Mẫu : Đề nghị gia hạn hợp đồng

TÊN ĐƠN VỊ ……………….

——

SỐ: ………….
V/v: Đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

………….., ngày    tháng      năm

 

Kính gửi: ……………………………..

Tên doanh nghiệp, tổ chức: …………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Lĩnh vực sản xuất kinh doanh:……………………………………………………………………………………….

đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho:…………………………………………………………………………..

Ông (bà): ………………………………………. Quốc tịch: ……………………………………………….

Chức danh công việc: …………………………………………………………………………………………………

Hình thức bị xử lý kỷ luật lao động trong thời gian làm việc tại doanh nghiệp, tổ chức (nếu có): ……

Giấy phép lao động số: ………………. Cấp ngày …………………………………………………………….

Cơ quan cấp …………………………………………………………………………………………………………….

Thời hạn gia hạn từ ngày: …../……/…… đến ngày: …../…../……

Doanh nghiệp, tổ chức: ……………………………………………………………………………………………….

đã đào tạo người lao động Việt Nam để thay thế: ……………………………………………………………..

+ Họ và tên: …………………………………………. Giới tính: ………………………………………….

+ Năm sinh: ……………………………………………………………………………………………………………..

+ Lĩnh vực đào tạo: ……………………………………………………………………………………………………

+ Thời gian đào tạo:…………………………………………………………………………………………………….

+ Kinh phí đào tạo: …………………………………………………………………………………………………….

Lý do chưa đào tạo được người lao động Việt Nam để thay thế: ………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu đơn vị.

Doanh nghiệp, tổ chức
(Ký tên, đóng dấu)

 http://Thuviengiadinh.com (Sưu tầm)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.