What is dyscalculia ?

What is dyscalculia ? _Collins practise for Ielts 1 Test 2 Reading passage 2 DỊCH + ĐÁP ÁN

When you look at the morning newspaper or check a news webpage, numbers are everywhere: the date is 12th September; it’s 16°C in London; England lose 2-1 at football; the time is 12.30. But for people with dyscalculia, dealing with numbers presents a particular everyday difficulty. Dyscalculia is a learning difficulty in mathematics. It was originally uncovered by Kosc – a Czech researcher – after research into damage to parts of the brain involved in mathematical cognition. Dyscalculia can have two causes: brain damage or ‘acquired dyscalculia’ and developmental dyscalculia – or dyscalculia from birth. Whichever the cause, dyscalculia has three features: problems with mathematics; problems with mathematics only, not other areas of learning; and the assumption that these problems are rooted in brain activity.

Khi bạn nhìn vào tờ báo buổi sáng hoặc kiểm tra một cái trang Web tin tức, con ssô ở khắp mọi nơi : thời gian là ngày 12 tháng 9, nhiệt độ ở London là 16▫, Anh thua 2-1 ở trận bóng đá, thời gian 12.30 giờ. Nhưng với những người mắc chứng khó học toán, đối mặt với những con số xuất hiện hầu như hàng ngày là điều vô cùng khó khăn. Chứng khó học toán là bị khó khăn strong việc học toán. Đầu tiên nó được phát hiện ra bởi Kosc – một nhà nghiên cứu Crezh – sau nghiên cứu về phần bị tổn thương trong não liên kết với sự nhận thức toán học .Chứng bệnh này có thể do hai nguyên nhân : tổn thương não hoặc hội chứng mắc phải và hội chứng phát triển – hoặc chứng bệnh bẩm sinh. Dù là nguyên nhân nào thì , hội chứng này có 3 đặc điểm : có vấn đề với môn toán; duy nhất chỉ là vấn đề với môn toán , không phải lĩnh vự nào khác; và kết luận là những vấn đề này sẽ ăn sâu vào trong hoạt động của não bộ.

 • Dyscalculia : hội chứng khó học toán 
 • Damage : tổn thương 
 • Acquired ( a ) mắc phải 
 • From birth : bẩm sinh

Unlike dyslexia – difficulties with words – dyscalculia has been relatively little studied until recently. Very little is known about its causes, prevalence or how to treat it. Estimates indicate that between 3% and 6% of the population could be affected. The figures refer to children who only have difficulties with maths but have good or excellent performance in other areas of learning. People with dyscalculia have difficulty with the most basic aspects of numbers and mathematics, but this does not mean that the person affected has difficulty with higher mathematical reasoning or arithmetic. In fact, the evidence from brain-damaged dyscalculic people shows that an individual might suffer dyscalculia but can even show great ability in abstract mathematical reasoning.

Không giống với chứng khó đọc – khó khăn với những con chữ – chúng khó học toán được nghiên cứu rất ít cho đến ngày nay. rất ít nguyên nhân được biết đến ,mức độ phổ biến hoặc làm cách nào để chữa trị. Đánh giá chỉ ra rằng khoảng 3% đến 6% dân số có thể bị ảnh hưởng. Người mắc thườn xảy ra với trẻ em chỉ khó học toán nhưng lại tốt hoặc xuất xắc trong môn học khắc. Những người mắc chứng bệnh này thờng gặp khó khăn với những kiến thức cơ bản của con số hay toán học , nhưng điều đó không có nghĩa những người mắc bị khó khăn trong lập luận toan shọc và đại số nâng cao. Thực tế, minh chứng từ những người mắc bệnh do tổn thương não bộ cho thấy họ có thể mắc phải hội chứng đó nhưng cũng có thể có khả năng lý luận toán học trừu tượng .

 • Dyslexia : chứng khó đọc
 • Arithmetic : đại số 

Dyscalculia appears to be related to an ability shared between humans and many other animals. This is called ‘subitizing’ and is the capacity to count the number of objects by briefly looking at them. Subitizing seems to be an innate skill present in humans from birth and is a useful survival skill for humans and animals: there is a big advantage in being able to count how many predators or prey there are. Experiments with babies show that we are able to count at a very early age: if a baby sees a doll put behind a screen then another doll is also put behind the screen, the baby expects to see two dolls when the screen is removed. Babies will look longer at things they didn’t expect to see, so if the screen is removed and the baby sees only one doll or three dolls, they stare at this unexpected sight longer, proving our ability to count from infancy. Dyscalculia could be explained by the lack of this innate capability. Genetic causes could include known genetic disorders such as Fragile X syndrome. However, as well as genetic factors, there could also be environmental causes such as drinking alcohol during pregnancy, which can result in underdevelopment of the brain.

Hội chứng khó học toán dường như liên quan tới khả năng trao đổi giữa con người với động vật. Nó được gọi là ” ngay lập tức nhìn thấy bao nhiêu ” là khả năng đếm số lượng của vật khi chỉ cần lướt qua chúng .Ngay lập tức nhìn thấy bao nhiêu dường như là một kĩ năng bẩm sinh xuất hiện ở con người từ khi sinh ra và là một kĩ năng sinh tồn có ích cho con người và động vật : có một lợi thế to lớn khi có thể đếm được bao nhiêu con thú ăn thịt và săn mồi. Thí nghiệm với em bé cho thấy chúng ta có khả năng đếm từ rất bé: nếu em bé thấy một con búp bê được đặt sau màn chắn rồi một con búp bê nữa cũng được đặt sau nó, em bé nhìn được 2 con búp bê khi cái màn đuọc loại bỏ, Các em bé sẽ nhìn lâu vào những thứ chúng không mong để nhìn, vì vậy nếu cái màn chắn bị lấy đi và chúng nhìn thấy hai hoặc ba con búp bê, chúng sẽ nhìn chằm chằm vào cái thứ bất ngờ này lâu hơn, chúng minh khả năng đếm từ bé của chúng ta. Chứng bệnh khó học toán có thể được giải thích bởi sự mất di khả năng này. Nguyên nhân do gen có thể bao gồm sự rối loạn di truyền như hội chứng xương thủy tinh. Tuy nhiên, cũng như yếu tố gen, nguyên nhân do môi trường như uống cồn khi mang thai, có thể khiến não chậm phát triển. 

 •  Innate : bẩm sinh 
 •  Fragile X syndrome : hội chứng xương thủy tinh 

There are many signs of dyscalculia including some well established and some less well researched. There are a number of symptoms that we are relatively certain of. Firstly, counting: whilst discalculic children can learn the sequence of numbers — 1, 2, 3, 4, 5, etc,— they have difficulty counting backwards or forwards, particularly in twos or threes. Secondly, they find learning and remembering number facts difficult and often lack confidence even when they have the right answer. They can’t use rules correctly either; for instance they may know that 4+2=6 but not be able to see that 2 + 4 = 6 or understand the concept of addition. Thirdly, they have problems with numbers with zeros and don’t understand that the numerals 10, 100 and 1,000 are the same as the words ten, one hundred and one thousand. Fourthly, dyscalculic children may not be good at using money or telling the time. Concepts of speed or temperature may be difficult for them to fully understand. Finally, they may have problems in understanding directions or in following a map.

Có nhiều biểu hiện của hội chứng khó học toán gồm một số sản xuất tốt và một số ít được nghiên cứu. Có nhiều triệu chứng mà chúng ta khá chắn chắn về chúng . Thứ nhất, đếm : trong khí trẻ em mắc hội chứng này có thể học liên tiếp các con số – 1,2,3,4,5, vân vân,.. – chúng gặp khó khăn trong việc đếm ngược hoặc xuôi, đặc biệt hai hoặc ba . Thứ hai, chúng cảm thấy khó học và nhớ con số và thường thiếu tự tin ngay cả khi chúng trả lời đúng. Chúng cũng không thể sử dụng đúng nguyên tắc ; ví dụ chúng có thể biết 4+2=6 nhưng không biết 2+4=6 hoặc hiểu khái niệm của phép cộng. Thứ ba, chúng có vấn đề với con số 0 và không hiểu rằng chữ số 10,100 và 1,000 đều giống số mười, một trăm và một nghìn . Thứ tư, trẻ em mắc hội chúng này không giỏi sử dụng tiền hoặc đọc giờ. Khái niệm tốc độ và nhiệt dộ sẽ gây khó khăn cho chúng để hiểu hoàn toàn. Cuối cùng, chúng sẽ gặp vấn đề để hiểu hướng đi hoặc theo chỉ dẫn của bản đồ. 

 • Numeral  (n,v ) chữ số

Diagnosing and treating dyscalculia is not straightforward as there are many reasons for being bad at maths including poor teaching, lack of motivation and inability to concentrate for long periods of time. An important result of present research will be to improve our methods for identifying children with dyscalculia. The treatment of the problem, however, is a different matter. Many people think that, because the cause of dyscalculia is in the brain, it can’t be treated. But this is a misunderstanding. Every time we learn a new fact or skill, our brain changes. Furthermore, if we practise a new skill extensively the brain changes considerably. This is related to a property of the brain called ‘plasticity’, which simply means the ability of the brain to develop and change, particularly during childhood. Dyscalculia could be treated by experiences at home, providing an environment that encourages children to count. Schools could pay more attention to making sure children understand basic mathematical concepts before dealing with more advanced ideas; they should, for example, avoid teaching the division of fractions before ensuring children have understood to concept of division. Teaching maths through a multi-sensory approach using speech, sound, writing and reading simultaneously has been shown to be a good approach. Finally, maths should be taught in short blocks of time and lessons should build on what was taught previously.

Chẩn đoán và điều trị hội chứng khó học toán không dễ dàng vì có nhiều lí do học dốt toán như giảng dạy kém, thiếu động lực và không đủ khả năng tập trung trong thời gian dài . Một kết quả quan trọng của nghiên cứu ngày nay sẽ là cải tiến phương pháp của chúng ta để nhận biết nếu trẻ con mắc hội chứng ấy . Cách điều trị bệnh , tuy nhiên , là một vấn đề khác . Nhiều người nghĩ rằng , vì nguyên nhân của hội chứng khó học toán trong não bộ , không thể chữa được. Nhưng có một sự hiểu lầm. Lúc nào chúng ta cũng học được kĩ năng hoặc điều mới, não chúng ta thay đổi. Hơn nữa, nếu chúng ta luyện tập kĩ năng mới một cách bao quát, não bộ biến đổi đáng kể. Điều này liên quan tới tài sản của não bộ được gọi là ” tính dẻo “, tượng trưng cho khả năng của não thay đổi và phát triển, đặc biệt ở tuổi còn bé. Hội chứng này có thể được chữa bằng bài tập tại nhà , cung cấp môi trường khuyến khíc trẻ đếm, Trường học có thể tập trung vào dạy trẻ hiểu được khái niệm cơ bản của toán học trước khi đối mặt với những khai niệm nâng cao; chúng nên, ví dụ, tránh dạy chia phân số trước khi chắc chắn rằng trẻ đã hiểu khái niệm của phép chia. Dạy toán qua cách tiếp cận đa giác quan sử dụng văn bản, âm thanh, chữ viết và đọc hiểu cùn một lúc được cho là một cách tiếp cận tốt. Cuối cùng, toán học nên được dạy trong thời gian ngắn và các bài học được xây dựng liên kết với cái bài học trước đã được dạy.

 • Division : sự phân chia 
 • Fraction : phân số 
 • simultaneously : cùng một lúc 

Questions 13-16

Complete the sentences below.

Write NO MORE THAN TWO WORDS from the passage for each answer.

13. A person with dyscalculia cannot solve basic………………………… problems.

14. The condition was first discovered by a researcher investigating…………………. to the brain.

15. Dyscalculia can be caused by injury to the brain or it can be present……………………….

16. Other aspects of………………… are not affected by dyscalculia.

Questions 17-22

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 2? Write:

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

17. There is not much information on how many people have dyscalculia.

18. People with dyscalculia are not able to do advanced maths.

19. Subsitizing means knowing how many things there are by counting them.

20. Experiments show that babies are able to count to four.

21. One explanation is that people with dyscalculia have not inherited a common ability.

22. Drinking alcohol may be linked to the development of dyscalculia.

Questions 23-29

Classify the following as typical of

A. reasons for being bad at maths

B. plasticity

C. dyscalculia

D. the treatment of dyscalculia

Write the correct letter, A, B, C or D, next to Questions 23-29.

23. limiting maths teaching to short periods

24. being unmotivated to learn

25. the brain developing, especially when young

26. not associating words about figures with numbers

27. needing practice at telling the time

28. using all the senses when doing maths

29. poor concentration for longer lengths of time

ANSWER

13. mathematical    

14. damage

15. from birth

16. learning

17. TRUE

18. FALSE

19. FALSE

20. NOT GIVEN

21. TRUE

22. TRUE

23 . D 

24. A

25. B

26 . C

27.  C

28.D

29. A      

Nguồn: https://ieltsdetail.blogspot.com/2021/10/what-is-dyscalculia-collins-practise.html

admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,634FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles