Home » Văn bản » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản Đại hội Công đoàn
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP. HẢI PHÒNG                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN ……………………                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        
 
                                  Hải Phòng, ngày…..tháng ……năm 200  

» Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản bầu BCH Công đoàn

                                                                                   

 

      BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ( ĐẠI BIỂU ) CÔNG ĐOÀN ………………………………… KHOÁ ………

NHIỆM KỲ …………………

 

Đại hội Công đoàn cơ quan ………………………….nhiệm kỳ ………..được tiến hành từ ngày…….đến ngày…….. tại địa điểm …………………………

Đại hội có mặt ……. đại biểu ( Đoàn viên ) trên tổng số …………….đại biểu

( Đoàn viên ) được triệu tập.

          Đại biểu mời gồm có…….đồng chí sau:

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch gồm các đ/c:

1. Đ/c ………………………………………….     3-…………………………………

2. Đ/c ………………………………………….      4-……………………………….

Đại hội đã bầu đoàn Chủ tịch Đại hội ( Chủ tịch Đại hội ) gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c ……………………………………………….

2. Đ/c ……………………………………………….

3. Đ/c …………………………………….

Đại hội đã bầu đoàn thư ký Đại hội gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c ……………………………………………….

2. Đ/c ……………………………………………….

3. Đ/c …………………………………….

A Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ Đại hội của Công đoàn do đồng chí……………………………….trình bày trước Đại hội.

          Đại hội thảo luận phần báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của Công đoàn với các ý kiến bổ sung như sau:

1-………………………………………………………………………

2-………………………………………………………………………

3-………………………………………………………………………

          Về phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn trong nhiệm kỳ tới, các ý kiến của đại biểu trong Đại hội như sau:

1.  ……………………………………………….

2.  ……………………………………………….

3.  …………………………………….

4- ……………………………………

Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau ( từng vấn đề có thể ghi số phiếu hoặc tỷ lệ % số phiếu biểu quyết trong Đại hội ).

1.  ……………………………………………….

2.  ……………………………………………….

3.  ……………………………………………….

B – Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Công đoàn( Cơ quan ) nhiệm kỳ………………….

          ( Có biên bản bầu cử kèm theo )

C – Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội ( Có văn bản kèm theo ).

            Đại hội đã kết thúc vào hồi ………..giờ ….ngày ….tháng….năm……

 

T/m đoàn chủ tịch

(ký tên)         

Dấu của BCH CĐ

t/m. thư ký đại hội

(ký tên)         

  Thuviengiadinh.com

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình