Home » Văn bản » Mẫu đơn đăng ký kết hôn

                                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                   ————————————–

 

 

Ảnh bên nam    4×6 cm

(Chụp chưa quá 6 tháng)

 

Ảnh bên nữ    4×6 cm

(Chụp chưa quá 6 tháng)

 

 

                                             TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

 

Kính gửi: Uỷ ban Nhân dân tỉnh/thành phố.……………………………………………………….

 

Người khai

NAM

NỮ

Họ và tên

 

   
Ngày tháng năm sinh

 

   
Nơi sinh

 

   
Dân tộc

 

   
Quốc tịch

 

   
Nghề nghiệp

 

   
Quê quán (1)

 

   
Nơi cư trú (2)

  

   
Hộ chiếu/CMND/Giấy tờ hợp lệ thay thế (3)

 

   
Số

 

   
Nơi cấp

 

   
Ngày, tháng, năm cấp

 

   
Kết hôn lần thứ

 

   

 Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm pháp luật về hôn nhân, gia đình Việt Nam và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.

 Đề nghị Quý Ủy ban xem xét, đăng ký.

 Làm tại………………….ngày………….tháng…..năm……………..

    Nam                                                   Nữ

(Ký và ghi rõ họ tên)                 (Ký và ghi rõ họ tên)

  

Xác nhận về tình trạng hôn nhân của người khai (4)

 ————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

————————————————————-

 

Ngày………..tháng………..năm ……………..

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

 Thuviengiadinh.com (Theo Luật Hồng Đư

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Kỹ năng cuộc sống
wap tai zalo chat 2017 nhanh
  • Chăm sóc trẻ
  • Kiến thức gia đình