Home » Văn bản » Đơn đề nghị cấp chứng minh nhân dân

Ảnh

3 × 4

Tải mẫu vê tại đây : Mẫu đơn cấp lại CMND      

                                                                                              Mẫu CM3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CMND

Kính gửi:………………………………………………………………………………….

Họ và tên khai sinh (*)………………………………………………….. Nam/Nữ:………………

Tên gọi khác:……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……….tháng……….năm………… Nơi sinh:…………………………………………..

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp và nơi làm việc:……………………………………………………………………….

Họ tên cha:………………………………………..Họ tên mẹ:…………………………………….

Số điện thoại:………………………………………………………………………………………..

Đã được cấp CMND số:……………… Cấp ngày……./……./……..nơi cấp………………….

Sổ hộ khẩu số:……………tờ………….tập…………………………………………………………………..

Nêu rõ lý do cấp chứng minh: Cấp mới, cấp đổi, cấp lại (nếu sửa sai có đơn trình bày rõ lý do sai theo mẫu và kèm theo các tài liệu có liên quan):………………………………………… ………..

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi xin cam đoan lời khai trên là đúng sự thực, nếu có gì sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN …………..

(Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú)

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………ngày…….tháng…….năm……..
NGƯỜI LÀM ĐƠN
(Ký và ghi rõ họ tên)

I. XÁC NHẬN VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CÔNG AN HUYỆN, THÀNH, THỊ

(Chỉ áp dụng cho những người có nhu cầu xin về làm tại Công an tỉnh)

Công an ……………..đã kiểm tra đối chiếu ảnh, người, sổ hộ khẩu và các nội dung ghi trong đơn là đúng thực tế. Kính đề nghị Công an tỉnh xét giải quyết.

Ngày………….tháng……….năm………

TRƯỞNG CÔNG AN

(Ký tên, đóng dấu)

(*) Viết chữ in hoa đủ dấu

II. NỘI DUNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Có hồ sơ gốc trong tàng thư CMND:……………………………………………………………………….

CMND số:……………………………………………………………………………………………

Họ và tên:………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày……….tháng……….năm………… tại:………………………………………………….

Nơi đăng ký HKTT:………………………………………………………………………………….

Họ tên cha:…………………………………………………………………………………………

Họ tên mẹ:…………………………………………………………………………………………

Ý KIẾN XÁC MINH CỦA PHÒNG HỒ SƠ

Qua tra cứu tàng thư chúng tôi thấy:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ngày …….tháng………..năm………….

CÁN BỘ TRA CỨU                                     ĐỘI TRƯỞNG TTCCCD

(Ký, ghi rõ họ tên)                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

III. ĐỀ XUẤT CỦA ĐỘI CMND PHÒNG PC13

Qua kiểm tra hồ sơ xin sửa sai CMND của ông (bà):……………………………………..

Xin sửa sai nội dung từ:………………………………………………………………………….

Thành:………………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gồm:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị lãnh đạo phòng xem xét, giải quyết.

Ngày …….tháng………..năm………….

CÁN BỘ KIỂM TRA                                         ĐỘI TRƯỞNG

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG PC13

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Ngày………..tháng………..năm………….

TRƯỞNG PHÒNG

—————————————————————————————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

ĐƠN TRÌNH BÀY

(LÝ DO XIN SỬA SAI CHỨNG MINH NHÂN DÂN)

Kính gửi: Công an xã (phường, thị trấn)………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Tên tôi là………………………………………………Sinh ngày………./………./……………….

Nguyên quán:………………………………………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………………

Đã được cấp CMND số:………………… Qua đối chiếu giữa CMND với sổ hộ khẩu và các giấy tờ liên quan có sự sai lệch.

Nay xin được sửa sai:……………………………………………………………………………….

Từ:…………………………………………………………………………………………………

Thành:………………………………………………………………………………………………

Tôi xin trình bày lý do sai CMND như sau:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Vậy kính đề nghị Công an các cấp xem xét cho tôi được sửa sai CMND. Tôi xin cam đoan nội dung trình bày ở trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật./.

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN …………..

(Phường, xã, thị trấn nơi ĐKHK thường trú)

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………..

……………ngày…….tháng…….năm……..
NGƯỜI TRÌNH BÀY
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu vê tại đây : Mẫu đơn cấp lại CMND      Chờ 5s rồi click SKIP ADS sẽ ra trang download

Thuviengiadinh.com

Thẻ:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình