Home » Posts tagged with "xem nhung bai khan nom thoi co xua"

Posts tagged with "xem nhung bai khan nom thoi co xua"

Nguyên tắc Cúng, Khấn, Vái, và Lạy

Nguyên tắc Cúng, Khấn, Vái, và Lạy

Th12. 1 | Khải-Chính Phạm Kim-Thư I. Nghi-Thức Cúng Gia-Tiên Khi cúng thì chủ gia đình phải bầy đồ lễ cùng với hoa quả theo nguyên-tắc “đông bình tây quả,” rượu, và nước. Sau đó, phải đốt đèn (đèn...
Kỹ năng cuộc sống