Mẫu khai lý lịch

22:44

ảnh 4 x 6

(Chụp chưa quá 3 tháng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

BẢN KHAI LÝ LỊCH

(Kèm theo Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam)

Họ và tên:……………………………………………………. Giới tính:…………………..

Họ và tên khai sinh:…………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Quê quán:…………………………………………………………………………………….

Dân tộc:……………………. Quốc tịch:…………………..Tôn giáo:……………………

Hộ chiếu/ Giấy tờ hợp lệ thay thế:……………………………………………………….

Số :…………………………………………………………………………………………

Cấp tại:………………………………… ngày…………tháng………….năm…………

Có giá trị đến ngày………………………..tháng………..năm……………………..

Nơi thường trú tại Việt Nam……………………………………………………………….

…………………..……………………………………………………………………………..

Từ ngày………..tháng……….năm …………..đến ngày………..tháng………….năm.

Trình độ học vấn:……………………………………………………………………………

Tình trạng sức khoẻ:………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………

Nơi làm việc:………………………………………………………………………………….

Có tham gia đảng phái chính trị nào không? Nếu có, thì đảng phái nào, giữ

chức vụ gì? Thời gian nào? ở đâu ?……………………………………………………..

………………..………………………………………………………………………………..

………………..………………………………………………………………. ……………….

………………..………………………………………………………………………………..

TÓM TẮT VỀ BẢN THÂN

(Từ 18 tuổi đến nay làm gì, ở đâu?)

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………….. …………………….

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….…………………………………………………….. …………………….

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

…………………….……………………………………………………………………………

TÓM TẮT VỀ GIA ĐÌNH

Họ và tên cha:……………………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nơi sinh:…………………………..

……………….…………………………………………. Quốc tịch………………………….

Còn sống:  Đã chết : 

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:…………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………..

Họ và tên mẹ:………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nơi sinh:…………………………..

……………….…………………………………………. Quốc tịch………………………….

Còn sống:  Đã chết : 

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:…………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ (chồng):…………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nơi sinh:…………………………..

……………….…………………………………………. Quốc tịch………………………….

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:…………………………………………………………………

……………..

Họ và tên con thứ nhất:………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nơi sinh:…………………………..

……………….…………………………………………. Quốc tịch………………………….

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:…………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………..

Họ và tên con thứ hai:………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nơi sinh:…………………………..

……………….…………………………………………. Quốc tịch………………………….

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:…………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………..

Họ và tên con thứ ba:…………………………………………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………. Nơi sinh:…………………………..

……………….…………………………………………. Quốc tịch………………………….

Nơi thường trú:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp/Nơi làm việc:…………………………………………………………………

……………..…………………………………………………………………………………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm

trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.

ngày……tháng………năm……….

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thuviengiadinh.com

Các bài viết khác

Chia sẻ:

About admin

Chào các bạn ! Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này, nếu bạn có ý kiến gì có thể để lại comment của mình ở phía dưới. Bạn có bài viết tâm sự, chia sẻ thông tin, bài viết hay...có thể gửi về : info@Thuviengiadinh.com YM: Thuviengiadinh_com

Gửi góp ý

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ