Đơn xin đăng ký khai sinh


 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————–

ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ KHAI SINH

(Dùng cho trường hợp có yếu tố nước ngoài)

Tôi là (Họ và tên người làm đơn):…………………………………..

Ngày, tháng, năm sinh: ………………………………………………..

Nơi thường trú: ………………………………………………………….

Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:……………………………………

Số………., cấp tại:………….., ngày, tháng, năm cấp:…………….

Quan hệ với người được khai sinh: …………………………………

Xin đăng ký khai sinh cho người có tên dưới đây:

Họ và tên:…………………………………Giới tính:……………………

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………….

Nơi sinh:……… Dân tộc:……………..Quốc tịch:……………….

Con thứ mấy: …………..Số con trong một lần sinh: ………….

Phần khai về cha, mẹ

CHA

MẸ

Họ và tênNgày, tháng, năm sinhDân tộcQuốc tịchQuê quánNơi thường trú tại Việt Nam hoặc ở nước ngoàiNơi tạm trú tại Việt Nam (nếu có0Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

……., ngày………..tháng………năm ……….

Người làm đơn(Ký và ghi rõ họ tên)


 Thuviengiadinh.com

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.