Home » Văn bản » Mẫu tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Tờ khai đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu 6-HHĐ)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

                                                       

TỜ KHAI

Đề nghị xét tặng Huy hiệu Đảng

Kính gửi: Chi bộ……………………………………………………………………………………..

Tên tôi là: ………………………………..,  sinh ngày: ……………………………….

Ngày vào Đảng: …………………., công nhận hính thức ngày: ………………….

Ngày ghi trong quyết định kết nạp…………………………………………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………………………..

Đang sinh hoạt tại………………………………………………………………………..

Trong quá trình phấn đấu rèn luyện ……. năm trong tổ chức Đảng, tôi tự nhận thấy có đủ tiêu chuẩn, điều kiện được tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng theo quy định tại điểm 48.3 Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương “Thi hành điều lệ Đảng”.

Đề nghị Chi bộ và các cấp ủy cấp trên tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng cho tôi và xin hứa tiếp tục rèn luyện giữ vững phẩm chất người đảng viên Cộng sản.

…………, ngày …….tháng…..năm 2013     

Người khai

  (Ký, ghi rõ họ và tên)

 

 

                                                                           

 

XÉT ĐỀ NGHỊ CỦA CẤP ỦY CƠ SỞ

Kính gửi: ……………………………………………

Đề nghị tặng Huy hiệu ….. năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………………..

(có danh sách đề nghị tặng Huy hiệu Đảng kèm theo)

………………, ngày …  tháng ….. năm ……….

T/M ĐẢNG ỦY

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

               

ĐỀ NGHỊ CỦA CHI BỘ

Kính gửi:  ……………………………………..

Đề nghị tặng Huy hiệu …. năm tuổi Đảng cho đảng viên ………………………...

 

……………, ngày…..tháng … năm ………

T/M CHI BỘ

(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình