Mẫu bản kiểm điểm đảng viên mới theo 4 nội dung hướng dẫn 07

Tải mẫu về tại đây : Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2011

ĐẢNG BỘ…………………….                                  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ:…………………….

 

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM

Đánh giá chất lượng đảng viên năm 2011

Họ và tên đảng viên: ……………………………………………………………………

Chức vụ:……………………………………………………………………………………

Sinh hoạt ở chi bộ:……………………………………………………………………..…

 

(nếu là đảng viên chuyển đến sinh hoạt tạm thời ghi thêm nơi sinh hoạt chính thức chi bộ, đảng bộ:……………………………………………………………………….………)

I/ Đảng viên tự kiểm điểm: Theo 4 nội dung Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương.

1 – Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2 – Về phẩm chất đạo đức lối sống:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

3 – Thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

4- Về ý thức tổ chức kỷ luật :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

II/ Đảng viên tự xếp loại :

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Người viết bản tự kiểm điểm

                                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

 

                                                                                     

 

II/ Ý kiến nhận xét của Chi bộ và kết quả xếp loại chất lượng:

1. Ý kiến nhận xét:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Kết quả xếp loại đảng viên của chi bộ:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

T/M CHI BỘ

                                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)

………………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………..………………………………………………………

 

                                                                                      Xác nhận của cấp ủy cơ sở

T/M Đảng ủy ……

Tải mẫu về tại đây : Mẫu Bản kiểm điểm đảng viên năm 2011

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.