Home » Văn bản » Mẫu biên bản đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015
ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN…………………..

NHIỆM KỲ 2010 – 2015

*

Số :     BB/ĐH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM


Hải Phòng, ngày 2 tháng 6 năm 2010

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI CƠ QUAN……………………

NHIỆM KỲ 2010 – 2015

Đại hội cơ quan …………. nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã tiến hành đại hội ngày 2 tháng 6 năm  2010.

Đại hội có mặt …. đảng viên trên tổng số …… đảng viên được triệu tập.

Khách mời có các đồng chí  :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

I. Đại hội bầu các cơ quan làm việc:

Chủ tịch đoàn gồm  các đồng chí:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tổ thư ký là các đồng chí  :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

II. Đại hội đã nghe báo cáo về tình hình đảng viên tham dự, trong đó có ….. đồng chí là chi uỷ viên đương nhiệm; có ……đảng viên bị bác tư cách; có ……đảng viên vắng mặt, lý do……………………………………………..

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đảng nhiệm kỳ qua và phương hướng§ nhiệm vụ công tác Đảng nhiệm kỳ 2010 – 2015 của đảng bộ, do đồng chí ………………………… trình bày trước đại hội.

Về tổng kết nhiệm kỳ qua, có các ý kiến bổ sung như sau :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015 có các ý kiến như sau:

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Đại hội đã biểu quyết những vấn đề: (nêu từng vấn đề, ghi rõ số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu hoặc số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội (tóm tắt các ý kiến) :

……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

III. Đại hội bầu ra cấp uỷ nhiệm kỳ 2010 – 2015 có (biên bản kèm theo).

IV. Đại hội thông qua nghị quyết Đại hội  đảng bộ nhiệm kỳ 2010 – 2015:

* Số đảng viên tán thành các chỉ tiêu trên: ……. đạt …….%.

*Số đảng viên không tán thành: ……….

Đại hội đã bế mạc hồi …… giờ ngày 2 tháng 6 năm 2010.

Chủ tịch                                                                Thư ký


Xác nhận

Chữ ký của đồng chí Chủ tịch Đoàn…………………………..

T/M Đảng uỷ

Bí thư (Phó bí thư)

Save

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình