Mẫu hợp đồng dịch vụ thiết kế website

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

******

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THIẾT KẾ WEBSITE
Mã số Hợp đồng ../ 007

 

Hôm nay, ngày .. tháng …năm 2009. Chúng tôi gồm có:

 Bên A : 

Người đại diện: ……………………………

Chức vụ: ……………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………….

Điện thoại:  ………………………………………………..

 Mã số thuế:………………………………………….

Email:……………………………………..

Bên B : Ông ……………………….. 

Địa chỉ:  ……………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………….

 Email: ………………………………………………….  

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG.

1.1.    Bên B đồng ý thuê bên A các dịch vụ dưới đây:

 

STT

Các Dịch vụ

                     Mô tả

1

.

 –          .

2

.  –          .

 

3

.  –          .

 

1.2.    Mọi thay đổi về các hạng mục thiết kế so với yên cầu trên, sẽ được hai bên bàn bạc cụ thể, thay đổi với sự nhất trí của hai bên.

1.3.    Nếu có bất cứ sự thay đổi nào về các hạng mục thiết kế so với yêu cầu trên, hai bên sẽ thành lập hợp đồng mới, với giá trị hợp đồng mới. Khi đó bản hợp đồng này, cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị.

1.4.    Hợp đồng này hết hiệu lực khi bên A và bên B ký biên bản bàn giao website. và 1 năm kể từ ngày đó.

 Điều 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN.

 2.1. Bên B có trách nhiệm thiết kế một bản demo website (tại địa chỉ .……………….) sau 05 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (không tính ngày nghỉ và ngày lễ).

2.2.Hai bên sẽ tiến hành thống nhất giao diện demo website dựa trên bản demo trên.

2.3.Sau khi thống nhất được bản demo, bên B không có trách nhiệm thay đổi bất cứ hạng mục thiết kế nào so với bản demo.

2.4.Mọi thay đổi so với bản demo sẽ được hai bên bàn bạc, thống nhất, và sẽ thành lập bản hợp đồng mới với giá trị hợp đồng mới. Khi  đó bản hợp đồng này cũng như tất cả các bản sao của nó đều không còn giá trị.

2.5.Bên A phải cung cấp cho bên B đầy đủ dữ liệu, tài liệu mà bên B yêu cầu, cũng như có trách nhiệm hợp tác, giải đáp tất cả những thắc mắc của bên B trong quá trình thiết kế.

2.6.Bên B có trách nhiệm bàn giao website sau 07 ngày, nếu bên A thực hiện đầy đủ thủ tục thanh toán, và cung cấp dữ liệu đầy đủ, kịp thời, chính xác.

 Điều 3: HÌNH THỨC THANH TOÁN.

 3.1.Hình thức thanh toán bằng tiền mặt VNĐ (Việt Nam Đồng).

3.2.Giá trị tạm tính của hợp đồng là : ………………… VNĐ

3.3.Phương thức thanh toán :

 • Bên A tạm ứng cho bên B. …………… VNĐ Sau khi ký hợp đồng Thiết kế
 • Bên A thanh toán cho bên B. ……….. VNĐ Sau khi bên B bàn giao website vào chạy ổn định
 • Nếu trong quá trình thiết kế, có phát sinh thêm chi phí, bên A có trách nhiệm thanh toán cho bên B đầy đủ khoản chi phí phát sinh ngoài giá trị tạm tính trên.
 • Bên A thanh toán cho bên B toàn bộ số tiền còn lại của  tổng giá thực tế của hợp đồng ngay khi ký biên bản bàn giao website.

 Điều 4: TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI  BÊN A.

 4.1   Trách nhiệm của bên A.

 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời các tài liệu dữ liệu cần thiết theo bản đăng ký, cho bên B.
 • Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn.
 • Điều hành hoạt động của website đúng theo mục đích, yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

4.1      Quyền lợi của bên A.

 • Yêu cầu bên B thực hiện đúng tiến độ và chất lượng công việc đã nêu trên.
 • Thu hồi toàn bộ dữ liệu mà bên A đã giao cho bên B, đồng thời yêu cầu bên B xoá bỏ toàn bộ dữ liệu đã sao lưu tại hệ thống máy tính của bên B khi hợp đồng này được thanh lý.

 Điều 5: TRÁCH NHIỆM VÀ NHIỆM VỤ CỦA BÊN B.

 5.1      Trách nhiệm của bên B.

 Thực hiện các công việc được quy định trong  kèm theo.

 • Thực hiện các yêu cầu sửa đổi của bên A đưa ra trong quá trình bên A tiến hành chạy thử.
 • Bảo quản và bàn giao lại cho bên A các tài liệu, dữ liệu được giao để thực hiện công việc, sau khi công việc hoàn thành.

 5.2      Quyền lợi của bên B.

 • Yêu cầu bên A cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu đúng hạn.
 • Yêu cầu bên A thanh toán  thêm các chi phí phát sinh do nhu cầu hoặc do lỗi của bên A.
 • Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu bên A vi phạm trách nhiệm thanh toán.
 • Xem xét đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên A có biểu hiện hoạt động không đúng với mục đích sử dụng mà hai bên đã thoả thuận khi thiết kế.
 • Tạm đình chỉ hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ nếu website của bên A có biểu hiện hoạt động vi phạm pháp luật nước CHXHCN Việt Nam

 Điều 6: BÀN GIAO, BẢO HÀNH VÀ BẢO TRÌ.

 6.1  Trong vòng 7 ngày kể từ khi bên B bàn giao website đã thiết kế cho bên  A, Bên B phải hướng dẫn cho nhân viên của bên A phương pháp sử dụng, khi thác và quản lý thành thạo.

6.2  Kể từ ngày hai bên ký hợp đồng, bên B có trách nhiệm bảo hành website đã thiết kế trong thời gian 01 năm.

 Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG.

 7.1  Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản trên đây. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần hợp tác hữu nghị.

7.2  Hợp đồng này được lập thành 02 bản gốc, mỗi bên giữ một bản, có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

 

      ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                     ĐẠI DIỆN BÊN B

 

 

 

 

 

       .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.