Home » Văn bản » Mẫu đơn xin đi học nghề

                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          ——————-

 

                                                                 ĐƠN XIN….

    Kính gửi: …………………………

     Tôi tên là…………… Ngày sinh…………………………………………

     Chỗ ở hiện nay……………………………………………………………

     Họ tên bố……………………..tuổi……… nghề nghiệp…………………

     Đơn vị công tác…………………………………………………………..

     Họ tên mẹ……………………tuổi………. nghề nghiệp…………………

     Đơn vị công tác ………………………………………………………….

     Nay làm đơn này để xin được ……………………………………………

     ……………………………………………………………………………

     Nếu được thu nhận tôi xin cam đoan:

     1 – Tuyệt đối chấp hành nội qui học tập và lao động

     2 – Tuyệt đối phục tùng sự phân công học tập, bố trí của tổ chức đơn vị sử dụng.

     – Nếu vi phạm nội qui, kỷ luật hoặc tự ý thôi, bỏ học, bỏ việc phải bồi thường hoàn toàn học phí, những tổn thất đã gây ra theo quy định của Nhà nước và của nhà trường đơn vị công tác.

     Lời cam đoan và ý kiến                                                          Ngày… tháng… năm …..…

     của bố hoặc mẹ …………….                                                                  Người viết đơn

          Ký tên

 

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình