Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Th10 17, 2010

Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng vấn đề xây dựng đạo đức cách mạng, coi đạo đức là cái gốc, cái nền tảng của người cách mạng. Người nhấn mạnh: cũng như sông phải có nguồn, cây phải có gốc.

Người cách mạng phải có đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân. Người khẳng định: Có tài mà không có đức là người vô dụng, có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. Xuất phát từ thực tiễn cách mạng Việt nam, với tư duy độc lập sáng tạo, Hồ Chí Minh đã kế thừa có chọn lọc tư tưởng đạo đức truyền thống và vận dụng sáng tạo tư tưởng nhân văn của Chủ nghĩa Mác – Lê nin. Người đề xuất tư tưởng đạo đức mới, tư tưởng đạo đức cách mạng.

Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt 77 năm qua đã có vai trò hết sức to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay yêu cầu của thực tiễn là phải xây dựng một nền đạo đức mới ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới. Vì vậy học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết.

Song bài này chỉ đề cập tới những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.

1- Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức.

Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình,Hồ Chí Minh luôn luôn nêu gương sáng về đạo đức, Người nói ít làm nhiều, có nhiều vấn đề về đạo đức Người làm mà không nói, phải đi sâu nghiên cứu hành vi đạo đức của Người mới thấy được bản chất sâu xa của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Đối với cán bộ đảng viên Hồ Chí Minh nêu: “… Trước mặt quần chúng không phải ta cứ viết lên trán hai chữ cộng sản mà được họ yêu mến. Quần chúng chỉ yêu mến những người có tư cách, đạo đức muốn hướng dẫn nhân dân mình phải làm mực thước cho người ta bắt trước”(1).

Trong cuốn đường cách mệnh, khi nói về tư cách người cách mệnh Hồ Chí Minh viết: “Nói thì phải làm” “Có lòng bày vẽ cho người” hay trong tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng quýet sạch chủ nghĩa cá nhân, Hồ Chí Minh yêu cầu Đảng cần thực hiện “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” .

Luận điểm ấy đã khẳng định rất rõ vấn đề nêu gương có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống đạo đức, nhất là đối với trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

Những tấm gương về đạo đức phải được hiểu theo cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp, có tấm gương chung và riêng, lớn nhỏ, xa gần. Một nền đạo đức mới chỉ được xây dựng trên một nền rộng lớn, vững chắc, những phẩm chất chuẩn mực đạo đức đã trở thành hành vi đạo đức hàng ngày phổ biến trong toàn xã hội mà những tấm gương đạo đức của những người tiêu biểu, những người tốt việc tốt có ý nghĩa thúc đẩy cho quá trình đó.

Tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh là tấm gương chung cho cả dân tộc, cho các thế hệ mai mãi về sau. Nhưng còn nhiều tấm gương của các vị anh hùng, chiến sỹ thi đua nhứng tấm gương của những người tiêu biểu cho từng ngành, từng cấp, những tấm gương “Người tốt việc tốt” rất gần gũi trong đời thường có ở mọi lúc mọi nơi mà chúng ta không thể coi thường. Về vấn đề này Hồ Chí Minh đã nói: “Người tốt, việc tốt nhiều lắm ở đâu cũng có. Ngành nào, giới nào, địa phương nào, lứa tuổi nào cũng có(2).

2- Xây đi đôi với chống:

Theo Hồ Chí Minh trong đời sống hàng ngày cái tốt, cái xấu, đạo đức, phi đạo đức luôn luôn đan xen lẫn nhau. Chính vì vậy vừa phải xây dựng đạo đức mới, vừa phải chống cái phi đạo đức.

Muốn xây phải chống, chống nhằm mục đích cho xây. Cũng vì vậy Hồ Chí Minh căn dặn toàn Đảng: “Phải cương quyết quýet sạch chủ nghĩa cá nhân nâng cao đạo đức cách mạng bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần đoàn kết, tính tổ chức và kỷ luật”(3).

Việc xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành bằng việc giáo dục những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức từ trong gia đình, nhà trường, xã hội nhất là trong những tập thể gắn với hoạt động mỗi người. Vấn đề quan trọng trong việc giáo dục đạo đức là phải khơi dạy ý thức đạo đức lành mạnh ở mọi người để mọi người tự giác nhận thức được trách nhiệm đạo đức của mình. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, Cảm nhận thấy sâu sắc việc trau dồi đạo đức cách mạng là việc làm “Sung sướng vẻ vang nhất trong đời này” tiếp nhận sự giáo dục đạo đức là vấn đề nhất thiết không thể thiếu được, nhưng sự tự giáo dục, tự trau dồi đạo đức ở mỗi người còn quan trọng hơn nhiều đó cũng chính là điều mà Hồ Chí Minh nói về niềm vui của việc trau dồi đạo đức phải trở thành phổ biến trong xã hội.

Khi xây dựng, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức mới phải gắn liền chống lại cái xấu, cái sai, cái vô đạo đức thường diễn ra hàng ngày.

Để xây và chống có kết quả để tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi. Muốn xây dựng đạo đức mới, chung quy lại phải chống cho được chủ nghĩa cá nhân. Trong tác phẩm: Nâng cao đạo đức cách mạng quýet sạch chủ nghĩa cá nhân được công bố vào ngày 3/2/1969, nhân kỷ niệm lần thứ 39 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam đã mang ý nghĩa xây đi đôi với chống. Muốn nêu cao đạo đức cách mạng phải quýet sạch chủ nghĩa cá nhân.

3- Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời:

Theo Hồ Chí Minh, Người đã nhiều lần chỉ rõ: Mỗi con người phải thường; xuyên chăm lo tu dưỡng đạo đức như việc rửa mặt hàng ngày đấy cũng là công việc phải kiên trì bền bỉ suốt đời, không người nào có thể chủ quan tự mãn. Theo Người: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời xa xuống. Nó do đấu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”(4).

Nếu không thường xuyên rèn luyện thì lúc khó khăn có thể vượt qua, có công với cách mạng, nhưng đến khi an nhàn lại xa vào chủ nghĩa cán nhân trở thành con người ngăn cản cách mạng, cho dân, cho nước. Cũng chính vì lẽ đó mà tu dưỡng đạo đức phải gắn với thực tiễn bền bỉ trong mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, có như vậy mới phân biệt được đạo đức mới khác với đạo đức cũ.

Theo quan điểm của Hồ Chí Minh thì mỗi con người đều có cái tốt, cái xấu vấn đề là không tự lừa dối mình mà nhìn thẳng vào mình thấy rõ cái tốt, cái thiện để phát huy, thấy cái xấu, cái ác để khắc phục. Vì vậy việc tu dưỡng rèn luyện phải được thực hiện trong hoạt động thực tiễn. Hồ Chí Minh là một tấm gương suốtđời tự rèn luyện và trở thành tấm gương tuyệt vời về con người mới. Những đức tính quý báu của người không phải là bẩm sinh có được mà do quá trình tu dưỡng rèn luyện học tập, từng bước hấp thụ tinh hoa đạo đức dân tộc và nhân loại mà đã trở thành tư tưởng bất tử.

Đây là những nhân tố cơ bản để hình thành đạo đức cách mạng của người Việt Nam trong thời đại mới, nhân tố quyết định thắng lợi sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức luôn luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn hết sức sâu sắc, là động lực, là sức mạnh thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong suốt 77 năm qua và đang tiếp tục toả sáng trên con đường xây dựng đất nước Việt nam trong giai đoạn mới. Thực tế cuộc sống hiện nay cho thấy, việc vận dụng tư tưởng, đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết, là công việc quan trọng để mỗi chúng ta góp sức mình vào việc xây dựng đất nước.

Thấm nhuẫn tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, Tại hội nghị TW 6(lần 2) khoá VIII (tháng 2/1999) của Đảng cộng sản Việt nam đã đề ra cuộc vận động và xây dựng chỉnh đốn Đảng. Trong đó Đảng đặc biệt chú trọng các nguyên tắc về xây dựng đạo đức mới mà Hồ Chí Minh đã đưa ra.

Hội nghị TW6 khoá IX chỉ rõ: Cần phải tiếp tục thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ II Ban chấp hành Trung ương khoá VIII về giáo dục – đào tạo và nhấn mạnh phải nâng cao chất lượng giảng dạy các môn khoa học xã hội nhân văn, nhất là các môn Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chỉ thị số 06/CT-TW ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ Chính trị về cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để làm tốt cuộc vận động các tổ chức Đảng cần tăng cường công tác giáo dục trong toàn Đảng về lý tưởng cộng sản chủ nghĩa, đường lối chính sách của Đảng, nhiệm vụ đạo đức của người đảng viên. Từng cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng của nhân dân lên trên hết, phát huy dân chủ, nâng cao đạo đức cách mạng, từng bước quýet sạch chủ nghĩa cá nhân, học tập nâng cao trình độ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần gắn việc học tập với giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong các cơ quan, đơn vị, nhằm phê phán những biểu hiện tiêu cực đang diễn ra giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức, giác ngộ trước những lỗi lầm sai phạm, tự giác thực hành sửa chữa, đồng thời phát hiện những nhân tố mới, những điển hình người tốt, việc tốt, những tấm gương sáng tiêu biểu để nhân rộng, tạo nên một phong trào sống chiến đấu, lao động và học tập theo đạo đức Hồ Chí Minh mang đầy đủ ý nghĩa thực tiễn và có sức thuyết phục.

(1)- Hồ Chí Minh toàn tập – tập 5, Tr552 – NXB CTQG – HN- 1995

(2)- Hồ Chí Minh toàn tập – tập 12 Tr549 – NXB CTQG – HN- 1996

(3)- Hồ Chí Minh toàn tập – tập 12 Tr439 – NXB CTQG – HN- 1996

(4)- Hồ Chí Minh toàn tập – tập 9 Tr293 – NXB CTQG – HN- 1996

Nguyễn Thị Gấm (Khoa Xây dựng Đảng Trường chính trị tỉnh Hà Giang)

Theo Báo Hà GiangBáo cáo tổng kết 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Th10 13, 2010
ĐẢNG ỦY XÃ THỤY AN

CHI BỘ TIỂU HỌC THỤY AN

Số 05/BC-CBTH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

——————–

Thụy An, ngày 6 tháng 10 năm 2010

BÁO CÁO

KẾT QUẢ BỐN NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Chi bộ trường tiểu học Thụy An trực thuộc Đảng ủy xã Thụy An – Ba Vì – Hà nội. Hiện nay, Chi bộ có tổng số 22 Đảng viên – Đảng viên chính thức là 22 đồng chí.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 25/CT-BGD&ĐT ngày 15/8/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 06-KH/BCĐ ngày 10/9/2010 của Đảng uỷ xã Thụy An về Kế hoạch báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Chi bộ trường Tiểu học Thụy An báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức triển khai:

1.1. Ngay sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo của cấp trên, nhà trường đã quán triệt trong Chi bộ cũng như trong HĐSP về các Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Bộ GD&ĐT, của Huyện ủy Ba Vì và Đảng ủy xã Thụy An cho toàn thể Cán bộ, Đảng viên trong nhà trường.

1.2. Năm 2007, Chi bộ đã thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chi bộ để phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên của Ban chỉ đạo. những năm tiếp theo, Chi bộ tiếp tục tiến hành củng cố Ban chỉ đạo. ”. Ban chỉ đạo về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của nhà trường đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

* Ban chỉ đạo đã triển khai tới 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường tham gia 01 lớp học tập, quán triệt, thống nhất Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau đó, cho giáo viên và Đảng viên học tập các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghe kể các mẩu chuyện về thân thế và sự nghiệp của Bác, những tấm gương và lời dạy của Bác về đức tính “ Cần – Kiệm – Liêm – Chính – Chí công vô tư – Cho Đảng viên tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt của Đảng ủy xã Thụy An phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ba Vì triển khai nhằm tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Triển khai cho toàn thể Đảng viên, giáo viên đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào tháng 12/2009, đến tháng 10 năm 2010 thì tiến hành viết bài thu hoạch để đánh giá sơ kết quả 9 tháng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh.

* Cử đồng chí Bí thư Chi bộ tham gia buổi Giao lưu về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy tổ chức ( Có 10 Chi bộ tham gia ) với nội dung: Thi kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và liên hệ với thực tế bản thân, liên hệ với nhiệm vụ chính trị của đơn vị đang công tác.

* Hàng năm, khi xây dựng kế hoạch năm học, nhà trường luôn đặt nội dung thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” lên làm mục tiêu rèn luyện đạo đức cho Cán bộ, Đảng viên trong năm học. Sau đó phát động thành phong trào thi đua rồi gắn kết các cuộc vận động “ Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; Tổ chức cho giáo viên và học sinh ký cam kết ngay từ đầu năm học: Không vi phạm đạo đức nhà giáo, không xúc phạm danh dự và thân thể giáo viên và học sinh, không vi phạm tiêu cực trong thi cử, không để học sinh ngồi nhầm lớp, từ đó làm thay đổi đáng kể các hoạt động của nhà trường, từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại.

* Nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân 22-12 hằng năm, nhà trường luôn tổ chức cho giáo viên và học sinh mít tinh và nghe kể chuyện truyền thống về ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chuyện về anh bộ đội Cụ Hồ qua lời kể của các Bác Cựu chiến binh của xã. Cho học sinh tham gia các cuộc thi tìm hiểu về Anh bộ đội Cụ Hồ, tìm hiểu về truyền thống lực lượng vũ tranh nhân dân Việt Nam.

* Mỗi năm học, nhà trường đều tổ chức từ 3 đến 4 đợt thăm quan cho giáo viên và học sinh đi thăm quan đất Tổ Hùng Vương, thăm quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, Thăm Lăng Bác Hồ, thăm di tích Hồ Gươm, thăm Viện bảo tàng Quân đội nhân dân Việt Nam để giáo dục cho giáo viên và học sinh về truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của ông cha ta của dân tộc ta từ ngàn đời xưa đến nay.

* Trong các đợt thi đua nhân các ngày lễ lớn của địa phương, của dân tộc như: 20-11, 8-3, 26-3, 30-4, 19-5, 27-7, 19-8, 2-9, 10-10, 22-12..v..v.., nhà trường đều phát động các phong trào thi đua, phát động các cuộc thi tới giáo viên và học sinh với nội dung thiết thực và mạng tính giáo dục cao để giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây và truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, cụ thể như: Thi văn nghệ về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi thầy cô, ca ngợi  tình bạn, tình thầy-trò; Thi làm báo tường, báo ảnh, thi trò chơi dân gian, sân chơi trí tuệ, thi đua giành nhiều điểm tốt, thi đua nói lời hay làm việc tốt..v..v..

* Tích cực kẻ vẽ các băng dôn, khẩu hiệu, pano áp phích tuyên truyền về các nội dung như: “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “ Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương mẫu mực, tực học và sáng tạo”, “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với việc vi phạm đạo đức nhà giáo và việc học sinh ngồi nhầm lớp”, “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

* Hàng tuần, nhà trường đều tổ chức chào cờ vào sáng thứ hai đầu tuần. Tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh toàn trường đều tham gia chào cờ và hát Quốc ca. Trong buổi chào cờ đều có đánh giá kế hoạch hoạt động tuần trước và đưa ra kế hoạch hoạt động trong tuần tiếp theo nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh theo chủ điểm hàng tuần, nhắc nhở học sinh thực hiện các nề nếp rèn luyện đạo đức học sinh và thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy Thiếu niên, Nhi đồng.

* Vào đầu xuân, nhà trường phát động Tết trồng cây tới toàn thể giáo viên và học sinh  trong nhà trường theo lời kêu gọi của Bác: “ Vì lợi ích 10 năm phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm, phải trồng người ”. Bên cạnh đó, nhà trường cũng tổ chức cho học sinh trồng một vườn sinh vật cảnh với số lượng hơn 100 cây cảnh và hoa cảnh, trồng và chăm sóc 4 bồn hoa tại sân trường, 30 chậu cây cảnh các loại làm cho khung cảnh sư phạm xanh-sạch-đẹp.

* Chỉ đạo cho giáo viên Tổng phụ trách xây dựng kế hoạch: mỗi năm tổ chức 2 đợt thu gom giấy vụn để học sinh có ý thức tiết kiệm, tái sử dụng giấy, rác thải và giáo dục ý thức vệ sinh môi trường, đồng thời gây quỹ giúp bạn nghèo gặp khó khăn, vươn lên trong học tập.

* Giáo dục học sinh có ý thức tiết kiệm điện, ra khỏi phòng phải tắt điện ngay, ý thức tiết kiệm nước sạch, không xả nước bừa bãi, ý thức bảo vệ cây xanh, bảo vệ của công, bao bọc sách vở để giữ tốt, dùng bền.

* Chỉ đạo cho cán bộ, giáo viên và nhân viên toàn trường phải có ý thức giữ gìn và bảo vệ các trang thiết bị, đồ dùng giảng dạy để tận dụng tối đa và sử dụng hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất, hư hỏng thiết bị, đồ dùng không đáng có.

* Có kế hoạch quản lý, sử dụng, mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa CSVC một cách khoa học và hiệu quả. Thường xuyên tiến hành kiểm tra tài sản, thanh tra các loại quỹ ngoài Ngân sách để tránh tiêu cực, tránh tham ô, lãng phí, thất thoát tài sản công.

* Khuyến khích các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường nghiên cứu và thực hiện các đề tài sáng kiến kinh nghiệm để áp dụng hiệu quả trong thực tế về các biện pháp làm việc àn toàn, tiết kiệm và hiệu quả, nhất là các đồ dùng dạy học tự làm hết ít kinh phí nhưng mang lại hiệu quả cao trong giảng dạy.

* Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ, các buổi họp Hội đồng sư phạm hoặc các buổi đánh giá xếp loại thi đua giáo viên và học sinh, nhà trường đều nghiêm túc đánh giá một cách khách quan vô tư, tích cực phê bình và tự phê bình, mạnh dạn chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý và những sai phạm trong sinh hoạt và trong công việc, phát huy tính dân chủ, tính công khai, nhất là công khai tài chính nhằm xây dựng Chi bộ Đảng nhà trường luôn trong sạch vững mạnh và môi trường sư phạm lành mạnh, thân thiện.

* Tạo điều kiện cho Cán bộ, Đảng viên và giáo viên học hỏi bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tham gia các lớp học LLCT, lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý, các lớp Đại học từ xa nhằm nâng cao trình độ, lý luận cách mạng và trình đọ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giúp họ thuấn nhuần tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, lý tưởng đạo đức cách mạng của Đảng để cống hiến cho Đảng và cho nhân dân.

1.3. Tuy nhiên, Ban chỉ đạo chưa duy trì sinh hoạt thường xuyên, liên tục để đánh giá tình tình, kết quả thực hiện, xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, việc học tập về những tấm gương của Bác chưa thường xuyên, nội dung tuyên truyền vận động chưa phong phú, các nội dung làm theo tấm gương của Bác còn chung chung, chưa cụ thể, thiết thực với Đảng viên và giáo viên, việc tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động có lúc còn bị động, lúng túng.

2. Kết quả đạt được:

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , bản thân mỗi Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh trong nhà trường đã thực sự thấm nhuần tư tưởng đạo đức cách mạng sáng ngời của Bác Hồ muôn vàn kính yêu. Những tấm gương đạo đức sáng chói của Người, đức hy sinh cao cả của Người, tấm gương hy sinh cả cuộc đời để hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân của Bác, thực sự đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và sâu sắc trong từng suy nghĩ và việc làm của mỗi người thầy giáo, cô giáo và mỗi học sinh trong nhà trường. Chính vì vậy, giáo viên và học sinh trong toàn trường đều sôi nồi tích cực thi đua rèn luyện đạo đức, ra sức cố gắng khắc phục mọi khó khăn, gian khổ để đạt nhiều thành tích cao trong giảng dạy và học tập. Kết quả giảng dạy, học tập và rèn luyện đạo đức của giáo viên và học sinh năm sau thường cao hơn năm trước. Bên cạnh đó, các mặt hoạt động như: Công tác chính trị tư tưởng, công tác xây dựng CSVC, công tác hoạt động của các đoàn thể, công tác xây dựng Đảng đều đạt kết quả đáng phấn khởi, cụ thể như sau:

2.1. Công tác chính trị, tư tưởng: 100% Cán bộ, Đảng viên đã được tham gia học tập các chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy xã Thụy An, Chi bộ nhà trường và HĐSP nhà trường tổ chức. 100% Cán bộ, Đảng viên trong nhà trường đã đăng ký các nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 100% Đảng viên trong nhà trường đã viết bản thu hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực sự đã trở thành Kim chỉ nam cho mọi suy nghĩ, hành động và việc làm của mỗi cán bộ, Đảng viên trong nhà trường. Trong 4 năm qua, phần lớn trong số hơn 40 buổi sinh hoạt của Chi bộ đều triển khai nội dung học tập những bài học về tấm gương đạo đức của Bác, những lời dạy của Người về đạo đức người Cán bộ Đảng viên, đạo đức người cách mạng. Do vậy 100% cán bộ, Đảng viên trong nhà trường đều trung thành với lý tưởng của Đảng, yên tâm công tác, yêu nghề mến trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt bất cứ công việc gì mà Đảng và cấp trên giao phó. Không có đồng chí nào vi phạm ý thức, tổ chức kỷ luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện tiêu cực, xa rời Đảng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

2.2.Công tác giáo dục:

* Các đồng chí cán bộ, Đảng viên trong nhà trường luôn luôn tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT và trình độ nghiệp vụ sư phạm. Trong 4 năm qua,     đã có một đồng chí CBQL đã tham gia học tập và tốt nghiệp lớp Trung cấp LLCT, một đồng chí tham gia lớp CBQL giáo dục và đã tốt nghiệp, 7 đồng chí giáo viên và Đảng viên tốt nghiệp các lớp Cao đẳng và Đại học sư phạm hệ đào tạo từ xa, 5 đồng chí Đảng viên và giáo viên đang tiếp tục tham gia học  các lớp Đại học từ xa. Bên cạnh đó, hàng trăm chuyên đề chuyên môn được triển khai thực hiện nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Mỗi năm học, 100% giáo viên đều tham gia thao giảng thi đua. Phong trào ứng dụng CNTT được đẩy mạnh, góp phần đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường được Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ và Lãnh đạo Phòng GD&ĐT Ba Vì biểu dương khen ngợi. Hàng chục đề tài sáng kiến kinh nghiệm đã được xếp loại A cấp huyện và loại C cấp thành phố, tiêu biểu là đề tài quản lý của đồng chí Trần Ngọc Khánh và đề tài của đồng chí Bùi Mỹ Dung được xếp loại C cấp thành phố năm học 2007 – 2008 và năm học 2009 – 2010. Trong 4 năm qua đã có 7 đồng chí đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện ( Trong đó có ba đồng chí đạt giải Khuyến khích và một đồng chí đạt giải Nhì huyện ) , 5 đồng chí đạt giáo viên Viết chữ đẹp cấp huyện, 12 đồng chí đạt Chiến sĩ thi đua và Lao động giỏi cấp huyện, 4 Tổ chuyên môn đạt danh hiệu Lao động giỏi cấp huyện, Công đoàn 2 năm đạt vững mạnh xuất sắc cấp huyện, trường đạt danh hiệu trường Tiên tiến cấp huyện năm học 2006-2007 và năm học 2008-2009.

* Các em học sinh cũng tích cực thi đua học tập và rèn luyện đạo đức. Trong 4 năm qua, tỉ lệ học sinh có đạo đức Thực hiện đầy đủ bình quân là 99,8%, trong hai năm học vừa qua, các em học sinh có hạnh kiểm THĐĐ đều đạt 100%, không có học sinh mắc các tai tệ nạn xã hội, không có học sinh bỏ học, không có học sinh trộm cắp, đánh nhau, vô lễ với thầy cô. Tỉ lệ học sinh Giỏi các cấp, học sinh Tiên tiến năm sau cao hơn năm trước [ Năm học 2006-2007: có 2 học sinh Giỏi cấp huyện và 1 học sinh Viết chữ đẹp cấp huyện; Năm học 2009-2010 có 10 em đạt học sinh giỏi cấp huyện ( trong đó có hai giải Nhì huyện ), một em đạt giải Khuyến khích cấp Thành phố, 21 em đạt học sinh Viết chữ đẹp cấp huyện ( trong đó có 3 giải Nhì huyện ) ]. Tỉ lệ học sinh lên lớp, học sinh HTCT hàng năm đạt tỉ lệ 95% trở lên.

2.3 Công tác xây dựng CSVC:

* Nhà trường luôn luôn tiết kiệm Ngân sách để tập trung xây dựng, tu bổ CSVC, mua sắm trang thiết bị, trang trí khung cảnh sư phạm để tạo một môi trường thuận lợi, lành mạnh và thân thiện cho giáo viên và học sinh thi đua giảng dạy và học tập. Nhưng tiết kiệm Ngân sách không có nghĩa là cắt xén chi tiêu mà là sử dụng Ngân sách đúng mục đích, đúng giá trị và hiệu quả, không buông lỏng quản lý tài chính, không để thất thoát tài chính hoặc sử dụng không đúng việc, không đúng lúc, không đúng giá trị thực tế và không hiệu quả. Áp dụng tốt các sáng kiến kinh nghiệm vào thực tế góp phần tiết kiệm Ngân sách ( tiêu biểu như sáng kiến dùng màn hình tinh thể lỏng thay thế cho máy chiếu lắp đặt cho 10 phòng học để giảng dạy GA ĐT tiết kiệm được khoảng 150 triệu đồng ); tận dụng công lao động sẵn có của địa phương trong xây dựng CSVC      ( Nhờ nhân dân địa phương và Bộ đội của đơn vị bạn giúp đỡ nhà trường đổ sân bê tông tiết kiệm được gần 20 triệu đồng , giao cho phụ huynh học sinh xây dựng nhà vệ sinh và một số công trình xây dựng, sửa chữa CSVC khác cho nhà trường tiết kiệm được hàng chục triệu đồng ).

* Để tránh tiêu cực trong quản lý tài chính nhằm tiết kiệm Ngân sách, nhà trường có kế hoạch tổ chức cho Ban thanh tra nhân dân gồm 3 đồng chí được Đại hội viên chức nhà trường bầu ra tiến hành Thanh tra tài chính 3 tháng/1 lần rồi báo cáo kết quả trong các cuộc họp HĐSP cho toàn thể giáo viên đều công khai được biết. Đối với các khoản thu của học sinh, nhà trường đều mời Ban đại diện CMHS 3 tháng/1 lần kiểm tra các chứng từ thu chi và ký duyệt các khoản chi nếu thấy nội dung chi là thiết thực, đúng mục đích và hợp lệ chứng từ.

Chính vì làm tốt các biện pháp trên, mà trong 4 năm qua, với nguồn Ngân sách tiết kiệm hơn 600 triệu đồng, nhà trường đã tự xây dựng được hai khu nhà vệ sinh tự hoại cho giáo viên và học sinh, một nhà bảo vệ, hơn 200 m2 nhà xe mái tôn cho giáo viên và học sinh; đổ được hơn 500 m2 sân bê tông; đóng được hơn 100 bộ bàn ghế học sinh; mua sắm được 20 tủ thiết bị, tủ hồ sơ, 15 bàn vi tính, 17 máy tính  ( trong đó có 4 máy tính xách tay và 13 máy tính để bàn ), 4 máy in Laze, 1 máy quét ảnh, 2 máy ảnh KTS, 2 bộ tăng âm loa đài, 10 màn hình tinh thể lỏng 42 ince, 2 máy chiếu đa năng; thay thế sửa chữa lại toàn bộ hệ thống dây điện, thiết bị điện của nhà trường, sửa chữa lại khu vệ sinh tự hoại tại khu lẻ; lắp đặt hệ thống máy lọc nước sạch với 2 máy lọc công nghệ RO để  phục vụ nước uống sạch cho giáo viên và học sinh; xây dựng được 5 bồn hoa, ốp lát trụ cổng, xây thêm tường bao, trang trí lại toàn bộ khung cảnh sư phạm và các phòng học, các phòng làm việc.

2.4. Công tác xây dựng Đảng:

* Yêu cầu mỗi Đảng viên phải đăng ký 2 đến 3 nội dung về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sau đó quyết tâm thực hiện các nội dung và triển khai tổ chức đánh giá tại Chi bộ.

* Tích cực bồi dưỡng trình độ LLCT cho Cán bộ, Đảng viên, nhất là bồi dưỡng CT cho Đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức Đảng cho đối tượng chuẩn bị kết nạp Đảng. Trong 4 năm đã kết nạp được 9 Đảng viên, cử 1 đồng chí Bí thư CB đi học lớp Trung cấp LLCT, cử 1 Chi ủy viên đi học lớp QLGD.

* Mạnh dạn đấu tranh với các biểu hiện vi phạm tiêu cực trong Đảng để làm trong sạch đội ngũ Đảng: Năm 2008 và 2010 đã kỷ luật hai đồng chí Đảng viên vi phạm sinh con thứ ba bằng hình thức Cảnh cáo Chi bộ, chậm tăng lương 1 năm và cách chức Bí thư Đoàn trường.

* Năm 2007và 2009, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ Trong sạch vững mạnh.

3. Đánh giá, nhận xét chung:

a. Ưu điểm:

– Chi bộ nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai Cuộc vận động một cách sâu rộng với nhiều nội dung thiết thực, triển khai tới toàn thể Cán bộ, Đảng viên, giáo viên và học sinh toàn trường, tạo thành một phong trào có sức lan tỏa nhanh và mạnh tới từng con người, từng công việc cụ thể tác động không nhỏ đến nhận thức đạo đức, góp phần nâng cao chất lượng của phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác nói riêng và phong trào giáo dục của nhà trường nói chung; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong HĐSP tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia gúp ý, tự liờn hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.

– Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CBCC có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và 02 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.

b. Tồn tại, nguyên nhân:

– Nhận thức của một số ít Đảng viên, CBCC về ý nghĩa Cuộc vận động chưa đúng mức; còn hời hợt và chưa tích cực cao trong học tập.

– Việc tổ chức học tập chất lượng chưa cao.

– Một số CBCC, Đảng viên với tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao; chưa mạnh dạn góp ý; còn nể nang, ngại va chạmvì sợ mất lòng nhau.

– Việc xây dựng nội dung Xây và Chống của một số thành viên trong đơn vị còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch còn sao chép, chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.

d. Kinh nghiệm:

– Trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động phải có các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo cuộc vận động  các cấp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở gắn với chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình.

– Cần tạo sự nhận thức đầy đủ hơn trong CBCC, Đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động.

– Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị trường học.

– Cần phải đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp để tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt.

Người viết báo cáo

Bí thư CB

Trần Ngọc Khánh

Nguồn Trường tiểu học Thuỵ AnBản thu hoạch sau 4 năm học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương Hồ Chí Minh
Th9 30, 2010

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ ĐĂK LĂK ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ 1

Buôn Ma Thuột , ngày 19  tháng 9 năm 2010

BẢN THU HOẠCH

SAU 4 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH “

—————

Sau 4 năm thực hiện Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ tôi xin trình bày những thu hoạch của bản thân về nhận thức , kết quả làm theo và tự liên hệ , đề ra phương hướng tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới như sau :

1- Nhận thức của bản thân về tư tưởng , tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và ý nghĩa tầm quan trọng  về nội dung các chủ đề Cuộc vận động đã được triển khai thực hiện trong 4 năm qua :

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc ta, đã hiến dâng tất cả tình cảm, trí tuệ và cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta. Người đã để lại tài sản vô giá là tư tưởng và tấm gương đạo đức trong sáng, mẫu mực, cao đẹp, kết tinh những giá trị truyền thống của dân tộc, của nhân loại và thời đại. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dânViệt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong suốt cuộc đời và quá trình hoạt động của mình, Người luôn đề cao đạo đức – tác phong của người cách mạng. Bốn đức tính mà Người xem là “gốc của đạo đức cách mạng” gồm: cần, kiệm, liêm và chính.

Trời có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông.

Đất có bốn phương: đông, tây, nam, bắc.

Người có bốn nết: cần, kiệm, liêm, chính.

Thiếu một mùa thì không thành trời.

Thiếu một phương thì không thành đất.

Thiếu một đức thì không thành người.

Như vậy, theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một trong bốn đức tính không thể thiếu được của  một  con  người.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công chức việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ rất quan trọng và thường xuyên, qua đó để giáo dục, rèn luyện mình, xứng đáng là công dân của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

a) Về sự cần thiết phải học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay:

Như chúng ta đã biết, sinh thời Bác Hồ của chúng ta đã khẳng định : Đạo đức là gốc của cách mạng . Bác coi đạo đức của con người như gốc của cây, như nguồn của sông . Người luôn nhấn mạnh vai trò quan trọng và tích cực của đạo đức trong đời sống xã hội . Bởi vậy, học tập , rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là điều rất cần thiết và quan trọng.

Mỗi chúng ta hiểu rằng trong quá trình chúng ta hội nhập sâu hơn về kinh tế và giao lưu văn hoá , khoa học kỷ thuật ngày càng mạnh mẽ hơn với bên ngoài , bên cạnh những thời cơ lớn thì có  những thách thức không nhỏ, trong đó có những thách thức về đạo đức lối sống do những luồng tư tưởng văn hoá ngoại  lai du nhập . Mặt khác, thực tiễn cuộc sống cũng cho thấy đã và đang xẩy ra tình trạng suy thoái về đạo đức lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức và trong các tầng  lớp nhân dân . Vì vậy với đợt học tập này lại càng có ý nghĩa to lớn về nhiều mặt.

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là học tập và làm theo tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính, đồng thời cũng là tấm gương đạo đức của một con người bình dị, gần gũi, ai cũng có thể học tập, noi theo, để trở thành một người cách mạng, người công dân tốt trong xã hội. Đó là tấm gương trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Là tấm gương của ý chí, nghị lực, phi thường, năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thử thách để đi tới đích thắng lợi. Là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết lòng vì đồng bào, đồng chí, anh em. Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hy sinh hạnh phúc riêng vì hạnh phúc chung của dân tộc. Là nếp sống giản dị và đức khiêm nhường, nói đi đôi với làm, luôn luôn học tập, rèn luyện, cống hiến, làm điều tốt, nêu gương sáng, từ việc lớn đến việc nhỏ. Là tâm nguyện suốt đời tu dưỡng đạo đức, lối sống để “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”. Những đức tính cao cả, tốt đẹp ấy hun đúc trong một con người đã làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở nên cao thượng tuyệt vời, mặt khác, gần gũi, thân thương, giàu sức thuyết phục, lay động, cảm hóa, lan toả .

Thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, một mặt, thể hiện sự biết ơn và ngưỡng vọng vô hạn của toàn Đảng, toàn dân ta đối với tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác Hồ; mặt khác, làm cho mọi người nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức mà Bác để lại cho hôm nay và muôn đời sau. Qua học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác mà tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của mọi người, nhất là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh; nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; xây dựng, vun đắp các giá trị đạo đức của chủ nghĩa xã hội; xây dựng con người Việt Nam có nhân cách cao đẹp, bản lĩnh vững vàng, trí tuệ vươn tới tầm cao của nhân loại; góp phần quan trọng và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội; đưa đất nước vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

b) Những phẩm chất đạo đức cách mạng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ, đảng viên, công chức phải thường xuyên học tập và noi theo:

Tinh thần yêu nước nồng nàn, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, toàn tâm, toàn ý cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội.

“Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là chuẩn mực đạo đức truyền thống trong quan hệ “đối với mình”, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, vận dụng và phát triển phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp cách mạng, trở thành chuẩn mực cơ bản của đạo đức cách mạng.

Tinh thần dân chủ, tôn trọng tập thể, tôn trọng quần chúng nhân dân, luôn luôn quan tâm đến mọi người, gắn bó với nhân dân.

Phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Hồ Chí Minh nêu lên những nguyên tắc xây dựng nền đạo đức mới

– Nói đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức

– Xây phải đi đôi với chống

– Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời

2. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân trong 4 năm qua :

Về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên: Là một cán bộ quản lý giáo dục đồng thời là một giáo viên cho nên việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là việc làm  hết sức cần thiết. Nhận thức được điều đó bản thân tôi  luôn tự rèn luyện, trau dồi về phẩm chất đạo đức, biết kính trên nhường dưới, cư xử đúng mực, hoà nhã với mọi người; đặc biệt luôn là tấm gương cho học trò noi theo, phải luôn lluôn kiên định lập trường tư tưởng của Đảng ; Đồng cảm và sẵn sàng giúp đỡ những người có hoàn cảnh đặc biệt; không kiêu căng, tự cao, tự đại trong mọi trường hợp. Đặc biệt không tham gia vào các tệ nạn xã hội.

Về ý thức trách nhiệm, tâm huyết với công việc: người cán bộ quản lý phụ trách công tác chuyên môn đồng thời là một  giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi thấy đây là một công việc hết sức khó khăn nhưng cũng đầy tự hào. Thấm nhuần được đạo đức, tư tưởng và mong ước của Người tôi đã, sẽ không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tôi luôn khát khao mình sẽ đóng góp được một phần nhỏ bé vào công cuộc trồng người và cống hiến cho đất nước những người con đủ đức, đủ tài để phần nào thoả lòng mong ước của Người, tôi luôn tự hào và sẽ cố gắng hết mình để thực hiện tốt điều đó.

Về chống chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, thực hiện ” Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh:

– Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; biết quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của nhân dân; không xa hoa, lãng phí, không phô trương, hình thức.

– Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng ; thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu giếm khuyết điểm…đặc biệt bản thân  sống có trách nhiệm, ủng hộ và thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” trong giáo dục

– Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, miệng nói lời cao đạo nhưng tư tưởng, tình cảm và việc làm thì mang nặng đầu óc cá nhân.

– Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết toàn dân, đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết đấu tranh không khoan nhượng trước mọi mưu đồ của các thế lực thù địch, cơ hội hòng chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân. Đoàn kết là yêu nước, chia rẽ là làm hại cho đất nước. Mọi biểu hiện cục bộ, bản vị là trái với tinh thần yêu nước chân chính.

Về ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương Hồ Chí Minh:

Bản thân tôi hiện đang là một giáo viên cho nên tôi luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, luôn tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương không kéo bè, kéo cánh để làm ảnh hưởng tới sức mạnh đoàn kết nội bộ

Luôn có ý thức phải rất coi trọng tự phê bình và phê bình. Bản thân tôi không sợ phê bình, không sợ khuyết điểm mà chỉ sợ không nhận ra khuyết điểm dẫn đến những sai phạm nghiêm trọng hơn vì vậy phải tự nghiêm khắc với chính mình và phê bình luôn có mục đích xây dựng .

Luôn động viên những người thân trong gia đình và xã hội giữ gìn đạo đức lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

* Tôi nhận thấy rằng bản thân mình đã cố gắng rất nhiều trên tất cả các mặt song vẫn còn có những hạn chế nên kết quả chưa cao .

– Trong việc đấu  tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn rụt rè, còn cả nể trong việc đánh giá xếp loại .

– Việc nắm bắt thông tin , ứng dụng những tiến bộ của khoa học công nghệ vào công việc chuyên môn  còn có những hạn chế nhất định .

3. Những kiến nghị , đề xuất để thực hiện tốt Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh “ trong thời gian tới :

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

4. Phương hướng tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian tới của bản thân :

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được . Luôn là người giáo viên mẫu mực, người quản lý xứng tầm, xứng đáng với niềm tin yêu của học sinh . Luôn gương mẫu trong các hoạt động , tích cực vận dụng phương pháp giảng dạy mới để phát huy tính tích cực của học sinh , phải luôn nêu gương về mặt đạo đức , giữ vững lập trường của người đảng viên Đảng cộng sản .

Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và thử thách đối với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức . Hơn lúc nào hết chúng ta hãy kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước . Và điều quan trọng nhất là mỗi chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện tu dưỡng đạo đức theo gương Bác Hồ vĩ đại ./.

Phạm Thị Phương LanBài viết thu hoạch qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Th9 30, 2010
ĐẢNG ỦY KHỐI CQ DÂN CHÍNH ĐẢNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ………..

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày  20  tháng 9 năm 2010

BÀI VIẾT THU HOẠCH

Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động

“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Họ và tên: Nguyễn Viết Cường

Chức vụ:……………………………………

Đơn vị công tác: Thanh tra Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận.

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Qua 4 năm học tập và thực hành làm theo tấm gương của Bác, bản thân tôi xin trình bày những  nhận thức, những kết quả thực hiện của bản thân như sau:

1/ Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Chủ tịch Hồ chí Minh vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc với lòng yêu nước nồng nàn đã cống hiến, hy sinh cả cuộc đời mình cho sự nghiệp Cách mạng cho dân tộc Việt Nam, người đã để lại cho chúng ta khối tài sản giá trị tinh thần vô giá, trong đó đặc biệt về tư tưởng, tấm gương đạo đức trong sáng của người để cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau học tập và noi theo;

Nhận thức đầy đủ, sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc là làm theo tấm gương của Bác. Đặc biệt là trong giai đoạn kinh tế thị trường phát triển như vũ bão hiện nay bên cạnh những lợi ích to lớn về kinh tế mà nó mang lại thì song song với nó là sự xuống dốc, tha hoá, biến chất, suy thoái về đạo đức của hàng loạt cán bộ, công chức đang được nhà nước tin tưởng giao giữ những vị trí quan trọng chủ chốt trong bộ máy của nhà nước đã làm băng hoại lòng tin của nhân dân vào Đảng, nhà nước nếu không kìm hãm được sẽ là nguy cơ của sự sụp đổ chế độ, bộ máy của đất nước mà Bác và cả dân tộc Việt nam đã huy sinh biết bao mồ hôi, xương máu đấu tranh, gìn giữ, xây dựng nên. Vì vậy, mỗi cán bộ, công chức ,viên chức dù ở bất cứ cương vị nào cũng cần phải thường xuyên học tập, tu dưỡng theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đây là biện pháp hiệu quả để khắc phục sự suy thoái đạo đức, làm lành mạnh nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực cho sự phát triển của đất nước trong thời đại mới.

Bản thân là một công chức nhà nước ý thức về việc học tập và làm theo tấm gương của Bác không chỉ dừng lại ở nhận thức sau khi học tập các chuyên đề mà phải biến nó thành bản năng, là kim chỉ nam cho hành động của mình có như vậy mới xứng đáng là một bộ phận trong bộ máy nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam như mong muốn của Bác.

2/ Ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động:

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân tộc ta ngày càng nhận thức sâu sắc nhiều hơn về những nội dung cơ bản, những giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Kết quả, qua 4 năm thực hiện đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc”

* Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Ðảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải kiên quyết  quét sạch chủ nghĩa cá nhân, nâng cao đạo đức cách mạng, bồi dưỡng tư tưởng tập thể, tinh thần  đoàn kết, tính tổ chức và tính kỷ luật. Phải đi sâu đi sát thực tế, gần gũi quần chúng, thật sự tôn trọng và phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân. Phải cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ hiểu biết để làm tốt mọi nhiệm vụ.

– Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

* Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nứớc, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:
Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng  vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.
Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
* Tư tưởng, tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc

cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc

cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

+ Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.
Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:
* Về ý thức trách nhiệm, ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi   cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, đó là:
+ Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại.

khó  khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng  quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.
+ Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên…phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện đúng đường lối quần chúng.
+ Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việc được giao.
* Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

+ Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:

+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc,

quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống.

+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.

– Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”:

*Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

+ Cách mạng cần có Đảng. ” Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”

+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức là văn minh”

+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

+  Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập chuyên đề xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh”. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:

+ Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 .

+ Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

+ Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình.

+ Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

+ Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

3/ Những kết quả cụ thể trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Bản thân là công chức thanh tra tôi luôn trung thực nhìn nhận vào những ưu, khuyết điểm của bản thân để có hướng phấn đấu phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, hạn chế thấp nhất những khuyết điểm về đạo đức cuộc sống, đạo đức nghề nghiệp, vì: học tập, tu dưỡng đạo đức thường xuyên là cơ sở để hoàn thiện mỗi cá nhân, vì đạo đức của mỗi người không phải tự nhiên  xuất hiện, mà là cả một quá trình tôi luyện của cá nhân mỗi người tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trong hoạt động thực tiễn, sự tiếp thu, giáo dục, quản lý của tổ chức, tập thể, cộng đồng gia đình và xã hội. Vì vậy, để giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp, đòi hỏi phải thường xuyên học tập, tu dưỡng, rèn luyện, tự hoàn thiện chính bản thân mình, Mọi sự buông thả, thiếu tự giác học tập, rèn luyện, tu dưỡng, xa rời sự quản lý, giáo dục của tập thể, cộng đồng, đoàn thể và gia đình là con đường dẫn đến sự tự đánh mất chính bản thân mình. Chính vì vậy tôi luôn xác định cho mình về ý thức tự rèn luyện, tu dưỡng đạo đức là một việc làm thường xuyên, luôn nâng cao ý thức, tích cực đấu tranh với những hành vi tiêu cực,  lãng phí và sống chân thành với đồng chí, đồng nghiệp, với mọi người xung quanh. Không ngừng học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Là công chức thanh tra phụ trách Đội thanh tra hành chính luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ  giao phó. Giữ mối đoàn kết trong cơ quan, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ. Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm của bản thân;

-Về tiết kiệm thời gian làm việc: Tôi luôn thực hiện đúng quy định của nhà nước, của ngành và Nội quy quy chế của cơ quan về giờ giấc tuần làm việc 40 giờ, ngoài ra còn thực hiện tốt giờ công ngoài giờ thứ bảy hoặc chủ nhật theo nội quy của cơ quan.

– Về sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc tôi luôn làm hết công việc cần làm trong ngày không vì một lý do gì mà để việc đang làm qua ngày hôm sau, tôi luôn thực hiện theo phương châm ‘việc của hôm nay chớ để ngày mai”; về chấp hành thời gian đúng thời gian làm việc sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ có đôi khi tôi còn chưa thực hiện tốt còn đi trễ hơn so với quy định; trong khi làm việc tôi luôn tập trung cố gắng để công việc được hoàn thành sớm và đạt hiệu quả theo yêu cầu, trong thời gian làm việc không sử dụng máy vi tính để giải trí riêng như “game”, “chát”, hay xem phim v.v.

– Về tiết kiệm điện, nước sinh hoạt, sử dụng diện thoại cơ quan tôi luôn xem cơ quan nơi làm việc như nhà của mình, do vậy tôi luôn có nhận thức rõ việc phải tiết kiệm là một việc cần làm và phải tập thành thói quen tránh lãng phí như việc sử dụng điện thoại phải vào đúng mục đích công việc không gọi điện thoại tán gẫu hay việc riêng; điện nước dùng trong sinh hoạt, làm việc cũng được sử dụng đúng mục đích nhu cầu cần thiết và công việc. Tuy nhiên, có đôi lúc khi ra về còn quên không tắt điện nguồn, không tắt quạt v.v. gây lãng phí điện và tiêu hao đối với thiết bị sử dụng điện, việc này lãnh đạo cơ quan cũng đã phê bình trước cơ quan.

– Về tiết kiệm vật tư, văn phòng phẩm: tôi luôn sử dụng và bảo quản tốt vật tư văn phòng phẩm được trang bị, không lãng phí cũng như không đề xuất mua sắm những vật dụng không cần thiết cho công việc.

– Về tinh thần trách nhiệm trong việc bảo quản trong việc bảo quản sử dụng tiết kiệm có hiệu quả máy móc, trang thiết bị, tài sản của cơ quan: tôi luôn có ý thức gìn giữ tài sản của cơ quan khi được giao giữ (như máy tính, máy in,…), giao sử dụng đi công tác (như xe ôtô, môtô…) sử dụng đúng mục đích công việc không sử dụng cho việc riêng, việc nhận, bảo quản, sử dụng và bàn giao được thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao.

– Về ý thức thực hành tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân, gia đình: là công chức nhà nước do vậy việc tiết kiệm trong tiêu dùng cá nhân là hết sức cần thiết, vì nếu không cân đối được trong tiêu dùng, sinh hoạt hàng ngày trong môi trường vật giá biến động liên tục như hiện nay thì tất yếu sẽ bị  thiếu hụt về tài chính dẫn đến một hệ quả là tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ là rất dễ xảy ra (nhất là công việc nhạy cảm như lĩnh vực thanh tra, kiểm tra) nó sẽ làm ảnh xấu hưởng đến cơ quan, tổ chức và chính cá nhân của người đó. Vì vậy tôi luôn thực hiện việc tiết kiệm cho bản thân và gia đình đảm bảo nếp sống văn minh về tiết kiệm.

– Về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực: bản thân là thanh tra viên làm công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực của ngành do vậy tôi nhận thức rất rõ tầm quan trọng của nó và bản thân chấp hành nghiêm túc “Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và “Luật Phòng chống tham nhũng” và đặc biệt là phải luôn học tập, tu dưỡng đạo đức thường xuyên để hoàn thiện chính bản thân mình; trong thực thi nhiệm vụ tôi luôn tự răn mình không vì một chút lợi ích cá nhân mà làm mất danh dự của bản thân mình và hơn nữa là làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị nơi mình công tác.

– Về Nâng cao tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và thái độ phục vụ nhân dân, chống quan liêu, hách dịch, cửa quyền

+ Là một thanh tra viên tôi luôn thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao với kết quả cao, không ngại khó khăn và luôn xác định cho mình dù làm bất cứ công việc gì cũng phải có tâm huyết, yêu công việc thì sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được phân công.

+Trong khi thực hiện nhiệm vụ phong cách luôn đứng đắn, nghiêm túc  và không gây phiền hà, sách nhiễu cho nhân dân, giải thích kỹ những gì nhân dân không hiểu với thái độ hoà nhã không cáu gắt hay khó chịu, hướng cho người dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước để nhân dân biết và chấp hành tốt.

– Về thực hiện nếp sống văn minh công sở tôi chấp hành tốt trong khi mặc trang phục phải sạch sẽ, chỉnh tề; việc bảo quản, sử dụng trang phục trong khi làm nhiệm vụ đúng mục đích công việc, không mang trang phục về nhà hay sử dụng trang phục vào mục đích tư lợi riêng (trừ những khi phải làm việc ngoài giờ khi có sự phân công nhiệm vụ của lãnh đạo); trong công tác cũng như trong sinh hoạt tôi luôn có ý thức tôn trọng tập thể, đồng chí, đồng nghiệp trên tinh thần thương yêu, giúp đỡ, tôn trọng lẫn nhau, không có ý nghĩ hay tham gia chia bè, chia phái làm ảnh hưởng xấu đến cơ quan, đơn vị.

– Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình :

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

4/ Những việc chưa làm được, nguyên nhân và phương hướng phấn đấu:

Bên cạnh những ưu điểm,  tôi nhận thấy mình cũng còn những hạn chế như cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa về việc tự phê bình và phê bình đối với bản thân cũng như với đồng nghiệp; còn tình trạng cả nể, chưa được kiên quyết, dứt khoát đấu tranh đối với những hành vi sai trái; Việc đấu tranh, rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa kiên quyết, chưa hệ thống và chưa cao, thái độ làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc;

Nguyên nhân chủ yếu của việc đấu tranh với những hiện tượng sai trái đi ngược với lợi ích của XH của nhân dân  mà cụ thể là tại cơ quan nơi công tác còn  yếu kém (đây cũng là hiện tượng XH còn tồn tại, phổ biến) trong nhiều cơ quan, tổ chức còn tồn tại, phổ biến nhiều hiện tượng bè phái tranh giành quyền lợi, quyền lực, gây mất đoàn kết nội bộ, chia rẽ đồng nghiệp .v.v; vì vậy mỗi cá nhân trong chúng ta cần phải nghiêm túc nhìn lại mình xem xem đã thực sự thấu hiểu đạo đức của Bác hay chưa để từ đó mới có thể loại bỏ được những hạn chế, yếu kém của bản thân, kích thích sự phấn đấu vươn lên; đồng thời dám đấu tranh chống lại những hiện tượng ngược với lợi ích của xã hội của nhân dân vì sự tồn tại, phát triển của bản thân, của cơ quan, đơn vị, của đất nước như mong muốn của Bác.

Phương hướng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh: Phấn đấu giữ vững và phát huy những kết quả đã làm được, luôn là người xứng đáng với lòng tin của cấp trên đối với nhiệm vụ được giao; tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, giữ vững lập trường và đặc biệt phải luôn nêu gương về mặt đạo đức; phải rèn luyện kỹ năng đấu tranh phê và tự phê bình cho bản thân và cho đồng nghiệp, mạnh dạn góp ý kiến trên tinh thần xây dựng để cùng nhau tiến bộ.

Bản thân tôi trong suy nghĩ cũng như trong mọi hành động luôn quán triệt trong việc tự đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Bác. Không ngừng học tập nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện ngày càng cao của xã hội.

5/ Những đề xuất, kiến nghị đối với chi bộ, B Cuộc vận động các cấp:

Mỗi cán bộ đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức CM, nghĩa là nắm vững nội dung thực chất của đạo đức CM, không phải vì danh vọng cá nhân mà phải ra sức làm việc cho đảng, giữ vững kỷ luật của đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của đảng;

Để xây dựng Đảng vững mạnh, mỗi đảng viên cần có đầy đủ đức tài, trong đó đức phải là “gốc”; đồng thời nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ công chức phải “trọng lợi ích của đảng trên hết”, cần thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải luôn giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, để xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Mỗi đảng viên cần phải mạnh dạn phê bình, đánh giá đúng ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

Qua 4 năm triển khai, thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng, thiết thực, thẩm thấu và lan rộng vào trong mọi mặt của đời sống nhân dân cả nước. Cùng với tình yêu của cả dân tộc dành cho Bác Hồ kính yêu, hơn lúc nào hết chúng ta phải không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác vào thực tiễn công tác của cơ quan, đơn vị mình hàng để ngày càng đạt được hiệu quả cao như mong muốn của Bác./.

* Xác nhận của thủ trưởng cơ quan:                    Người viết thu hoạch

Nguyễn Viết Cường

Theo Violet

*Bản thu hoạch cá nhân sau 4 năm thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Th9 30, 2010

SỞ GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TP. HỒ CHÍ MINH                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Trường THPT Nguyễn Du

Quận 10, ngày 20 tháng 9 năm 2010

BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN QUA 4 NĂM THỰC HIỆN

CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

Họ và tên ________________________         Ngày sinh: _________________

Quê quán: ________________Chổ ở hiện nay: _______________________

Đơn vị công tác:  _____________________________

Trình độ văn hóa: __________   Trình độ chuyên môn: __________________

Ngày vào Đảng: _____________          Ngày chính thức: _________________

Ngày vào công chức: _______________________

Chức vụ Đảng: ______________

Chức vụ chính quyền: _____________________

Đã thực hiện CUỘC VẬN ĐỘNG “HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH” từ năm 2007  đến năm 2010 do Đảng, đoàn thể phát động

I. NỘI DUNG BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN

1. VỀ NHẬN THỨC

Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên,công chức, phải thường xuyên học tập và noi theo là:

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

* Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệp chung.

Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:

+ Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

+ Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng  vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.
+ Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
* Tư tưởng, tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

+ Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.
+ Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao
ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

* Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi   cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, đó là:
+ Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại  khó  khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng  quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.

+ Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện đúng đường lối quần chúng.

+ Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việc được giao.

* Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:

+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc, quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống.

+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”:

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

+ Cách mạng cần có Đảng. ” Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”

+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức là văn minh”

+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

+  Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:

– Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 .

– Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ.

Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

– Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình.

– Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

– Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

2. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

a .Ưu điểm:

– Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên:  Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên.

– Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc

+Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tôi luôn cập nhật thông tin trên mọi thông tin đại chúng để chắt lọc, tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.

+ Với công việc giáo viên chủ nhiệm, tôi luôn hoàn tốt nhiệm vụ  giao phó. Quan tâm, nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư nguyện vọng của học sinh

+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.

+Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Chi bộ.

– Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

b. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ

c. Nguyên nhân.

* Nguyên nhân của những mặt đã làm được:

Bản thân luôn nghiêm túc, có tinh thần cầu tiến trong công việc .

* Nguyên nhân của những mặt chưa  làm được:

Còn nặng tâm lý né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ

3. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh :

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.

Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình, bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,…

II. Những kiến nghị, đề xuất.

Mỗi cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã bổ sung thêm cho tôi những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn.

Người viết

Phan Minh Trí

VioletBài thu hoạch sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập các chuyên đề về tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Th9 29, 2010

Họ và tên: Nông Văn Thành. Sinh ngày 18/3/1980

Ngày vào Đảng: 14/10/2002.

Ngày chính thức: 14/10/2003.

Sinh hoạt tại Chi bộ Văn Phòng

Sau 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập, nghiên cứu các chuyên đề vê tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, là một cán bộ đảng viên với sự thấm nhuần tư tưởng của Người, bản tôi luôn chấp hành nghiêm túc đường lối, quan điểm của Đáng, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Sau đây tôi xin trình bày những nhận thức qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấmgương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được theo nội dung đăng ký cam kết. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới:

1. Về nhận thức

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.

Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của

Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ửng yêu câu của mỗi giai đoạn cách mạng. Đống thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên chu nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung, Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển; Đặc biệt là “Diễn Biến Hoà Bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiên mới, Đảng phái tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tố chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây:

Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối

đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là

nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thê dẫn đến một ổn định chính trị – xã hội là một nguy cơ lơn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt sử lí các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết quy tụ vận dụng tốt tu tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chỉ Minh vê xây dụng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đứng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp cua dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức mác xít. Chủ tịch Hồ Chí Minh vị lãnh tụ cách mạng vĩ đại, người cộng san, người thầy của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá đã đi xa nhưng đề lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại Trong di sàn Người để lại cho toàn đảng, toàn dân nhiều tác phẩm, bài nói, bài viết cả cuộc đời và sự nghiệp của người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo.

2. Kết quả thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề

a. Kết quả đạt được

Là một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta sao cho thật sự trong sạch, vững mạnh. Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một Đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân

– Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với

làm, nói nhiều làm ít.

– Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật. Đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. đảm bảo cho tập thể đơn vị luôn giữ vững nề nếp kỷ cương.

– Luôn có nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình. Thắng thắn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

b. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đã làm được, bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân

phải rút kinh nghiệm như. Cần khéo léo, nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí,

đồng nghiệp.

3. Đề xuất, kiến nghị

– Các cấp úy Đảng tăng cường tồ chức cho một cán bộ, đảng viên tiếp tục nghiên cứu, học tập tấm gương đạo đức của Người, nhằm góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng của người đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. . .

4. Phương hướng phấn đấu của bản thân.

– Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đáng và pháp luật của nhà nước.

– Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, không ngưng tự học, tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tổ chức kỷ luật trong Đảng và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân và Chi, Đảng bộ nơi cư trú.

– Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình trong Đảng. Thẳng thắn,chân thành góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một Đảng viên. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ đế hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Chấp hành nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đàng không ngừng rèn luyện về phẩm chất, đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng. Dấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. Tích cực lao động. học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; kết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân, Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.

– Thẳng thắn. trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bào vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che giấu khuyết điểm …Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc, luôn nêu gương về phẩm  chất, đạo đức và giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam .

Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đã trang bí thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương, đạo đức và tấm gương của Người. Xuất phát từ sự hiểu biết đó, hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc nhất.

Xác nhận của Chi ủy

Bắc Kạn, ngày 26 tháng 8 năm 2010

Người viết thu hoạch

Nông Văn Thành

Nguồn VioletBáo cáo sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Th9 29, 2010

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS PHÚ LẠC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/BC-BGHPL                                                           Phú Lạc, ngày 26 tháng 10 năm 2009

BÁO CÁO

SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG

“HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH”

( 2007 – 2009 )

—————

Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07/11/2006 của Bộ Chính trị về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Kế hoạch 11/GD ngày 14/9/2009 của Phòng Giáo dục- Đào tạo Tuy Phong về  thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2009-2010; Hướng dẫn số 04-HĐ/ĐU.PL ngày 12/9/2009 của Đảng uỷ Phú Lạc về Đề cương báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện  cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Trường THCS Phú Lạc báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác tổ chức triển khai:

– Đơn vị quán triệt tổ chức trong Chi bộ cũng như trong HĐSP về các Chỉ thị, các văn bản chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Năm 2007 đã thành lập BCĐ Cuộc vận động; đã sinh hoạt phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên. Năm 2008, 2009 tiếp tục tiến hành củng cố BCĐ.

– BGH đã tạo điều kiện cho 100% CBGV-CNV tham gia 01 lớp học tập, quán triệt, thống nhất Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động và 01 lớp 02 chuyên đề cho 33 CB,GV-CNV/ tổng số 06 Đảng viên. Sau khi tham gia học tập các chuyên đề có 30/33 CB,GV-CNV/ tổng số 06 Đảng viên đã được viết thu hoạch.

– Hàng năm, đơn vị có xây dựng kế hoạch thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và có sơ kết đánh giá. Sau đó phát động thành phong trào thi đua rồi gắn kết các cuộc vận động “ Hai không” trong giáo dục, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; từ đó làm thay đổi đáng kể các hoạt động của nhà trường, từng bước khắc phục những hạn chế tồn tại.

– Thực hiện theo Hướng dẫn 09-HD/BCĐ Huyện đánh giá, chấm điểm Cuộc vận động và nhiều văn bản khác có liên quan; một số văn bản của Đảng uỷ, các cuộc họp, sinh hoạt, giao ban đã thường xuyên nhắc nhở, đôn đốc CB, GV-CNV trong hội đồng, các đồng chí Đảng viên thông qua cuộc họp Chi bộ thực hiện tốt Cuộc vận động và 02 chuyên đề lồng ghép với phong trào TDĐKXDĐSVH và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; kể mẩu chuyện Hồ Chí Minh trong sinh hoạt Chi bộ.

Tuy nhiên, BCĐ chưa duy trì sinh hoạt thường xuyên để raø soaùt, ñaùnh giaù tình hình thöïc hieän, xác định nhöõng nhiệm vụ trọng tâm caàn taäp trung chæ ñạo; chöa xây dựng Quy chế làm việc; vai trò trách nhiệm của từng thành viên từng lúc chưa được phát huy; việc tổ chức triển khai thực hiện có lúc còn bị động, lúng túng.

2. Kết quả thực hiện:

– Từng năm đều có xây dựng Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động; riêng năm 2008 đã xây dựng Kế hoạch thực hiện đến năm 2010.

– Tại đơn vị nhân ngày 20/11/2008, một đồng chí tham gia thi kể chuyện do xã tổ chức đạt giải nhì.

– Hàng tuần tổ chức chào cờ sáng thứ hai. Tất cả cán bộ, đảng viên, học sinh tham gia tương đối đầy đủ và có hát Quốc ca. Trong buổi chào cờ đều có đánh giá kế hoạch hoạt động tuần trước và đưa ra kế hoạch hoạt động trong tuần tiếp theo nhằm tuyên truyền giáo dục học sinh theo chủ điển hàng tuần.

– Sau mỗi lần học tập, Đảng viên, CB, GV-CNV đều viết thu hoạch cá nhân, đăng ký thực hiện tiêu chuẩn đạo đức, lối sống ( năm 2008 có 30 đ/c đăng ký thực hiện, xây – chống và có 30 bài thu hoạch ); tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho cá nhân và báo cáo của Đảng uỷ, của Chi bộ về tình hình đạo đức, lối sống của Đảng viên, CBCC trong đơn vị bằng ghi vào phiếu, góp ý trực tiếp tại cuộc họp, gửi thư hoặc phản ánh qua chi bộ; trên cơ sở tổng hợp các ý kiến, Chi bộ, từng cá nhân bổ sung, tiến hành kiểm điểm, phê bình và tự phê bình; xây dựng chương trình hành động của Chi bộ ( có nội dung “Xây”, “Chống” ).

– Số lượng cây đã trồng: 152 cây và 26 chậu cây cảnh.

– Trong năm 2008 đã kết nạp được 02 Đảng viên.

– Nhân dịp ngày thành lập Quân đội nhân dân (22/12) Ban HĐNG đã mời cựu chiến binh tổ chức cuộc giao lưu, qua cuộc giao lưu đ/c Cựu chiến binh cũng đã kể lại quá trình hoạt động của người chiến sĩ cách mạng; 26/3 tổ chức thi  kể chuyện trong học sinh với chủ đề nói về “Anh Bộ đội cụ Hồ”.

– Tổ chức tham quan, học tập tại Khu Di tích Dục Thanh 19/5/2009 – Tổng kết năm học.

Trên cơ sở Chương trình hành động Chi bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thực trạng đạo đức, lối sống của cá nhân trong đơn vị từ đó đề ra tiêu chuẩn cụ thể và chương trình hành động để thực hiện; đưa vào nội dung sinh hoạt kiểm điểm, xếp loại Đảng viên; đánh giá, xếp loại CBCC cuối năm học.

– Đối với Đoàn viên qua sinh hoạt đã hướng dẫn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện chức năng giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Cuộc vận động.

– Chi bộ có 06 đ/c Đảng viên thực hiện xây dựng Nghị quyết Xây và Chống.

– Quan tâm chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động CB, GV-CNV tham gia Cuộc vận động; phát thanh những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nội dung 02 chuyên đề; tuyên truyền bằng hình thức phát thanh trên loa đài; Chi bộ trong sinh hoạt định kỳ lồng ghép sinh hoạt nội dung cơ bản Cuộc vận động, kể những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức của Bác; vận động cán bộ, Đảng viên treo ảnh Bác tại nơi làm việc, những nơi trang trọng trong gia đình.

– Tại đơn vị Tröôøng ñaõ tiến hành laøm baûng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”, “Hoïc taäp, laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh”, “Daïy toát – Hoïc toát”, “Moãi ngaøy ñeán tröôøng laø moät nieàm vui”. Trong sân tröôøng troàng nhiều loại caây xanh gây bóng mát, thöôøng xuyeân nhắc nhôû trong caùc kyø hoïp “Moãi thaày giaùo, coâ giaùo laø moät taám göông ñaïo ñöùc, töï hoïc vaø saùng taïo”; trích thö Baùc Hoà gôûi hoïc sinh ñeå höôûng öùng Cuoäc vaän ñoäng “Hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh” vaø Cuoäc vaän ñoäng “Tröôøng hoïc thaân thieän, hoïc sinh tích cöïc”.

– Taïi caùc phoøng laøm vieäc cuûa ñôn vò tröôøng ñeàu coù treo aûnh Baùc.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền chưa quan tâm nhân rộng trong tập thể; mỗi cá nhân thực hiện chưa tốt cuộc vận động để mọi người học tập và làm theo; chưa thường xuyên phát thanh và kể mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cuộc họp của HĐSP nhà trường.

3. Đánh giá, nhận xét chung:

a. Ưu điểm:

– Chi bộ nhận thức được trách nhiệm trong việc tổ chức triển khai Cuộc vận động; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch và chương trình hành động để thực hiện. Các đồng chí trong HĐSP tích cực tham gia học tập, viết thu hoạch, tham gia góp ý, tự liên hệ kiểm điểm bản thân, đăng ký rèn luyện, thực hiện đạo đức, lối sống để hoàn thiện mình hơn.

– Nhìn chung, chất lượng học tập được đảm bảo về nội dung cũng như các yêu cầu đặt ra; những nhận thức trong Đảng viên, CBCC có chuyển biến tích cực trong việc nắm bắt mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Cuộc vận động và 02 chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tự giác nêu rõ khuyết điểm, tồn tại, phương hướng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống cá nhân.

b. Tồn tại, nguyên nhân:

– Nhận thức của một số ít Đảng viên, CBCC về ý nghĩa Cuộc vận động chưa đúng mức; thiếu nghiêm túc trong học tập.

– Việc tổ chức học tập chất lượng chưa cao.

– Một số CBCC, Đảng viên với tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình chưa cao; chưa mạnh dạn góp ý; còn nể nang, ngại va chạm, mích lòng.

– Công tác thông tin, báo cáo chậm, không đảm bảo thời gian quy định.

– Sự phối hợp và trách nhiệm của một số thành viên BCĐ chưa đồng bộ nên ảnh hưởng việc tổ chức thực hiện.

– Việc xây dựng nội dung Xây và Chống của một số thành viên trong đơn vị còn chung chung, chưa gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; bài thu hoạch còn sao chép, chưa liên hệ đầy đủ những tồn tại, hạn chế cũng như phương hướng và mốc thời gian khắc phục, sữa chữa về đạo đức, lối sống cho từng cá nhân.

– Chưa gắn được việc đăng ký thực hiện xây, chống với kiểm điểm đánh giá phân loại cán bộ cuối năm.

– Việc đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động của Chi bộ, CBCC để nhận xét mức độ chuyển biến những ưu khuyết điểm để vạch ra nguyên nhân và đề ra biện pháp khắc phục trong sinh hoạt định kỳ chưa được quan tâm đúng mức.

– Chưa có sự hướng dẫn cụ thể của cấp trên về mở sổ tu dưỡng đối với cán bộ, đảng viên.

– Chưa có kế hoạch tìm nguồn kinh phí hỗ trợ tổ chức tham quan học tập.

d. Kinh nghiệm:

– Trong xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện cuộc vận động phải có các tiêu chí cụ thể, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Kiện toàn kịp thời Ban chỉ đạo cuộc vận động  các cấp, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cơ sở gắn với chỉ đạo điểm, xây dựng mô hình.

– Cần tạo sự nhận thức đầy đủ hơn trong CBCC, Đảng viên về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động.

– Chú trọng công tác tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị trường học.

– Cần phải đề cao vai trò gương mẫu của người đứng đầu tổ chức; tăng cường tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo và tranh thủ sự quan tâm của các ban ngành đoàn thể tạo điều kiện, phối hợp để tổ chức thực hiện cuộc vận động đạt kết quả tốt.

– Mỗi học kì và cuối năm có sơ kết đánh giá rút kinh nghiệm nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại trong cơ quan, đơn vị.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2009 – 2010:

1. Tiếp tục thành lập BCĐ; phân công thành viên trong BCĐ giúp việc và xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền CBCC, Đảng viên tham gia thực hiện Cuộc vận động; xây dựng mô hình, nêu gương người tốt, việc tốt bằng nhiều hình thức. Thường xuyên tuyên truyền nội dung cuộc vận động, những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên hệ thống loa, trong sinh hoạt định kỳ; tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan panô, ap phích, khẩu hiệu…; chiếu phim tư liệu về Bác.

3. Tiết kiệm về thời gian, của công, xung kích tham gia cải cách hành chính.

4. Chống vi phạm tệ nạ xa hội; tiêu cực, bệnh thành tích trong học tập, thi cử; sự tụt hậu về trình độ, kiến thức khoa học và nhận thức xã hội.

5. Sửa đổi lề lối làm việc, ý thức kỷ luật; chấn chỉnh phong cách lối sống, nếp sống văn hóa; trách nhiệm, kỹ năng công tác của đội ngũ CB, GV-CNV.

6. Đơn vị trường học vận động CB, GV-CNV treo ảnh Bác tại gia đình.

7. Tăng cường kết nạp 03 Đảng viên trong năm.

8. Tổ chức văn nghệ theo chủ đề “Lời ca dâng Bác” dịp 26/3/2009.

9. Tiếp tục tổ chức tham quan, học tập tại Khu Di tích của Bác chào mừng ngày sinh của Bác vào trong dịp hè.

10. Đẩy mạnh phong trào thanh, thiếu niên tình nguyện giúp đỡ gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. BCĐ đã xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” làm cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhận thức đúng đắn yêu cầu và tầm quan trọng của việc học tập, tu dưỡng rèn luyện thường xuyên về đạo đức Cách mạng trong tình hình mới.

2. Tổ chức phong trào “ Tết trồng cây ” tạo bóng mát trong trường và phát động phong trào nộp chậu cây cảnh tạo vẻ đẹp cảnh quan trường học.

3. Nhân dịp chào mừng các ngày lễ lớn  (15/10, 20/11, 22/12, 3/2, 26/3, 19/5). Ban HĐNG cũng phải tiếp tục tổ chức thi kể chuyện trong học sinh cũng như trong HĐSP trường với chủ đề:  “ Anh Bộ đội cụ Hồ ”.

4. Thường xuyên tuyên truyền cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” nhằm nâng cao tính gương mẫu về đạo đức, lối sống, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp.

5. Căn cứ nội dung cần tập trung tuyên truyền giáo dục trong năm học 2009-2010, các cơ sở đoàn xây dựng nội dung “làm theo” và lấy làm tiêu chí rèn luyện của cán bộ, đoàn viên thanh niên, qua đó mỗi cá nhân tự giác phấn đấu “làm theo” tấm gương đạo đức Bác Hồ về nội dung “Xây”, “Chống”, “Sửa”, “Giúp”.

6. Phát huy vai trò, trách nhiệm của Bí thư Chi bộ, của người đứng đầu đơn vị trường học, những đoàn thể đều phải thực hiện nghiêm túc về Cuộc vận động; đồng thời tăng cường trách nhiệm của các thành viên BCĐ thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo kịp thời những hành vi vi phạm trong thời gian thực hiện Cuộc vận động.

7. Giao trách nhiệm Ban TTND có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện cuộc vận động và các kế hoạch của BCĐ.

8. Làm tốt công tác động viên, khen thưởng, biểu dương các tấm gương người tốt, việc tốt và xử lí các vi phạm; đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong CB, GV-CNV trẻ.

Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

– Phòng giáo dục ( báo cáo)

– Thành viên BCĐ;

– Lưu VT;

Nguồn : BASOL09 – VioletHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân
Th9 29, 2010

I. SỰ CẦN THIẾT NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Trách nhiệm là phần việc được giao, nghĩa vụ phải làm tròn theo cương vị, chức trách của mình. Con người có bao nhiêu vị trí, vai trò, chức năng trong các mối quan hệ xã hội thì có bấy nhiêu trách nhiệm. Đó là trách nhiệm thành viên của mỗi người trong quan hệ gia đình; trong cộng đồng, tổ chức, xã hội; trách nhiệm công dân trong quan hệ với đất nước; trách nhiệm phục vụ nhân dân, là công bộc của dân, của cán bộ, công chức…

Trách nhiệm là một khái niệm kép, vừa thuộc phạm trù đạo đức, vừa thuộc phạm trù pháp luật. Có trách nhiệm chỉ chịu sự phán xét của dư luận, đạo đức. Có trách nhiệm ngoài sự phán xét của dư luận, đạo đức còn chịu sự xét xử của pháp luật. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, chịu sự phán xét của cả dư luận, đạo đức, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó việc nhận thức đúng đắn, tự giác thực hiện có vai trò quan trọng.

ý thức trách nhiệm là sự nhận thức (nông, sâu, đầy đủ hay chưa đầy đủ) về nghĩa vụ phải hoàn thành trong mối quan hệ nhất định. Ngược lại với ý thức trách nhiệm là thái độ vô trách nhiệm. Hồ Chí Minh chỉ rõ trách nhiệm của mỗi người trong các mối quan hệ, nhưng nhấn mạnh trước hết là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Người thường nhắc nhở mỗi người có 3 trách nhiệm: trước Đảng, trước dân, trước công việc. Trong 3 trách nhiệm đó, trước hết cần có ý thức trách nhiệm cao trước công việc, trước nhân dân để làm thật tốt rồi mới đem kết quả đó mà báo cáo với cấp trên, với Đảng.

Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần phải “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Tiếp theo các chủ đề học tập được triển khai trong các năm 2007, 2008, theo kế hoạch toàn khoá, trong năm 2009, chủ đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là: Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta hiện nay. Mục đích của việc học tập là:

1. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới

Trong phạm vi đạo đức, trách nhiệm mang tính bổn phận mà mỗi tổ chức, cá nhân đều phải tự giác, tự mình thực hiện.

– Dân tộc Việt Nam, với 54 dân tộc anh em hình thành và phát triển trên một miền đất có điều kiện tự nhiên vừa thuận lợi, vừa khắc nghiệt, gắn liền với nền văn minh lúa nước. Vì vậy, ngay từ rất sớm đã hình thành cộng đồng dân tộc thống nhất, dựa trên các cộng đồng làng xã phát triển và khá bền vững. Trong mối quan hệ chặt chẽ và gắn bó qua nhiều đời đó, mỗi thành viên là một bộ phận không tách rời của cộng đồng, có lợi ích chung và có trách nhiệm chung. Đó chính là nguồn sức mạnh của cộng đồng.

– Thực hiện mục tiêu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và phấn đấu đến năm 2020 cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định nhiệm vụ “phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới”. Việc động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đặc biệt phát huy vai trò nêu gương đi trước, làm trước của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức… có ý nghĩa cực kỳ quan trọng để phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

2. Phát huy chủ nghĩa yêu nước, tinh thần tập thể, đẩy mạnh tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, cục bộ, địa phương…

– Trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, chủ nghĩa yêu nước đã giữ vai trò to lớn, có ý nghĩa quyết định. Lòng yêu nước, bắt nguồn từ yêu nhà, yêu quê hương xứ sở, Tổ quốc, nhân dân, là sức mạnh vô địch… Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khái quát: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm cả lũ bán nước và lũ cướp nước”. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta trong giai đoạn hiện nay có cơ hội lớn và thách thức lớn, rất cần phát huy chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc, được thể hiện cụ thể trong ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam.

– Đối lập với tinh thần tập thể, ý thức trách nhiệm trước tập thể là chủ nghĩa cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của cộng đồng. Ông cha ta đã ca ngợi những người có công với làng, với nước, dựng đền thờ, tôn vinh là thánh, là thần, là phật hoàng, là thành hoàng…, đồng thời phê phán gay gắt những kẻ phản bội, đầu hàng, những thói hư, tật xấu, chủ nghĩa cá nhân…

– Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, những mặt tiêu cực của toàn cầu hóa, của cơ chế kinh tế thị trường khách quan tác động vào tư tưởng mỗi người, kích thích chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực dụng, làm suy giảm sự cố kết của cộng đồng dân tộc. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch cũng tận dụng điều kiện đó để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, mà khuyến khích lối sống cá nhân, thực dụng, hưởng thụ, vọng ngoại… là một trong những thủ đoạn chủ yếu. Trong điều kiện đó, việc làm rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân; trên cơ sở tôn trọng lợi ích và quyền tự do của mỗi cá nhân, tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm của cá nhân trước tập thể, cộng đồng, Tổ quốc và nhân dân có nghĩa to lớn và tác dụng xã hội tích cực.

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang trong giai đoạn cách mạng mới

– Đảng ta ngay từ khi mới ra đời đã xác định nhiệm vụ tổ chức, lãnh đạo nhân dân ta đấu tranh giành lại nền độc lập và xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa. Ngoài mục đích đó, Đảng không có lợi ích nào khác. Chính vì vậy, Đảng đã được nhân dân tin cậy, đi theo, làm nên những thắng lợi vẻ vang trong thế kỷ XX. Đó là thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành lại nền độc lập cho dân tộc. Đó là chiến thắng trong các cuộc chiến tranh để bảo vệ nền độc lập dân tộc, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó là thắng lợi to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới.

– Trong giai đoạn cách mạng mới, thực hiện nhiệm vụ đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển, trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, phải chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải xác định rõ trách nhiệm của mình trước Tổ quốc và nhân dân. Đó là nhân tố quyết định, bảo đảm thắng lợi của công cuộc đổi mới.

– Công tác xây dựng Đảng trong những năm qua đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đồng thời cũng còn nhiều yếu kém, khuyết điểm. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, công chức đã và đang làm giảm sức chiến đấu của Đảng, làm giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng. Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong giai đoạn hiện nay là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, góp phần làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm vẻ vang trước Tổ quốc và nhân dân.

4. Đưa cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu, đẩy mạnh việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

– Thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 07-11-2006 của Bộ Chính trị, trong những năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã triển khai mạnh mẽ Cuộc vận động và đạt được kết quả bước đầu quan trọng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là Cuộc vận động lớn, kéo dài nhiều năm, trong đó có sự kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và tổ chức thực hiện làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Trong hai năm 2007, 2008, theo Kế hoạch toàn khóa đã ban hành (Kế hoạch số 03-KH/BTGTW ngày 14-5-2007), việc triển khai Cuộc vận động đã đạt được kết quả quan trọng. Nhiệm vụ của những năm sắp tới là kết hợp tiếp tục giáo dục nhận thức theo các chủ đề với tăng cường tổ chức, hướng dẫn việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nghiên cứu, quán triệt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân có ý nghĩa thiết thực và trực tiếp trong thực hiện nhiệm vụ này.

– Năm 2009 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến hành tổng kết 40 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác. Việc học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Người về ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là biểu hiện làm theo Di chúc của Bác một cách thiết thực, góp phần tạo nên sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, phấn đấu đạt được các mục tiêu do Đại hội X của Đảng đã đề ra.

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về sự cần thiết phải nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

– Trong hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những phẩm chất đạo đức của con người Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: mỗi người đều phải tuân theo đạo đức công dân. Đó là tuân theo pháp luật của Nhà nước, kỷ luật lao động, giữ gìn trật tự chung, đóng góp (nộp thuế) đúng kỳ, đúng số… Đạo đức công dân là hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng, bảo vệ Tổ quốc, cần, kiệm xây dựng nước nhà… Người nói, mỗi người đều phải có bổn phận với đất nước. Nước là nước của dân; và dân là chủ của nước. Tổ quốc là Tổ quốc chung. Tổ quốc độc lập thì ai cũng được tự do. Nếu mất nước thì ai cũng phải làm nô lệ.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, trách nhiệm công dân trước hết và bao trùm nhất là trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân. Cơ sở của việc nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh xuất phát từ quan niệm mỗi người đều có trách nhiệm trước Tổ quốc. Khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người đều phải đứng lên. Trong lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 Bác viết: “Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”.

– Đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, Người yêu cầu để làm gương cho nhân dân, phải có đạo đức cách mạng, vì cán bộ, đảng viên là tấm gương của xã hội, phải nêu gương, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Mỗi cán bộ, đảng viên, cán bộ quản lý, lãnh đạo vừa phải thực hiện đạo đức công dân, vừa thực hiện đạo đức của người cán bộ. Dù công tác ở lĩnh vực nào cũng đều phải có phẩm chất đạo đức. Cấp bậc càng cao càng phải nêu gương về đạo đức.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng có thể nói tóm tắt là: Nhận rõ phải, trái. Giữ vững lập trường. Tận trung với nước. Tận hiếu với dân”. Người viết: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc. Ra sức học tập chủ nghĩa Mác – Lênin, luôn luôn dùng tự phê bình và phê bình để nâng cao tư tưởng và cải tiến công tác của mình và cùng đồng chí mình tiến bộ”.

Cơ sở của trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức là “dân là chủ và dân làm chủ”. Chính phủ, cán bộ là công bộc của dân. Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Việc gì hại đến dân thì Chính phủ phải hết sức tránh. Việc gì lợi cho dân thì Chính phủ phải ra sức làm.

– Đối với cán bộ, đảng viên của Đảng, cơ sở của ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân bắt nguồn từ mục đích và bản chất của Đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, Đảng ta là đảng của giai cấp công nhân, đồng thời là đảng của nhân dân lao động, của dân tộc. Đảng là đội tiên phong của giai cấp và dân tộc; đại biểu cho lợi ích của giai cấp và dân tộc. Đảng quy tụ những người kiên quyết nhất, hăng hái nhất, trong sạch nhất, tận tâm, tận lực phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Đảng lấy dân làm gốc. Đảng cầm quyền, nhưng dân là chủ. Đảng cầm quyền là để bảo đảm cho dân làm chủ. Mọi quyền lực vẫn thuộc về dân. Người dân ủy thác quyền lực đó cho những chức danh cụ thể, kể cả chức vụ Chủ tịch nước.

Trong Lời kết thúc buổi ra mắt Đảng Lao động Việt Nam (3-3-1951), Hồ Chí Minh nói: “Đảng Lao động Việt Nam không sợ kẻ địch nào dù cho chúng hung tợn đến mấy, không sợ nhiệm vụ nào dù nặng nề nguy hiểm đến mấy, nhưng Đảng Lao động Việt Nam sẵn sàng vui vẻ làm trâu ngựa, làm tôi tớ trung thành của nhân dân”.

– Cán bộ, đảng viên, công chức phải phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của quần chúng nhân dân; nhân dân là sức mạnh vô địch.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, sự nghiệp cách mạng là do nhân dân tiến hành. Nhân dân là người làm ra lịch sử. Sức mạnh của nhân dân là vô địch. Không có nhân dân, Đảng, Chính phủ không có lực lượng. Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trên thế giới này không có sức mạnh nào bằng sức mạnh của nhân dân. Có dân là có tất cả. “Dễ mười lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”… Nhiệm vụ phục vụ nhân dân của Đảng là tổ chức và phát huy sức mạnh trong nhân dân để đấu tranh giành lợi ích cho nhân dân, để xây dựng và bảo vệ xã hội mới do nhân dân làm chủ.

2. Nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Về ý thức trách nhiệm

– Theo Hồ Chí Minh, ý thức trách nhiệm của mỗi người trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm.

Khi Đảng, Chính phủ hoặc cấp trên giao cho ta việc gì, bất kỳ to hay nhỏ, khó hay dễ, đều phải đưa cả tinh thần, lực lượng ra làm cho đến nơi đến chốn, làm một cách tự giác, theo lương tâm, lương tri, theo nhu cầu nội tâm của cá nhân mình. Nếu làm một cách cẩu thả, làm cho có chuyện, dễ làm khó bỏ, đánh trống bỏ dùi, gặp sao làm vậy…, là không có tinh thần trách nhiệm. Tất cả mọi người, ở mọi địa vị, mọi công tác, mọi hoàn cảnh đều phải có tinh thần trách nhiệm.

– Ý thức trách nhiệm biểu hiện trong việc nắm vững đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ; thực hiện đúng đường lối quần chúng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: Đảng và Chính phủ đề ra chính sách. Cán bộ phải nghiên cứu, hiểu suốt, thấm nhuần chính sách ấy. Theo chính sách ấy mà điều tra, nghiên cứu, hiểu thấu hoàn cảnh thiết thực của đơn vị mình, địa phương mình. Rồi đặt kế hoạch rõ ràng, tỉ mỉ, thiết thực, để giải thích, tuyên truyền, cổ động quần chúng, làm cho mọi người hiểu thấu và ủng hộ chính sách của Đảng và Chính phủ như là của họ, rồi thi đua thực hiện đầy đủ chính sách ấy. Như thế là làm trọn nhiệm vụ.

Để thực hiện trách nhiệm, phải bàn bạc với quần chúng, hỏi han ý kiến, gom góp sáng kiến của quần chúng. Lãnh đạo quần chúng và hoan nghênh quần chúng phê bình. Người nói, “Tóm lại, phải đi đúng đường lối quần chúng. Thế là có tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, đối với Chính phủ, đối với nhân dân”.

Bệnh quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan, hấp tấp, tự tư, tự lợi là trái hẳn với tinh thần trách nhiệm.

b) Về nội dung hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

– Mọi người đều phải có trách nhiệm với đất nước. “Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

Theo Hồ Chí Minh, Tổ quốc – Đất nước là của tất cả mọi người Việt Nam và nhân dân chính là chủ nhân của đất nước. Tổ quốc và nhân dân có mối quan hệ máu thịt, theo nghĩa “đồng bào”. Khi Tổ quốc lâm nguy thì mọi người phải “đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”.

– Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là phải đặt lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Cán bộ, đảng viên phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Người dạy: Việc gì lợi cho dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho dân thì phải hết sức tránh. Mục đích hoạt động của các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên là nhằm không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân, cả đời sống vật chất và cả đời sống tinh thần. Cải thiện và nâng cao đời sống của nhân dân là tiêu chí số một đánh giá năng lực, khả năng hoàn thành nhiệm vụ của mỗi người, trong các lĩnh vực hoạt động khác nhau.

– Phục vụ nhân dân là phải quan tâm, chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, tìm cách thoả mãn các nhu cầu, lợi ích của nhân dân, trước hết là những nhu cầu thiết yếu nhất theo tinh thần: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”. Phải: “Làm cho dân có ăn. Làm cho dân có mặc. Làm cho dân có chỗ ở. Làm cho dân có học hành”. Phải biết kết hợp các loại lợi ích khác nhau: Lợi ích gần và lợi ích xa, trước mắt và lâu dài; lợi ích của Trung ương và lợi ích của địa phương; lợi ích của các giai cấp, tầng lớp xã hội, làm cho ai cũng cảm nhận được rằng họ đang là đối tượng được phục vụ.

– Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng viết: “Nếu ai nói chúng ta không dân chủ, thì chúng ta khó chịu. Nhưng nếu chúng ta tự xét cho kỹ, thì thật có như thế”. Tôn trọng dân, trước hết là tôn trọng quyền làm chủ của dân, tôn trọng ý kiến của dân. Không được tự cao, tự đại, khinh rẻ dân, chê bai dân. Bởi vì, so với nhân dân thì số đảng viên chỉ là số ít. Cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn rằng Đảng và Chính phủ cũng chỉ mưu giải phóng cho nhân dân, đem lại hạnh phúc, tự do cho dân. Vì vậy, mỗi cán bộ đảng viên cũng phải xác định vừa phụ trách trước Đảng và Chính phủ vừa phụ trách trước nhân dân, “Mà phụ trách trước nhân dân nhiều hơn phụ trách trước Đảng và Chính phủ”. Cán bộ không phụ trách trước nhân dân, tức là không phụ trách trước Đảng và Chính phủ, vì Đảng và Chính phủ cũng chỉ là công bộc của dân.

– Phục vụ nhân dân là hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cho đời sống của mình.

Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu: Sự hướng dẫn này được thực hiện bằng nhiều con đường khác nhau, chủ yếu là tập trung vào những nội dung cơ bản: Hướng dẫn nhân dân đẩy mạnh tăng gia sản xuất; hướng dẫn nhân dân biết cách thực hành tiết kiệm; hướng dẫn nhân dân phân phối cho công bằng những phúc lợi xã hội theo phương châm “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên”.

– Phục vụ nhân dân trước hết phải đề ra được các chủ trương, chính sách đúng đắn, vì lợi ích của nhân dân.

Chủ trương, chính sách phải xuất phát từ các điều kiện thực tế và quan tâm tới nguyện vọng, lợi ích chính đáng của nhân dân, ngay cả cấp cơ sở. Người dạy: “Vì vậy, cách tổ chức và cách làm việc nào không hợp với quần chúng thì ta phải có gan đề nghị lên cấp trên để bỏ đi hoặc sửa lại. Cách nào hợp với quần chúng, quần chúng cần, thì dù chưa có sẵn, ta phải đề nghị lên cấp trên mà đặt ra. Nếu cần làm thì cứ đặt ra, rồi báo cáo sau, miễn là được việc”.

Về cách làm việc, Hồ Chí Minh nhắc nhở phải nhận thức sâu sắc phương pháp “Từ trong quần chúng ra. Về sâu trong quần chúng”. Việc to, việc nhỏ đều phải phù hợp với lòng ham, ý muốn, tình hình thiết thực của quần chúng, thì mới có thể phục vụ được quần chúng. “Đưa mọi vấn đề cho dân chúng thảo luận và tìm cách giải quyết. Chúng ta có khuyết điểm, thì thật thà thừa nhận trước mặt dân chúng. Nghị quyết gì mà dân chúng cho là không hợp thì để họ đề nghị sửa chữa. Dựa vào ý kiến của dân chúng mà sửa chữa cán bộ và tổ chức của ta”.

– Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân phải luôn luôn quán triệt cán bộ là công bộc, là đày tớ của dân.

Hồ Chí Minh dạy: “Làm cán bộ tức là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân. Mấy chữ a, b, c này không phải ai cũng thuộc đâu, phải học mãi, học suốt đời mới thuộc được”. Làm đày tớ thì phải học dân, hỏi dân, hiểu dân. “Không học hỏi dân thì không lãnh đạo được dân. Có biết làm học trò dân, mới làm được thầy học dân”.

Đày tớ là phục vụ dân; có cái gì lo thì lo trước dân, có cái gì vui thì vui sau dân. Tự phê bình trước dân và nếu có khuyết điểm thì nhận; đồng thời hoan nghênh nhân dân phê bình mình. ý thức phục vụ nhân dân không phải nằm ở nghị quyết, chỉ thị, kêu gọi, hô hào, nói suông. Người yêu cầu “các vị bộ trưởng nên luyện cho mình có đôi chân hay đi, đôi mắt hay nhìn, cái óc hay nghĩ, không nên chỉ ngồi ở bàn giấy”; hoặc “hội mà không nghị, nghị mà không quyết, quyết mà không làm”.

Tóm lại, nội dung tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh hết sức rộng lớn, sâu sắc. Trước hết là ở nhận thức về Tổ quốc, về nhân dân, về vị trí của cán bộ, đảng viên. Nhận thức đúng sẽ mở đường cho hành động đúng. Nhận thức sai, hành động sai. Hai điểm cốt yếu quan trọng nhất của vấn đề này trong tư tưởng Hồ Chí Minh là dân là chủ, là gốc của nước. Có dân là có tất cả. Cán bộ là đày tớ của dân. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mọi cán bộ, công chức, là gốc của mọi công việc.

3. Các giải pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Các giải pháp về phía Đảng

– Giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức sâu sắc, toàn diện hơn về Đảng.

+ Hồ Chí Minh chỉ rõ: Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Văn minh là trí tuệ, là bản lĩnh, là tính nhân văn của một Đảng cách mạng chân chính. Đạo đức chủ chốt của Đảng là quyết tâm suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”.

+ Người khẳng định, Đảng ta vĩ đại, lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng. Đảng ta vĩ đại vì ngoài lợi ích của giai cấp, của nhân dân, của dân tộc, Đảng ta không có lợi ích gì khác. Đảng là mỗi chúng ta. Đảng phải giáo dục cho cán bộ, đảng viên nhận thức được rằng, mỗi cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh, có ý thức phục vụ nhân dân tốt thì Đảng trong sạch, vững mạnh.

– Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự có đạo đức cách mạng.

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định vai trò quyết định của cán bộ, có cán bộ tốt, việc gì cũng xong. Trong điều kiện Đảng cầm quyền, mỗi cán bộ, đảng viên càng phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ thật trung thành của nhân dân.

+ Phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân là thực hiện nghiêm minh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng.

Phải rà soát lại tất cả những chủ trương, chính sách đã có để kiên quyết chống tư tưởng đặc quyền, đặc lợi trong bộ máy Đảng và Nhà nước. Còn đặc quyền, đặc lợi thì còn có kẽ hở để vi phạm đạo đức cách mạng.

Phải kiểm tra, kiểm soát trong việc thực hiện chính sách của Đảng để biết rõ cán bộ và nhân viên tốt hay xấu; biết rõ ưu điểm, khuyết điểm của các cơ quan và của các mệnh lệnh, nghị quyết. Đặc biệt để chống lại cái thói nghị quyết một đường thi hành một nẻo.

Có hai cách kiểm soát. Một cách là từ trên xuống, tức là người lãnh đạo kiểm soát kết quả của những công việc của cán bộ mình. Một cách là từ dưới lên, tức là quần chúng và cán bộ kiểm soát sự sai lầm của người lãnh đạo. Cách này là cách tốt nhất để kiểm soát các nhân viên.

– Phải giữ nghiêm kỷ luật trong Đảng.

+ Hồ Chí Minh luôn luôn coi kỷ luật đảng là nhất trí về tư tưởng, hành động và xuất phát từ lòng tự giác của đảng viên. Cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phục tùng số nhiều, cấp dưới phục tùng cấp trên, địa phương phục tùng Trung ương… Phải giáo dục tư cách, bổn phận đảng viên và rèn luyện tính Đảng.

+ Duy trì kỷ luật Đảng phải có thái độ khen, chê đúng mực đối với các hạng đảng viên, cán bộ. Người dạy: Khi cán bộ có khuyết điểm thì trước hết cần có nhận thức đúng về khuyết điểm. Người đời ai cũng có khuyết điểm. Có làm việc thì có sai lầm. Chúng ta không sợ có sai lầm và khuyết điểm, chỉ sợ không chịu cố gắng sửa chữa sai lầm và khuyết điểm. Sửa chữa sai lầm, trước hết cần dùng cách giải thích thuyết phục, cảm hóa, dạy bảo; song tuyệt nhiên không phải không dùng xử phạt. Khuyết điểm có việc to việc nhỏ. Nếu tất cả không xử phạt thì sẽ mất cả kỷ luật, thì sẽ mở đường cho bọn cố ý phá hoại. Trong bài Sự nghiệp vĩ đại của Lênin, Người đã nhắc lại câu nói của V.I.Lênin: “Không xử bắn bọn ăn hối lộ mà xử nhẹ như thế, là một việc xấu hổ cho những người cộng sản, những người cách mạng”. Vì vậy, hoàn toàn không xử phạt là không đúng. Mà mắc sai phạm gì cũng dùng đến xử phạt cũng là không đúng.

b) Các giải pháp từ phía cán bộ, đảng viên

Hồ Chí Minh nhiều lần nhấn mạnh vai trò của cán bộ, đảng viên cũng như mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên với tổ chức, với quần chúng. Người nói: hàng trăm người dân mới có một đảng viên. Cần phải hiểu đúng ý nghĩa của vấn đề. Một mặt, sức mạnh to lớn của quần chúng so với đảng viên; mặt khác, đảng viên là người đại biểu ưu tú của dân tộc; là người lãnh đạo và tấm gương để nhân dân noi theo. Do vậy, cán bộ, đảng viên phải có nhận thức và hành động đúng.

– Về nhận thức:

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải nhận thức sâu sắc về tư cách và bổn phận của mình.

Người nói, có những điều tưởng như ai cũng nhận thức đầy đủ cả rồi, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Không ai bắt buộc ai vào Đảng. Đó là do sự tự giác, lòng hăng hái của mỗi người mà tình nguyện làm đảng viên, làm chiến sĩ xung phong. Vậy thì, mỗi đảng viên phải xứng đáng là một người trong những người đại biểu của dân tộc. “Làm đảng viên, làm cán bộ là suốt đời làm đày tớ trung thành của nhân dân”. “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài”.

+ Người yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên cần phải có “tính Đảng”. Thể hiện ở các điểm sau:

Một là, phải đặt lợi ích của Đảng lên trên hết, lên trước hết. Vì lợi ích của Đảng tức là lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc.

Hai là, việc gì cũng phải điều tra rõ ràng, cẩn thận và phải làm đến nơi, đến chốn, không qua loa, đại khái.

Ba là, lý luận và thực hành phải luôn luôn đi đôi với nhau.

Bốn là, phải ráo riết dùng phê bình và tự phê bình.

Năm là, nơi nào sai lầm, ai sai lầm thì lập tức phải sửa chữa, v.v..

Đó là những điều “tối thiểu” mà bất kỳ ai, khi viết đơn vào Đảng cũng đã “thuộc” và hứa trước đảng kỳ. Phải thông qua tu dưỡng như chuyện rửa mặt hằng ngày. Tự giác tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện về mọi mặt là thước đo tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân.

– Về chính trị, tư tưởng:

+ Phải nắm vững đường lối cách mạng của Đảng. Đường lối đó vừa có nội dung xuyên suốt trong toàn bộ tiến trình cách mạng, đồng thời phản ánh thực tiễn của từng giai đoạn. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ quá trình cách mạng Việt Nam từ khi Đảng ra đời.

+ Tu dưỡng về chính trị là phải chống khuynh hướng “tả” và khuynh hướng “hữu”, ngả nghiêng dao động. Điều này hoàn toàn xa lạ với việc nắm vững và kiên định về chiến lược, mềm dẻo về sách lược và hết sức linh hoạt trong sử dụng các biện pháp tiến hành cách mạng theo tinh thần “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

+ Phải nghiêm túc nghiên cứu, học tập lý luận Mác – Lênin.

Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, “lý luận cách mạng như cái bàn chỉ nam”, nó chỉ phương hướng cho chúng ta trong công việc thực tế. Không có lý luận thì lúng túng, như nhắm mắt mà đi.

Học lý luận không chỉ củng cố lập trường quan điểm chính trị, nâng cao nhận thức, tầm trí tuệ mà còn là xác lập cơ sở, nền móng vững chắc hoàn thiện nhân cách làm người. Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định: Học chủ nghĩa Mác – Lênin là để biết cách sống với nhau có tình, có nghĩa; tình nghĩa đồng bào, đồng chí, tình nghĩa giữa con người với con người.

Trong nghiên cứu học tập lý luận phải phê phán thói “khinh lý luận” hoặc lý luận suông. “Đảng phải chống cái thói xem nhẹ học tập lý luận. Vì không học lý luận thì chí khí kém kiên quyết, không trông xa thấy rộng, trong lúc đấu tranh dễ lạc phương hướng, kết quả là “mù chính trị”, thậm chí hủ hóa, xa rời cách mạng”. Về bệnh lý luận suông, Người nói: “Dù xem được hàng ngàn hàng vạn quyển lý luận, nếu không biết đem ra thực hành, thì khác nào một cái hòm đựng sách”.

Học lý luận để thấm nhuần tư tưởng cách mạng, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lênin, từ đó vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, lấy thực tiễn Việt Nam làm điểm xuất phát, lấy cải tạo hiện thực Việt Nam làm mục tiêu.

– Về đạo đức:

+ Phải rèn luyện, tu dưỡng đạo đức trước hết là “trung với nước, hiếu với dân”. Người nói, đạo đức là gốc, là nền tảng của người cách mạng. Điểm xuất phát quan trọng nhất là phải xác định lòng mình chỉ biết vì Đảng, vì Tổ quốc, vì đồng bào thì sẽ tiến đến chỗ chí công, vô tư. Mình đã chí công, vô tư thì khuyết điểm sẽ ngày càng ít đi và tính tốt ngày càng thêm. Tu dưỡng đạo đức cách mạng phải toàn diện, trên tất cả các khía cạnh.

+ Phải thường xuyên nuôi dưỡng lòng thương yêu, hết lòng giúp đỡ đồng chí, đồng bào. Vì thế mà kiên quyết chống lại những người, những việc có hại đến Đảng, đến nhân dân. Vì thế mà chịu cực khổ trước mọi người, hưởng hạnh phúc sau thiên hạ. Vì thế mà không ham giàu sang, không ngại cực khổ, không sợ oai quyền.

+ Tu dưỡng đạo đức là rèn luyện đức tính ngay thẳng, không có tư tâm, không làm việc bậy. Thấy việc phải thì làm, thấy việc phải thì nói. Là rèn luyện cho đầu óc trong sạch, sáng suốt, có đức tính biết xem người, biết xét việc…

+ Tu dưỡng đạo đức phải rèn luyện đức tính có gan nói, có gan phụ trách, có gan làm việc, có gan tự phê bình, có gan sửa chữa khuyết điểm, có gan chịu đựng khó khăn, chống lại sự vinh hoa, phú quý không chính đáng. Nếu cần thì có gan hy sinh cả tính mệnh cho Đảng, cho Tổ quốc, không bao giờ rụt rè, nhút nhát.

+ Phải rèn đức tính trong sạch, không tham địa vị, không tham tiền tài, ít lòng ham muốn về vật chất. Không ham người tâng bốc mình.

+ Phải rèn luyện đức tính cần, kiệm, liêm khiết, chính trực.

+ Phải tu dưỡng, rèn luyện, đấu tranh bền bỉ hằng ngày, suốt đời.

– Về văn hoá, học vấn, chuyên môn nghiệp vụ:

Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc học văn hoá, nâng cao học vấn là một mặt của chế độ công tác, một biểu hiện của đạo đức cách mạng.

+ Cán bộ, đảng viên phải chịu khó, học tập thường xuyên, mọi nơi, mọi lúc, “học ở trường, học ở sách vở, học lẫn nhau và học nhân dân”. Học tập suốt đời nhằm thâu thái tri thức, khoa học, kỹ thuật của nhân loại, tăng năng suất công tác, cải tiến công việc.

Người khẳng định, cán bộ, đảng viên không chỉ giỏi về chính trị mà cũng phải giỏi về chuyên môn. Làm nghề gì cũng phải học và làm nghề gì phải thạo nghệ ấy. Không có chuyên môn sẽ dẫn tới bệnh nói suông, lãnh đạo chung chung. Cán bộ chính trị phải biết kinh tế, cán bộ kinh tế phải có chính trị. Đó chính là một biểu hiện của nâng cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

– Về phương pháp công tác, cách lãnh đạo:

Cách lãnh đạo, cách làm việc của cán bộ, đảng viên, hiểu rộng ra là văn hóa lãnh đạo, văn hóa ứng xử. Theo Hồ Chí Minh nói chung có hai cách làm việc: Làm việc theo cách quan liêu và làm việc theo cách quần chúng.

+ Thực hành cụ thể theo cách quần chúng thì phải theo nguyên tắc “Phải đưa chính trị vào giữa dân gian”. Đó là cách làm việc thể hiện được nguyện vọng, tâm tư của quần chúng. Việc gì cũng phải tin vào dân chúng, học hỏi và bàn bạc với dân chúng, giải thích cho dân chúng, theo tình hình thiết thực của dân chúng, theo trình độ giác ngộ của dân chúng và sự tình nguyện của dân chúng…

+ Làm việc theo cách quan liêu cũng gần với kiểu làm việc theo cách quyền lực, xa lạ với cách làm việc quần chúng. Theo Hồ Chí Minh, là cán bộ công chức, dù ít dù nhiều đều có quyền hành “cấp cao quyền to, cấp thấp quyền nhỏ”. Có quyền mà xa dân, làm việc theo kiểu quan liêu, mệnh lệnh, không dân chủ thì sớm muộn nhất định thất bại. Có quyền mà nhận thức đúng đắn rằng quyền lực đó là của dân và nhân dân giao phó quyền lực đó cho mình, thì sẽ làm hết trách nhiệm đối với nhân dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải bỏ sạch lối quan liêu, lối chật hẹp, lối mệnh lệnh.

Phong cách và phương pháp công tác có văn hóa của cán bộ, đảng viên là theo đúng đường lối quần chúng, là nguyên tắc, là tình cảm, trách nhiệm của những công bộc của dân.

III. TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NÂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM HẾT LÒNG, HẾT SỨC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN

1. Tấm gương về ý thức trách nhiệm trước Tổ quốc, Đảng và dân tộc

– Động cơ thôi thúc Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước là trách nhiệm của một người dân mất nước.

Mang theo hoài bão, khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, Hồ Chí Minh tự mình quyết tâm đi ra nước ngoài “xem người ta làm thế nào” để trở về cùng đồng bào cứu nước, đấu tranh giành độc lập cho dân tộc. Trong gần 10 năm bôn ba, trải qua biết bao khó khăn của sự kiếm tìm, Người đã hoàn thành trách nhiệm do mình tự đặt ra, đó là tìm thấy chân lý “muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”.

– Sau khi tìm được con đường cứu nước, Hồ Chí Minh tự xác định trách nhiệm tuyên truyền, vận động, tổ chức, phát huy sức mạnh của toàn dân tộc để đấu tranh giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Người đã tập hợp, giáo dục, bồi dưỡng, đào tạo được những người tiên tiến nhất trong cộng đồng dân tộc, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam để lãnh đạo toàn dân đấu tranh giành độc lập.

– Từ năm 1930 đến năm 1945 là thời kỳ tư tưởng và cuộc sống của Hồ Chí Minh gặp nhiều thử thách, nhưng trong thử thách, Người luôn luôn kiên định mục tiêu và luôn mong muốn, khát khao được hoạt động vì sự nghiệp cứu nước của dân tộc.

+ Hai lần người bị bắt và bị giam trong nhà tù đế quốc. Trong tù, Người xác định “muốn nên sự nghiệp lớn, tinh thần càng phải cao”. Người không ngại sự gian khổ, đau đớn và lo về tính mạng của mình, mà lo cho cách mạng, buồn vì không được hoạt động. Người tâm sự: Đối với người cách mạng, không gì khổ tâm bằng đã không hoạt động được, lại mất liên lạc với đoàn thể lâu ngày.

+ Ngay sau khi về nước, chấp nhận một cuộc sống vô cùng thiếu thốn, gian khổ, Hồ Chí Minh khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiều công việc quan trọng, chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền. Người vừa xác định trách nhiệm của người lãnh đạo, vừa xác định trách nhiệm cứu quốc là việc chung, ai là người Việt Nam đều phải kề vai gánh vác một phần trách nhiệm. Người xác định trách nhiệm của Người: “Riêng phần tôi, xin đem hết tâm lực đi cùng các bạn, vì đồng bào mưu giành tự do độc lập, dầu phải hy sinh tính mệnh cũng không nề”.

– Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, trong 24 năm giữ cương vị là người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Hồ Chí Minh đã tự xác định cho mình trách nhiệm vừa là người lãnh đạo cao nhất, vừa là đày tớ của dân.

+ Người nói: “Cả đời tôi chỉ có một mục đích, là phấn đấu cho quyền lợi Tổ quốc, và hạnh phúc của quốc dân. Những khi tôi phải ẩn nấp nơi núi non, hoặc ra vào chốn tù tội, xông pha sự hiểm nghèo – là vì mục đích đó… Bất kỳ bao giờ, bất kỳ ở đâu, tôi cũng chỉ theo đuổi một mục đích, làm cho ích quốc lợi dân”.

+ Hồ Chí Minh nhận thức rất rõ vai trò, trách nhiệm của Người trong hệ thống quyền lực. Đó là nhận sự uỷ thác của quốc dân, đồng bào, quyết tâm hoàn thành trách nhiệm được Tổ quốc giao phó “giống như người lính vâng mệnh lệnh quốc dân ra trước mặt trận” nhằm làm cho “nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”; xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới…

– Trong tiến trình cách mạng, không tránh khỏi có lúc Đảng phạm sai lầm, khuyết điểm. Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Trung ương và Chính phủ nhận trách nhiệm. Trong Thư gửi đồng bào nông thôn và cán bộ nhân dịp cải cách ruộng đất ở miền Bắc căn bản hoàn thành, sau khi nêu những khuyết điểm, sai lầm của Đảng trong việc đoàn kết nông thôn, việc đánh kẻ địch, việc chấn chỉnh tổ chức, trong chính sách thuế nông nghiệp, Người viết: “Vì sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chính phủ có chỗ thiếu cụ thể, thiếu kiểm tra đôn đốc – cho nên khi cải cách ruộng đất đã xảy ra những khuyết điểm, sai lầm… Trung ương Đảng và Chính phủ đã nghiêm khắc kiểm điểm những sai lầm, khuyết điểm ấy và đã có kế hoạch kiên quyết sửa chữa, nhằm đoàn kết cán bộ, đoàn kết nhân dân, ổn định nông thôn, đẩy mạnh sản xuất”.

2. Tấm gương hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

a) “Tổ quốc trên hết”; “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”

Cả cuộc đời cách mạng của Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần và quyết tâm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong câu trả lời phóng viên báo Granma, Cuba, Người nói: “Tôi hiến cả đời tôi cho dân tộc tôi”. Điều đó được chứng minh một cách đầy đủ bằng cả cuộc đời hoạt động của Người.

Sau hơn ba mươi năm lặn lội tìm đường cứu nước, cứu dân, khi chính quyền đã về tay nhân dân, Hồ Chí Minh không hề gợn lên một suy nghĩ nhỏ nào về hưởng thụ. Sau khi giành được độc lập, Người đã cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đưa chính quyền nhân dân non trẻ vượt qua bao thác ghềnh, gian khó. Nếm mật, nằm gai, lội suối ngủ rừng, tiếp tục lãnh đạo nhân dân đánh thắng hai cuộc chiến tranh của thực dân, đế quốc. Trong điều kiện hòa bình, với cương vị Chủ tịch Đảng, Chủ tịch nước, Người vẫn giữ gìn lối sống trong sạch, giản dị, vì nước, vì dân.

b) Tất cả vì độc lập, tự do của Tổ quốc; “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”

Trước thời cơ giành độc lập, Người quyết tâm: “dù có đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải giành cho kỳ được độc lập dân tộc”.

Sau khi giành được chính quyền và trong suốt 24 năm lãnh đạo đất nước, Người luôn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc, “dĩ bất biến, ứng vạn biến” để giữ gìn và bảo vệ nền độc lập ấy.

Trước chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Người có sức lan tỏa mạnh mẽ, huy động được sức mạnh của toàn dân tộc chiến đấu vì độc lập, tự do và giành được thắng lợi vẻ vang.

c) Tất cả vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân, không dành riêng cho cá nhân và gia đình

Trả lời các nhà báo nước ngoài, Người nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng sức làm, cũng như một người lính vâng mệnh lệnh của quốc dân ra trước mặt trận. Bao giờ đồng bào cho tôi lui, thì tôi rất vui lòng lui. Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Riêng phần tôi thì làm một cái nhà nho nhỏ, nơi có non xanh, nước biếc để câu cá, trồng hoa, sớm chiều làm bạn với các cụ già hái củi, em trẻ chăn trâu, không dính líu gì với vòng danh lợi”.

Trong bản Di chúc, Người viết: “Suốt đời tôi hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Nay dù phải từ biệt thế giới này, tôi không có điều gì phải hối hận, chỉ tiếc là tiếc rằng không được phục vụ lâu hơn nữa, nhiều hơn nữa”.

IV. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ NĂNG CAO Ý THỨC TRÁCH NHIỆM, HẾT LÒNG, HẾT SỰC PHỤNG SỰ TỔ QUỐC, PHỤC VỤ NHÂN DÂN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh “trung với nước, hiếu với dân”, nâng cao nhận thức về ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong cán bộ, đảng viên, công chức

– Giáo dục đạo đức trước hết là tác động vào nhận thức, tạo ra ý thức đạo đức đúng đắn, qua đó mỗi người tự giác thực hiện để có hành vi đạo đức phù hợp. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu lên những phẩm chất đạo đức cơ bản của người cán bộ cách mạng, tiêu biểu nhất là “trung với nước, hiếu với dân”. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước hết cần quán triệt sâu sắc tư tưởng của Người, để vận dụng và làm theo.

– Học tập và làm theo tư tưởng “tận trung với nước, tận hiếu với dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay là mỗi người phải tuyệt đối trung thành với lợi ích của đất nước, của dân tộc, đặt độc lập dân tộc, chủ quyền và lợi ích quốc gia lên trên hết và trước hết. ý thức hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của mỗi người phải được thể hiện trong hành động đem hết tài năng, sức lực cống hiến cho độc lập, tự do của Tổ quốc, cho sự phát triển của đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, mỗi cán bộ, công chức phải hoàn thành nhiệm vụ, chức trách của mình theo đúng pháp lệnh công chức. Biểu hiện cụ thể là làm tốt những công việc hàng ngày, nhất là những việc liên quan trực tiếp tới đời sống của người dân.

– Để nâng cao ý thức trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân cần kiên quyết đấu tranh, phê phán những quan niệm và biểu hiện sai trái. Đó là sự lầm lẫn giữa quyền uy được tổ chức giao phó với quyền lực cá nhân. Sự lẫn lộn đó dẫn tới cơn khát quyền lực, chạy quyền, mua quyền, bán quyền, lộng quyền, cửa quyền, tham quyền cố vị. Khi có quyền mà thiếu lương tâm sẽ trở nên hủ bại, biến thành sâu mọt của dân, đục khoét dân, ăn của đút, “dĩ công vi tư”. Lúc sinh thời Bác Hồ đã cảnh báo: “Cậy thế mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao được vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng dân bầu mình ra là để làm việc cho dân, chứ không phải để cậy thế với dân”.

2. Cụ thể hóa ý thức trách nhiệm phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trong từng cơ quan, đơn vị, địa phương

– Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, mỗi người, dù ở cương vị nào cũng cần phải tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức. Người đã có nhiều lời dạy rất cụ thể về đạo đức của các giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội… Những lời dạy của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị và cần được cụ thể hóa trong điều kiện mới.

– Cơ sở để vận dụng, cụ thể hóa những lời dạy của Bác với các giai cấp, tầng lớp, nhóm xã hội là đường lối, quan điểm, giải pháp… đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển và cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020. Đó là đảm bảo quyền làm chủ của dân “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện đường lối quần chúng “gần dân, học dân, gắn bó với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, thực hiện được nhiệm vụ của người cán bộ “nắm vững dân tình, hiểu rõ dân tâm, đảm bảo dân sinh, nâng cao dân trí”. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, dù làm việc ở vị trí nào cũng đều cần quán triệt những quan điểm chung đó.

– Cần cụ thể hóa tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân thành các nhiệm vụ trên từng vị trí công tác, từng loại công việc. Thấm nhuần, quán triệt sâu sắc tư tưởng và tấm gương vì nước quên mình, vì nhân dân phục vụ của Bác Hồ để vận dụng, cụ thể hóa nội dung những lời dạy của Bác đối với ngành, địa phương, giới mình trong điều kiện mới, gắn với hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

3. Kết hợp chặt chẽ giữa tổ chức, hướng dẫn với động viên, kiểm tra, giám sát việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hướng vào việc nâng cao vai trò tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Vì vậy, cần động viên, khuyến khích, hướng dẫn mọi người, đặc biệt là cán bộ, đảng viên, công chức tự giác đề ra chỉ tiêu phấn đấu “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trong đợt học tập chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” của năm nay, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức công tác ở mọi cấp, mọi ngành, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ trì, chủ chốt, cần xây dựng kế hoạch của mỗi cá nhân học tập và làm theo Bác với những việc làm cụ thể, định kỳ báo cáo trước chi bộ, cơ quan, đơn vị.

– Để hỗ trợ mỗi cá nhân thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi tập thể đảng, chính quyền, đoàn thể xây dựng các chương trình hành động, giúp đỡ, giám sát và kiểm tra việc tự giác làm theo. Định kỳ yêu cầu các cá nhân báo cáo những việc đã làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

4. Phát huy vai trò nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

– Một trong những nguyên tắc thực hành đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh là phải nêu gương về đạo đức. Hồ Chí Minh yêu cầu mọi người đều phải nêu gương về đạo đức. Ông bà nêu gương cho con cháu, cha mẹ nêu gương cho con, anh chị nêu gương cho em, đảng viên nêu gương cho quần chúng… Phát huy vai trò nêu gương trong thực hành đạo đức có ý nghĩa to lớn không chỉ trước mắt mà còn mãi mãi lâu dài về sau.

– Trong phạm vi xã hội, việc nêu gương về đạo đức của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các cấp, có vai trò đặc biệt quan trọng. Trong tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy, nhân dân ta đã có câu nói rất hay và rất đúng là “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo yêu cầu đó của dân, trong Đảng và hệ thống quản lý nhà nước, việc lãnh đạo đi trước, làm trước để đảng viên, quần chúng, nhân dân đi sau, làm theo có ý nghĩa rất quan trọng. Việc nêu gương về đạo đức không chỉ là sự vận động mà phải trở thành những quy định, sự ràng buộc trách nhiệm để mỗi người đều tự giác và cần phải thực hiện. Các cấp, các ngành cần chủ động ban hành các quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo trước nhân viên; cán bộ, đảng viên trước quần chúng.

Nguồn : tuyengiao.vnBài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Th9 29, 2010

ĐẢNG BỘ …………………….                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chi Bộ ……………………

Đồng Lê, ngày 19 tháng 09 năm 2010

BÀI THU HOẠCH

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh”

—————————-

Họ và tên:    Phan Thanh Việt

Sinh hoạt Đảng tại Chi Bộ Trường THCS Sơn Hoá – Tuyên Hoá – Quảng Bình.

Qua 4 năm học tập và nghiên cứu các chuyên đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hành làm theo tâ,s gương của Bác, tôi xin trình bày những nhận thức, những kết quả thực hiện cụ thể của bản thân như sau :

1. Nhận thức của cá nhân về tư tưởng, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhHồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức

Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá-hiện đại hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế, thì việc học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức, lối sống và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng đạo đức của chủ tịch  Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm gương đao đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng.

– Những phẩm chất đạo đức của người cách mạng theo tư tưởng Hồ Chí Minh:

Nhìn chung, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng có thể khái quát thành bốn nội dung cơ bản, là : Trung với nước, hiếu với dân ; Yêu thương con người; Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư và tinh thần quốc tế trong sáng. Theo tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, thì tự phê bình và phê bình là một nguyên tắc không thể thiếu được trong xây dựng nền đạo đức mới – đạo đức cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: Phê bình là quyền lợi và nhiệm vụ của mọi người, là thực hành dân chủ… Không phê bình tức là bỏ mất một quyền dân chủ của mình. Song phê bình phải đường hoàng, chính đáng, tuyệt không nên “thầm thì thầm thụt”.

Tóm lại, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng là một di sản tinh thần vô cùng quí báu của Đảng và dân tộc ta. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, vấn đề đặt ra không chỉ ở chỗ thừa nhận và khẳng định những giá trị thực tiễn to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh, mà một điều rất quan trọng là vận dụng và phát triển những giá trị tư tưởng đó vào sự nghiệp xây dựng đội ngũ cán bộ của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay. Những tư liệu gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam là những di sản vật chất quí báu để góp phần nghiên cứu tư tưởng của Người.

2. Những nhận thức của bản thân về tư tưởng, tấm gương đậo đức Hồ Chí Minh qua các chuyên đề đã được học tập tại Đảng bộ trong 4 năm qua.

Nội dung cơ bản tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà cán bộ đảng viên,công chức, phải thường xuyên học tập và noi theo là:

Thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh “Trung với nước, hiếu với dân” cần quán triệt những nội dung của chủ nghĩa yêu nước trong giai đoạn mới; Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới đất nước, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển.

Thực hiện đúng lời dạy: “Cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư ” nêu cao phẩm giá con người Việt Nam trong thời kỳ mới Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc trong điều kiện toàn cầu hóa, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế

Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

* Trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước, vì dân, tiết kiệm vì sự nghiệpchung.
Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm:
Thứ nhất, tiết kiệm là không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi.

Thứ hai, tiết kiệm không phải là bủn xỉn, tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý, dùng  vào đúng mục đích. Nếu cần, bao nhiêu cũng chi.
Thứ ba, tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.
* Tư tưởng, tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh về chống tham ô, lãng phí, quan liêu:

+ Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tốt và cái xấu, cuộc

cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người, trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.

+ Là thực hiện dân chủ trong xã hội, đảm bảo quyền dân chủ của dân, đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân, huy động được nhân dân tham gia.
+ Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch, các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.
Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:
* Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi người, mỗi cá nhân, mỗi   cán bộ, đảng viên, công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao, với công việc phải làm, đó là:
+ Phải hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần trách nhiệm cao, không ngại

khó  khăn gian khổ, làm đến nơi đến chốn, đúng pháp luật, đúng chức năng  quyền hạn, mang lại hiệu quả, lợi ích thiết thực cho nhà nước, cho nhân dân.
+ Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước, của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Để thực hiện được đầy đủ ý thức trách nhiệm đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên…phải không ngừng trau dồi, học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và thực hiện đúng đường lối quần chúng.
+ Luôn luôn đấu tranh nội tại để ngăn ngừa căn bệnh quan liêu, mệnh lệnh, xa rời quần chúng; chủ quan, hấp tấp, duy ý chí trong giải quyết công việc; phải kiên quyết xa rời với những cám dỗ, ham muốn tự tư, tự lợi trong công việc được giao.
* Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân:

* Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Cán bộ, đảng viên, công chức phải tận tâm, tận lực, tận tình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Phục vụ nhân dân trước hết là:

+ Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc,

quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân, phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để thoả mãn các nhu cầu lợi ích của nhân dân, nhất là những nhu cầu bức thiết trong cuộc sống.

+ Các cấp uỷ đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên phải luôn quán triệt nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc và nhân dân về vị trí của cán bộ, đảng viên. Cán bộ là công bộc, là đầy tớ của dân, dân là chủ, dân là gốc của nước nhà; có dân là có tất cả. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, là gốc của công việc.

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”:

*Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhiều bài nói, bài viết về công tác xây dựng Đảng.Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng rất phong phú, trong đó tập trung vào những điểm chủ yếu sau:

+ Cách mạng cần có Đảng. ” Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”

+ Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng

+ Quan tâm xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đức, có tài để Đảng xứng đáng “Là đạo đức là văn minh”

+ Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân

+  Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn

Những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong toàn Đảng, toàn dân triển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

– Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:

– Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, chính quyền và các tổ chức đoàn thể năm 2010 .

– Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ. Thông qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Các tổ chức đoàn thể vững mạnh và vững mạnh xuất sắc.

– Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền và các đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh chi bộ để thực hiện nhiêm vụ chính trị của mình.

– Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan liêu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

– Nâng cao tinh thần tự phê bình và phê bình, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

II. Những kết quả cụ thể của bản thân trong việc thực hiện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

1.Những kết quả đã làm được:

– Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên:  Tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với mọi người, hết lòng vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của người Đảng viên.

– Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc

+Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : Tôi luôn cập nhật thông tin trên mọi thông tin đại chúng để chắt lọc, tìm kiếm những tấm gương đạo đức tốt để học hỏi.

+ Với công việc tổ trưởng tổ Thanh Tra nhân dân tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ  giao phó. Giữ mối đoàn kết trong tổ, cùng giúp đỡ nhau tiến bộ .

+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức.

+Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm ….

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Chi bộ.

– Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bình và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :

+ Bản thân tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người thân trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

2. Những mặt chưa làm được hoặc còn tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh những ưu điểm, bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn, mạnh dạn, cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh, cả nể, chưa kiên quyết, dứt khoát. Việc đấu tranh, tự rèn luyện, tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học, chưa hệ thống. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc, chưa sâu sát, chưa tỉ mỉ

3.Nguyên nhân và hướng rèn luyện, phấn đấu.

a. Nguyên nhân của những mặt đã làm được .

b.Nguyên nhân của những mặt chưa  làm được .

c. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh :

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vững những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc được giao, phải luôn nêu gương về mặt đạo đức, giữ vững lập trường.

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh tự phê bình và phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.

Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động, tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình, bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới, áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ, Tự phê bình và phê bình, kỷ luật nghiêm minh tự giác, trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng, gia đình, lối xóm,…

III. Những kiến nghị, đề xuất.

Mỗi cán bộ, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng.

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh,  mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

Bản thân tôi là một Đảng viên sinh hoạt tạo Chi Bộ Tiểu Khu Tam Đồng. Ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống, qua tìm hiểu học tập tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đó nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà cũng mang ý nghĩa triết học sâu sắc, nếu như áp dụng vào việc tổ chức, phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân là quan trọng.

Qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gươngđạo đức Hồ Chí Minh” đã bổ sung thêm cho tôi những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Hơn lúc nào hết, chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ, nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn.

Người viết

Phan Thanh Việt

Theo VioletNghị quyết Đại hội Đảng bộ 2010-2015
Th6 2, 2010

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CƠ QUAN ………………..
Nhiệm kỳ 2010 – 2015
*
Số :   NQ/ĐH

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI
Đảng bộ cơ quan …………….., nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thực hiện Quy định của Điều lệ Đảng (khoá X), Chỉ thị số 37-CT/TW của Bộ Chính trị, Thông tri số 14-TT/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ và Kế hoạch số 25-KH/ĐUK của Đảng uỷ Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Hải Phòng về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, ngày 2 tháng 6 năm 2010, Đảng bộ cơ quan ……… tổ chức đại hội toàn thể đảng viên nhiệm kỳ 2010 – 2015 nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Cục Thống kê nhiệm kỳ 2005 – 2010, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan ………và các báo cáo tham luận bổ sung tại đại hội.


ĐẠI HỘI QUYẾT NGHỊ


I- Nhất trí với báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ trình Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015, báo cáo kiểm điểm sự l
ãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan ………………..nhiệm kỳ 2005-2010. Đại hội nhấn mạnh một số vấn đề sau đây:

Trong nhiệm kỳ qua dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng, Đảng bộ cơ quan …………đã nêu cao được sự đoàn kết nhất trí, tinh thần tách nhiệm cao của cán bộ, công chức và đảng viên trong cơ quan; nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan nhiệm kỳ 2005-2010 đề ra. Công tác đảng được tăng cường, nhiều năm liền Đảng bộ cơ quan …………….. được Đảng uỷ khối cơ quan Dân Chính Đảng công nhận là Đảng bộ “Trong sạch vững mạnh”.

II- Phương hướng, mục tiêu chủ yếu, những nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ 2010-2015.

Đại hội nhất trí các mục tiêu chủ yếu, quan trọng đến năm 2015 phải đạt được như sau:

–    Lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và đạt tỷ lệ hoàn thành kế hoạch từ 99,5% trở lên, xếp từ thứ 2 của Vùng và thứ hạng 20 toàn quốc trở lên.
–    Hàng năm, Đảng bộ đạt danh hiệu đảng bộ “Trong sạch, vững mạnh”;
–    100% chi bộ đạt danh hiệu “Trong sạch, vững mạnh”;
–    100% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 30% đảng viên xuất sắc.
–    Trong nhiệm kỳ 2010 – 2015, Đảng bộ phát triển thêm được từ 8 đến 10 đảng viên mới.
–    L
ãnh đạo các tổ chức chính trị-xã hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm và được các tổ chức đoàn thể cấp trên khen thưởng.

* Đại hội nhất trí những nhiệm vụ và giải pháp như sau :

– Chú trọng việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê, tin học cho các cán bộ, công chức, đặc biệt số công chức mới vào Ngành thông qua cử cán bộ tham dự các lớp trái ngành .

– Thực hiện đầy đủ, đúng chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức; chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động.

– Triển khai, quán triệt các nghị quyết của đại hội Đảng các cấp, nhất là các nghị quyết của Đảng bộ thành phố, Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng bộ cơ quan vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động ”Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chuyên đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

– Chủ động nắm bắt diễn biến về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên để có biện pháp xử lý thích hợp, ngăn ngừa tiêu cực xảy ra, đảm bảo ổn định nội bộ cơ quan.

– Thực hiện việc đánh giá, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tham gia ý kiến vào công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ và các chính sách đối với cán bộ.
– Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

– Lãnh đạo, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

III- Tổ chức thực hiện :

Đại hội giao cho Ban chấp hành nhiệm kỳ 2010-2015 căn cứ nghị quyết của Đại hội, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội. Tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn Đảng bộ, động viên cán bộ, đảng viên khắc phục mọi khó khăn, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu do Đại hội đảng bộ đề ra.

Đảng uỷ …………… nhiệm kỳ 2010-2015 có trách nhiệm tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết đến đảng viên, cán bộ, công chức cơ quan. Thực hiện chế độ kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết.

Đại  hội đảng bộ cơ quan …………….
Nhiệm kỳ 2010 – 2015

Thuviengiadinh.comMẫu diễn văn khai giảng năm học mới
Th5 13, 2010

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa toàn thể các thầy cô giáo và các con học sinh thân mến!

Hôm nay cùng với hàng triệu học sinh trong cả nước, Thầy và Trò trường TH Phúc Hoà long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2009 – 2010.

Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt Ban giám hiệu,  các thầy cô giáo  cùng toàn thể các em học sinh xin nhiệt liệt chào mừng và trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu đại diện cho cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương, các cơ quan ban ngành của xã các thầy cô giáo trong BGH của trường tiểu học Phúc Hoà đã đến dự lễ khai giảng năm học 2009 – 2010. Sự có mặt của quý vị tại buổi lễ quan trọng này là nguồn động viên to lớn với thầy và trò trường chúng tôi trong những ngày đầu tiên của năm học mới!

Tôi chân thành cảm ơn và chào mừng các bậc phụ huynh học sinh, đại diện cho 19 các chi hội phụ huynh học sinh các lớp đến dự đông đủ với trách nhiệm là người cùng cộng tác với nhà trường, thường xuyên quan tâm tới chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường. Chúng tôi cũng vui mừng trước sự có mặt của toàn thể các thầy cô giáo, cán bộ công nhân viên của nhà trường, những thành viên đầy trách nhiệm, có vai trò quyết định tới chất lượng, hiệu quả giáo dục của nhà trường trong những năm qua.

khai giang nam hoc moi

Sự có mặt của các vị đại biểu, các bậc phụ huynh, các thầy cô giáo là thể hiện sự phối kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường, xã hội – là sự quan tâm rất lớn của cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, của nhân dân tới sự nghiệp giáo dục nói chung và trường tiểu học Phúc Hoà nói riêng.

Thay mặt cho các thầy cô giáo, cô cũng xin chào mừng 99 em học sinh khối một lần đầu tiên được cắp sách tới trường. Cô tin rằng với niềm tự hào là học sinh trường tiểu học Phúc Hoà, các em sẽ nhanh chóng hoà nhập và đạt nhiều thành tích xuất sắc trong năm học đầu tiên tại nhà trường.
Trong ngày hội đầu năm hôm nay, 383 em học sinh lớp 2, 3, 4, 5 là học sinh của trường đ
ã có rất nhiều cố gắng trong những năm học vừa qua cũng đã tề tựu đông đủ về đây trong ngày hội đầu năm nay.

Tôi đề nghị các vị đại biểu, các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh nhiệt liệt chào mừng và biểu dương thành tích của các em.

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh!

Năm học 2008 – 2009 vừa qua trường tiểu học Phúc Hoà đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ. Trường đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh, đoàn đội được xuất sắc cấp huyện, 11 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp huyện, 9 giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường, 25 thày cô giáo được huyện khen là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm học 2008 – 2009 đã đạt được một số kết quả như sau:

1. Trường tiên tiến xuất sắc cấp tỉnh và cơ quan văn hoá cấp tỉnh.
2. Công đoàn xuất sắc.
3. Đoàn đội xuất sắc.
4. Về mũi nhọn từng mặt:

* Mũi nhọn về học sinh: Học sinh giỏi cấp huyện cấp tỉnh được xếp thứ 2/26 trường.

– Về giáo dục thể chất xếp thứ 1/26 trường.
– Năm nào nhà trường cũng có học sinh tham dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cũng đạt giải.
– Phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực được huyện và phòng giáo dục đánh giá rất cao.
Do vậy trường 5 năm liền đạt trường tiên tiến xuất sắc, 2 năm gần đây là được trường xuất sắc cấp tỉnh. Chất lượng mũi nhọn về thể chất cũng như văn hoá giữ vừng từ xếp thứ 1 đến 3/26 trường trong toàn huyện.
Có được thành tích trên là do nỗ lực không biết mệt mỏi của tập thể CBGV trong trường, sự chuyên cần học tập, tu dưỡng rèn luyện của các em học sinh. Thay mặt cho BGH nhà trường tôi nhiệt liệt biểu dương thành tích của các thầy cô giáo và các em học sinh trong suốt năm học qua! Tiêu biểu là những thầy cô: thầy Toán, cô ng Hoa, cô Bình, cô Hiền, cô Hường, thầy Vinh…

Kính thưa các vị đại biểu, thưa các thầy cô giáo và các em học sinh!

Với mục tiêu xây dựng trường tiểu học Phúc Hoà thành một trường chất lượng cao, trong năm học mới bên cạnh việc cùng với ngành giáo dục cả nước thực hiện tốt chủ đề năm học “Đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, thầy cô tâm huyết, cha mẹ quan tâm, chính quyền vào cuộc”, toàn trường phải không ngừng nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo: Phấn đấu tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi trên 50%, hạnh kiểm tốt đạt trên 99%, trường sẽ đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; đẩy mạnh giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục đạo đức lối sống và giáo dục pháp luật thực hiện tốt an toàn giao thông;

Cùng với việc nâng cao chất lượng các hoạt động chuyên môn, trong năm học mới, Nhà trường sẽ tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các đoàn thể quần chúng: Công đoàn, đoàn Thanh niên và Đội thiếu niên tiền phong nhằm phát huy tốt nhất vai trò của các tổ chức đoàn thể xã hội trong việc tích cực giáo dục, động viên cán bộ giáo viên và học sinh thi đua dạy tốt và học tốt.
Kính thưa quý vị đại biểu! Thưa các thầy cô giáo và các em học sinh!


Trong những năm học vừa qua, trường tiểu học Phúc Hoà đ
ã luôn luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ của UBND, của các cơ quan, tổ chức xã hội; của Hội cha mẹ học sinh; Nhân dịp này, cho phép tôi được thay mặt hội đồng nhà trường xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời cảm ơn sâu sắc về những giúp đỡ trên.
Năm học mới đ
ã bắt đầu, chúng ta tin tưởng rằng bằng tất cả tâm huyết và nỗ lực của người thầy, bằng những cố gắng không mệt mỏi của các em học sinh, chúng ta sẽ lại tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công và thắng lợi mới.


Xin được kính chúc sức khoẻ quý vị đại biểu!

Chúc các thầy cô giáo và các em học sinh phát huy tốt thành tích đã đạt được trong năm học 2008 – 2009 và quyết tâm phấn đấu để năm học 2009-2010 đạt nhiều thắng lợi mới!

Tôi xin trịnh trọng tuyên bố: Khai giảng Năm học mới – Năm học 2009 – 2010.

Xin cảm ơn các vị đại biểu, các thày cô giáo và toàn thể các em học sinh!

(Bài diễn văn của trường TH Phúc Hoà)

http://Thuviengiadinh.com (Theo Giáo an.Violet)Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 3)
Th4 13, 2010

THÀNH ỦY THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                               ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI                    Biên Hòa, ngày 06 tháng 04 năm 2010


BÀI THU HOẠCH

HỌC TẬP CHỦ ĐỀ TƯ TƯỞNG, TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TA THẬT SỰ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

“LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH”

Họ và tên: TRẦN THỊ VƯƠNG NHI,   Chi  bộ: trường THPT Nguyễn Trãi

1. Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”

1.1. Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh

Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân, “Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân.

Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

1.2. Đảng là đạo đức, là văn minh:

Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.

Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói  “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây:

Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20), Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó.

Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành, quang minh chính đại, chung thuỷ, trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, vì độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất nhất, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo…

Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man, tàn bạo.

Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

2. Ý kiến đề xuất của cá nhân để góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, ‘là đạo đức, là văn minh”

2.1. Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” chúng ta cần làm những việc sau

– Suốt đời phấn đấu hi sinh cho lí tưởng của Đảng.

– Tuyệt đối trung thành với Đảng với sự nghiệp cách mạng.

– Đặt quyền lợi của Đảng, của Tổ quốc lên trên hết.

– Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng.

– Có đời tư trong sáng, là tấm gương sáng trong cuộc sống để nhân dân tin và noi theo.

– Có mối liên hệ mật thiết với nhân dân.

– Luôn luôn học tập để nâng cao trình độ về mọi mặt.

– Phải có phong cách tốt, sâu sắc, tỉ mỉ.

– Mỗi Đảng viên phải bằng hành động thực tế của mình để có niềm tin yêu của nhân dân, chứ không phải “dán lên trán hai chữ cộng sản” là được dân tin, dân yêu, dân kính, dân phục.

– Đảng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với dân, “…không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”.

2.2. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới phù hợp với nhiệm vụ công tác của bản thân và đề xuất kiến nghị để thực hiện tốt nội dung trên

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

TRẦN THỊ VƯƠNG NHI,   Chi  bộ: trường THPT Nguyễn Trãi

http://Thuviengiadinh.com
Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” (Bài 2)
Th4 6, 2010

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Phú Thịnh, ngày 30  tháng 03  năm 2010

BÀI THU HOẠCH VÀ ĐĂNG KÝ LÀM THEO

Họ và tên : Quách Thị Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh.

I/ Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề về “Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh”:

*Xây dựng Đảng ta trong sạch vững mạnh: Trước lúc đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của Đảng và dân tộc ta đã căn dặn: “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiểu rất rõ vai trò của Đảng với sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Thực tiễn 80 năm qua, từ ngày thành lập Đảng đến nay cho thấy, vận mệnh của dân tộc ta đã gắn liền với vận mệnh của Đảng. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, ngang tầm với đòi hỏi của dân tộc và thời đại, đặc biệt là trong điều kiện Đảng cầm quyền, Đảng phải thật trong sạch. Sức sống, sự lớn mạnh của Đảng phụ thuộc rất nhiều vào mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng, của dân tộc đã chứng minh: bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào, Đảng liên hệ chặt chẽ với quần chúng, được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì Đảng vững mạnh, lãnh đạo cách mạng thành công; còn nếu xa rời quần chúng, không được quần chúng tin tưởng, ủng hộ thì sẽ suy yếu, giảm sút sức chiến đấu và có khi vấp phải thất bại. Muốn vững mạnh, muốn được quần chúng tin tưởng, ủng hộ, Đảng phải luôn trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Quan điểm cách mạng đó là nguyên nhân, là nguồn gốc sâu xa tạo nên sức mạnh của Đảng để Đảng lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, lập nên những kỳ tích vĩ đại“Dễ trăm lần, không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”.

Sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân cho thấy, Đảng luôn vì dân, đặt dân ở vị trí là gốc, Đảng không phải ở trên dân mà ở trong dân. Đảng và dân gắn bó, hòa quyện là một, không tách rời và không thể tách rời. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là việc của Đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên nhưng đó cũng là việc của dân. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cũng thể hiện mối quan hệ giữa Đảng với dân; không phải “đóng cửa lại” để xây dựng Đảng mà phải xây dựng Đảng từ phong trào hành động cách mạng của quần chúng nhân dân. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thắng lợi trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng chính là Đảng đã biết phát huy trí tuệ của toàn dân vào việc xây dựng đường lối của Đảng. Đảng tin dân, đưa mọi vấn đề để dân góp ý, thảo luận và cùng tìm cách giải quyết, từ đó có những quyết sách đúng đắn. Một Đảng trong sạch để cho dân tin yêu phải gồm những đảng viên trong sạch, có lý tưởng, đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vì đảng viên chính là cầu nối giữa Đảng với dân. Là “đầy tớ” của nhân dân, mỗi cán bộ, đảng viên phải tận tụy phục vụ nhân dân, một lòng một dạ vì lợi ích của nhân dân.

Để Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, phải kiên quyết đưa những đảng viên thoái hóa, biến chất ra khỏi Đảng. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, nguyên nhân sâu xa khiến người đảng viên mắc những căn bệnh nguy hiểm như kiêu ngạo, hống hách, tham ô, lãng phí chính là chủ nghĩa cá nhân. “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”. Để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, Đảng phải xây dựng, chỉnh đốn để ngày càng vững mạnh về mọi mặt. Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước.

*Đảng là đạo đức, là văn minh: Đạo đức, theo ý nghĩa thông dụng là tập hợp những quan điểm, tư tưởng, tình cảm thể hiện ra ở hành vi của một giai cấp, tầng lớp, của một người, một tổ chức xã hội hay nghề nghiệp nhất định (đảng chính trị, cơ quan nhà nước, hội, đoàn…) đối với thế giới tự nhiên, xã hội, con người.

Đạo đức của Đảng Cộng sản Việt Nam là đạo đức của giai cấp công nhân kết hợp nhuần nhuyễn với tinh hoa đạo đức truyền thống lâu đời của dân tộc Việt Nam, nó là sự thể hiện bản chất, tư cách, sứ mệnh cao cả và bổn phận của Đảng đối với nhân dân, Tổ quốc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: Đảng ta là một đảng chân chính cách mạng “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”. Người còn nói: Đảng cũng ở trong xã hội mà ra và Đảng là do mỗi một đảng viên, do nhiều đảng viên kết lại mà thành. Vì vậy, mỗi một đảng viên trước hết phải là một công dân có đạo đức (đạo đức làm người, đạo đức công dân) đồng thời phải thấm nhuần đạo đức cách mạng bởi theo logic của sự phát triển thì người ta ai cũng vậy, trước tiên là phải biết làm việc, có biết làm việc thì mới biết làm người và có biết làm một người chân chính thì mới biết làm một đảng viên, cán bộ tốt, tức là biết làm một chiến sĩ cách mạng, một đảng viên của một Đảng chân chính cách mạng.

Mỗi đảng viên trước hết phải là người có đạo đức công dân, gương mẫu làm tròn bổn phận công dân, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Tất cả mọi cán bộ, đảng viên dù làm công tác đảng hay công tác chính quyền, dù ở bất cứ cương vị nào đều do yêu cầu của cách mạng mà tổ chức phân công. Theo Hồ Chí Minh, dù là chủ tịch nước, uỷ viên các cấp bộ Đảng hay bộ trưởng cho đến nhân viên lái xe, quét rác… tất cả đều phải rèn luyện đạo đức cách mạng, đều phải toàn tâm, toàn ý phục vụ nhân dân.

Văn minh là một khái niệm động. Về đại thể, người ta cho rằng loài người đã trải qua ba giại đoạn văn minh chủ yếu: văn minh nông nghiệp, văn minh công nghiệp và văn minh hậu công nghiệp. Trong nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh, khi Người nói  “Đảng ta là văn minh” có thể bao gồm một số nội dung sau đây:

Đảng ta là văn minh bởi vì ở thời điểm khó khăn, đen tối, bế tắc nhất của xã hội Việt Nam (đầu thế kỷ 20), Đảng đã ra đời với tư cách là tổ chức chính trị tiền tiến có tính vượt trội (văn minh) so với mọi tổ chức chính trị đã xuất hiện trong cùng thời kỳ đó.

Đảng ta là văn minh bởi vì nó là một tổ chức chính trị chân chính, trung thực, trung thành, quang minh chính đại, chung thuỷ, trước sau như một đều nhất quán một tinh thần yêu chuộng hoà bình, tôn trọng công lý và chính nghĩa, vì độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho đồng bào mình và có quan hệ chân thành, bình đẳng, hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các dân tộc và tất cả các quốc gia trên thế giới. Đảng văn minh là bởi Đảng kiên quyết cự tuyệt thói cơ hội, mị dân, giáo điều, bảo thủ, dối trá, lừa gạt, thất tín, tiền hậu bất nhất, nói không đi đôi với làm, nói một đằng làm một nẻo…

Đảng ta là văn minh là bởi vì Đảng là một tổ chức cách mạng, kiên trì cải tạo xã hội cũ, phá bỏ mọi cái lạc hậu; kiên trì chống lại cuộc sống mất nhân tính; nó nhân danh chính nghĩa và vì chính nghĩa mà chống phi nghĩa, tức là đấu tranh chống mọi biểu hiện của cái ác. Vì vậy, bản thân Đảng là một lực lượng tiên tiến, là bộ phận tinh hoa của xã hội, là một tập thể đại diện cho văn minh và nhân danh văn minh để chống dã man, tàn bạo.

Đảng ta là văn minh là bởi vì bản chất của Đảng, mục tiêu lý tưởng của Đảng không phải chỉ nhằm đập tan, phá bỏ cái cũ xấu xa, lạc hậu mà chủ yếu là kiến tạo và dựng xây một xã hội mới tốt đẹp, nhân đạo hoàn bị tiến tới một nền văn minh mới – văn minh cộng sản chủ nghĩa.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đang được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân.

II-Liên hệ bản thân:

Ưu điểm :

-Trong công tác, sinh hoạt: Tuân theo pháp luật Nhà nước, tuân theo kỷ luật lao động. Giữ gìn trật tự chung. Đóng góp để xây dựng lợi ích chung. Hăng hái tham gia công việc chung, bảo vệ tài sản công cộng. Làm việc có chất lượng, có hiệu quả.

-Trong xây dựng chi bộ: Vững vàng về tư tưởng chính trị, có đạo đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ, luôn gắn bó với nhân dân. Có tình đồng chí thương yêu giúp nhau cùng tiến bộ, phê bình chân thành.

Nhược điểm:

-Trong công tác, sinh hoạt: Chưa vận động được quần chúng ( GV trường ) trong công tác ủng hộ đóng góp xây dựng nhà tình thương do xã phát động. Chưa thực sự tiết kiệm trong đời sống sinh hoạt gia đình.

-Trong xây dựng chi bộ: Chưa thực hiện tốt công tác bồi dưỡng giúp đỡ quần chúng là lực lượng trung kiên. Trong công tác xây dựng chi bộ vững mạnh chưa tham mưu cùng chi bộ để đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học.

III-Đăng ký để góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh “là đạo đức là văn minh”:

Để thể hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh, làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là đạo đức, là văn minh tôi xin đăng ký:

Tích cực xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ, cùng với chi bộ thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

Thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ cụ thể của bản thân; ra sức học tập, nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức, lý luận, góp phần cùng toàn Đảng đấu tranh sắc bén, có sức thuyết phục để bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục phát huy yếu tố tích cực chủ quan, bằng hành động tự giác để góp phần phòng, chống tham nhũng.

Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học, theo hướng sát dân, sát cơ sở, nói đi đôi với làm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tăng cường trách nhiệm cá nhân. Thực hiện một cách thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triến sự đoàn kết và thống nhất của Đảng.

Người viết: Quách Thị Ngọc Nga – Chi bộ: Trường TH Lộc Thịnh – Đảng bộ: xã Phú Thịnh.

http://Thuviengiadinh.com (Sưu tầm từ Thư viện trực tuyến Violet)Bài thu hoạch “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”
Th4 6, 2010

ĐẢNG BỘ………………………                                                                           ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ ……………..

…………., ngày …… tháng ……… năm 2010

BÀI THU HOẠCH
Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự
trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh”

Họ và tên: …………………………………….
Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………..

Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh, tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân như sau:

1. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh :

Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng, toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Năm 2010, tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong tòan Đảng, tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị, tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc, nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, hoàn thành trách nhiệm, tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng.

2. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay:

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng, chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh “ là đạo đức, là văn minh” . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau::

– Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ, Đảng bộ và UBND phường năm 2010 .

– Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành, các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với nhiệm vụ chính trị của chi bộ, góp phần xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, phường xuất sắc.

– Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương.

– Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân; các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích, các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân; cán bộ, Đảng viên, công chức phải là công bộc của dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân; tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí; thực hiện triệt để phương tram “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời, trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu, xa rời quần chúng. Phải dựa vào quần chúng, tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng.

– Trong năm 2010, tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ, Đảng bộ 2010 – 2015, các đảng viên, cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo, văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt.

Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng.

Nâng cao tinh thần phê và tự phê, đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ, chỉ rõ nguyên nhân.

Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh, khả năng đoàn kết qui tụ, vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức, là văn minh.

3. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm, nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức, là văn minh :

a. ưu điểm :

– Về ý thức rèn luyện, tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa, hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên, làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã than ái với đồng nghiệp, hết long vì nhân dân phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của một đảng viên. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

– Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc :

+ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sang tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức.

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích, không bao che, giấu khuyết điểm…..

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, noó nhiều làm ít.

+ Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng, trong cơ quan.

– Về ý thức tổ chức, kỷ luật, thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh :

+ Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương.

+ Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức, lối sống, xây dựng gia đình văn hoá.

b. Nhược điểm :

– Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.

4. Phương hướng phấn đấu, rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh :

Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Luôn gương mẫu trong các hoạt động, tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân, phải luôn nêu gương về mặt đạo dức, giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản.

Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình, mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp, đồng chí để cùng tiến bộ.

Với truyền thống, kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua, dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh, ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

5. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới :

Thứ nhất, cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”.

Mỗi cán bộ, đảng viên, phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại, không phải vì danh vọng cá nhân, mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. Ra sức làm việc cho Đảng, giữ vững kỷ luật của Đảng, thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Vì Đảng, vì dân mà đấu tranh quên mình, gương mẫu trong mọi việc”; đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống, niềm tin, luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người.

Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính, chí công vô tư”.

Sự gương mẫu của cán bộ, đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Trong công việc, thực hiện “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Theo Hồ Chí Minh, đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới, như: “Bọn phong kiến, ngày xưa nêu cần, kiệm, liêm, chính, nhưng không bao giờ làm, mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ngày nay ta đề ra cần, kiệm, liêm, chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”.

Thứ ba, “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”.

Để xây dựng Đảng vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh“, mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài, trong đó đức phải là “gốc”. Muốn vậy, cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. Ngoài lợi ích của dân tộc, của Tổ quốc, thì Đảng không có lợi ích gì khác. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước, lợi ích của cá nhân lại sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.

http://Thuviengiadinh.com (Sưu tầm bài viết của Hồ Thị Thi)Mẫu bản đăng ký học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”
Th4 6, 2010
ĐẢNG BỘ ………………

ĐẢNG ỦY ………………………

Chi bộ………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày …….. tháng ……. năm …….

BẢN ĐĂNG KÝ

“ Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chí Minh

Và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh””


Họ và tên:…………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………………

Chức vụ:  ……………………………………………………………………………………

Sau khi học tập chuyên đề “ Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chí Minh Và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” tôi tự kiểm điểm về trách nhiệm của bản thân và đăng ký nội dung học tập tư tưởngt, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như sau:

1. Kiểm điểm những việc đã làm trong thời gian qua:

1.1/ Về tư tưởng chính trị:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

1.2/ Về phẩm chât đạo đức lối sống:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

1.3/ Về thực hiện nhiệm vụ được giao:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

1.4/ Về ý thức tổ chức kỷ luật:


………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

2.  Nội dung đăng ký thực hiện tốt chuyên đề: “ Học tập và làm theo Di chúc của Hồ Chí Minh và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”” như sau:

2.1/ Chuyên đề đăng ký:………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Có thể lựa chọn 1 trong các chủ đề sau :

–   Nâng cao ý thức trách nhiệm với nhiệm vụ được giao.

–    Tôn trọng quyền làm chủ tập thể.

–    Ra sức học tập về lý luận chính trị, nghiệp vụ, chuyên môn.

–    Rèn luyện phẩm chất đạo đức; giữ gìn kỷ luật, trung thực, khiêm tốn; xây dựng đoàn kết nội bộ; chống chủ nghĩa cá nhân, bệnh thành tích, tham nhũng, lãng phí.

–    Xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

2.2/ Kế hoạch và biện pháp thực hiện:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Ý kiến của chi bộ

(Nhận xét, góp ý cho cán bộ, đảng viên)

Người đăng ký

( Ký, ghi rõ họ và tên)Mẫu đề cương bài thu hoạch học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”
Th4 6, 2010
ĐẢNG BỘ …………………………ĐẢNG ỦY ………………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………, ngày …… tháng …… năm ……….ĐỀ CƯƠNG BÀI THU HOẠCH

1. Họ tên………………………………….. chi bộ………………………………….

2. Nhận thức của cá nhân qua học tập chuyên đề:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

3. Ý kiến của cá nhân (đồng chí phải làm gì để góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”?)

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần IV)
Th4 5, 2010

V. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” trong giai đoạn hiện nay

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao được năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, chấp nhận và vượt qua thách thức, nguy cơ, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Với nhận thức chung đó, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây.

1. Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng, xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương, giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới

Đảng ta là Đảng cầm quyền. Năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hoà trình độ, khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”.

Muốn đề ra đường lối, chủ trương, quyết sách phù hợp, Đảng phải nâng cao tầm trí tuệ, nắm chắc yêu cầu thực tiễn, tình hình trong nước và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trong hoạch định đường lối phải tránh bảo thủ, trì trệ, đồng thời phải tránh hấp tấp, vội vàng, làm tốt công tác dự báo, chú ý đến những vấn đề mới nảy sinh để kịp thời nghiên cứu, tổng kết, bổ sung, phát triển cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Việc xây dựng, hoàn thiện đường lối đổi mới phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng… phải có chủ nghĩa làm cốt”. Đảng phải kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm kim chỉ nam cho hành động, cơ sở quy tụ, xây dựng và phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân tộc.

2. Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, thực sự coi xây đựng Đảng lả nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp, các ngành

– Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu thoái hóa, biến chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, dẫn đến mất ổn định chính trị – xã hội là một nguy cơ lớn. Chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tối cần thiết và là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị – xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Toàn Đảng phải quán triệt đầy đủ quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Tính chất then chốt của nhiệm vụ xây dựng Đảng thể hiện trong các điểm sau:

Một là, đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả của nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, thu hút và phát huy tiềm năng trí tuệ của toàn dân tộc.

Trong thực hiện nhiệm vụ này, cần quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh: Xây dựng xã hội mới là công việc “rất to lớn, nặng nề, và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang. Đây là một cuộc chiến đấu chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi. Để giành lấy thắng lợi trong cuộc chiến đấu khổng lồ này cần phải động viên toàn dân, tổ chức và giáo dục toàn dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của toàn dân” (12).

Hai là, cần đặc biệt coi trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong điều kiện cơ chế kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế hiện nay, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ đức và tài, đầy tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước dân tộc, năng động, dám nghĩ dám làm,… không chỉ là sự quan tâm, phát huy nhân tố con người trong Đảng, mà còn để phát huy sức mạnh của toàn dán tộc, vấn đề có ý nghĩa quyết định đến thành bại của cả sự nghiệp cách mạng.

Ba là, kiên quyết đấu tranh, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tiêu cực khác ở trong Đảng và ngoài xã hội. Những tiêu cực trong xã hội đã xâm nhập vào cơ thể Đảng, vào bộ máy Nhà nước, thách thức nghiêm trọng uy tín của Đảng, Nhà nước trong nhân dân, ảnh hưởng đến việc cầm quyền của Đảng, sự tồn vong của chế độ và con đường phát triển của đất nước. Do vậy, toàn Đảng và mỗi tổ chức Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần có nhận thức đúng đắn tư tưởng, tấm gương Hồ Chí Minh về nhiệm vụ xây dựng Đảng, để tham gia đấu tranh khắc phục tình trạng trên, xây dựng Đảng ta thực sự “là đạo đức, là văn minh”.

3. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

– Phương thức lãnh đạo của Đảng có vai trò quan trọng để đưa đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn cuộc sống. Đó cũng chính là yêu cầu mà Chủ tịch

Hồ Chí Minh đã đề ra trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc.

– Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết và đặt trọng tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước. Đường lối xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam xác định Hiến pháp và pháp luật là quyền lực tối thượng, điều chỉnh mọi quan hệ xã hội. Trong điều kiện đó, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước có vai trò rất quan trọng, thể hiện năng lực cầm quyền của Đảng.

– Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng hiện nay phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội. Ngày nay, vai trò của các tổ chức chính trị – xã hội ngày càng mở rộng. Đảng tiếp thu những ý kiến của các tổ chức đoàn thể để bổ sung, phát triển, điều chỉnh đường lối, chủ trương; để đổi mới phương thức lãnh đạo đối với hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cần quán triệt quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: “Đảng không thể đòi hỏi Mặt trận thừa nhận quyền lãnh đạo của mình, mà phải tỏ ra là một bộ phận trung thành nhất, hoạt động nhất và trung thực nhất. Chỉ trong đấu tranh và công tác hằng ngày, khi quần chúng rộng rãi thừa nhận chính sách đúng đắn và năng lực lãnh đạo của Đảng, thì Đảng mới giành được địa vị lãnh đạo” (13).

4. Giải quyết tốt mối quan hệ với dân

– Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ trương tập hợp tất thảy những người yêu nước vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân có ý nghĩa lớn về lý luận và thực tiễn trong công tác xây dựng Đảng, cần được quán triệt và tổ chức thực hiện tốt ở tất cả các cấp, các ngành.

– Giải quyết mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với dân hiện nay đang trở thành vấn đề cấp thiết, là bài học lớn rút ra từ hơn 20 năm đổi mới. Sự phản ứng, đôi khi gay gắt của nhân dân ở một số nơi đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, chính quyền các cấp, rõ nhất là cấp cơ sở; các “điểm nóng” liên quan đến nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề nhà, đất, quyền dân chủ, dân sinh,… liên tiếp xuất hiện ở nhiều địa phương đã phản ánh sự không bình thường trong mối quan hệ máu thịt này.

– Trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế,… để giải quyết mối quan hệ này, nhưng nói chung hiệu quả vẫn còn rất thấp. Điều đó phản ánh sự cố gắng, quyết tâm chính trị nhưng vấn đề cơ bản hiện nay là tổ chức thực hiện tích cực, kiên quyết, đồng bộ, có hiệu quả ở các cấp, các ngành. Đây là trách nhiệm của toàn Đảng, của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên của. Đảng, trước hết là các cấp ủy đảng.

– Để giải quyết tốt mối quan hệ giữa Đảng với dân, ở tất cả các cấp, các ngành phải quán triệt các chỉ dẫn của Bác: Các quyết định, chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích của đa số nhân dân làm mục đích; các chính sách được ban hành phải theo mục tiêu vì dân; cán bộ, đảng viên, công chức phải là công bộc của dân, “vì nhân dân phục vụ”; các biện pháp thực hiện phải dựa vào sức dân và mang lợi ích cho dân… Điều quan trọng là mọi hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể phải thực sự lấy dân làm gốc.

5. Tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng

Ngày 4-8-2009, Bộ Chính trị khóa X đã ban hành Chỉ thị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Chỉ thị số 37-CT/TW). Theo Chỉ thị, Trung ương Đảng đã quyết định tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI vào nửa đầu tháng 1-2011. Chỉ thị đã xác định các yêu cầu và nội dung tiến hành đại hội Đảng các cấp. Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” phải trực tiếp phục vụ cho việc tổ chức tốt đại hội các cấp theo quy định của Điều lệ Đảng.

– Trong Báo cáo chính trị trình đại hội các cấp phải gắn kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với kiểm điểm việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, qua đó để phát huy vai trò và gắn trực tiếp Cuộc vận động với nội dung tiến hành Đại hội.

– Trong việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, coi trọng chất lượng. Phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Tổ chức thật tốt việc thảo luận những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn nêu trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI và các văn kiện đại hội đảng bộ. Báo cáo của mỗi cấp bộ đảng trước đại hội cần tập trung vào những vấn đề quan trọng, cấp bách trước mắt và có ý nghĩa lâu dài của địa phương, đơn vị. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân về các văn kiện dự thảo.

– Nâng cao tinh thần phê bình và tự phê bình, đánh giá đúng mức ưu điểm, khuyết điểm, kết quả lãnh đạo của cấp ủy và đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, của những yếu kém, khuyết điểm và đề ra những biện pháp khắc phục.

– Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự bầu vào cấp ủy các cấp căn cứ vào tiêu chuẩn chung quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa VIII về Chiến lược cán bộ. Trong điều kiện hiện nay, quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về yêu cầu đối với cán bộ lãnh đạo, cần đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; uy tín trong Đảng và trong xã hội; có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận, nắm bắt, xử lý các vấn đề mới và vấn đề phức tạp mới nảy sinh; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm; dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Vận dụng tốt tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh” trong tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XI có ý nghĩa rất thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” hiện nay; đáp ứng được yêu cầu thang của công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; sự mong đợi của đông đảo cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân.

Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”(Phần 1)
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”(Phần 2)
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần 3)

(1), (2): Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2002, t2, tr 267, 268.

(3) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.12, tr. 499.

(4) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 510.

(5) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 510.

(6) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 498.

(7) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 293.

(8) Xem: Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 557-558.

(9) Hồ Chí Minh: Toàn tập. Sđd, t. 12, tr. 503.

(10) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 5, tr. 261.

(11) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 1, tr. 263.

(12) Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t. 12, tr. 505.

(13) Hồ Chí Mình: Toàn tập, Sđd, t. 3, tr. 139.

http://Thuviengiadinh.com (Theo BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG)
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần I)
Th4 5, 2010

Tháng 1/2010, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia xuất bản cuốn sách Đề cương học tập chủ đề Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “Là đạo đức là văn minh” (Tài liệu học tập chủ đề năm 2010 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”) Thái Nguyên Điện tử trân trọng giới thiệu tập Đề cương này.

I. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”

1. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của cách mạng Việt Nam

– Trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc đầu thế kỷ XX, sức mạnh to lớn của dân tộc Việt Nam chỉ phát huy cao độ khi được tập hợp, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

– Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự nghiệp cách mạng của Người luôn luôn gắn bó chặt chẽ với sự nghiệp cách mạng của Đảng, với vận mệnh của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam.

– Thắng lợi của cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với công tác xây dựng Đảng, trước hết từ sự kiên định nền tảng tư tưởng là chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và những nguyên lý xây dựng Đảng theo Tư tưởng Hồ Chí Minh; từ công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, thực sự “là đạo đức, là văn minh”, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

2. Quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược cơ bản, lâu dài và thực tiễn trước mắt của công tác xây dựng Đảng

– Xây dựng Đảng luôn luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Sự nghiệp đấu tranh giành và bảo vệ nền độc lập dân tộc trước đây, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới ngày nay luôn luôn đòi hỏi Đảng phải trong sạch, vững mạnh, có tầm cao trí tuệ, sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo, đáp ứng tốt yêu cầu của mỗi giai đoạn cách mạng.

– Trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản, giữa cách mạng và phản cách mạng, vấn đề trọng tâm, lĩnh vực diễn ra gay gắt nhất, quyết liệt nhất là vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và công tác xây dựng Đảng. Xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh có ý nghĩa quyết định đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triển của đất nước lên chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

– Tư tưởng xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa soi đường cho Đảng ta xây dựng và trưởng thành. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, qua đó làm tăng thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước.

– Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XI của Đảng là sinh hoạt chính trị toàn diện, rộng lớn và sâu sắc. Việc học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh là dịp để các tổ chức Đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên ôn lại và nâng cao nhận thức lý luận về xây dựng Đảng, nhìn lại công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá đúng những thành tựu, ưu điểm cũng như những khuyết điểm, hạn chế, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, góp phần tích cực vào thành công của đại hội Đảng các cấp và Đại hội XI của Đảng.

(còn nữa)

 Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”(Phần 2)
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh”(Phần 3)
Nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh, “Là đạo đức, là văn minh” (Phần 4)

http://Thuviengiadinh.com (Theo BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG)Mẫu báo cáo thành tích Chi bộ
Th12 15, 2009
   Đảng bộ cơ quan ………

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ …………….                  

 

                          …….., ngày ….. tháng…….  năm 2009.

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

                           Chi bộ ……. năm 2009   

                                               

Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ cơ quan ……., Chi bộ ……..  đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trên các mặt công tác: Giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2009 đã đạt được nhiều thành tích nổi bật:

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị .

– Nêu tóm tắt thành tích về hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình

2. Lãnh đạo công tác  chính trị tư tưởng:

– Nêu tóm tắt về công tác tư tưởng trong chi bộ

  – Toàn bộ đảng viên đã chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương nơi cư trú, 100% nhận xét của cấp uỷ địa phương đối với Đảng viên trong Chi bộ rất tốt.

  – Các loại tạp chí sách báo được cung cấp khá đầy đủ như: Các nghị quyết TW, tạp chí Sinh hoạt chi bộ được cung cấp đều đặn hàng tháng, trong đó có nhiều chủ đề được đưa ra thảo luận trong các buổi sinh hoạt tưởng trong Chi bộ.

     – Hàng tháng giới thiệu tài liệu tạp chí sinh hoạt chi bộ Đảng,

     – Tài liệu Những vấn đề lý luận và thực tiễn mới đăt ra trong tình hình hiện nay.

     – Học tập nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị …….

      -Nghe tình hình thời sự trong nước và quốc tế.

     – Tham gia các lớp học tập chính trị do Đảng uỷ ….. tổ chức. Số đảng viên trong chi bộ học tập chuyên đề: “ Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Sau khi học tập các đ/c đảng viên tự kiểm điểm về trách nhiệm của bản thân và đăng ký nội dung nâng cao ý thức trách nhiệm.

Thực hiện nghị quyết của ĐảngT, đảng viên trong Chi bộ ……… rèn luyện tốt về phẩm chất, đạo đức, bản lĩnh chính trị, luôn gương mẫu để quần chúng noi theo. Toàn bộ đảng viên trong Chi bộ có lối sống trung thực thẳng thắn, đoàn kết quan tâm giúp đỡ nhau trong công việc, không bè phái, không đồng chí nào vi phạm các điều cấm đảng viên không được làm.

3 – Công tác xây dựng Đảng:

Chi bộ liên tục đạt chi bộ trong sạch vững mạnh.   Số đảng viên trong chi bộ …… có: …… đảng viên (…. nam và ….. nữ), .. Các đảng viên trong Chi bộ đều có năng lực chuyên tốt, ….% đảng viên có trình độ đại học, ……..

 – Các đảng viên đều đăng ký phấn đấu tu dưỡng, chấp hành tốt Điều lệ Đảng và các Nghị quyết của Đảng, Chi bộ đăng ký xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

– Chi bộ tổ chức họp đánh giá chất lượng cơ sở Đảng và đảng viên năm 2009, qua đó mỗi đảng viên tự kiểm điểm, đấu tranh tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, Chi bộ đã xây dựng được mối đoàn kết thân ái giữa các đồng chí trong Chi bộ.

 

                                                       Chi bộ ……….

                                                                  Bí thư chi bộ

http://Thuviengiadinh.com

 

                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 Mẫu : Bản đăng ký “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Th11 23, 2009
Đảng bộ ………………

Đảng cộng sản việt nam

Chi bộ …………………  
 

……. ngày ….. tháng ….  năm 2009 (more…)


Hôn nhân

 • picture Người chồng ham làm giàu

  T3/01/2017

  Vợ chồng tôi đều là giáo viên có công việc ổn định, hàng ngày đi làm cuối tháng lĩnh lương chẳng phải lo lắng mất việc hay bon chen nay nộp hồ sơ nơi này mai lại nộp hồ sơ nơi khác. Vậy mà chồng tôi sướng quá không chịu nổi, nghe mấy người bạn […]

 • picture Cái được và mất khi sống chung với bố mẹ chồng

  T2/01/2017

  Bất kỳ cô gái nào đi lấy chồng cũng muốn sớm ra ở riêng, muốn nhanh chóng mua được căn nhà để cuộc sống chỉ có vợ chồng con cái cho tự do hạnh phúc. Nhưng đôi khi sống cùng với bố mẹ chồng cũng có mặt tốt của nó mà bạn chưa nhìn thấy […]

 • picture Bố chồng dở chứng từ khi mẹ chồng mất

  T6/01/2017

  Do là con trai một nên chồng tôi luôn muốn ở cùng nhà để chăm sóc bố mẹ khi về già. Và tôi cũng đoán được mục đích của chồng muốn yên tâm công tác ở xa, nên muốn để bố mẹ vừa chăm sóc vừa trông coi vợ khỏi bị những thằng đàn ông […]

Để tìm kiếm bạn nhớ đánh không dấu

Nhập email của bạn để nhận bài viết mới:

Chăm sóc bởi Google FeedBurner

Lưu trữ
Liên kết vàng
wap tai zalo chat 2017 nhanh
 • Chăm sóc trẻ