Home » Văn bản » Phiếu thẩm tra lý lịch của người xin vào Đảng

Đảng bộ ………                                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………….. …………..                                  ……..ngày, …..tháng……năm……

Số : ……-PTTr/

PHIẾU THẨM TRA

(Lý lịch của người xin vào Đảng)

Kính gửi :……………………………………………………….

Để có cơ sở xem xét, kết nạp người vào Đảng Cộng sản Việt Nam của cảm tình Đảng ………………………………………., sinh ngày ……tháng….năm….

Quê quán : ………………………………………………………………………………

Đang làm việc tại : ………………………………………………………………………

Đề nghị các đồng chí thẩm định để chứng nhận về lý lịch của ………..xin vào Đảng với nội dung như sau :

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

Mòn các đồng chí quan tâm sơm cho ý kiến chứng nhận vào phiếu chứng nhận kèm theo.

T/M ……………

(Ghi rõ chức vụ, ký tên, đóng dấu cấp uỷ)

Nơi nhận :

–          Như trên

–          Lưu VP đảng uỷ

http://Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình