Home » Posts tagged with "van khan dong tho"

Posts tagged with "van khan dong tho"

Văn khấn Lễ động thổ bằng âm hán

Văn khấn Lễ động thổ bằng âm hán

Th9. 20 | Duy ! Niên hiệu…., Tỉnh, huyện, xã, thôn… Tín chủ : … Kính cáo : … Đương niên thái tuế, cập thổ địa, thổ công, thổ phủ, tư mệnh, môn gia hộ uý/ cấm kỵ đẳng thần/.
Kỹ năng cuộc sống