Home » Văn bản » Mẫu hồ sơ kết nạp đảng viên mới

Đảng cộng sản việt nam

 

Đơn xin vào đảng

 

Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….

      Đảng uỷ: ………………………………………………………………….

 Mẫu hồ sơ kết nạp Đảng  Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

Tôi là: ……………………………………………………. Sinh ngày ….. tháng …… năm ……..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………

Quê quán: (ghi theo quy định địa danh, hành chính mới) ………………………………….

Dân tộc: ………………………………………Tôn giáo………………………………….

Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………………………….

Nơi ở hiện nay: (ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu)………………………………………………

Nghề nghiệp……………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………

Chức vụ chính quyền, đoàn thể: ……………………………………………………………………

Vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ngày …… tháng …… năm ……….. tại ……………………………………………………………………………………………………………..

Được xét là cảm tình Đảng ngày ….. tháng …… năm ………. tại chi bộ ……………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Qua nghiên cứu Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; được sự giáo dục, bồi dưỡng của chi bộ hoặc của tổ chức Đoàn, Công đoàn (nếu có) tôi đã nhận thức được (nêu mấy ý sau):

–         Nêu bản chất giai cấp của Đảng;

–         Nêu mục tiêu, lý tưởng của Đảng;

–         Nhận thức về vai trò lãnh đạo của chi bộ và Đảng bộ Nhà trường;

Tôi tự nguyện thực hiện và thừa nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng;

Tôi tự nguyện viết đơn này xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tôi nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.

…., ngày………tháng……..năm ……….

Người làm đơn

(ký, ghi rõ họ và tên)

 

———————————————————————————————- 

Đảng cộng sản việt nam

 


Giấy giới thiệu

Người vào Đảng

 

Kính gửi:     Chi uỷ: …………………………………………………………………….

                   Đảng uỷ: ………………………………………………………………….

 

Tôi là: ……………………………………………………. Sinh ngày ……. tháng …… năm ……..

Vào Đảng ngày ….. tháng …. năm ………, chính thức ngày ….. tháng …. năm ……..

Chức vụ trong Đảng hiện nay: ……………………………………………………………., chính quyền ……………………………………………………………………………………………………………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………….

Đang sinh hoạt tại Chi bộ: ……………………………………………………………………………

Ngày ….. tháng …… năm ……..được Chi bộ phân công giáo dục, giúp đỡ quần chúng ……………………………………………………………… phấn đấu vào Đảng; nay xin báo cáo với chi bộ những vấn đề chủ yếu về người phấn đấu vào Đảng như sau:

– Về lý lịch:

Những đặc điểm chính cần lưu ý: …………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

– Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          + Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, tôi giới thiệu với Chi bộ xem xét, đề nghị kết nạp quần chúng ……………………………………………………………. vào Đảng.

Tôi xin chịu trách nhiệm trước Đảng về sự giới thiệu của mình.

Hà Nội, ngày………tháng……..năm ……….

Đảng viên giới thiệu

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————- 

Đoàn ……………………..

Đoàn T.N.C.S. Hồ chí Minh 

Chi đoàn………………………………………….. 

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm ………

 

    Biên bản họp chi đoàn

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng

 

Thời gian: Hồi ………. giờ ………, ngày ….…  tháng …….. năm …………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Thành phần tham dự:         Tổng số đoàn viên theo danh sách: …………….

                                        Số đoàn viên tham dự: ………………………….

                                        Số đoàn viên vắng mặt: …………………………

Chủ toạ: ……………………………………………………………………………………………

Thư ký: …………………………………………………………………………………………….

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng đảng và đề nghị Chi bộ ……………………………………………………….

xem xét, kết nạp.

Nhận thấy đoàn viên ưu tú ………………………………………………… có:

– Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          + Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, Chi đoàn ………………………………

kính đề nghị Chi bộ ………………………………………………….. xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của ……….. đ/c (đạt …………%) so với tổng số đoàn viên chi đoàn; số không tán thành ………. đ/c (đạt …………%), với lý do ………………………………..….

……………………………………………………………………………………. 

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

Chủ toạ

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————– 

Đoàn ……………

Đoàn T.N.C.S. Hồ chí Minh 

BCH Chi đoàn…………………………………. 

Hà Nội, ngày ….. tháng ……. năm ………

 

Biên bản họp BCH  chi đoàn

Nhận xét đoàn viên ưu tú đề nghị kết nạp đảng

 

Thời gian: Hồi ………. giờ ………, ngày ….…  tháng …….. năm …………….

Địa điểm: ……………………………………………………………………

Thành phần tham dự:         Tổng số thành viên BCH Liên Chi đoàn: …………

                                        Số thành viên tham dự: ………………………….

                                        Số thành viên vắng mặt: …………………………

Chủ toạ: ……………………………………………………………………………………………

Thư ký: …………………………………………………………………………………………….

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét của BCH Liên Chi đoàn đối với đoàn viên ưu tú diện đối tượng Đảng và đề nghị Chi bộ …………………………………………

xem xét, kết nạp.

Nhận thấy đoàn viên ưu tú ………………………………………………… có:

– Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          + Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

          Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, BCH Liên Chi đoàn  …………………

kính đề nghị Chi bộ ………………………………………………….. xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của ……….. đ/c (đạt …………%) so với tổng số BCH Liên Chi đoàn; số không tán thành ………. đ/c (đạt …………%), với lý do ………………………………..….

……………………………………………………………………………………. 

 

————————————————————————————————————————————-

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

Chủ toạ

(ký, ghi rõ họ và tên)

—————————————

Ban chấp hành đoàn

Đoàn t.N.C.S Hồ chí minh

………………………………………

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……….

Số: ……….. – NQ/ĐTN

 

 

Nghị quyết

Giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng

 

Kính gửi: Chi uỷ: …………………………………………………………………….

      Đảng uỷ: ………………………………………………………………….

 

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

– Xét nghị quyết của Chi đoàn ……………………………………………………………….

– Ban ……………………………….. TNCS Hồ chí ………………………….. họp ngày ….. tháng ….. năm ……. nhận thấy:

Đoàn viên: …………………………………………………………………. có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức, lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng) ……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên ………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của …………. đ/c đạt (…………. %) so với tổng số uỷ viên Ban chấp hành; số không tán thành ………… đ/c, với lý do ……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên ……………………………………………. trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

T/M ………………………..

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————–

 

Công đoàn ………………………..

Tổ Công đoàn………………. …………………………

……………………………………….

cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

………., ngày ….. tháng ……. năm ………

 

Biên bản họp công đoàn

Nhận xét công đoàn viên đề nghị kết nạp Đảng

 

    – Thời gian: Hồi ………giờ ………, ngày …….. tháng ……. năm ………

– Địa điểm: …………………………………………………………………

– Thành phần tham dự: ……………………………………………………..

Tổng số Công đoàn viên: …………… ……………………………………..

Số công đoàn viên tham dự: ……………………………………………….

Số công đoàn viên vắng mặt: ………………………………………………

Chủ toạ: …………………………………………………………………………………………..

Thư ký: ……………………………………………………………………………………………

Nội dung: Lấy ý kiến nhận xét về công đoàn viên diện đối tượng Đảng và đề nghị chi bộ xem xét kết nạp.

Nhận thấy công đoàn viên …………………………………………….. có:

Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Dựa trên những ưu, khuyết điểm trên, Công đoàn ……………………………….. kính đề nghị Chi bộ …………………………………………………………… xem xét, kết nạp công đoàn viên  …………………………………………….. vào Đảng, với sự tán thành của …………. đ/c (đạt ……….%) so với tổng số công đoàn viên; số không tán thành …………. đ/c, với lý do …………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

 Ban chấp hành công đoàn                                            

…………………………..                                                          ……., ngày…..tháng….năm200

…………………………..

Số: ……..- NQ/

 

Nghị quyết

Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

 

          Kính gửi: Chi uỷ………………………………………………………………

                          Đảng uỷ…………………………………………………………

–         Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương 1 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

–         Xét Nghị quyết của Công đoang………………………………………………

–         Ban………………Công đoàn………………..họp ngày……..tháng…………

năm200.., nhận thấy:

Đoàn viên: ……………………………………….có:

 

Những ưu khuyết điểm chính:

(Về phẩm chất chính trị; đạo đức; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

     Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoànviên……………  vào

Đảng, với sự tán thanh của……..đồng chí (đạt….®%) so với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành; số không tán thành……..đồng chí với lý do…………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên………………………………

Trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

                                                                           T/M………………………….

                                                                               (ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

———————————————————————————————–

    Đảng bộ ……………………….

Đảng cộng sản việt nam

Tổ đảng ………………………

 

………………………………………………..

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……….

 

Biên bản họp tổ  đảng

Nhận xét quần chúng đề nghị kết nạp Đảng

 

– Thời gian: Hồi ………giờ ………, ngày …….. tháng ……. năm ………

    – Địa điểm:  ………………………………………………………………

Tổng số đảng viên của Tổ Đảng: …………… đảng viên, trong đó chính thức:  …………… đồng chí, dự bị:  …………… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức:  …..… đồng chí, dự bị: …..… đồng chí.

Vắng mặt: …. .. đảng viên, trong đó chính thức:  …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.      

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………………………..… Chức vụ …………………

Thư ký hội nghị: đồng chí ………………………………………………………….

1) Đồng chí Tổ trưởng báo cáo quá trình rèn luyện, phấn đấu, kết quả thẩm tra lý lịch và ý kiến quần chúng về anh (chị): ……………………………………………………………..

2) Đóng góp ý kiến của các đồng chí trong Tổ Đảng:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3) Kết luận

Căn cứ vào các điều kiện gia nhập Đảng, Tổ Đảng đã biểu quyết ……. /……. số đảng viên chính thức có mặt (đạt ………%) đề nghị Đảng ủy Trường Đại học giao thông vận tải xét chuẩn y kết nạp anh (chị): ………………………………….. …….

vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

 

   Đảng bộ ……………………..

Đảng cộng sản việt nam

 
Chi bộ ………………………………………..

 

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……….

 
       

 

Biên bản họp chi bộ

Nhận xét quần chúng đề nghị kết nạp Đảng

 

    – Thời gian: Hồi ………giờ ………, ngày …….. tháng ……. năm ………

– Địa điểm: …………………………………………………………………

Tổng số đảng viên của Chi bộ: …………… đảng viên, trong đó chính thức:  …………… đồng chí, dự bị:  …………… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức:  …..… đồng chí, dự bị: …..… đồng chí.

Vắng mặt: …. .. đảng viên, trong đó chính thức:  …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.      

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………………………..… Chức vụ …………………

Thư ký hội nghị: đồng chí ………………………………………………………….

1) Đồng chí Bí thư báo cáo quá trình rèn luyện, phấn đấu, kết quả thẩm tra lý lịch và ý kiến quần chúng về anh (chị): ……………………………………………………………..

2) Đóng góp ý kiến của các đồng chí trong chi bộ:

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

3) Kết luận

Căn cứ vào các điều kiện gia nhập Đảng, Chi bộ đã biểu quyết ……. /……. số đảng viên chính thức có mặt (đạt ………%) đề nghị Đảng ủy Trường Đại học giao thông vận tải xét chuẩn y kết nạp anh (chị): ………………………………….. …….

vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

Thư ký

(ký, ghi rõ họ và tên)

——————————————–

Chủ tọa

(ký, ghi rõ họ và tên)

———————————————

 

 

 

 

    Đảng bộ ………………………………..

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ ………………………………………..

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng …… năm ……….

Tổng hợp ý kiến nhận xét

Của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú

đối với người xin vào Đảng

 

Căn cứ ý kiến nhận xét của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ nơi làm việc và chi uỷ nơi cư trú đối với quần chúng ……………………………………………………………… xin vào Đảng.

– Tên các tổ chức đoàn thể nơi làm việc:  ………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………, tổng số có:………đồng chí.

– Tên chi uỷ nơi cư trú: …………………………………………………. có:………đồng chí.

Chi uỷ chi bộ tổng hợp các ý kiến nhận xét đó như sau:

Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Số đồng chí đại diện các tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và trong chi ủy nơi cư trú tán thành kết nạp ………………………….…………………………. vào Đảng là …….. đồng chí, trong tổng số ………… đồng chí có mặt được hỏi ý kiến (đạt………… %).

Số không tán thành ………. đồng chí (chiếm ……. .. %) với lý do ………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                                            T/M Chi ủy

                                                                         Bí thư

                                                                             (ký, ghi rõ họ và tên)

 

———————————————————————————————– 

Đảng bộ …………………………….

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ ………………………………………..

 

Số: ………… – NQ/CB

………….., ngày ….. tháng …… năm ……….

Nghị quyết

Đề nghị kết nạp đảng viên

 

– Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

Ngày ….. tháng ….. năm ……, chi bộ …………………………………………… đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng………………………………………………………. vào Đảng.

Tổng số đảng viên của Chi bộ: …………… đảng viên, trong đó chính thức:  …………… đồng chí, dự bị:  …………… đồng chí.

Có mặt: …… đảng viên, trong đó chính thức:  …..… đồng chí, dự bị: …..… đồng chí.

Vắng mặt: …. .. đảng viên, trong đó chính thức:  …… đồng chí, dự bị: …… đồng chí.      

Chủ trì hội nghị: đồng chí …………………………..… Chức vụ …………………

Thư ký hội nghị: đồng chí ………………………………………………………….

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Chi bộ thống nhất kết luận về quần chúng  ………………………………………………. như sau:

Về lý lịch: ……………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Những ưu, khuyết điểm chính:

+ Về phẩm chất chính trị: ……………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Đạo đức, lối sống: …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Năng lực công tác: ……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

+ Quan hệ quần chúng: ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với Quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, số đảng viên chính thức tán thành việc kết nạp quần chúng ………………………………………………………vào Đảng ……….. đồng chí (đạt ……….. %) so với tổng số đảng viên chính thức. Số đảng viên chính thức không tán thành ………. đồng chí (………….%)với lý do ………………………………………………………….v

………………………………………………………………………………………………………………….

Chi bộ đề nghị Đảng uỷ xét, kết nạp quần chúng ……………………………………….. vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

 Nơi nhận:

– Đảng uỷ Trường Đại học GTVT  (để báo cáo)

– Lưu chi bộ.

                              T/M Chi bộ

Bí thư

(ký, ghi rõ họ và tên)

 ———————————————————————————————-

Đảng bộ ………………….                                     Đảng cộng sản việt nam

Đảng uỷ bộ phận………….                              …………, ngày…..tháng….năm200

……………………………………

Số:……-BC/ĐU

 

 

BÁO CÁO

Đề nghị kết nạp đảng viên

 

      Căn cứ Điều 4, Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

      Ngày ……tháng……năm 200…., Ban Chấp hành Đảng bộ …………………

đã họp để xét, đề nghị kết nạp quần chúng………………………………..vào Đảng.

      Tổng số uỷ viên Ban Chấp hành……..đồng chí, có mặt………….đồng chí vắng mặt……..đồng chí.

       Lý do vắng mặt:………………………………………………………………….

       Chủ trì hội nghị: đồng chí……………………………….Chức vụ………………

       Thư ký hội nghị: đồng chí……………………………….

        Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Đảng uỷ thống nhất kết luận về quần chúng…………………………………………như sau:

        Về lý lịch: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

        Những ưu, khuyết điểm chính:

        (Về phẩm chất chính trị; lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

        Đối chếu với quy định của Điều lệ Đảng về tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, Đảng uỷ bộ phận……………………………………………báo cáo với

Đảng uỷ cơ sở……………………………………..xét (hoặc không) kết nạp quần chúng…………………………………………..vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

        Số đồng chí tán thành……….. (đạt……%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không tán thành………….. (đạt…………..%) so với tổng số cấp uỷ viên. Số không

tán thành ……..đồng chí với lý do……………………………………………………

        Đề nghị Đảng uỷ xét (hoặc không) kết nạp quần chúng vào Đảng.

 

 

Nơi nhận:                                                                                                             T/M Đảng uỷ bộ phận

– Đảng uỷ……………………                                                                                                Bí thư

  (để báo cáo)

– Lưu                                                                                                                                  (ký, ghi rõ họ và tên)

 Mẫu hồ sơ kết nạp Đảng  Chờ 5s rồi click SKIP trên góc phải sẽ ra trang download

http://Thuviengiadinh.com

Lưu

Save

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình