Home » Văn bản » Mẫu đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt năm 2013

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………., ngày… tháng….năm 2013

Tải mẫu đăng ký: Mau Dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc HoChi Minh 2013

BẢN ĐĂNG KÝ

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” năm 2013.

 

 
   

Kính gửi: Chi ủy Chi bộ…………………

Tên tôi là : …………………………………………..……………..………………

Chức vụ: ……………….………………………………………..………………

Sinh hoạt tại chi bộ : ………………………………………….………….…….

 

Sau khi được tiếp thu những nội dung cơ bản chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ”. Liên hệ với nhiệm vụ được giao, tôi tự đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 như sau:

1. Về phong cách quần chúng

– Mối quan hệ với quần chúng nơi công tác?

– Gần dân, vì dân, trọng dân?

– Tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân?

2. Về phong cách dân chủ và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

– Tôn trọng tập thể, phát huy sức mạnh tập thể?

– Mở rộng dân chủ trong chi bộ, đảng bộ, dân chủ với quần chúng?

– Nguyên tắc tự phê bình và phê bình?

– Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)?

3. Về trách nhiệm nêu gương

– Về tư tưởng chính trị

– Về đạo đức, lối sống, tác phong

– Việc tự phê bình, phê bình

– Về quan hệ với nhân dân

– Về trách nhiệm trong công tác

– Về ý thức tổ chức kỷ luật

– Về đoàn kết nội bộ

– Thực hiện 19 điều đảng viên không được làm?

 

Tôi xin quyết tâm và thực hiện có hiệu quả các nội dung đã nêu trên./.

 

                                                                   NGƯỜI VIẾT

Tải mẫu đăng ký: Mau Dang ky hoc tap va lam theo tam guong dao duc HoChi Minh 2013

Related posts:

Chương trình Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Quán ăn ốc Xuân
Bộ Luật Lao động đã sửa đổi và bổ sung qua các năm 2002, 2006, 2007
Hợp đồng cho thuê nhà trọ
Kỹ năng viết tờ trình

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Lưu