Home » Văn bản » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Biên bản bầu BCH Công đoàn
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TP. HẢI PHÒNG           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN …………                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                               Hải Phòng, ngày…..tháng ……năm 200

 
   

 
      » Hướng dẫn Đại hội Công đoàn cơ sở – Hướng dẫn thể lệ bầu cử

 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

BẦU BCH CÔNG ĐOÀN ………………………………… KHOÁ ………

NHIỆM KỲ …………………

 

Hôm nay, vào hồi ……. giờ …….. ngày …… tháng …… năm 20…….

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm: ………….. đ/c.

1. Đ/c ……………………………………………….  – Trưởng ban

2. Đ/c ……………………………………………….  – Uỷ viên

3. Đ/c ……………………………………………….  – Uỷ viên

4. Đ/c ……………………………………………….  – Uỷ viên

5. Đ/c ……………………………………………….  – Uỷ viên

Căn cứ vào danh sách ứng, đề cử đã được Đại hội thống nhất biểu quyết là ……….. đ/c để bầu ……….. đ/c vào BCH Công đoàn …………………………………………  khoá ………………… nhiệm kỳ ………………………………..

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả cụ thể như sau:

– Tổng số đại biểu được triệu tập là: …………… đ/c

– Tổng số đại biểu có mặt khi bầu cử là: …………… đ/c

– Tổng số phiếu phát ra: ………………. phiếu

– Số phiếu thu về: ……………….. phiếu

– Số phiếu hợp lệ: ……………….. phiếu

– Số phiếu không hợp lệ: …………………. phiếu

* Kết quả kiểm phiếu cụ thể cho từng người (xếp theo thứ tự bảng chữ cái A, B, C …) như sau:

STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU

ĐẠT TỶ LỆ (%)

(SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU)

     1       

 

 

 

     2       

 

 

 

     3       

 

 

 

     4       

 

 

 

     5       

 

 

 

     6       

 

 

 

     7       

 

 

 

     8       

 

 

 

     9       

 

 

 

   10     

 

 

 

   11     

 

 

 

   12     

 

 

 

   13     

 

 

 

   14     

 

 

 

   15     

 

 

 

– Căn cứ kết quả kiểm phiếu và số lượng uỷ viên BCH khoá ……………….. nhiệm kỳ ………………………………. đã được Đại hội biểu quyết thống nhất, các đ/c sau đây đã trúng cử vào danh sách BCH Công đoàn ………………………………………. nhiệm kỳ ……………………………..

(Xếp theo thứ tự số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

 STT

HỌ VÀ TÊN

SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU

ĐẠT TỶ LỆ (%)

(SO VỚI TỔNG SỐ PHIẾU BẦU)

     1       

 

 

 

     2       

 

 

 

     3       

 

 

 

     4       

 

 

 

     5       

 

 

 

     6       

 

 

 

     7       

 

 

 

     8       

 

 

 

     9       

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14

 

 

 

15

 

 

 

Biên bản này được lập thành 02 bản, thông qua Đại hội vào hồi ……. giờ …….. ngày …… tháng …… năm 20……., đã đọc lại cho các thành viên trong Ban kiểm phiếu cùng nghe, công nhận là đúng, không có ý kiến gì khác.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH                                                T/M. BAN KIỂM PHIẾU

Thuviengiadinh.com

Thẻ:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình