sức chiến đấu mới, khắc phục có hiệu quả các hiện tượng tiêu cực và mặt yếu kém, khôi phục và nâng cao uy tín của Đảng trong nhân dân. Đảng phải được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, thật sự là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc”.

* Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng tiến hành từ ngày 28- 6 đến ngày 1-7-1996 tại Hà Nội, Đại hội khẳng định tính chất đúng đắn của đường lối đổi mới toàn diện do Đại hội VI đề ra, được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII và Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng tiếp tục bổ sung và phát triển. Đại hội đã chỉ ra sáu bài học chủ yếu qua mười năm thực hiện đổi mới. Trong đó, có bài học tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ trung tâm, xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt.

* Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng tiến hành tại Hà Nội từ ngày 19 đến ngày 22-4-2001 , Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị với chủ đề “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xa hội chủ nghĩa”. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội, phần về công tác xây dựng đảng đã khẳng định những thành tựu đạt được, đồng thời nghiêm khắc kiểm điểm về “một số mặt yếu kém và khuyết điểm, nhất là khuyết điểm về công tác giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, chưa ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống…” Căn cứ vào tình hình và yêu cầu mới, Đại hội quyết định tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng học lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết với nhân dâm tập trung làm tốt bốn công tác quan trọng là: giáo dục tư tưởng chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ; xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng; kiện toàn tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng họp từ ngày 18/4/2006 đến ngày 25/4/2006 tại Hà Nội. Đại hội X khẳng định chủ đề Đại hội là “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mớn sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Đại hội xác định những mặt công tác cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt trong công tác xây dựng Đảng như: Nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ của Đảng; kiện toàn và đổi mới hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung. dân chủ trong Đảng; đổi mới tổ chức bộ máy, cán bộ và phương thức lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khoá X họp từ ngày 14 đến 22/1/2008 đã nghiêm túc kiểm điểm đánh giá đúng tình hình, thẳng thắn chỉ ra những khuyết điểm yếu kém của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên cần khắc phục; đồng thời Hội nghị Trung ương thông qua Nghị quyết ” Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đây là một dấu mốc quan trọng, thể hiện sự quyết tâm của Trung ương tập trung, dồn sức hướng mạnh về cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng; tạo bằng được bước chuyển mang tính đột phá về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ở cơ sở.


Công tác tổ chức xây dựng đảng kể từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả nước thống nhất đi lên chủ nghĩa xã hội luôn có vai trò, vị trí quan trọng trong xây dựng, hoạch định và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới toàn diện của Đảng. Nhìn lại 80 năm qua công tác tổ chức xây dựng đảng luôn luôn bám sát đường lối chính trị của Đảng và thực tiễn tình hình đất nước. Cùng với sự phát triển của cách mạng hệ thống các cơ quan tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngày càng trưởng thành, tích luỹ được nhiều kinh nghiệm phong phú từ thực tiễn sinh động của quá trình cách mạng và của công tác xây dựng Đảng qua các thời kỳ, góp phần to lớn vào những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc ta.


Câu hỏi 2: Những bài học kinh nghiệm chủ yếu về công tác tổ chức xây dựng Đảng trong 80 năm qua của Đảng Cộng sản Việt Nam?

Đề cương trả lời:

Thứ nhất là, giữ vững bản chát giai cấp công nhân và tăng cường tính tiên phong của Đảng là yêu câu cơ bản, có tính nguyên tắc đối với công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Vì nếu Đảng không giữ được bản chất giai cấp công nhân và không thể hiện được tính tiên phong về tư tưởng và hành động thì Đảng không còn là một Đảng Cộng sản chân chính, không hoàn thành được vai trò lãnh đạo sự nghiệp cách mạng ở nước ta mà dân nhân giao phó. Ngày nay, với đường lối đổi mới toàn diện, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; với cơ sở xã hội và giai cấp biển đổi phức tạp, các mặt tích cực và tiêu cực đan xen với nhau, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch vẫn tăng cường thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình lợi dụng các vấn đề dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, dân chủ để kích động ly khai, phân hóa, chia rẽ nội bộ nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, hòng xoá bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì vấn đề giữ vững bản chất giai cấp công nhân và tăng cường tính tiên phong của Đảng cộng trở thành yêu cầu cấp thiết của công tác xây dựng đảng trong thời kỳ mới.

Thứ hai là, công tác xây dựng đảng về tổ chức phải xuất phát từ đường lối chính trị của đảng và kết hợp chặt chẽ với công tác xây dựng đảng về tư tưởng.

Thực tiễn đã chứng tỏ sức mạnh của Đảng là sức mạnh tổng hợp của đường lối chính trị đúng đắn, nhận thức tư tưởng của cán bộ, đảng viên thống nhất; tổ chức của Đảng được xây dựng và củng cố thật sự vững mạnh, gắn bó mật thiết với  nhân dân, hành động trong toàn Đảng là nhất quán và có hiệu quả. Trong tất cả các thời kỳ, phải luôn chăm lo xây dựng hệ thống tổ chức của Đảng ở các cấp từ Trung ương đến các cấp ủy địa phương và cơ sở; đặc biệt là phải xây dựng, củng cố các tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ thật sự vững mạnh, nơi trực tiếp nối liền mối quan hệ giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong mỗi thời kỳ, mỗi cơ sở cụ thể. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là thước đo chủ yếu đối với kết quả của công tác tổ chức.

Báo cáo cính trị của Ban Chấp  hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV(tháng 12/1976) đã chỉ rõ: “ Quá trình xây dựng và trưởng thanhfcuar Đảng ta trước hết là tăng cường lãnh đạo chính trị và lãnh đạo tổ chức, xây dựng đường lối chính sách đúng đắn, sáng tạo, độc lập, tự chủ và tổ chức thắng lợi đường lối ấy’’. Nhìn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Đảng, chúng ta có thể tự hào và nhận thấy, trong những điều kiện vô cùng khó khăn, phức tạp của cách mạng nước ta và cách mạng thế giới cũng như trước sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu thì đường lối chính sách của Đảng luôn luôn đúng đắn, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực. Đường lối ấy vừa quán triệt tinh thần cách mạng tiến công, cách mạng triệt để, vừa thấm nhuần tính khoa học nghiêm túc trong việc phân tích lực lượng so sánh giữa ta và địch trong phạm vi nước ta và trên thế giới; vừa có sự chuyển hướng mạnh bạo, kịp thời nhằm mục tiêu cụ thể lại có sách lược và phương pháp thích hợp, nhờ vậy mà đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta giành thắng lợi trong 2 cuộc kháng chiến và đạt được nhiều thành tựu to lớn qua hơn 20 năm đổi mới, xây dựng CNXH ở Việt Nam.

Thứ 3 là, nhận thức và thực hiện đúng đắn nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, chăm lo xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong đảng.

Đảng ta luôn xác định nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Đó là nguyên tắc tổ chức cơ bản của một Đảng Mác- Leenin chân chính mang bản chất cách mạng và khoa học của giai cấp công nhân. Đảng cần thường xuyên nâng cao nhận thức của các tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên và những căn cứ khoa học và thực tiễn của nguyên tắc tập trung dân chủ và mối quan hệ biện chứng giữa tập trung và dân chủ; trong đó phát huy đúng mức dân chủ là cơ sở để đảm bảo sự lãnh đạo tập trung đúng đắn; đồng thời phải có sự lãnh đạo tập trung đúng mức mới có thể đảm bảo cho quyền dân chủ trong Đảng được thực hiện có kết quả.


Theo Hồ Chí Minh, tự phê bình và phê bình là cơ sở để xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng, là quy luật phát triển của Đảng, là biện pháp có hiệu quả để giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Qua tự phê bình và phê bình, từng tập thể và mỗi cá nhân làm rõ ưu điểm để phát huy; phát hiện khuyết điểm để sửa chữa ngăn chặn, đẩy lùi các mặt tiêu cực và sự suy thoái, phấn đấu làm cho các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh.

Thường xuyên chăm lo củng cố khối đoàn kết thống nhất của toàn Đảng và của từng tổ chức đảng. Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng ta và của nhân dân ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”. Khối đoàn kết thống nhất ấy được xây dựng dựa trên cơ sở Cương lĩnh, đường lối chính trị, Điều lệ Đảng và tình cảm cách mạng trong sáng. Thực tiễn đã cho thấy khi trong tổ chức của Đảng có tình trạng mất đoàn kết là do không kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, bè phái; không thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ phê bình và tự phê bình; thực hiện chính sách cán bộ thiếu nhất quán và công bằng.

Thứ tư là củng cố mối quan hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, bồi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước và truyền thống cách mạng, quyền làm chủ và lợi ích thiết thực của nhân dân, dựa vào dân để xây dựng Đảng.

Chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh khẳng định cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Đảng Cộng sản Việt nam là đội tiên phong, người đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam. Sức mạnh của Đảng chính là do Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân vận động nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình và đã làm nên mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Khi chưa giành được chính quyền, Đảng liên hệ trực tiếp nhân dân chủ yếu thông qua đảng viên, đoàn viên hội viên của các đoàn thể yêu nước để vận động nhân dân đấu tranh giành chính quyên. Khi đã giành được chính quyền và Đảng trở thành Đảng cầm quyền, Đảng liên hệ với nhân dân bằng nhiều hình thức và biện pháp chủ yếu là thông qua cán bộ, đảng viên, công chức hoạt động trong bộ máy nhà nước đồng thời thông qua cán bộ, đảng viên và những người nòng cốt hoạt động trong các đoàn thể nhân dân ở các cấp.


Có liên hệ chặt chẽ với nhân dân, Đảng mới ngày càng được xây dựng và hoàn thiện hơn, phát huy được thành công, hạn chế được khuyết điểm yếu kém; ngăn ngừa tệ quan liêu, tham nhũng, xâm phạm quyền dân chủ của nhân dân; đổi mới sự lãnh đạo của Đảng và phương thức quản lý của Nhà nước, đổi mới tổ chức và hoạt động của Mặt Trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân Đảng có thêm khả năng phát hiện và có sức mạnh đập tan âm mưu thủ đoạn chống Đảng của các thế lực thù định, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân mãi mãi là vấn đề chiến lược có ý nghĩa sống còn đối với sự nghiệp cách mạng. Vì vậy, các tổ chức đảng cần có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia ý kiến trong công tác xây dựng đảng; giám sát, phê bình cán bộ, đảng viên; giới thiệu quần chúng ưu tú ngoài Đảng để tổ chức đảng xem xét, kết nạp; giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn để được bầu cử hoặc được bổ nhiệm vào các cơ quan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời phải kết hợp chặt chẽ giữa công tác xây dựng đảng với công tác xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ, không ngừng bổ sung lực lượng kế tục trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng.

Thứ năm là, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và hoạt động thực tiễn đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng, bảo đảm tính kế thừa và phát triển.

Công tác cán bộ của Đảng phải dựa trên cơ sở quán triệt lập trường giai cấp công nhân; nắm vững quan điểm, nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống yêu nước và đoàn kết dân tộc, Đảng phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của từng thời kỳ để có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và bố trí sử dụng cán bộ một cách thường xuyên. Xây đựng đội ngũ cán bộ vững mạnh đồng bộ ở các cấp, các ngành chú trọng xây dựng những cán bộ chủ chốt vững vàng, mẫu mực. Tiến hành đổi mới, trẻ hóa cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn và có sự chuẩn bị chu đáo, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển, giữ vững đoàn kết nội bộ và sự ổn định về chính trị.


Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, giữ vững chế độ làm việc tập thể của các cơ quan lãnh đạo trong việc xem xét quyết định về cán bộ; xây dựng, thực hiện các chế độ, chính sách cán bộ một cách nhất quán, công bằng, có lý, có tình; khuyến khích phát huy những người có tài, trân trọng những  cán bộ có công, phù hợp với điều kiện cụ thể của đất nước. Đồng thời phải xây dựng các cơ quan tham mưu giúp việc vững mạnh để giúp cấp ủy làm tốt công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Thứ sáu là thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng và của công tác xây dựng Đảng.

Sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo đang diễn ra toàn điện trên tất cả các lĩnh vục của đời sống xã hội. Là đảng cầm quyền, Đảng không chỉ chăm lo xây dựng tổ chức và đội ngũ cán bộ cho riêng Đảng, mà lo cho cả hệ thống chính trị. Bởi vậy, phải xây dựng, củng cố các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức đủ mạnh để làm tốt công tác tham mưu cho Đảng.

Chăm lo xây dựng, củng cố các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng, tưng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan tổ chức các cấp; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thật sự vững vàng về chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, nhất là về các mặt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; có đạo đức cách mạng, công tâm, trung thực, khách quan, làm việc có hiệu quả, được các tổ chức đảng và nhân dân tin yêu là việc làm thường xuyên của Đảng và các cấp ủy.

Phải coi công tác tổ chức xây đựng đảng là một khoa học; tăng cường tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác này, để từng bước hình thành những căn cứ khoa học, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, đề xuất về phương hướng, chủ trương, giải pháp của công tác xây dựng đảng nói chung và xây dựng đảng về tổ chức nói riêng một cách đúng đắn và sáng tạo trong thơi kỳ mới.

Câu hỏi 3: Theo đồng chí để xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, công tác tổ chức cán bộ cần được đổi mới như thế nào?

Đề cương trả lời:

* Nhận thức chung về xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ:

Trong bất cứ thời kỳ nào, giai đoạn nào của sự nghiệp cách mạng, cán bộ cũng là vấn đề nổi lên hàng đầu và giữ vai trò hết sức trọng yếu. Nó chẳng những có ý nghĩa quyết định đối với công tác xây dựng đảng và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng mà còn có ý nghĩa quyết định cả sự thành bại của cuộc đấu tranh cách mạng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Người còn nói: Cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Điều đó có nghĩa là cán bộ, công tác cán bộ là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo, đối với sự hoạt động và trưởng thành của Đảng. Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng đã khẳng định: “Cán bộ là nhân tôi quyết đinh sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chê độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng “.

– Công tác cán bộ phải xuất phát từ đường lối chính trị và nhiệm vụ tổ chức của đảng trong từng thời kỳ và phục vụ đường lối nhiệm vụ đó. Đường lối chính trị quyết định nhiệm vụ tổ chức, trong đó có công tác cán bộ. Có đường lối chính trị và nhiệm vụ tổ chức đúng thì mới có phương hướng và~nộí dung đúng để xây dựng đội ngũ cán bộ, ngược lại đội ngũ cán bộ có chất lượng cao bảo đảm cho tổ chức đảng và nhà nước phát huy được hiệu lực và đường lối chính trị của đảng mới được thực hiện thắng lợi; do đó phải từ đường lối chính trị mà suy nghĩ  và giải quyết vấn đề cán bộ. Toàn bộ công tác cán bộ, chính sách cán bộ phải đảm bảo cho đường lối chính trị của Đảng được thực hiện thắng lợi cho cuộc sống.

– Nhiệm vụ cách mạng “ đòi hỏi Đảng ta phải xây dựng dược một đội ngũ cán bộ ngang tầm” , đảm bảo thực hiện đường lối chính trị đổi mới của Đảng, tiêu biểu cho đường lối chính trị đó, tuyệt đối trung thành với đường lối chính trị đó, quán triệt sâu sắc, kiên quyết đấu tranh thực hiện thắng lợi đường lối chính trị đó và những nhiệm vụ chính trị do Đảng đề ra với một lập trường nguyên tắc không gì thay đổi nổi, với quyết tâm cao nhất với đầy đủ những tri thức cần thiết, với khả năng chấp hành đường lối cách mạng của Đảng một cách sang tạo

– Vấn đề cán bộ cần được xem xét trong mối quan hệ chặt chẽ với tổ chức Đảng, Nhà nước, đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức kinh tế,văn hóa, tổ chức quần chúng, tổ chức trong mọi lĩnh vực của đời sống và hoạt động xã hội.Nói đến tổ chức trong hoạt động xã hội là nói đến các mối quan hệ và sự phối hợp giữa các hoạt động, giữa các bộ phận của một chỉnh thể ;là hệ thống lãnh đạo và quản lý các cấp, các ngành từ trên xuống dưới. Do vậy nói tới cán bộ jhoong thể nói ra ngoài tổ chức ,bởi cán bộ là mottj nhân tố sống động và có tính quyết định .Tổ chức do con người lập ra; con người là nhân tố chủ yếu cấu thành tổ chức; tổ chức không họt động nếu không có con người. Song, khi đã là một tổ chức, chính tổ chức lại có tác động quyết định trở lại với con người; quy định con người giữu vị trí nào, có nhiệm vụ chức năng nào trong guồng máy hoạt động; quy định phương hướng và mục tiêu hoạt động của con người, điều khiển hoạt động của con người…;Trong quá trình đó tổ chức sẽ làm nảy sinh ở con người những đặc tính và đức tính nhất định, rèn luyện con người theo đường lối chính trị và đáp ứng yêu cầu thực hiện tháng lợi đường lối chính trị đó. Khả năng và hoạt động của con người phụ thuộc vào tổ chức và tổ chức nhân sức mạnh của con người lên gấp bội. Chi bộ mạnh cấp ủy mạnh thì đảng viên mạnh. Tổ chức đảm bảo cho từng người mạnh, à từng người mạnh khiến cho cả tổ chức mạnh.

– Vấn đề cán bộ và tổ chức là những vấn đề đặc biệt khó khăn phức tạp và do Đảng trực tiếp thống nhất lãnh đạo trong điều kiện Đảng nắm chính quyền. Vấn đề đặc biệt quan trọng này, luôn luôn được các đại hội toàn quốc cảu Đảng đề cập tới và thể hiện tương đối tập trung trong các Ngị quyết Hội nghị Trung ương 3 (Khóa VII) và Hội nghị Trung ương 3 (khóa VIII…,) Trong các kỳ đâị hội Đảng đều chỉ rõ những quan điểm và nội dung, nhiệm vụ công tác cán bộ.

– Tình hình và nhiệm vụ mới đặt ra rất nhiều yêu cầu cho công tác cán bộ.

Toàn Đảng, toàn dân phải hết sức chăm lo thật tết cho công tác cán bộ, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp, chuẩn bị tết đội ngũ kế cận có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực trình độ chuyên môn ngang tầm với tình hình phát triển mới của đất nước.

* Để xây dựng đội ngũ cán bộ có đức, có tài, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, với tình hình nhiệm vụ mới của cách mạng Việt Nam hiện nay, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng thì công tác tổ chức cán bộ trong tình hình hiện nay cần tập trung đổi mới và làm tết các nội đung cơ bản sau:

– Thứ nhất: Đảng phải chăm lo đào tạo, bố trí cán bộ cho cả hệ thống chính trị, trên tất cả các lĩnh vực hoạt động xã hội. Đảng phải thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý cán bộ; đồng thời phải phát huy trách nhiệm của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị đối với công tác cán bộ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm cá nhân trong công tác cán bộ.

– Thứ hai:Trên cơ sở đảm bảo tiêu chuẩn về đội ngũ cán bộ, để có chiến lược đổi mới về công tác cán bộ; thực hiện trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đồng thời kết hợp tết các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, phát triển trong đội ngũ cán bộ.

Có một cơ chế, chính sách đoàn kết, tập hợp rộng rãi các loại cán bộ, phát hiện và trọng dụng cán bộ có đức có tài. Cán bộ của thời kỳ mới phải là những người có phẩm chất chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn, có ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong đạo đức và lối sống (vừa hồng vừa chuyên). Khẩn trương xây dựng một hệ thống tiêu chuẩn thống nhất cho từng loại cán bộ, cho từng loại chức danh cán bộ, công chức ở các ngành, các cấp, trên cơ sở đó để đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ, chấm dứt tình trạng bố trí cán bộ theo kiểu quen thân, cảm tính, chủ quan hoặc có biểu hiện chạy quyền chạy chức như hiện nay nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu cán bộ trong tình hình mới của đất nước để giữ vững sự ổn định chính trị, sự vững vàng về đường lối và sự phát triển bền vững của đất nước.

– Thứ ba: Đổi mới công tác đào tạo đội ngũ cán bộ một cách toàn diện cả về lý luận chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và năng lực thực tiễn

Quan tâm chú trọng bồi dưỡng đào tạo tất cả đội ngũ cán bộ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ quản lý, các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ chết trong hệ thống chính trị; coi trọng cả đức và tài trong đó đức là gốc.

Đảng phải chăm lo đào tạo đội ngũ cán bộ trong phong trào thực tiễn và ngay từ trong các trường học; coi trọng công tác bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, chủ nghĩa Mác Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tất cả các hệ thống đào tạo các trường ở trong nước, đồng thời chú trọng và từng bước lựa chọn, tuyển chọn những cán bộ cốt cán, những cán bộ trẻ có năng lực, có phẩm chất đưa đi đào tạo ở nước ngoài; nhanh chóng khắc phục tình trạng lạc hậu, trì trệ về lý luận, non kém về kinh nghiệm thực tiễn hiện nay trong cán bộ quản lý các cấp các ngành.

Việc học tập của đội ngũ cán bộ nói chung và cán bộ chủ chốt nói riêng là một nghĩa vụ, phải được quy định thành một chế độ và thực hiện nghiêm ngặt. Mọi cán bộ phải thường xuyên nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện, trau dồi phẩm chất chính trị, lòng trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng; ý chí kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, ý thức tổ chức kỷ luật, gương mẫu trong đạo đức, lối sống; kết hợp hài hòa giữa lợi ích cá nhân với lợi ích chung; khi mâu thuẫn lợi ích cá nhân với lợi ích tập thể thì phải đặt lợi ích tập thể lên trên hết và trước hết.

– Thứ tư. Phải đổi mới quan niệm và phương pháp tiến hành công tác cán bộ, trước hết là đánh giá, bố trí cán bộ, theo hướng thật sự dân chủ và theo một quy trình hết sức nghiêm ngặt.

Mở rộng dân chủ trong công tác cán bộ. Bảo đảm nguyên tắc tập thể cấp ủy, tập thể ban lãnh đạo xem xét các vấn đề về công tác cán bộ. Mỗi cấp ủy đảng cần có biện pháp quản lý cán bộ và nắm chắc quá trình phát triển của cán bộ. Đánh giá cán bộ phải căn cứ vào những việc làm cụ thể của mỗi người, cả ưu điểm và khuyết điểm, trong từng thời gian nhất định. Những nhận xét, kết luận về cán bộ, mọi công việc về nhân sự nhất thiết phải do tập thể có thẩm quyên quyết định. Xây dựng quy trình và thực hiện đúng quy trình về giời thiệu, đề bạt, bố trí sắp xếp cán bộ. Khắc phục cách làm đơn giản, thành kiến, thiếu công tâm và dân chủ hình thức.

– Thứ năm: Bố trí sử dụng cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn và sở trường .

Đề bạt, bổ nhiệm cán bộ phải đúng lúc, giao việc phù hợp vời sở trường, năng lực của cán bộ, thay thế kịp thời những cán bộ không đảm bảo được nhiệm vụ chính trị được giao. Xây dựng quy chế bầu cử có nhiệm kỳ, bổ nhiệm có thời hạn. Có chế độ phù hợp cho cán bộ được từ chức, hoặc rút chức để nhận công việc thích hợp, cải tiến một bước chính sách đãi ngộ cho cán bộ cơ sở; bãi bỏ những chế độ chính sách không phù hợp, không công bằng, công khai hóa các chính sách, chế độ đãi ngộ cán bộ. Kiên quyết bãi miễn và đưa ra khỏi cương vị lãnh đạo và quản lý ở mọi cấp những cán bộ kém phẩm chất và năng lực, không đảm đương được nhiệm vụ. Bố trí lại những cán bộ phân công không hợp lý; không bố trí điều chuyển cán bộ từ ngành này sang ngành khác, vị trí khác nếu người đó không phù hợp với nhiệm vụ công tác được giao. Xây dựng một quy chế tuyển chọn, bố trí, sắp xếp cán bộ, nhân tài một cách chặt chẽ và khoa học.

-Thứ sáu: Có chính sách sử dụng đúng đắn, chính sách tiền lương và đãi ngộ hợp lý đối với các loại cán bộ.

Khắc phục tình trạng không muốn công tác ở cơ quan đảng, đoàn thể, tình trạng “chảy máu chất xám” của khu vực nhà nước. Có biện pháp tích cực chủ động bảo vệ cán bộ, không để cán bộ bị các thế lực đen tối mua chuộc, lôi kéo, khống chế hoặc bôi nhọ.

Công tác cán bộ phải đạt được mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ và có chất lượng mà nòng cốt là đội ngũ cán bộ chủ chốt của các ngành, các cấp và cơ sở, trước hết là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có đủ phẩm chất và năng lực, bảo đảm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới và mọi sự vững vàng của Đảng trước mọi sự khó khăn thử thách.

Đổi mới và thực hiện tốt các nội dung trên, công tác tổ chức cán bộ sẽ góp phần quan trong xây dựng được đội ngũ cán bộ có đức có tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng./.


Câu hỏi 5: Hiện nay, người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần phải có những tiêu chẩn, phẩm chất gì?

Đề cương trả lời:

1- Cán bộ, công tác cán bộ là một trong những vấn đề cơ bản có tâm quan trọng quyết định đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng của giai cấp công nhân. Bởi vì: “Cán bộ là những người đem chính sách của Đảng, của Chính phủ giải thích cho dân chúng hiểu rõ và thi hành. Đồng thời, đem tình hình của dân chúng báo cáo cho Đảng, cho Chính phủ hiểu rõ để đặt chính sách cho đúng”(1)[1]. Cán bộ của Đảng là người góp phần tích cực vào quá trình xây dựng, giữ gìn, cụ thể hoá, phát triển và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chính sách của Đảng. Còn công tác tổ chức cán bộ là việc tuyển chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, quản lý, cất nhắc, đề bạt cán bộ. Công tác cán bộ có quan hệ chặt chẽ với chính sách cán bộ vì cùng nhằm mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng có số lượng đủ, chất lượng cao, cơ cấu đồng bộ, đáp ứng với yêu cầu cách mạng ở từng thời điểm cụ thể.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc, công việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém”(2)[2]. Nếu có cán bộ tốt, cán bộ ngang tầm thì việc xây dựng đường lối sẽ đúng đắn và là điều kiện tiên quyết để đưa sự nghiệp cách mạng đi đến thắng lợi. Không có đội ngũ cán bộ tốt thì dù đường lối chính sách đúng cũng khó có thể biến thành hiện thực được. Hồ Chủ tịch cũng đã chỉ rõ: “Khi đã có chính sách đúng thì sự thành công và thất bại của chính sách đó là do cách tổ chức công việc, do nơi lựa chọn cán bộ, do nơi kiểm tra. Nếu ba điều ấy sơ sài thì chính sách đúng mấy cũng vô ích!’(3).

2. Tiêu chuẩn cán bộ “là sự thể hiện yêu cầu về phẩm chất và năng lực để hoàn thiện nhiệm vụ, phải luôn luôn được bổ sung, cụ thể hoá phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cách mạng”(4).

Tiêu chuẩn cán bộ là vấn đề quan trọng đầu tiên của công tác cán bộ. Tiêu chuẩn cán bộ đúng đắn là cơ sở chính xác để xem xét, đánh giá, lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, đề bạt cán bộ. Tiêu chuẩn cán bộ phải được cụ thể hoá cho phù hợp với yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng và tình hình của đội ngũ cán bộ.

Xây dựng tiêu chuẩn cán bộ phải căn cứ vào:

– Những quan điểm, nguyên tắc của Chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và của Đảng ta về cán bộ và tiêu chuẩn cán bộ;

– Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong từng thời kỳ và thực tiễn kinh tế, chính trị, xã hội, con người Việt Nam,

– Phải căn cứ vào vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng loại cán bộ, từng chức danh cán bộ

Hội nghị Trung ương 3 khoá VIII đã đặt ra tiêu chuẩn chung của cán bộ bao gồm các nội dung cơ bản là:

-Thứ nhất, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tuỵ phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

– Thứ hai, Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực không cơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

– Thứ ba, có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khoẻ để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đây là 3 tiêu chuẩn của người cán bộ nói chung, các tiêu chuẩn đó có quan hệ mật thiết với nhau, coi trọng cả đức và tài, đức là gốc. Ngoài ra, cần chú ý tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ, luật pháp, tin học; khả năng tiếp cận, nắm bắt và xử lý những vấn đề mới; về khả năng đoàn kết, quy tụ, hội nhập; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có thể hiểu đó là những người làm công tác tổ chức cán bộ trong các cơ quan Đảng, trong các cấp uỷ Đảng từ Trung ương tới địa phương, trong các trường chính trị, quân sự, công an …

Người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cũng cần phải có những tiêu chuẩn, phẩm chất của người cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn thể nhân dân nói chung như:

– Có bản lĩnh chính trị vững vàng trên cơ sở lập trường giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, với chủ nghĩa Mác-lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Có năng lực dự báo và định hướng sự phát triển, tổng kết thực tiễn, tham gia xây dựng đường lối, chính sách, pháp luật; thuyết phục và tổ chức nhân dân thực hiện. Có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

– Gương mẫu về đạo đức, lối sống. Có tác phong dân chủ, khoa học, có khả năng tập hợp quần chúng, đoàn kết cán bộ.

– Có kiến thức về khoa học lãnh đạo, quản lý. Đã học tập có hệ thống ở các trường Đảng, Nhà nước và đoàn thể nhân dân; trải qua hoạt động thực tiễn có hiệu quả.

3 . Tuy nhiên, do tính chất công tác đặc thù nên tiêu chuẩn, phẩm chất của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngoài việc phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về tiêu chuẩn, phẩm chất nêu trên, còn phải chú ý đảm bảo một số yêu cầu đặc biệt như:

– Có hiểu biết sâu sắc và biết vận dụng sáng tạo các nguyên tắc tổ chức xây dưng Đảng, các chủ trương, chính sách của Đảng vò Nhà nước, đặc biệt về công tác cán bộ, công tác có chức, đánh giá cán bộ, đảng viên. . .

Nắm vững các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt và hoạt động của Đảng; hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng nhân dân, giữa Đảng với Nhà nước và các tổ chức chính trị xã hội khác trong Hệ thống chính trị . . .

Nắm rõ và vận dụng một cách linh hoạt, khoa học, hợp lý những chính sách, quy trình về lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, cất nhắc, đề bạt, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

– Có khả năng đánh giá con người một cách cơ bản về phẩm chất, năng lực, trình độ, sở trường, sở đoản. Do tính chất công tác của người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần phải thường xuyên nắm tình hình đội ngũ cán bộ đối với từng cá nhân; người cán bộ tổ chức cần có sự đánh giá khách quan đối với từng cá nhân về phẩm chất, năng lực, sở trường, các mặt hạn chế… Đó là một cơ sở quan trọng để đánh giá cán bộ thường xuyên, để tham mưu với cấp trên có thẩm quyền tiến hành quy hoạch, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ vào những vị trí, nhiệm vụ hợp lý, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát huy được thế mạnh của từng cá nhân.

– Có tầm nhìn chiến lược, khả năng dự báo tốt. Đây là điều kiện rất cần thiết để người cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ có thể đề xuất lên cấp trên có thẩm quyền trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ… đảm bảo có nguồn cán bộ kế cận kịp thời và đáp ứng được các yêu cầu, nhiệm vụ mới.

– Có khả năng tổng hợp, tham mưu, tổ chức tốt.

Người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng có nhiệm vụ chính là tham mưu cho cấp uỷ có thẩm quyền các vấn đề về tổ chức cán bộ, do vậy, người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng ngoài yêu cầu về kiến thức chuyên môn và thường xuyên nắm tình hình đội ngũ cán bộ và cơ cấu của tổ chức đảng, còn phải có khả năng tham mưu, tổng hợp tốt.

Công tác tham mưu của người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng lại được tiến hành trên phương diện tổ chức cán bộ, là vấn đề con người. Đây là mặt công tác cực kỳ quan trọng và cũng hết sức phức tạp, nhạy cảm và khó khăn. Vì thế, người cán bộ công tác chuyên môn trên lĩnh vực này yêu cầu phải có khả năng tổ chức tốt, tức là có kỹ năng, kinh nghiệm về hoạt động bố trí, sắp xếp khoa học, hợp lý; có tư duy độc lập, khả năng phân tích, tổng hợp tốt, đề xuất được những phương án lựa chọn người, sắp xếp, bố trí vào những công việc hợp lý để họ có thể phát huy được phẩm chất và năng lực thực tế của họ.

– Phải công tâm, trung thực, khách quan và dân chủ.

Như đã nói ở trên, lĩnh vực công tác tổ chức cán bộ là một công tác hết sức nhạy cảm liên quan đến lợi ích chính trị của các cá nhân. Và cũng vì thế mà công tác này rất dễ nảy sinh các vấn đề tiêu cực. Tuy nhiên, công tác tổ chức xây dựng Đảng lại được xác định là một công tác hết sức quan trọng; nếu làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ góp phần tăng cường sức mạnh của từng tổ chức đảng nói riêng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng nói chung, ngược lại, nếu để xảy ra sai lầm, tiêu cực trong khi tiến hành công tác này sẽ dẫn đến những hậu quả hết sức to lớn. Chính vì vậy đòi hỏi công tác tổ chức xây dựng Đảng phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học và hiệu quả. Muốn như vậy, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng trong công tác phải hết sức công tâm, trung thực và khách quan.Tránh cá nhân chủ nghĩa, chủ quan hay có biểu hiện tiêu cực trong công tác.

Để đảm bảo nâng cao hiệu quả và có cơ sở vững chắc cho công tác tổ chức cán bộ, người cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng cần phải biết phát huy dân chủ, tranh thủ các ý kiến góp ý, đề xuất, từ đó tổng hợp lại và có cái nhìn tổng quát, khách quan với vấn về công tác tổ chức cán bộ, là cơ sở quan trọng để đưa ra hành động đúng.

– Am hiểu thực tế, có kiến thức và kinh nghiệm sâu về lĩnh vực tổ chức cán bộ để có thể tham mưu đúng và trúng ý của cấp uỷ, của lãnh đạo. Am hiểu thực tế là am hiểu công việc và những con người mà mình phụ trách. Tìm hiểu tính cách của một con người là một quá trình lâu dài, không thể có cách nhìn thiển cận, qua loa, bề nổi. Nếu không có kinh nghiệm sâu về lĩnh vực này rất dễ làm sai sẽ bị trả giá cho những việc mình làm.

Ngoài ra người cán bộ làm công tác xây dựng Đảng cũng cần phải biết lắng nghe những ý kiến khác nhau về xem xét, đánh giá phẩm chất, năng lực của người cán bộ biết phân biệt được những ý kiến đúng,những ý kiến sai, ghi nhận và làm theo những ý kiến đúng.Muốn vậy, người cán bộ phải có lối sống, phong cách gần gũi, thân mật với mọi người.Bởi vì làm bất kỳ công việc gì cũng  rất cần hiểu quần chúng, biết lắng nghe ý kiến của quần chúng.

4. Việc xác định tiêu chuẩn của người cán bộ làm công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng, cơ sở để lựa chọn, đào tạo cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Trải qua cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài và gian khổ, các cơ quan làm công tác tổ chức ở các cấp đã được xây dựng, củng cố và phát triển từng bước; các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng ở các cấp đã tỏ rõ lòng trung thành với Đảng và lý tưởng cách mạng; nhiều đồng chí đã chiến đấu, hy sinh dũng cảm cống hiến cả cuộc đời cho tổ quốc thân yêu, để lại những tấm gương sang và những kinh nghiệm quý báu về công tác tổ chức cho các thế hệ cán bộ làm công tác tổ chức sau này noi theo.

Trong gian đoạn hiện nay, nước ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, chúng ta đang đứng trước những thời và cũng không ít những thách thức. Bên cạnh những thành tựu còn nảy sinh rất nhiều vấn đề tiêu cực phức tạp. Vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng nâng lên, vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng là một yêu cầu quan trọng và thiết yếu, trong đó việc đảm bảo xây dựng đội ngũ cán bộ tài năng, xây dựng hệ thống tổ chức Đảng vững mạnh là vấn đê được Đảng ta hết sức chú ý tiến hành. Chính vì thế, vấn đề xác định tiêu chuẩn, phẩm chất của người can bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng là rất quan trọng vả không ngừng hoàn thiện, bổ sung cho phù hợp.

Chúng ta phải tiếp tục và thường xuyên chăm lo xây dựng, củng cố các cơ quan và đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng. Từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức các cấp; tích cực đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức thực sự vững vàng về chính trị, có kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn trên nhiêu lĩnh vực nhất là về mặt công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên; có đạo đức cách mạng, công tâm, trung thực, khách quan, làm việc có hiệu quả, được các tổ chức đảng và nhân dân tin yêu.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức của Đảng phải luôn cố gắng học tập, noi gương các thế hệ đi trước, nguyện là người chiến sĩ cách mạng trung thành với Đảng, hết lòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới của cách mạng nước ta./.

1- Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 5, Nxb. CTQG, H.1995, tr.269

[2] Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 17, Nxb. CTQG, H.1995, tr.240

3- Hồ Chí Minh toàn tập, Tập 12, Nxb. CTQG, H.1995, tr.44

4- 323 câu hỏi và trả lời về cán bộ và công tác cán bộ, Nxb CTQG, H.2003, tr.115

http://Thuviengiadinh.com


admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

21,310FansLike
2,992FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles