Home » Phần mềm » Phần mềm đa ngôn ngữ

Sau khi bạn đã cài đặt Thêm-Trong, sẽ có một mục trình đơn mới trong menu Tools trong Visual Studio.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_tools_menu.gif


Trình đơn này mục kích hoạt Thêm-Trong và hiển thị nó trong một công cụ cửa sổ. You can dock this window at the side of the main Visual Studio window, or drag it into a tab group, like other tool windows in Visual Studio. Bạn có thể dock này tại cửa sổ bên cạnh cửa sổ chính của Visual Studio, hoặc kéo nó vào một tab nhóm, như các công cụ trong cửa sổ Visual Studio. It’s probably best to place it at the bottom, in a wide format. Nó có lẽ hay nhất để đặt nó ở phía dưới, trong nhiều định dạng.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_dockable_window.gif

Initialising dự án cho các địa phương

When you select a project for the first time, you must specify what the original language of the project is. Khi bạn chọn một dự án cho lần đầu tiên, bạn phải xác định những gì bản gốc ngôn ngữ của dự án là. The Add-In will show a list of the languages supported by Windows. Thêm-Trong sẽ hiển thị một danh sách các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Windows.

Select the original language and click on OK. Chọn ngôn ngữ gốc và bấm vào OK.

The buttons below the list change the way the list is displayed. Các nút bên dưới danh sách thay đổi cách trong danh sách sẽ được hiển thị. In particular, the button English simply shows the language names in English. Trong đó, nút Tiếng Anh đơn giản cho thấy tên ngôn ngữ trong Tiếng Anh. It does not select English in the list. Nó không chọn Tiếng Anh trong danh sách.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_original_language.gif

Hộp thoại này sẽ được theo sau bởi lẽ hộp thoại thứ hai, với các tùy chọn để quét các tài liệu dự án. Just click on OK to accept the default options. Chỉ cần nhấp vào OK để chấp nhận các tùy chọn mặc định.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_scan_options.gif

Thêm-Trong lúc bây giờ sẽ thêm hai tác phẩm mới của bạn vào dự án.
<project name>_ml.mlb <project name> _ml.mlb This is the project database used by the Add-In. Đây là dự án cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi các Thêm-Trong.

It is added to App_Data subdirectory. Nó sẽ được thêm vào App_Data subdirectory.
mlstring.vb or mlstring.vb hay
mlstring.cs mlstring.cs This module contains support functions, in particular the function ml_string(), which is used to load localized strings. Điều này có chứa mô-đun hỗ trợ các chức năng, đặc biệt là chức năng ml_string (), được sử dụng để tải các địa hoá strings.

It is added to the App_Code subdirectory. Nó sẽ được thêm vào App_Code subdirectory.

Chức năng quét của dự án
The Add-In will now scan the project. Thêm-Trong lúc bây giờ sẽ quét dự án. This is performed in two phases: Điều này được thực hiện trong hai giai đoạn:

scanning the HTML and ASP code chức năng quét các mã HTML và LYS
scanning source code chức năng quét mã nguồn
In the first phase, the ASP files are scanned for ASP controls with localizable attributes and for static text in the HTML code. Trong giai đoạn đầu, các tập tin được quét LYS LYS cho kiểm soát với các thuộc tính localizable tĩnh và cho văn bản trong ma HTML. In the second phase, the source code of the project is scanned for texts which may require translation. Trong giai đoạn thứ hai, mã nguồn của dự án là quét cho các văn bản đó có thể yêu cầu dịch thuật.

Kết quả của việc quét được hiển thị trong hai riêng biệt trong grids Thêm-Trong của cửa sổ. You can switch between these grids using the tabs at the bottom of the window. Bạn có thể chuyển đổi giữa các grids bằng cách sử dụng các tab ở dưới cùng của cửa sổ.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_tabs.gif

Việc thêm một ngôn ngữ thứ hai
To add a new language to the project, click on the Để thêm một ngôn ngữ mới cho dự án, hãy nhấp vào symbol on the Add-In’s toolbar Thêm biểu tượng trên thanh công cụ của Trong

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_toolbar_plus.gif

Điều này sẽ trả về một hộp thoại rất giống với một trong những nơi mà chúng tôi lựa chọn ngôn ngữ gốc của dự án.

Select a new language and click on OK to add this language to the project. Chọn một ngôn ngữ mới và bấm vào OK để thêm ngôn ngữ này vào dự án.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_add_language.gif

Một số ngôn ngữ, ví dụ như Tiếng Đức hoặc tiếng Pháp, được coi là vô ngôn ngữ. The regional variations, such as German(Germany), German(Austria), French(France) or French(Canada) are referred to as specific languages. Các khu vực, các biến thể, ví dụ như Tiếng Đức (Đức), Tiếng Đức (Áo), Tiếng Pháp (Pháp), hoặc Tiếng Pháp (Canada) được gọi là các ngôn ngữ cụ thể. You should always add the neutral language before adding a related specific language. Bạn nên luôn luôn thêm vô trước khi thêm một ngôn ngữ cụ thể liên quan đến ngôn ngữ. If you do choose to add a specific language, the Add-In will give you the option of adding both neutral and specific languages or only the neutral language. Nếu bạn chọn để thêm một ngôn ngữ cụ thể, Thêm-Trong sẽ cho bạn những lựa chọn của cả hai trung tính và bổ sung các ngôn ngữ cụ thể hoặc chỉ những ngôn ngữ trung tính.

After adding the second language, the Add-In will Sau khi thêm các ngôn ngữ thứ hai, Thêm-Trong sẽ

add a new column to the grids for the new language thêm một cột mới vào grids cho các ngôn ngữ mới
search for translations of common texts such as OK and Cancel in the Global Translations Database tìm kiếm các dịch phổ biến của văn bản như là OK và Huỷ dịch trong cơ sở dữ liệu toàn cầu

Now we will take a closer look at the two grids. Bây giờ chúng tôi sẽ có một điểm gần nhìn hai grids.

The ASP grid Các LYS lưới
To see the ASP grid, make sure that the ASP/HTML tab at the bottom of the window is selected. Để xem LYS lưới điện, hãy chắc chắn rằng các LYS / thẻ HTML ở dưới cùng của cửa sổ được chọn. The grid should look something like the following screenshot. Các lưới nên trông giống như các ảnh chụp màn hình.

By default, the attributes are shown in a hierarchical manner, showing the association of attributes to controls. Theo mặc định, các thuộc tính này sẽ được hiển thị trong một hierarchical theo cách, hiển thị, Hiệp hội các thuộc tính để kiểm soát. As an alternative, you can view the attributes on each ASP page in a flat list. Như là một cách thay thế, bạn có thể xem các thuộc tính trên mỗi LYS trang trong một căn hộ trong danh sách.

To select this mode, click on the Để chọn chế độ này, bấm vào button on the toolbar and then select Flat list from the menu. nút trên thanh công cụ và sau đó chọn danh sách phẳng từ trình đơn.

The ASP grid will then look something like the following screenshot. Các LYS lưới sau đó sẽ trông giống như các ảnh chụp màn hình.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_menu_flat_list.gif
http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_flat.gif

Ở phía bên trái của các tài sản có tên là một hộp kiểm tra đó cho biết tài sản đã được lựa chọn cho các dịch. Initially, none of the properties are selected. Ban đầu, không có trường hợp nào các tài sản được lựa chọn. To select a property, simply click on the check box. Để lựa chọn một tài sản, chỉ cần nhấp vào hộp chọn.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_selected.gif

Như bạn có thể nhìn thấy, các lưới điện đã có một cột cho mỗi ngôn ngữ trong dự án. Once a property has been selected, you can enter a translation simply by clicking on the cell in the appropriate column and entering the translation. Sau khi một tài sản đã được lựa chọn, bạn có thể nhập vào một dịch chỉ đơn giản bằng cách bấm vào các tế bào trong các cột thích hợp và nhập các bản dịch. If you are able to translate the text yourself, this is the easiest way enter translations. Nếu bạn có thể dịch các văn bản thân mình, đây là cách dễ nhất nhập dịch.

If a text is shown in light grey, then it is the text which would be retrieved at runtime via the resource fallback mechanism. Nếu một nội dung được hiển thị trong ánh sáng màu xám, sau đó nó là văn bản mà có thể được tải về tại runtime qua cơ chế tài fallback. In general, if a text is not defined for a specific language (eg Spanish(Mexico)) then the text for the neutral language (eg Spanish) would be used. Nói chung, nếu một văn bản không phải là định nghĩa cho một ngôn ngữ cụ thể (ví dụ: Tiếng Tây Ban Nha (Mê-hi-cô)) sau đó các văn bản cho các ngôn ngữ trung tính (ví dụ: Tiếng Tây Ban Nha) sẽ được sử dụng. If this has not been defined, then the original text in the project would be used. Nếu điều này chưa được xác định, sau đó bản gốc văn bản trong dự án này sẽ được sử dụng.

When you select a property, the ASP code will be modified, so that the text will be read from a resource file. Khi bạn chọn một tài sản, các LYS mã số sẽ được sửa đổi, do đó, các văn bản sẽ được đọc từ một nguồn lực tập tin. The exact modification depends on several factors, as described below: Chính xác thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố, như mô tả dưới đây:

Xác định các thuộc tính tiếp: resourcekey sẽ làm cho ASP.NET initialise các localizable kiểm soát tài sản của các tập tin từ một nguồn lực. The asp:Literal control is the recommended method of localizing static text on an ASP page. Các asp: literal kiểm soát là phương pháp được đề nghị của localizing tĩnh LYS văn bản trên một trang web.

If you select multiple attributes of the same control, the attribute meta:resource key only needs to be added once. Nếu bạn chọn nhiều thuộc tính của cùng một kiểm soát, các thuộc tính meta: tài chính chỉ cần được thêm một lần. If you deselect all attributes of a controls, then the attribute meta:resource will be removed. Nếu bạn bỏ chọn tất cả các thuộc tính của một kiểm soát, sau đó các thuộc tính meta: nguồn lực sẽ được gỡ bỏ.

If there are texts which you do not wish to translate, you have the option of hiding these texts, so that they no longer appear in the grid. Nếu có văn bản mà bạn không muốn biên dịch, bạn có thể chọn ẩn của các văn bản, để họ không còn xuất hiện trong các lưới điện. This is a good practice, because it makes it easier to find new texts when the project is modified. Đây là một thực hành tốt, bởi vì nó làm cho dễ dàng hơn để tìm văn bản mới khi dự án là sửa đổi. To hide an attribute, we first click on the sun symbol Để ẩn một thuộc tính, chúng tôi lần đầu tiên bấm vào biểu tượng mặt trời at the left hand margin. ở bên trái tay margin. The sun symbol is replaced by a moon symbol Mặt trời là biểu tượng thay thế bằng một biểu tượng mặt trăng . .

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_hidden.gif

Để ẩn những dòng, bấm vào mask biểu tượng trên thanh công cụ . . If you want the hidden attributes to be shown again, click on the Nếu bạn muốn có thuộc tính ẩn sẽ được hiển thị một lần nữa, bấm vào button on the toolbar and select ”Show hidden properties” from the menu. nút trên thanh công cụ và chọn”Hiển thị ẩn tài sản “từ trình đơn.

The source code grid Các mã nguồn lưới điện

To see the source code grid, make sure that the source code tab at the bottom of the window is selected.

Để xem các mã nguồn lưới điện, đảm bảo rằng mã nguồn thẻ tab ở dưới cùng của cửa sổ được chọn. The grid should look something like the following screenshot. Các lưới nên trông giống như các ảnh chụp màn hình.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_sourcecode.gif

Là một trong LYS lưới, bạn có thể lựa chọn một chuỗi ký tự cho các dịch bằng cách nhấp vào trong kiểm tra vào ô trống bên trái của dòng số.

When you click on a line in the source code grid, the corresponding line in the source code will be shown in the source editor.

Khi bạn bấm vào một dòng trong mã nguồn lưới điện, dòng tương ứng trong mã nguồn sẽ được hiển thị trong trình soạn thảo mã nguồn. Alternativly, if you select a line in the source editor, which contains a string, you can locate this line in the source code grid by clicking on the goto line button Alternativly, nếu bạn chọn một dòng trong trình soạn thảo mã nguồn, trong đó có chứa một chuỗi ký tự, bạn có thể tìm ra dòng này trong mã nguồn lưới điện bằng cách bấm vào dòng nút Goto on the toolbar. trên thanh công cụ.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_sourceclick2.gif

Khi bạn chọn một chuỗi ký tự cho các dịch bằng cách click vào ô trống, Thêm-Trong sẽ chỉ định một chuỗi số ID vào văn bản và chèn một cuộc gọi đến các chức năng ml_string () vào mã nguồn.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_ml_string.gif

Như bạn có thể nhìn thấy, chức năng này có hai tham số:

the String ID number and Chuôi các số ID và
the original text bản gốc văn bản
In fact only the string ID will actually be used, so you could consider the original text as a comment. Trong thực tế, chỉ những chuỗi ID sẽ được sử dụng trên thực tế, do đó, bạn có thể xem xét các văn bản ban đầu như là một nhận xét. Leaving the original text in the source code serves to make the code more readable. Để các văn bản ban đầu trong các mã nguồn để phục vụ thực hiện các mã số chi tiết đọc.

The exact format of the function ml_string depends on the computer language used in the project. Các định dạng chính xác của các chức năng ml_string phụ thuộc vào máy tính ngôn ngữ được sử dụng trong dự án.

Ml_string chức năng được thực hiện trong các mô-đun mlstring đó đã được bổ sung vào dự án từ một mẫu tập tin (thường là trong thư mục C: \ Program Files \ MultiLang2005 \ Templates).

Once a string has been selected for translation, you can enter a translation simply by typing a new text into the grid. Sau khi một chuỗi đã được lựa chọn cho các dịch, bạn có thể nhập vào một dịch chỉ đơn giản bằng cách gõ một văn bản mới vào lưới.

As with the ASP grid, we also have the option of hiding texts which do not require translation. Như với các LYS lưới điện, chúng tôi cũng có tùy chọn ẩn của bản văn mà không yêu cầu dịch thuật.
As before, we hide a string by clicking on the sun symbol Như trước, chúng tôi giấu một chuỗi bằng cách bấm vào biểu tượng mặt trời at the left hand margin, which is then replaced by a moon symbol tại lề bên trái tay, mà sau đó sẽ được thay thế bởi một biểu tượng mặt trăng . . At the same time, the comment //MLHIDE (‘MLHIDE in VB.NET) is added to the end of the source code line, to mark it as hidden. Đồng thời, những bình luận / / MLHIDE ( ‘MLHIDE trong VB.NET) sẽ được thêm vào cuối của mã nguồn dòng, để đánh dấu nó như ẩn.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_source_hidden.gif
http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_source_hidden.gif

Để ẩn những dòng, bấm vào mask biểu tượng trên thanh công cụ . . This works a little differently to ASP grid. Điều này làm việc một chút khác nhau để LYS lưới. The hidden items are collapsed behind a new node hidden and you can view them at any time simply be expanding this node. Các bản ghi được ẩn sụp đổ sau một node mới ẩn và bạn có thể xem chúng vào bất kỳ lúc nào đơn giản chỉ được mở rộng này node.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_source_hidden_node.gif

Đó là thực hành tốt cho cả hai lựa chọn, ẩn tất cả các chuỗi ký tự trong dự án. If new strings are added to the source code, it is then much easier to find the new strings in the grid. Nếu strings mới được bổ sung vào các mã nguồn, đó là sau đó dễ dàng hơn nhiều để tìm kiếm mới strings trong lưới. Of course, you can also add the MLHIDE comment to lines in the source code editor. Tất nhiên, bạn cũng có thể thêm vào dòng MLHIDE nhận xét trong các mã nguồn biên tập. When the Add-In scans the project, it will automatically hide these strings. Khi Thêm-Trong quét dự án, nó sẽ tự động ẩn các strings.

Filtering texts with regular expressions Lọc văn bản với regular expressions
In many cases, you will be able to select, or alternativly hide, texts in the source code based on simple rules. Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ có thể lựa chọn, hoặc alternativly ẩn, trong các văn bản mã nguồn dựa trên các nguyên tắc đơn giản. For example you will probably not want to translate SQL strings, or the parameters to an event logging function. Ví dụ, bạn sẽ có lẽ không muốn dịch SQL strings, hay các tham số cho một sự kiện chức năng đăng nhập. On the other hand, you will probably always want to translate the parameters to the MessageBox function. Mặt khác, bạn sẽ luôn luôn muốn dịch các tham số cho hàm MessageBox.

You can handle operations like this easily with the feature “Filter with regular expressions”.
Bạn có thể xử lý các hoạt động như thế này một cách dễ dàng với tính năng “Lọc với regular expressions”. You can select this option from the tools menu as shown below, or from the context menu in the source code grid. Bạn có thể chọn tùy chọn này từ các công cụ trình đơn như được hiển thị bên dưới, hoặc từ trình đơn ngữ cảnh trong các mã nguồn lưới điện

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_menu_filter.gif

Lệnh này hiển thị các hộp thoại bộ lọc, trong đó, bạn có thể nhập một chuỗi ký tự tìm kiếm như là một biểu thức chính quy. For example in the screenshot shown below, the search string ” ^ select ” will search for any string starting with the word select , with the option to hide the string. Ví dụ như trong ảnh chụp màn hình hiển thị bên dưới, tìm kiếm chuỗi “^ chọn” sẽ tìm kiếm các chuỗi ký tự nào bắt đầu với chữ lựa chọn, với các tùy chọn để ẩn chuỗi.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_filter_dialog.gif

Các hộp thoại cung cấp các tùy chọn để phù hợp với chỉ có chuỗi, hoặc hoàn toàn mã nguồn dòng. By matching the complete code line, it is easy to detect strings used in particular function calls. Bằng cách hoàn toàn phù hợp với mã số đường dây, nó rất dễ dàng để phát hiện strings chức năng cụ thể được sử dụng trong các cuộc gọi.

When the string is found, the Add-In asks whether the specific string should actually be hidden. Khi chuỗi được tìm thấy, Thêm-Trong yêu cầu xác định cụ thể nên chuỗi thực sự được ẩn.

Sử dụng bộ nhớ dịch thuật
Aside from the project database used to store the translations for an individual project, the Multi-Language Add-In also stores all translations in global translations database. Ngoài các dự án cơ sở dữ liệu được sử dụng để lưu trữ những bản dịch cho một cá nhân dự án, các ngôn ngữ đa-Thêm-Trong tất cả các cửa hàng cũng dịch trong cơ sở dữ liệu dịch toàn cầu. When it detects an exact match between a new text and a translation stored in the global database, it will insert the translation automatically. Khi phát hiện một đối sánh chính xác giữa một văn bản mới và các dịch vụ dịch thuật được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu toàn cầu, nó sẽ chèn thêm các bản dịch tự động. This is great for common terms like OK and Cancel . Điều này là rất phổ biến đối với các điều khoản như OK và Hủy.

If you are able to translate the texts yourself, then the translation memory provides an additional help, based on the translations stored in the global database. Nếu bạn có thể dịch các văn bản thân mình, sau đó cung cấp một dịch bộ nhớ bổ sung giúp đỡ, dựa vào các bản dịch được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu toàn cầu. To use the translation memory, first click in the cell you want to edit, and then hit F3 or F12. Để sử dụng bộ nhớ dịch thuật, trước tiên bấm vào trong các tế bào mà bạn muốn chỉnh sửa, và sau đó nhấn F3 hay F12. The following screenshot shows the translation memory dialog with the text Add a new language to the project , which should be translated into German. Dưới đây là những ảnh chụp màn hình hiển thị bản dịch bộ nhớ hộp thoại với các văn bản Thêm một ngôn ngữ mới cho dự án, trong đó phải được dịch sang tiếng Đức.

Trong khi thấp hơn một phần của hộp thoại, có danh sách các bản dịch hiện có, có chứa một hay nhiều hơn của cùng một từ ngữ như là chuỗi ký tự để được dịch. The list is sorted according to the number of matching words, so the most useful translations should be near the top. Danh sách đó được sắp xếp theo số lượng phù hợp với các từ, vì vậy hầu hết các bài dịch hữu ích cần được gần đầu trang. You can copy words out of the grid and edit the new translation in the edit box marked Translation . Bạn có thể sao chép từ ra khỏi lưới và chỉnh sửa các dịch mới trong hộp soạn thảo được đánh dấu Translation.

Obviously, the common words “a”, “to” and “the” will not be of much help. Rõ ràng, sự phổ biến chữ “một”, “vào” và “là” sẽ không được giúp đỡ của nhiều. If you select the tab Ignored words , you can select the words which are to be ignored. Nếu bạn chọn tab bị Bỏ qua các từ, bạn có thể chọn các từ đó sẽ được bỏ qua. The Add-In keeps a list of ignored words in the global database and automatically ignores these words in future. Thêm-Trong giữ một danh sách các từ bỏ qua trong các cơ sở dữ liệu toàn cầu và tự động ignores những từ này trong tương lai.

The translation memory feature is particularly useful for technical terms where you might not be familiar with the correct translation and where you want to use terms consistently. Bản dịch bộ nhớ tính năng đặc biệt hữu ích cho các thuật ngữ kỹ thuật, nơi bạn có thể không được quen thuộc với chính xác và dịch thuật mà bạn muốn sử dụng các điều khoản đồng.

Using the Excel export Sử dụng Excel xuất khẩu
If you are not able to translate the texts yourself, you will have to give them to a translator. Nếu bạn không có khả năng dịch các văn bản thân mình, bạn sẽ phải cung cấp cho họ vào một dịch. For this purpose you can use the Excel export/import feature. Đối với mục đích này, bạn có thể sử dụng Excel xuất khẩu / nhập khẩu tính năng. There are two versions of this feature: Có hai phiên bản tính năng này:

the simple version with one worksheet and no macros đơn giản với một trong những phiên bản tính và không có macros
the three worksheet structured export with macro support ba tính với cấu trúc vĩ mô hỗ trợ xuất khẩu
Both versions are accessed via the Excel symbol Cả hai phiên bản được truy cập thông qua biểu tượng Excel on the toolbar. trên thanh công cụ.

The screenshot below shows the format of the simple Excel file. Các ảnh chụp màn hình dưới đây cho thấy các định dạng của tập tin Excel đơn giản. As you can see, the first column contains the string ID number, followed by a column for each language. Như bạn có thể nhìn thấy, việc đầu tiên cột chứa các chuỗi số ID, tiếp theo một cột cho mỗi ngôn ngữ. The first two rows contain the language names and the locale ID numbers. Đầu tiên hai hàng chứa các ngôn ngữ tên miền địa phương và các số ID.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_excel_worksheet.gif

Người dịch cần cập nhật các văn bản trong ngôn ngữ thích hợp cột, mà không thay đổi định dạng của tập tin. When the translator is complete, you can import the translations back into the project. Khi người dịch đã hoàn tất, bạn có thể nhập khẩu các dịch trở lại vào dự án.

The three worksheet format contains two additional worksheets, which closely resemble the controls grid and the source code grid in the Add-In. Ba tính định dạng bổ sung có chứa hai worksheets, mà sát với các điều khiển lưới điện và các mã nguồn lưới điện trong Thêm-Trong. These worksheets provide more context information for the translator. Worksheets này cung cấp thêm thông tin về bối cảnh cho người dịch. Because all texts in the additional worksheets are also present in the third worksheet, Excel macros are used to maintain consistency within the file. Bởi vì tất cả các văn bản bổ sung trong worksheets cũng được trình bày trong các tính thứ ba, Excel macros được sử dụng để duy trì sự đồng bộ trong các tập tin. The macros also provide some additional functionality, similar to some of the functions provided by the Add-In. Các macros cũng cung cấp một số tính năng bổ sung, tương tự với một số chức năng được cung cấp bởi những Thêm-Trong.

The three worksheet is to be recommended, unless Ba tính sẽ được khuyến khích, trừ khi

your organization is adamantly opposed to using macros or tổ chức của bạn là adamantly phản đối hoặc bằng cách sử dụng macros
the translator wishes to edit the file using OpenOffice. người dịch mong muốn chỉnh sửa các tập tin bằng cách sử dụng OpenOffice.
Exporting the texts to resource files Xuất khẩu các nguồn lực cho các tập tin văn bản
In order to actually use the translations in your project, it is necessary to export them to resource files in the ResX format. Để thực sự sử dụng các dịch trong dự án của bạn, nó là cần thiết để xuất khẩu chúng vào nguồn lực trong các tập tin định dạng ResX.

To do this, click on the runtime support symbol Để làm được điều này, hãy nhấp vào biểu tượng hỗ trợ runtime on the toolbar and select the command Store resources for web projects from the dropdown menu. trên thanh công cụ và chọn lệnh Gian Hàng nguồn lực cho các dự án từ các trang web dropdown menu.

Khi hoàn thành, bạn sẽ thấy trong các giải pháp thám hiểm cửa sổ, có một số ResX tác phẩm đã được thêm vào dự án của bạn.

In each case, there are Trong mỗi trường hợp, có

a neutral resource file (.resx) and một nguồn lực vô tập tin (. resx) và

multiple language resource files (.xx.resx) nhiều nguồn lực tập tin ngôn ngữ (. xx.resx)

containing the original texts and the translations into specific languages. có chứa các văn bản gốc và bản dịch sang các ngôn ngữ cụ thể.

The language is encoded as Ngôn ngữ được mã hoá như

<languagecode> eg “en” or <languagecode> ví dụ: “vi” hoặc

<languagecode>-<country/regioncode> eg “en-US” <languagecode> – <country/regioncode> ví dụ: “en-US”

where <languagecode> and <country/regioncode> are defined by ISO 639-1 and ISO 3166 respectivly (formerly RFC 1766). nơi <languagecode> và <country/regioncode> được xác định theo tiêu chuẩn ISO 639-1 và ISO 3166 respectivly (formerly RFC 1766).

The App_GlobalResources directory contains the file MultiLang.resx. Các App_GlobalResources thư mục chứa các tập tin MultiLang.resx. This file contains all strings managed by the Add-In, and is used by the function ml_string(). Tập tin này chứa tất cả các strings được quản lý bởi các Thêm-Trong, và được sử dụng bởi các chức năng ml_string ().

The App_LocalResources directory contains a local resource file for each ASP page. Các App_LocalResources thư mục chứa một tập tin nguồn lực của địa phương cho mỗi LYS trang. This file is used by ASP.NET to load resources specified using the meta:resourcekey attribute. Tệp tin này được sử dụng của ASP.NET để tải các nguồn lực được xác định bằng cách sử dụng meta: resourcekey thuộc tính. If ASP pages are stored in more than one directory, then each one will have its own App_LocalResources subdirectory. LYS Nếu các trang web được lưu trữ trong nhiều hơn một thư mục, sau đó sẽ có một trong mỗi riêng của mình App_LocalResources subdirectory.

Trong trường hợp này, UICulture tài sản sẽ được đặt vào một ngôn ngữ mặc định được xác định bởi trình duyệt của bạn. All of the common browsers allow you to define one or more preferred languages for web pages. Tất cả các trình duyệt phổ biến cho phép bạn để xác định một hoặc nhiều ngôn ngữ ưa thích cho các trang web. For test purposes, you can modify the language preference and reload the page. Đối với mục đích kiểm tra, bạn có thể sửa đổi các sở thích ngôn ngữ và tải lại trang. (For Firefox there is a “Quick Locale Switcher” extension, which makes it easier.) (Dành cho trình duyệt Firefox có một “Nhanh Ngôn tắc” mở rộng, trong đó làm dễ dàng hơn.)

Switching the language of the active page Chuyển đổi ngôn ngữ của trang web đang hoạt động
You may like to give users the possibility to change the language of you web site interactively. Bạn có thể muốn cung cấp cho người dùng khả năng thay đổi ngôn ngữ của bạn trang web interactively.
You can add a drop down language list to your ASP pages, in the following three steps. Bạn có thể thêm một danh sách thả xuống ngôn ngữ của bạn LYS trang, trong những trường hợp sau ba bước.

Step 1 – Add support functions Bước 1 – Địa chỉ hỗ trợ các chức năng
Click on the runtime support symbol Click chuột vào biểu tượng hỗ trợ runtime on the toolbar and select the command Language Switching Support for Web projects from the dropdown menu. trên thanh công cụ và chọn lệnh Chuyển đổi Ngôn ngữ Hỗ trợ cho các dự án web từ dropdown menu

Điều này sẽ mang lại cho ra một hộp thoại hiển thị một danh sách các LYS các trang web trong dự án của bạn.

Click on Add Support to add the support functions. Nhấp vào Thêm để hỗ trợ thêm các chức năng hỗ trợ. This will add the following code to your ASP pages. Điều này sẽ thêm các mã sau đây vào trang web của bạn LYS

Như bạn có thể nhìn thấy từ các mã được hiển thị ở trên, cơ chế này được dựa trên phiên biến. You might prefer to pass the selected language as a URL parameter. Bạn có thể thích để vượt qua những lựa chọn ngôn ngữ như là một URL của của tham số. At present, you will have to edit the code to implement this mechanism, but it may be added to a future version of the Add-In. Hiện nay, bạn sẽ phải sửa đổi mã, để thực hiện cơ chế này, nhưng nó có thể được thêm vào một phiên bản trong tương lai-Thêm Trong.

Step 2 – Add the Select Language Web UserControl Bước 2 – Thêm Chọn ngôn ngữ web UserControl
Click on the runtime support symbol Click chuột vào biểu tượng hỗ trợ runtime on the toolbar and select the command Add language selection control to your project from the dropdown menu. trên thanh công cụ và chọn lệnh Thêm lựa chọn ngôn ngữ của bạn để kiểm soát dự án từ các dropdown menu.

This command copies the Web UserControl SelectLanguage.ascx to your project, based on template files. Lệnh này các bản sao trên Web UserControl SelectLanguage.ascx vào dự án của bạn, dựa trên mẫu tác phẩm.

This user control is simply a drop down list with code to: Điều này là kiểm soát người sử dụng chỉ đơn giản là một danh sách thả xuống với các mã:

initialise the list when the page is loaded initialise trong danh sách khi tải trang

store the selection and reload the page when a selection is made cửa hàng lựa chọn và tải lại trang khi một lựa chọn được thực hiện

Step 3 – Place the UserControl onto your ASP page Bước 3 – Đặt UserControl lên trang web của bạn LYS
To use the language selection control, all you have to do is to drag it from the solution explorer… Để sử dụng ngôn ngữ lựa chọn kiểm soát, tất cả những gì bạn cần làm là để kéo nó từ các giải pháp thám hiểm …

… and drop it onto the designer window for your ASP page. và thả nó vào cửa sổ cho các nhà thiết kế của bạn LYS trang.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_drop_select_lang.gif

Bước 4 – Dùng thử
When you view your ASP page in a browser, you should see a drop down list of languages. Khi bạn xem LYS trang trong một cửa sổ trình duyệt, bạn sẽ thấy một danh sách thả xuống của ngôn ngữ.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_fred_english.gif

Khi bạn chọn một ngôn ngữ khác nhau, các trang được LYS reloaded bằng cách sử dụng ngôn ngữ đã chọn.

http://www.jollans.com/tiki/img/wiki_up/mlvs_asp_fred_german.gif

Downloads tại đây :

Multi-Language Add-In for Visual Basic 6

World Resource String Editor Add-In for Visual Basic 6.0

Theo Jollans

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình