Home » Văn bản » Đơn đề nghị xác nhận trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do- Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TRÌNH ĐỘ

TƯƠNG ĐƯƠNG CAO CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

Kính gửi: …………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………(không ghi)

Tên tôi là:…………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………….Chức vụ:…………………………………….

Căn cứ theo Quy định số 256-QĐ/TW ngày 16/9/2009 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xác nhận trình độ chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Tôi có nhu cầu xác nhận trình độ tương đương Cao cấp Lý luận chính trị. Tôi xin gửi Hồ sơ cá nhân liên quan đến quá trình xác nhận trình độ tương đương Cao cấp Lý luận chính trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày       tháng 11 năm 20…

                                                                                                NGƯỜI VIẾT ĐƠN

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình