Home » Văn bản » Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ

TƯƠNG ĐƯƠNG SƠ CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

Kính gửi:      – Đảng ủy ……………………………….

 

Tên tôi là:            

Sinh ngày:                                    

Nguyên quán:        

Sinh hoạt tại:               

Đơn vị công tác:   

Căn cứ theo Quy định của Đảng về việc xác nhận trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên. Nay tôi có nhu cầu xác nhận trình độ lý luận chính trị, nên làm đơn này kính lên quý cấp trên xác nhận cho tôi có trình độ tương đương Sơ cấp Lý luận chính trị.

Tôi xin gửi kèm theo hồ sơ cá nhân liên quan đến việc xác nhận trình độ tương đương Sơ cấp Lý luận chính trị.

Xin trân trọng cảm ơn.

                                                                                                ………, ngày  .. tháng …… năm 2013

                                                                                                                                            Người làm đơn

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình