Home » Văn bản » Đơn xin việc làm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN XIN VIỆC

Kính gửi:…………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

Tôi tên là:…………………………………………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ……….. tháng ………. năm……………. tại……………………………………………………………

Giấy chứng minh nhân dân số:……………………………………………………………………………………….

Cấp ngày:…………. tháng ……… năm……………. tại……………………………………………………………

Hiện cư ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………

Trình độ văn hóa:………………………………………………………………………………………………………….

Ngoại ngữ:…………………………………………………………………………………………………………………..

Chứng chỉ/văn bằng khác:……………………………………………………………………………………………..

Nghề nghiệp chuyên môn:…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Xin vào vị trí:……………………………………………………………………………………………………………….

Sức khỏe:…………………………………………………………………………………………………………………….

Hiện nay chưa có việc làm, nguyện vọng xin được bố trí công việc làm.

Nếu được thâu nhận tôi xin cam đoan thực hiện các công việc được giao và chấp hành các chủ trương, chính sách của Nhà Nước và chế độ nội qui, kỹ luật của cơ quan xí nghiệp.Kính mong quí cơ quan, xí nghiệp chấp nhận.

………………, Ngày………….. tháng……….. năm 200……..

Người viết đơn ký tên

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình