Home » Văn bản » Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương trung cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ

TƯƠNG ĐƯƠNG TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Kính gửi: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………(không ghi)

Tên tôi là:…………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………….Chức vụ:…………………………………….

Căn cứ theo Hướng dẫn số 03/HD-HVCT-HCQG ngày 15/3/2011 của Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh hướng dẫn chương trình để xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X).

 Tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị. Tôi xin gửi Hồ sơ cá nhân liên quan đến quá trình xác nhận trình độ tương đương Trung cấp Lý luận chính trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

………….., ngày       tháng 11 năm 2012

                                                                                                NGƯỜI VIẾT ĐƠN

 

 

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình