Home » Posts tagged with "tu tuong ho chi minh trong xay dung dao duc moi,noi di doi voi lam,phai neu guong ve dao duc"

Posts tagged with "tu tuong ho chi minh trong xay dung dao duc moi,noi di doi voi lam,phai neu guong ve dao duc"

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Th10. 17 | Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người nhấn...
Kỹ năng cuộc sống