tư tưởng Hồ Chí Minh Archive

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh

1- Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm 1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm 1.1.1. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực,“nói thì phải làm” – Trung thực là là một phẩm chất đạo đức, thể hiện sự thống nhất giữa tư

Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược nước ta. Với truyền thống yêu nước, nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống thực dân, phong kiến. Tuy nhiên phong trào khởi nghĩa của các bậc tiền bối Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh… khi ấy đều thất bại, nguyên nhân chủ yếu

Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người nhấn mạnh: cũng như sông phải có nguồn, cây phải có gốc. Người cách mạng phải có đạo

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc của Hồ Chí Minh

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng chính trị đặc sắc, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt và bao trùm trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh. Tư tưởng đặc sắc ấy thể hiện nhất quán mục tiêu của con đường cách mạng mà Người đã lựa

Bài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẢNG ỦY KHỐI CQ DÂN CHÍNH ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……….. Phan Rang-Tháp Chàm, ngày  20  tháng 9 năm 2010 BÀI VIẾT THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” Họ và tên: Nguyễn Viết Cường Chức

Bản thu hoạch cá nhân sau 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Trường THPT Nguyễn Du Quận 10, ngày 20 tháng 9 năm 2010 BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM

Bài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Họ và tên: Nông Văn Thành. Sinh ngày 18/3/1980 Ngày vào Đảng: 14/10/2002. Ngày chính thức: 14/10/2003. Sinh hoạt tại Chi bộ Văn Phòng Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập, nghiên cứu các chuyên đề vê tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một cán bộ đảng

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

I. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò,

Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

ĐẢNG BỘ …………………….                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Chi Bộ …………………… Đồng Lê, ngày 19 tháng 09 năm 2010 BÀI THU HOẠCH Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” —————————- Họ và tên:    Phan Thanh Việt Sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ Trường THCS

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và vấn đề bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc

Nguyễn Ngọc Quyến Th.s triết học. Chủ nhiệm khoa Kiến thức cơ bản Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, vấn đề về văn hoá luôn có một vị trí quan trọng. Những quan điểm của Người về văn hoá là kim chỉ nam để Đảng ta hoạch định chính sách, sách lược phát triển văn

Mẫu đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng (dành cho đảng viên)

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ……………………………                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM …………, ngày…… tháng …… năm 2010 Mẫu dành cho đảng viên đóng góp ý kiến PHIẾU LẤY Ý KIẾN Tại đại hội các cấp Về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (Nội dung theo Báo cáo một số vấn đề

Mẫu đóng góp sửa đổi bổ sung Điều lệ Đảng (dành cho chi bộ tổng hợp)

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ………., ngày…… tháng…… năm 2010 (Mẫu tổng hợp dành cho chi bộ) PHIẾU LẤY Ý KIẾN Tại đại hội đảng bộ các cấp Về một số điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng (Nội dung theo Báo cáo một số vấn đề về bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Bài dự thi tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng

1.”Những mốc lịch sử của Ngành Xây dựng Đảng kể từ khi thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đến nay”? Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu “một bước ngoặt vô cùng quan trọng trong lịch sử của cách mạng Việt Nam”, là dấu ấn lịch sử đối với sự

Đề cương gợi ý trả lời câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu 80 năm ngày truyền thống ngành Tổ chức Xây dựng Đảng”

Câu hỏi 1: Hãy nêu những mốc lịch sử quan trọng đánh dấu sự trường thành và phát triển của Ngành Tổ chức xây dựng Đảng từ ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay? Đề cương trả lời: Ngày 3 – 2 – 1930 Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh

Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3)

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI                    Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2010 BÀI THU HOẠCH HỌC TẬP CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH “LÀ ĐẠO ĐỨC,