Home » Văn bản » Mẫu bản kiểm điểm đảng viên năm 2016 – Bổ sung NQTW4 khóa XII

                          ĐẢNG BỘ, CHI BỘ ………………….            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2016

(kèm theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐU, ngày 09/11/2016, Công văn số232-CV/ĐU,  ngày 02/12/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố)

 Tải file về tại đây: Mau ban kiem diem dang vien nam 2016-Bo sung NQTW4-XII

          Họ và tên:  …………………………….ngày sinh………………………….

          Chức vụ Đảng: ………………………………………………………………

          Chức vụ chính quyền, đoàn thể: …………………………………………….

          Đơn vị công tác:……………………………………………………………..

          Chi bộ:……………………………………………………………………….

I. Ưu điểm, kết quả công tác

1. Về tư­ t­ưởng chính trị:

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:

3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao (bao gồm cả nhiệm vụ theo chức danh kiêm nhiệm)

4. Về tổ chức kỷ luật:

5. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), theo đó nay hướng dẫn bổ sung về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”để nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình; đồng thời phê bình cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diến biến”, “tự chuyển hóa” trên tinh thần thẳng thắn, đoàn kết, xây dựng; kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cá nhân. Sau kiểm điểm cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo theo quy định.

II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân

III. Phương hướng, biện pháp khắc phục       

IV.Tự nhận mức xếp loại chất lượng

1. Tự nhận xếp loại cán bộ công chức

          – Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

          – Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

          – Hoàn thành nhiệm vụ;

          – Không hoàn thành nhiệm vụ

2. Xếp loại chất lượng đảng viên

          – Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

          – Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ;

          – Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ;

          – Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

                                                               Hải Phòng, ngày      tháng      năm

                                                                           NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM                                                        

  

Đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên

          – Nhận xét, đánh giá của chi bộ:

…………………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                      T/M CHI BỘ

                                                                                                                 Bí thư

                                                                                               (Ký, ghi rõ họ và tên)

          – Cấp ủy phân loại chất lượng

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

                                                                               T/M ĐẢNG ỦY (CHI BỘ)

                                                                                     (Ký tên, đóng dấu)

 Tải file về tại đây: Mau ban kiem diem dang vien nam 2016-Bo sung NQTW4-XII

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình