Home » Văn bản » Mẫu dơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


 

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

 

Kính gởi:        UBND xã, (phường):………………………………

                                     

1. Tôi tên là:………………………….Sinh ngày:……………………….

2. Quê quán:……………………………………………………………………………………………..

3. Địa chỉ (tạm trú): …………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

4. Hiện là sinh viên lớp:…………….Khoa ……., Trường ………………………………

5. Mã số sinh viên:……………………………………………………………………………………

6. Điểm trung bình học kỳ………………………………,……………..điểm.

Xin được xác nhận gia đình tôi hiện đang có hoàn cảnh như sau:

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

7. Gia đình thuộc diện:

Chính sách c, Vùng sâu c ,  Hộ nghèo c

Cha:……………………………….,…..…tuổi, hiện ở tại:……………………………………

Nghề nghiệp: ……………………………………………………………………………………………

Mẹ:…………………………………,…….tuổi, hiện ở tại:…………………………………….

Nghề nghiệp:…………………………………………………………………………………………….

Khác (cha mẹ ly thân,ly dị…):…………………………………………………………………..

(nếu đã mất thì ghi năm và lý do mất, nếu bệnh thì ghi rõ bệnh gì, có nằm viện không, bệnh viện nào? nếu là thương binh thì ghi rõ hạn thương binh )

 

8. Gia đình có……anh chị em (kể cả tôi).     Người lớn nhất……….tuổi,  Người nhỏ nhất…………tuổi.

Số người còn đang đi học: Cấp 1:……….……, Cấp 2:…..……..…, Cấp 3:…………, Đại học……………

9. Nhà tôi có ………m2 đất trồng (nuôi)….. …….…………………………..

10. Gia đình có             Buôn bán nhỏ (nghề nghiệp khác)….………………

11. Thu nhập bình quân của gia đình……………………….đồng/tháng

12. Bản thân tôi: Thu nhập…………………….đồng/tháng (nếu có)

13. Lý do xin xác nhận: (VD: bổ sung hồ sơ xin học bổng, vay vốn….)

 

                                                                                                                                        …,Ngày…tháng……năm 20….

 Xác nhận của chính                                                                                                              Người làm đơn

quyền địa phương                       

Thuviengiadinh.com (THeo Luật sư Đông Nam Á)

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình