Home Muôn mầu Xử thế

Xử thế

Binh pháp Tôn Tử (3)

                                                                Thiên Thứ ba                                                                    Mưu công Tôn tử nói: Đại phàm cái phép dụng binh, làm cho cả nước địch khuất phục trọn vẹn là...