Home » Văn bản » ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM

Ảnh–photo In 4×6 cm (1)                 ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM

 

1.Họ tên (chữ in hoa): …………………………………………………………………………..

   Tên khác (nếu có): …………………………………………………………………………………

2.Sinh ngày……….tháng……….năm………….Giới tính:    Nam      Nữ:    

3.Nơi sinh: …………………………………………………………………………………………

4.Quốc tịch gốc: …………………….Quốc tịch hiện nay: ……………………………………

5.Tôn giáo: ………………………………………………………………………………………..

6.Nghề nghiệp: ……………………………………Nơi làm việc: ……………………………..

7.Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………..

   …………………………………………………………Số điện thoại: ………………………..

8.Thân nhân:

 

Quan hệ

Họ tên

Ngày sinh

Quốc tịch

Địa chỉ thường trú

Bố

 

 

 

 

Mẹ

 

 

 

 

Vợ/chồng

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

Con

 

 

 

 

 

9.Hộ chiếu số/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ………………………loại (2):……….

   Cơ quan cấp: …………………………………………………có giá trị đến ngày:………..

10.Ngày nhập xuất cảnh Việt nam gần nhất (nếu có):…………………………………….

11.Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày …………………….; tạm trú ở VN ngày:………..

12.Mục đích nhập cảnh:………………………………………………………………………….

13.Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có):

    -Cơ quan, tổ chức:tên:……………………………………………………………………….

    -Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………

    -Cá nhân: họ tên:……………………………………………………………………………..

    -Quan hệ với bản thân:……………………………………………………………………….

14. Người dưới 14 tuổi đi cùng:

 

Ảnh photo

in

4×6 cm

(1)

 

Ảnh photo

in

4×6 cm

(1)

 

 

 

 

 

Số TT

Họ tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quốc tịch

Quan hệ với bản thân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Đề nghị cấp thị thực:    một lần     nhiều lần      

16. Đề nghị khác liên quan đến việc cấp thị thực (nếu có): ………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

 Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật

Làm tại: …………………………….ngày………tháng………..năm………….

Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên.

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………………….

Ghi chú

(1)  Mỗi người khai 01 bản, dán ảnh mới chụp, cỡ 4×6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu.

(2)  Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó.

 Thuviengiadinh.com (Theo Luật Hồng Đức)

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình