Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở

Các bước tiến hành thành lập Công đoàn sở

Điều kiện thành lập Công đoàn sở

CÔNG TY: ………………………………….        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỊA CHỈ : …..………………………………..                  Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

(V/v: Thành lập Công đoàn cơ sở)                        ……, ngày … tháng …năm 200……

Kính gửi :   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG ………..

– Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ……………………….., do Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố cấp ngày ……../………/……….

– Căn cứ vào Điều 153 của Bộ luật Lao động hiện hành về việc thành lập tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp và Nghị định số 96/2006/NĐ-CP ngày 14/9/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp.

Hiện nay công ty đang hoạt động kinh doanh:………………………………………………

–    Tại số nhà …………. đường ………… phường ………………… Quận….TP………….

–    Số Điện thoại : ……………………………………;

–   Có số lao động là …………………… người.

Để thực hiện đúng Bộ Luật lao động, Ban Giám đốc công ty và đại diện tập thể người lao động kính đề nghị Liên đoàn Lao động Quận 1 cho phép đăng ký thành lập tổ chức Công đoàn nhằm giúp chúng tôi thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ cho người lao động và cho doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

Mong các đồng chí sớm giải quyết.

Trân trọng kính chào !


ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                      ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

**********************************************************************************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA NHẬP CÔNG ĐOÀN

Kính gửi:   BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG………….

Tôi tên :  …………………………        Giới tính :           Nam         Nữ

Ngày sinh:        ……… /………/……………     Dân tộc : ……………  Tôn giáo : …………

Hiện ngụ tại : ………………………………………………………………………………

Hộp thư (email) : …………………………………………     Điện thoại : ………………

Trình độ :          – Học vấn :       ………………………            – Chuyên môn : …………………

– Tin học :         ………………………            – Ngoại ngữ :  ……………………

– Lý luận Chính trị :       Cao cấp  / Trung cấp /    Sơ cấp

Là Đảng viên : Có / Không

Nghề nghiệp – Chức vụ :  …………………………………………………………………

Tên đơn vị :      …………………………………………………………………………………

Sau khi học tập Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tôi hoàn toàn tán thành và tự nguyện làm đơn này gửi đến Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động ……. để xin được kết nạp vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tôi hứa sau khi được kếp nạp, tôi sẽ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của người đoàn viên Công đoàn và đóng đoàn phí hàng tháng.

Kính mong được chấp thuận của tổ chức Công đoàn.

Chân thành cám ơn !

……………., ngày ……… tháng ……… năm 200….

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

****************************************************************

CÔNG TY: ………………………………………………

ĐỊA CHỈ : ……………………………………………….

ĐT/FAX : ……………………………………………….

DANH SÁCH LAO ĐỘNG GIA NHẬP TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

STT Ngày sinh Trình độ Chức vụ công tác Đảng viên Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ Đơn xin gia nhập
Họ và tên Nam Nữ Học vấn Chuyên môn nghiệp vụ Lý luận chính trị

****************************************************************

CÔNG TY: ………………………………………………

ĐỊA CHỈ : ……………………………………………….

ĐT/FAX : ……………………………………………….

WEBSITE : …………………………………………….

DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHẤP HÀNH LÂM THỜI

STT Ngày sinh Trình độ Chức vụ công tác Đảng viên Dân tộc Tôn giáo Địa chỉ
Họ và tên Nam Nữ Học vấn Chuyên môn nghiệp vụ Lý luận chính trị

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG              ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký,ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

****************************************************************

CÔNG TY : ………………………………………………………………………….

ĐỊA CHỈ : ………..………………………………………………………………….

ĐT/FAX : .…………………………………………………………………………….

WEBSITE : .…………………………………………………………………………

DANH SÁCH TRÍCH NGANG ỦY BAN KIỂM TRA LÂM THỜI

STT Ngày sinh Trình độ Chức vụ công tác Đảng viên Dân tộc Tôn giáo
Họ và tên Nam Nữ Học vấn Chuyên môn nghiệp vụ Lý luận chính trị

ĐẠI DIỆN NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG              ĐẠI DIỆN TẬP THỂ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)                                     (Ký, ghi rõ họ tên)

****************************************************************

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG …………         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CĐCS : ……………………                            Độc lập  – Tự Do – Hạnh Phúc

Số :  /QĐ-CĐCS                         …., ngày …….. tháng …….. năm 200….

QUYẾT ĐỊNH

( V/v kết nạp Đoàn viên Công đoàn )

BAN CHẤP HÀNH CĐCS ………………………………………………………..…………..

– Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam Khóa X

– Căn cứ vào quyết định số ……………………………… ngày ……. tháng ……. năm …………… của Ban Thường Vụ Liên đoàn Lao động Quận 1 về việc công nhận Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở …………………………………………………………..

–  Xét đơn xin gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam của người lao động đang làm việc  tại cơ quan.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay kết nạp ……………… người lao động là đoàn viên Công đoàn thuộc Công đoàn cơ sở …………………………………………………. (theo danh sách đính kèm), kể từ ngày ……… tháng ……… năm ………….

Điều 2: Nhiệm vụ của đoàn viên Công đoàn là phải thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Điều 3: Các đoàn viên có tên nêu trên chịu trách nhiệm theo quyết định này. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.


TM. BAN CHẤP HÀNH CĐCS

Nơi nhận:                                                                       CHỦ TỊCH

– Như điều 3;

– Lưu .

http://Thuviengiadinh.com (Theo Ldldq1tphcm)


2 Responses to “Các văn bản xin thành lập Công đoàn cơ sở”
  1. hieu nguyen 15.07.2011
    • admin 15.07.2011

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.