Home » Văn bản » Mẫu bản cam kết: không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN THÀNH PHỐ

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ, ĐẢNG BỘ………

                               *

BẢN CAM KẾT

không vi phạm những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,

lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ;

 Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

Tải mẫu về: MAU CAM KET THƯC HIEN NGHI QUYET TRUNG ƯƠNG 4 VÀ THUC HIEN KH 05

Họ và tên…,

Chức vụ Đảng, Chính quyền, đoàn thể…,

Đơn vị công tác…,

Chi bộ…,

  1. Cam kết chống những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

Sau khi học tập, nghiên cứu học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ.

Tôi xin cam kết không vi phạm những biểu hiện mà Nghị quyết đã nêu, đồng thời cam kết rèn luyện, phấn đấu thực hiện Nghị quyết cụ thể như sau:

  1. Về tư tưởng chính trị

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Về đạo đức, lối sống

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Về đấu tranh chống các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05CT/TW của Bộ Chính trị

Sau khi nghiên cứu 10 quan điểm tư tưởng, 04 tấm gương thực hành đạo đức cách mạng, 7 phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cá nhân xin đăng ký việc học tập và làm theo như sau:

  1. Phấn đấu hoàn tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

…………………………………………………………………………………

  1. Một số việc cụ thể làm theo Bác trong năm 2017

…………………………………………………………………………………

 

                                                        ……………., ngày ….tháng….năm 2017

XÁC NHẬN CHI BỘ                                        NGƯỜI CAM KẾT

                                                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu về: MAU CAM KET THƯC HIEN NGHI QUYET TRUNG ƯƠNG 4 VÀ THUC HIEN KH 05

Save

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình