Home » Văn bản » Đơn xin nghỉ phép năm

                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                            ĐƠN ĐỀ NGHỊ NGHỈ PHÉP HÀNG NĂM

                                             Kính gửi: …………………………….

 

Họ và tên:………………………………………………………

Đề nghị được nghỉ phép năm 200….

Từ ngày….tháng….năm 200…đến ngày….tháng….năm 200…

Nơi nghỉ phép:………………………………………………………………..

Lý do:………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

     Kính đề nghị lãnh đạo xem xét, giải quyết ./.

                                                                                                                                       Ngày…..tháng……..năm 200…

 Ý kiến của cơ quan quản lý :                                                                                                  Người đề nghị

 

 

Save

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình