Home » Văn bản » Tham luận tại đại hội Đảng bộ chủ đề Đoàn thanh niên với công tác phát triển đảng

Tham luận tại đại hội Đảng bộ Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010 – 2015 với chủ đề “Đoàn Thanh niên với công tác phát triển Đảng viên”

Người trình bày : Phạm Hồ Điệp

Kính thưa Đoàn Chủ tịch !

Kính thưa các vị đai biểu !

Thưa toàn thể Đại hội !

Được Đoàn Chủ tịch cho phép phát biểu, trước hết tụi nhất trí với nội dung bản Báo caó đó được trình bày trước Đại hội. Sau đây, tôi xin trình bày một số ý kiến nhằm bổ sung Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010- 2015, trình Đại hội về vấn đề: “Đoàn Thanh niên với công tác phát triển Đảng viên”

Kính thưa các đồng chí !

Hơn 80 mùa xuân ra đời và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam – Đội tiền phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam đó khẳng định vai trò lãnh đạo của mình trong công cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta. Suốt hành trình lịch sử đó Đảng không ngừng tổ chức, gíao dục và phát huy vai trò, khả năng cách mạng to lớn của tuổi trẻ cũng như của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – “cánh tay đắc lực và đội hậu bị của Đảng” Đoàn thanh niên, với tư cách là tổ chức của những người cộng sản trẻ tuổi, hạt nhân đoàn kết, tập hợp thanh niên thành lực lượng chính trị mạnh mẽ chung quanh Đảng thể hiện “sức sống trẻ trung của dân tộc” đó giúp phần bồi đắp, xây dựng nên những thế hệ thanh niên “vừa hồng, vừa chuyên” kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vẻ vang của Đảng theo tư tưởng của Bác Hồ kính yêu.

Công tác phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ thường xuyên nhằm bổ sung nguồn sinh lực mới cho Đảng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng. Tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp vừa là vinh dự, vừa là nhiệm vụ quan trọng của tổ chức đoàn. Điều lệ Đảng đó khẳng định: “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng, thường xuyên bổ sung lực lượng trẻ cho Đảng, kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng uỷ cơ quan Cục Thống kê, công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng nói chung, phát triển Đảng trong thanh niên nói riêng đó có những bước chuyển biến tích cực. Xác định rõ công tác tham gia xây dựng Đảng vừa là trách nhiệm, vừa là niềm vinh dự lớn lao đối với tổ chức Đoàn. Trong những năm qua, Chi đoàn Cục Thống kê đã chỉ đạo các đoàn viên thanh niên học tập các Nghị quyết Đại hội Đảng, triển khai chương trình học tập lý luận chính trị cơ bản trong ĐVTN gắn với chương trình rèn luyện “Đoàn viên trong tình hình mới”.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hoài baõ, lý tưởng cho đoàn viên, trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho đoàn viên động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.Thông qua các hoạt động này đã tạo điều kiện cho đoàn viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, nhiệm vụ của người đảng viên để rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Chi đoàn luôn tìm hiểu nhu cầu nguyện vọng và những kiến nghị chính đáng của đoàn viên, từ đó báo cáo đề xuất với cấp uỷ Đảng tạo điều kiện giải quyết cho phù hợp. Chi Đoàn thường xuyên theo dõi và bồi dưỡng giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng, đề nghị Đảng uỷ cử những đoàn viên ưu tú đi học lớp cảm tình Đảng và xét kết nạp đảng. Vì thế, công tác phát triển đảng viên của Chi đoàn đạt được những kết quả khả quan. Từ 2007-2010 Chi đoàn đó giới thiệu được 8 đoàn viên ưu tú cho đảng, trong đó có 5 đồng chí đã được kết nạp (3 đồng chí đã được chuyển đảng chính thức, 2 đồng chớ là đảng viên dự bị, chiếm 62,5 % số đoàn viên ưu tú được bồi dưỡng). Chất lượng các Đảng viên mới ngày càng được nâng cao, 100% đảng viên mới được kết nạp đều được bồi dưỡng lý luận chính trị và chủ nghĩa yêu nước, 1 đồng chí được đào tạo sau đại học về chuyên môn. Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng viên trong Chi Đoàn thanh niên còn một tồn tại hạn chế như: chậm đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt, do vậy chưa thu hút được thanh niên tham gia vào các phong trào của Đoàn; Chất lượng đảng viên trẻ tuy có nhiều tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình hiện nay.

Để đẩy mạnh hơn nữa công tác phát triển Đảng viên trong Chi đoàn thanh niên Cục thống kê trong giai đoạn hiện nay, tôi xin có một số kiến nghị, đề xuất với cỏc cấp uỷ Đảng như sau:

–    Tăng cường quan tâm đến đời sống chính trị, tinh thần của đoàn viên thanh niên. Quán triệt đến từng chi bộ, từng đảng viên về trách nhiệm tuyên truyền gíao dục, bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, phát triển Đảng cho đoàn viên thanh niên.

–    Mạnh dạn giao cho thanh niên chịu trách nhiệm thực hiện những khâu, những  công việc khó đòi hỏi sự nhiệt tình, xung kích, giúp thanh niên có điều kiện phát huy khả năng, bộc lộ suy nghĩ, nguyện vọng, nhận thức để có hướng động viên khuyến khích cái đúng, cái được, uốn nắn kịp thời những sai sót, yếu kém.

–    Tạo sự cụng bằng thực sự trong việc nhìn nhận vai trò tổ chức đoàn thể, trong đó có Đoàn thanh niên được tham gia đúng góp ý kiến, đề xuất kiến nghị xây dựng công tác hoạch định, kế hoạch, phương hướng hoạt động của cơ quan, đơn vị.

–    Có nguồn kinh phí, dù nhỏ nhưng ổn định cho hoạt động Đoàn. Tiếp tục hỗ trợ những hoạt động bề nổi, phù hợp với nhu cầu tuổi trẻ như sinh hoạt giã ngoại, thể thao, văn hoá, văn nghệ … nhằm thu hút thanh niên.

Kính thưa cỏc đồng chí !

Trên đây là một số ý kiến về “Đoàn Thanh niờn với công tác phỏt triển Đảng viên” để bổ sung Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2010- 2015 trình trước Đại hội.

Cuối cùng tôi xin chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khoẻ và hạnh phúc!

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp !

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí !

Thuviengiadinh.com


Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình