Home » Văn bản » Mẫu báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XI của Đảng

ĐẢNG BỘ ………………………………………….                                                            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ ……………………………………………….

BÁO CÁO TỔNG HỢP

Ý KIẾN THẢO LUẬN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO

VĂN KIỆN TRÌNH ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

Căn cứ Chỉ thị 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 55-KH/TU của Thành ủy và công văn số 818 –CV/ĐUK của Đảng ủy Khối, Chi bộ ………………………………………………………….. đã tổ chức cuộc họp thảo luận đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng với …………./…………. Đảng viên tham dự.

A/. Đánh giá tình hình thảo luận:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………

B/. Nộp dung đóng góp ý kiến:

TTNội dungSố ý kiến đóng gópĐồng ý với dự thảoKhông đồng ý với dự thảoÝ kiến khác
Về dự thảo Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011).
IQuá trình cách mạng và những bài học kinh nghiệm:
1Những thắng lợi vĩ đại, những yếu kém, khuyết điểm, khó khăn, thách thức
2Những bài học lớn
IIQuá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta:
1Bối cảnh quốc tế
2Đặc trưng của xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng; mục tiêu và phương hướng cơ bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội.
IIINhững định hướng lớn về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại
1Về phát triển kinh tế
2Về phát triển văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, chính sách xã hội
3Quốc phòng, an ninh
4Về đối ngoại
IVHệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng
1Xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa
2Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
3Về mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân
4Về Đảng Cộng sản Việt Nam
Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011 – 2020:
ITình hình đất nước và bối cảnh quốc tế
IIQuan điểm phát triển
IIIMục tiêu chiến lược và khâu đột phá
1Mục tiêu tổng quát
2Mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường
3Các đột phá chiến lược
IVĐịnh hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế
1Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
2Phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tạo nền tảng cho một nước công nghiệp
3Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững
4Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh
5Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông
6Phát triển hài hòa, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới
7Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hòa với phát triển kinh tế
8Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân
9Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục – đào tạo
10Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững
11Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu
12Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; mở rộng  quan hệ đối ngoại, chủ động hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế
VNâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bào đảm thực hiện thắng lợi chiến lược
1Tực hiện tốt chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường
2Hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính
3Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí
4Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước
Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XI của Đảng
IKiểm điểm 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội X; nhìn lại 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010, 20 năm thực hiện cương lĩnh 1991
IIVề tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa; phương hướng nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011-2015)
1Dự báo tình hình thế giới và trong nước những năm sắp tới
2Tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ nghĩa
3Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm (2011 – 2015)
IIIĐổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế
1Đổi mới mô hình tăng cường và cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển nhanh, bền vững nền kinh tế
2Phát triển công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, tiếp tục tạo nền tảng cho một nước công nghiệp và nâng cao khả năng độc lập, tự chủ của nền kinh tế
3Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với giải quyết tốt vấn đề nông dân, nông thôn
4Phát triển các ngành dịch vụ, nhất là dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại, du lịch và các dịch vụ có giá trị gia tăng cao
5Tập trung xây dựng, tạo bước đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước
6Phát triển kinh tế – xã hội hài hòa giữa các vùng, đô thị và nông thôn
IVHoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
1Giữ vững định hướng cã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường
2Phát triển các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp
3Phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường
4Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN
VĐổi mới và phát triển giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, phát triển kinh tế tri thức; bảo vệ môi trường
1Đổi mới và phát triển toàn diện, mạnh mẽ giáo dục, đào tạo
2Phát triển và nâng cao hiệu quả của khoa học, công nghệ; phát triển kinh tế tri thức
3Coi trọng bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
VIChăm lo phát triển văn hóa
1Củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng
2Phát triển sự nghiệp văn học, nghệ thuật; bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống cách mạng
3Phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa
VIIThực hiện có hiệu quả tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội trong từng bước và từng chính sách phát triển
1Tập trung giải quyết tốt chính sách lao động, việc làm và thu nhập
2Bảo đảm an sinh xã hội
3Nâng cao chất lượng  chăm sóc sức khỏe nhân dân và công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em
4Đấu tranh phòng, chống có hiệu quả tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông
VIIITăng cường quốc phòng, an ninh bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa
IXTriển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế
XPhát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn tộc
XIĐẩy mạnh xây dựng nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
XIINâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

……………., ngày …… tháng …… năm 2010

TM. CHI ỦY CHI BỘ

BÍ THƯ

One Response to “Mẫu báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận các văn kiện Đại hội XI của Đảng”

  1. Minh Quy 06.07.2010

    Cảm ơn rất nhiều về mẫu báo cáo này. May quá, nếu không mình phải mất rất nhiều thời gian để đánh lại.

    Trả lời
Kỹ năng cuộc sống