COLLINS PRACTICE FOR IELTS 1 READING TEST 2 PASSAGE 1 DỊCH + ĐÁP ÁN

A. The health benefit of legumes has been widely known for centuries(Q1). Also known as pulses or, more commonly, beans, they belong to an extremely large category of vegetables containing over 13,000 species. Only grain supplies more calories and proteins to the world’s population. Today, agricultural researchers and scientists are experimenting with varieties of legumes that are easier to harvest, more resistant to disease and yield better crops.

A. Tác dụng của hạt đậu đối với sức khỏe đã được biết được vào nhiều nhiều thế kỉ trước(Q1). Cũng được biết đến là hột đậu, phổ biến hơn là hạt lạc, chúng thuộc dòng rau quả bao gồm hơn 13,000 loại . Duy nhất chỉ ngũ cốc cung cấp cho con người trên thế giới nhiều calori và protein .Hiện nay, các nhà nghiên cứu về nông nghiệp và các nhà khoa học đang thí nghiệm trên đa dạng các loại hạt đậu có khả năng thu hoạch dễ dàng hơn, chịu được sâu bệnh và cung cấp vụ mùa năng suất hơn.

NOTABLE WORDS

० Legumes : hạt đậu 

B. Beans are often referred to as “the poor person’s meat”, but this label is unfair – considering the health benefits of legumes, they should really be called ‘the healthy alternative of meat’. Beans contain a rich and varied supply of nutritional substances(Q2), which are vital for keeping in good health. Diets rich in beans are used to help with a variety of health issues including lowering cholesterol levels, improving blood sugar control in diabetics, reducing the risk of many cancers, lowering the risk of heart diseases(Q7) and lowering blood pressure. Beans are a good source of protein but are often considered to be an ‘incomplete’ protein as they lack the essential amino acids that we need to complete our diet. Foods from animals (meat, fish, eggs, dairy products), on the other hand, contains protein and amino acids. However, many cultures combine beans with grains to form a complete protein that is a high-quality substitute for meat – rice and soy in Japan, corn and beans in Mexico, rice and lentils in the Middle East. Beans are also a good source of fibre, giving the consumer between 5 and 8.6 grams of fibre per 100 grams eaten. Fibre is an important ingredient in a healthy diet with great benefits to our digestive system and in reducing cholesterol levels, which in turn reduces our risk of heart disease. Fibre also helps us to feel full and control our appetite.

B. Hạt đậu thường được xem là ” người thiếu thịt “, nhưng cái nhãn này không đúng – khi tính đến lợi ích mang lại cho sức khỏe của hạt đậu, chúng nên được gọi thật là ” sự thay thế lành mạnh thay cho thịt “. Hạt đậu chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng(Q2) giúp duy trì sức khỏe tốt . Chế độ ăn giàu món đậu từng chữa được nhiều căn bệnh như giúp giảm cholesterol trong máu , tăng lượng đường huyết cho người đái tháo đường , giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư , bệnh tim mạch(Q7) và hạ huyết áp . Hạt đậu là nguồn cung cấp protein nhưng chúng thường được cho là một protein ” chưa đầy đủ ” vì chúng thiếu ãxits amin cần thiết trong khẩu phần ăn. Những món ăn từ động vật ( thịt, cá , trứng, sản phẩm từ sữa ) , mặt khác, chứa protein và axit amin . Tuy nhiên, nhiều nền văn hóa kết hợp đậu với ngũ cốc để hình thành một protein hoàn chỉnh là món ăn chất lượng thay thế cho thịt – cơm và đậu nành ở Nhật Bản . bắp và đậu ở Mexico , hạt gạo và đậu lăng ở Trung Đông. Hạt đậu cũng là nguồn chất sơ , cung cấp cho người tiêu thụ chúng khoảng 5 đến 8.6 gram khi ăn 100 gram đậu. Chất xơ là thành phần quan trọng trong bữa ăn khỏe mạnh và có lợi ích to lớn tới hệ tiêu hóa , giảm lượng cholesterol lần lượt lọa bỏ ngu cơ mắc bệnh tim. Chất xơ cũng giúp chúng ta có cảm giác no vì thế kiềm chế được sự thèm ăn.

NOTABLE WORDS

० nutitional substances : thành phần dinh dưỡng

० lower cholesterol lever : giảm lượng cholesterol

० improve blood sugar control : tăng lượng đường huyết 

 diabetic : người / bệnh đái tháo đường 

० risk of : nguy cơ

० cancer : bệnh ung thư 

० blood pressure : huyết áp 

० amino acids : axit amin 

० substitute = alternative ( n ) thay thế 

० fibre : chất xơ 

० digestive system : hệ tiêu hóa 

० appetite : sự thèm ăn 

* Lentil ( đậu lăng ) là hạt đậu có hình tròn hoặc hình trái tim dẹt hoặc hình bầu dục, có nhiều màu sắc và kích cỡ khác nhau từ màu đỏ, xanh, vàng, đen, nâu.

C. Why is it important to substitute meat as much as possible?(Q3) First of all because of the health implications – red meat in particular has a high fat content. Secondly, antibiotics and other chemicals are used in the raising poultry and cattle. Thirdly, the cost to the environment is much greater in raising cattle than it is in growing crops. To produce a kilogram of beef, farmers need to feed the cow 15 kilograms of grains and a further 30 kilograms of forage.

C. Vì sao thay thế thịt càng nhiều càng tốt lại vô cùng cẩn thiết(Q3) ? Trước hết là do sự ảnh hưởng tới sức khỏe – thịt đỏ nói riêng chứa nhiều chất béo . Điều thứ hai, thuốc kháng sinh và những chất hóa học khác được sử dụng trong việc chăn nuôi gia súc, gia cầm . Điều thứ ba là, phí môi trường trong chăn nuôi gia súc còn cao hơn trong phí trong trọt . Để sản xuất 1 kg thịt bò, những người nông dân cần cho bò ăn 15 kg hạt thóc và hơn nữa là 30 kg cỏ.

NOTABLE WORDS

० high fat content : nhiều chất béo

० antibiotíc : thuốc kháng sinh

० poultry : gia cầm ( động vật 2 chân )

० cattle : gia súc ( động vật 4 chân )

० raise poultry/ cattle : chăn nuôi gia súc, gia cầm 

० grain : ngũ cốc

० forage : cỏ ( thức ăn cho động vật )

D. Little wonder then that legumes have been used from ancient times. According to Trevor Brice in Life and Society in the Hittite World, the Hittites, an ancient people living in Anatolia from the eighteenth century BC, ate a wide variety of legumes including peas, beans, faba beans, chickpeas and lentils. And in ancient Egypt, Ramses II is known to have offered 11,998 jars of beans to the god of the Nile. Archaeologists have found the remains of legume on land beneath the Lake Assad in Syria dating back to 8,000 BC and, astonishingly, a 4,000-year-old lentil seed found during an excavation in Turkey has been germinated, allowing scientists to compare the ancient variety with the organic and genetically engineered varieties of today(Q9). Professor Nejat Bilgen from Dumlupinar University, who led the archaeological team, said that the lentils were found in a container dating from the Bronze age. The plant grown from the ancient lentil was found to be ‘pretty weak’ in comparison with modern varieties.

D. Sau đó có một chút ngạc nhiên rằng hạt đậu được sử dùng từ thời xưa. Theo Trevor Brice ở Cuộc sống và Cộng đồng của cư dân Hittie , những người cổ đại sống ở Anatolí từ thế kỉ 18 trước công nguyên, đã ăn rất nhiều loại đậu bao gồm : đậu Hà Lan , hột cà phê , đậu tằm ,cây đậu xanh và đậu lăng. Và trong thời cổ đại Ai Cập, Ramses đại đế được biết đến là người đã ban tặng 11,998 bình đậu cho thần sông Nile .Các nhà khảo cổ học đã khám phá ra sự tồn tại của hạt đậy trên mặt đất dưới hồ Assad ở Syria 8,000 năm trước công nguyên và, một cách bất ngờ, hạt lăng 4,000 năm tuổi được tìm thấy trong quá trình khai quật ở Turkey đã nảy mầm, giúp các nhà khoa học so sánh được thời cổ đại với hệ thống và giống biến đổi gen ngày nay(Q9) . Giaó sư Nẹat Bilgen từ trường đại học Dumlupinar, người phụ trách  nhóm khảo cổ , chỉ ra rằng hạt lăng được tìm thấy trong m,ột chiếc xe tải từ thời kỳ đồng thiếc. Loại cây được trồng từ cây đậu lăng được khám phá là ” khá yếu ” so với giống hạt hiện đại.

NOTABLE WORDS

०  chickpea : cây đậu xanh 
०  beneath : phía duới
०  excavation : sự khai quật 
०  germinate : nảy mầm 
०  genetically : thuộc gen 
०  container : xe tải
०  Bronze age : thời kỳ đồng thiếc
०  ancient : cổ xưa ( a )

*Faba beans ( đậu tằm ) to hơn hạt đầu bình thường gấp đôi 

E. Modern agricultural research has tended to focus on grain production, breeding new varieties of wheat and other crops rather than improving the varieties of legumes, which can suffer from low yields and unstable harvests. For this reason, farmers started to abandon them in favour of more dependable crops, which had had the benefits of scientific improvement. Recently, scientists have returned to legumes to identify desirable characteristics such as height, good crop production and resistance to pests in order to cross different plants with each other and produce a new, improved variety. Using traditional breeding methods agricultural scientists are transforming the faba bean into a variety that is easier to grow.(Q10) Traditional varieties are undependable as they rely on insects to pollinate them. But faba bean types that can self-fertilise naturally were discovered and the gene is being bred into new varieties. Other faba bean varieties have been found that produce higher yields or shorter crops. Faba bean plants tend to grow tall and fall over in the field making them difficult to harvest mechanically so breeding plants that are 50% shorter means they are more stable. Unlike the traditional plants, the new faba bean plants end in a flower – this means that more of the plant’s energy is transformed into producing beans instead of unusable foliage.

E. Nghiên cứu nông nghiệp hiện đại đã có ý định tập trung vào sản luợng ngũ cốc , gây giống nhiều loại hạt lúa mì và các vụ mùa khác thay vì chỉ chăm chú vào cải tiến hạt đậu có thể chịu lợi nhuân ít và vụ mùa không ổn định , Vì lí do này, những người nông dân đã bắt đầu cấm họ ủng hộ vụ mùa đáng tin cậy mà có lợi cho sự phát triển khoa học. Gần đây , các nhà khoa học nghiên cứu hạt đậu trở lại và nhận dàn những đặc tính mong muốn như chiều cao, sản lượng cao và có thể chịu loài gây hại nhằm phối các loại cây trồng với nhau và cho ra nhiều giống mới, chất lượng .Áp dụng nnhững phương pháp phối giống truyền thống , các nhà khoa học nông nghiệp đang biến đổi cây đậu tằm thành một loại giống trồng dễ dàng hơn.(Q10) Loại giống theo truyền thống đều không đáng tin vì chúng phụ thuộc vào các con côn trùng để thụ phân cho chúng. Nhưng cây đậu tằm có thể tự thụ phấn một cách tự nhiên đã đuọc ưtìm ra và gen này đang được gây vào những nòi giống mới .Những cây đậu tằm khác được nghiên cửu rằng chúng cung cấp lợi nhuận cao hơn và vụ mùa ngắn hơn. Cây đậu tằm có xu hướng phát triển lên cao và đổ xuống ruộng gây khó khăn khi thu hoạc bằng máy vì vậy cấy giống cây trồng mà ngắn hơn 50% có nghĩa là chúng sẽ phát triển ổn định . Không giống với những loại cây truyền thống , Cây đậu tằm cải tiến nở ra hoa – nó có nhghĩa rằng nhiều năng lượng cây được biến đổi thành sản xuất hạt thay vì tán lá không có giá trị ( không sử dụng được )  .

NOTABLE WORDS
०  wheat : cây lúa mì
०  yield ( n ) lợi nhuận 
            ( V ) cung cấp = produce 
०  pest : loài gây hại ( sâu bọ , súc vật )
० breed : gây giống 
०  pollinate : thụ phấn 
०  self- fertilise : tự thụ phấn
०  harvest : thu hoạch 
०  mechanically : bằng máy 
०  foliage : tán lá 
 

F. With the new varieties, farmers in some regions are achieving a marked rise in production – between 10% to 20% improvement. Scientists have also managed to develop a commercial faba bean able to resist the parasitic weed(Q11) ( DESTROY≠ RESIST ) Orobanche, which has been known to destroy whole fields of the crop. The future of legumes and the farmers who grow them is becoming brighter. Legumes are an important source of nourishment for humans and also for the soil(Q12): the beans take nitrogen directly from the atmosphere and fix it into the soil to provide nutrients for other crops and save the farmer the cost of artificial fertilizer. Making legumes a profitable crop for the future may prove an essential factor in feeding growing populations.(Q5)

F. Với những giống cây mới, những  người nông dân ở  nhiều khu vực đạt được mức sản lượng tăng vọt đáng chú ý – từ 10% đến 20%  . Các nhà khoa học cũng thành công mở rộng thị trường đậu tằm có thể chịu đựng được cỏ dại ký sinh Orobanche(Q11), cái được biết đến là phá hủy cả một ruộng cây. Tương lai của hạt đậu và những người nông dân trồng chúng sẽ trở nên tươi sáng hơn(Q12). Hạt đậu là nguồn thức ăn quan trọng đồng thời cho con người và đất trồng : hạt đậu trực tiếp hấp thụ ni tơ từ không khí và đưa nó vào trong đất để cung cấp dinh dưỡng cho những vụ mùa khác và tiết kiệm chi phí phân bón nhân tạo . Sản xuất cây hạt đậu thuận lợi cho tương lai có thể chứng minh được yếu tố cần thiết đối với khẩu phần ăn của dân số đăng tăng lên.(Q5) 

NOTABLE WORDS
०  variaties : các loại giống
०  parasitic weed : cỏ dại ký sinh
०  nourishment : thực phẩm
०  nitrogen : ni tơ 
०  fertiliser : phân bón
०  artificial : nhân tạo 
०  profitable : thuận lợi 

 Questions 1-5

Passage 1 has six paragraphs, A-F.
 
Choose the correct heading for paragraphs A-D and F from the list of headings below.
 
Write the correct number, i-ix, next to Questions 1-5.
List of Headings
i. Improvements to faba bean farming
ii. Increasing productivity to secure the future of legume farming
iii. The importance of legumes
iv. The nutritional value of legumes
v. The effect of farming on the environment
vi. Legumes in the diet of ancient peoples
vii. The importance of reducing meat consumption
viii. Archaeological discoveries
ix. Legumes as a provider of protein
1. Paragraph A
2. Paragraph B
3. Paragraph C
4. Paragraph D
5. Paragraph F

Question 6-11

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1? Write:
 
TRUE if the statement agrees with the information
 
FALSE if the statement contradicts the information
 
NOT GIVEN if there is no information on this
6. Legumes are second to grain in providing people with calories and protein.
7. Beans can help to cure heart disease.
8. Antibiotics are used when farming animals for food.
9. Scientists have the opportunity to see how similar modern and ancient lentil plants are.
10. Agricultural scientists are making the faba bean easier to grow in dry areas.
11. New varieties of faba bean can destroy parasitic weeds.

Question 12

What is the best title for Reading Passage 1?
 
Choose the correct letter A, B, or C.
A. The health benefits of beans and pulses
B. Diet in ancient times
C. Agricultural scientists give legumes a new lease of life

ANSWER

1. iii                     6. TRUE              12. C
2. iv                     7. FALSE
3. vii                    8. TRUE
4. viii                   9. TRUE
5. ii                     10. NOT GIVEN
11. FALSE
Nguồn: https://ieltsdetail.blogspot.com/2021/10/collins-practice-for-ielts-1-reading.html
admin
admin
Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com

Related Articles

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Stay Connected

6,803FansLike
1,637FollowersFollow
25,000SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles